Додаткова копія: Про затвердження Положення про Громадську раду при НАДС

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 14 червня 2018 року N 142

Про затвердження Положення про Громадську раду при НАДС

Відповідно до пункту 2 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", наказую:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при НАДС, що додається.

2. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті НАДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАДС
14 червня 2018 року N 142

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при НАДС

I. Загальні положення

1. Громадська рада при НАДС (далі - Громадська Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Національного агентства України з питань державної служби (далі - НАДС), утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері державної служби шляхом налагодження системного діалогу між НАДС та інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС).

2. Це Положення про Громадську раду при НАДС (далі - Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (далі - Типове положення), та визначає організаційно-правову основу діяльності, статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство у Громадській раді.

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.

4. Громадська рада здійснює свою діяльність, визнаючи людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю і спираючись на принципи поваги до прав людини та верховенства права.

5. Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, активної співпраці із засобами масової інформації.

6. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі - Регламент), який затверджується на її засіданні.

II. Мета Громадської ради

1. Метою Громадської ради є сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері державної служби.

2. Основними завданнями Громадської ради є:

1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) здійснення громадського контролю за діяльністю НАДС;

3) сприяння врахуванню НАДС громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.

3. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до своїх завдань:

1) готує та подає НАДС пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо організації консультацій, не передбачених орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю;

2) подає НАДС обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких НАДС проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, удосконалення роботи НАДС;

3) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності НАДС та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє НАДС;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням НАДС пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НАДС та в інший прийнятний спосіб;

6) збирає, узагальнює та подає до НАДС інформацію про пропозиції ІГС щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань сфери державної служби;

8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

III. Права Громадської ради

1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи, робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних ІГС, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом, слухання, тренінги та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від НАДС, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від НАДС проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

2. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений НАДС.

IV. Формування Громадської ради

1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, а саме: громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

2. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю НАДС, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

ІГС незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники ІГС, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

3. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені ІГС.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

5. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

6. Для формування складу Громадської ради НАДС не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю ІГС (далі - ініціативна група).

7. Якщо повноваження утвореної при НАДС Громадської ради не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється НАДС не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи НАДС затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

8. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники ІГС, які не представлені у складі Громадської ради, представники НАДС.

9. Персональний склад ініціативної групи НАДС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

10. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів НАДС в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

11. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

12. До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в ІГС, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання ІГС відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли ІГС працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону;

- податкова та фінансова звітність неприбуткових установ та організацій за останні два роки або за період діяльності ІГС, якщо він менший двох років (з відміткою податкової або квитанцією, що підтверджує подання звітності) - за згодою;

- мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються його мотиви бути обраним до складу Громадської ради - за згодою.

13. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

14. У разі виявлення невідповідності документів, поданих ІГС, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це ІГС з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

Копії всіх документів подаються в електронній формі на електронну адресу, що визначається ініціативною групою.

15. За результатами перевірки документів, поданих ІГС, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих ІГС, вимогам цього Положення;

- неусунення ІГС невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений визначений абзацом першим цього пункту;

- невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 1 цього Розділу;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова ІГС від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

- перебування ІГС, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

16. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності ІГС за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з НАДС, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті НАДС та в інший прийнятний спосіб.

17. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

18. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до НАДС.

19. НАДС оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

20. НАДС на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

21. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням НАДС на підставі протоколу засідання Громадської ради. НАДС оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

22. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без документально підтверджених поважних причин (більш ніж два рази підряд). Припинення членства в Громадській раді у цьому випадку ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2) надходження повідомлення від ІГС за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3) скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

6) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

7) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

8) смерті члена Громадської ради.

23. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, НАДС вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради.

V. Організація роботи Громадської ради

1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом голосування.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

2. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені Громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях колегії НАДС.

3. За заявою Громадської ради Голова НАДС може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника НАДС.

4. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови НАДС або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАДС.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова НАДС, перший заступник Голови НАДС, заступник Голови НАДС або інший уповноважений представник НАДС.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду НАДС.

Рішення НАДС, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників НАДС в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАДС та в інший прийнятний спосіб.

7. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті НАДС в рубриці "Громадська рада".

8. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює НАДС.

9. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

VI. Дострокове припинення діяльності Громадської ради

1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання Громадською радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації НАДС.

2. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом НАДС.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 1 цього розділу, НАДС утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пунктів 6 - 19 розділу IV цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

 

Голова
Громадської ради при НАДС

М. В. Калініченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали