МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 жовтня 2011 року N 420

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Плехівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Плехівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Плехівський", затверджене наказом Мінприроди від 05.02.2003 N 14/ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
28.10.2011 N 420

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ПЛЕХІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічний заказник "Плехівський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено як гідрологічний заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, розташований в межах території національного природного парку "Нижньосульський", охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник, загальною площею 500 гектарів, розташований в заплаві річки Сула, на території Плехівської сільської ради (далі - Землевласник) Оржицького району Полтавської області.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з діючим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.5. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.6. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Поштова адреса Землевласника: с. Плехів, Оржицький район, Полтавська область, 37752.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є:

збереження та охорона типового природного болотного масиву в заплаві річки Сула;

збереження та охорона місць існування рідкісних видів ссавців, гніздування та міграції багатьох видів водоплавних та болотних птахів, місця зростання рідкісних видів рослин.

2.2.. Завданнями Заказника є:

створення умов для збереження у природному стані типового болотного комплексу - регулятора водного режиму річки Сула і рівня ґрунтових вод прилеглих територій, стабілізатора мікроклімату;

забезпечення охорони та збереження місць оселення, гніздування водно-болотних, хижих та інших видів птахів, а саме: кулик-сорока, орлан-білохвіст, гоголь, скопа, журавель сірий, лунь польовий, ходуличник, поручайник, кроншнеп великий, сорокопуд сірий, занесених до Червоної книги України;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів, діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

проведення розвідувальних, підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та пошкодження форм рельєфу;

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання очерету, розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

організація таборів, місць відпочинку, розведення вогнищ;

зберігання та використання на території Заказника та в кілометровій зоні навколо нього всіх видів отрутохімікатів;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

використання природних ресурсів без дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища, в межах лімітів, встановлених Мінприроди та з порушенням умов і термінів їх використання;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, погоджених з Мінприроди;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

використання на водоймах Заказника всіх видів моторних плавзасобів, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

туризм в період розмноження та вигодівлі молоді - протягом квітня-липня;

передача у господарське використання окремих земельних або водних ділянок;

надання земельних ділянок під забудову;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

випас та прогін худоби;

промислове та науково-промислове рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

порушення природного стану водойм (спрямлення та поглиблення русел, зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту);

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

використання мінеральних добрив;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

натаскування мисливських собак;

заготівля лікарських рослин та технічної сировини;

самовільне використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів тощо.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

сінокосіння з червня місяця на прибережних смугах;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період;

обмежене збирання ряски;

випасання худоби;

любительське рибальство в позанерестовий період;

обмежене мисливство в мисливський сезон;

короткостроковий організований туризм з дотриманням вимог природоохоронного законодавства та в строки, визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища, в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.5. Землевласник земельних ділянок у межах Заказника оформляє охоронне зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму території Заказника визначається законодавством України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали