Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2017 року N 200

Про затвердження Положення про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

Відповідно до Законів України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), "Про лікарські засоби", підпункту 3 пункту 6 (Постанова N 267) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, та з метою забезпечення супроводу роботи постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель у якості осіб, що мають необхідні спеціальні знання, наказую:

1. Затвердити Положення про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що додається;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
02 березня 2017 року N 200

ПОЛОЖЕННЯ
про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

1. Групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (далі - Група експертів), створюються з метою забезпечення супроводу роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (далі - ПРГ) у якості осіб, що мають необхідні спеціальні знання та на підставі висновків яких ПРГ та Групи технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (далі - Група) приймають свої рішення.

2. Група експертів у своїй діяльності керується законодавством України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

3. Головними принципами у діяльності Групи експертів є створення умов для забезпечення:

добросовісної конкуренції серед учасників процедур закупівель;

максимальної економності та ефективності;

відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель;

недискримінації учасників;

об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

4. Основні завдання Групи експертів:

об'єктивне врахування потреб населення України у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг;

за дорученням керівництва МОЗ України, керівництва ПРГ та/чи Групи надавати виважені, обґрунтовані роз'яснення, рекомендації, висновки щодо профільних питань, що містяться у листах, зверненнях, запитах, заявах, які під час роботи отримують ПРГ/Групи, а також щодо питань, які ставлять перед ними ПРГ/Групи і вирішення яких потребує наявності спеціальних знань у відповідній галузі, зокрема, щодо предмета закупівлі;

за запрошенням ПРГ/Групи безпосередньо брати участь у засіданнях ПРГ/Групи, надаючи при цьому фахові пояснення, коментарі, висновки із занесенням їх до протоколу засідання ПРГ/Групи.

5. Група експертів під час виконання покладених на них завдань взаємодіє з ПРГ, Групами та зі структурними підрозділами МОЗ України.

6. До складу Групи експертів входять провідні фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну (фармацевтичну) освіту (за відповідною спеціальністю, яка відповідає напрямку роботи Групи експертів), стаж роботи за спеціальністю не менше 7 років, у т. ч. в практикуючій медицині не менше 5 років, кваліфікаційну категорію не нижче I та надали згоду на залучення в якості експерта групи експертів за профільним напрямком до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель за формою, наведеною у додатку. Бажана наявність наукового ступеня не нижче кандидата медичних наук та володіння англійською мовою.

Обов'язковою передумовою включення до складу Групи експертів є надання фахівцями згоди на залучення їх в якості членів групи експертів за профільним напрямком до роботи ПРГ з питань профільного супроводу державних закупівель, форма якої затверджена цим наказом.

7. До складу Групи експертів входять голова та члени Групи експертів (не менше трьох осіб).

Голова Групи експертів обирається на першому засіданні Групи експертів шляхом голосування більшістю голосів. У разі відсутності голови Групи експертів він може делегувати свої повноваження іншій особі, що є членом Групи експертів.

8. Голова Групи експертів:

організовує роботу Групи експертів;

забезпечує скликання і проведення засідань Групи експертів;

визначає дату, час і місце проведення засідання Групи експертів;

оголошує порядок денний засідання Групи експертів;

підписує рішення, висновки, листи тощо відповідно до компетенції Групи експертів;

контролює додержання встановлених строків під час підготовки та прийняття рішень та доповідає на відповідних засіданнях ПРГ/Групи про рішення та висновки Групи експертів.

9. Члени Групи експертів мають право:

вивчати матеріали, отримані для роботи Групи експертів;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

10. Члени Групи експертів зобов'язані:

забезпечити подання на засідання Групи експертів інформації (матеріалів) відповідно до фахової спеціалізації та належної компетенції;

брати участь у прийнято рішення шляхом голосування.

11. Формою роботи Групи експертів є засідання. Засідання Групи експертів веде голова Групи експертів або особа, що його заміщує.

Рішення Групи експертів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від присутніх на засіданні членів Групи експертів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Групи експертів або особи, що його заміщує.

Рішення Групи експертів оформляються протоколами/висновками, які підписує голова та всі присутні на засіданні члени Групи експертів. Роз'яснення, рекомендації, які в подальшому передаються ПРГ/Групі, с невід'ємними частинами рішення і підписуються головою Групи експертів.

12. Висновок, як результат роботи Групи експертів, що містить в собі докладний опис проведених досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані (враховуючи всі рівні доказовості) відповіді на запитання, поставлені перед ними, є окремою формою рішення Групи експертів, підписується усіма членами Групи експертів. У разі наявності серед членів Групи експертів окремої думки, вона є невід'ємною частиною висновку і додається до нього у формі висновку одного експерта.

Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерти сприймали безпосередньо або вони стали їм відомі під час дослідження (доказова база). Висновок не може виходити за межі спеціальних знань експертів.

Висновок не може ґрунтуватися на припущеннях.

Експерти дають висновок від свого імені і несуть за нього персональну/солідарну (у разі висновку декількох експертів) відповідальність.

У висновку обов'язково має бути зазначено:

коли, де, ким (у якому складі) проводиться дослідження;

перелік питань, що поставлені перед експертами;

докладний опис проведених досліджень, у тому числі повний опис доказової бази, що застосовувалася у дослідженні, її експертна оцінка;

обґрунтовані відповіді на всі поставлені перед експертом питання.

13. Рішення Групи експертів за рішенням її голови може бути прийняте без проведення засідання шляхом письмового погодження протоколу/висновку з членами Групи експертів. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у погодженні взяли участь не менш як 2/3 членів Групи експертів та "за" його прийняття (погодження) висловилась більшість з опитуваних членів Групи експертів.

14. Члени Групи експертів, які не брали участь у засіданні з об'єктивних причин, але після ознайомлення з прийнятим рішенням підтримують його, також можуть ставити свій підпис під рішенням.

15. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Групи експертів, вони зобов'язані письмово повідомити про це Голову Групи експертів. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.

16. Про конфлікт інтересів членів Групи експертів, голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Групи експертів, голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання Групи експертів. Такі особи не беруть участі у голосуванні з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів. У разі прийняття рішення без проведення засідання, особа, у якої наявний конфлікт інтересів, повідомляє про це під час погодження протоколу Групи експертів, про що зазначає у протоколі Групи експертів. Якщо Група експертів не може прийти до рішення із зазначеного питання, воно передається на розгляд ПРГ/Групи, які залучили Групу експертів до своєї роботи.

17. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Групою експертів, - таке рішення підлягає перегляду.

18. Голова Групи експертів та її члени в межах повноважень несуть встановлену законодавством відповідальність.

 

Заступник Міністра

О. Лінчевський

 

Додаток
до Положення про Групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

ЗГОДА
на залучення в якості експерта Групи експертів за профільним напрямком до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

Я,

                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
(народився "___" 19__ року, ідентифікаційний код N _______), маючи вищу медичну освіту за __________ спеціальністю, спеціалізація __, та стаж роботи за основним фахом _ років та кваліфікаційну категорію __________, маючи основне місце роботи _________ на посаді ______, шляхом підписання цього тексту, надаю згоду на залучення мене в якості експерта експертної групи експертів за __ (профільним) напрямком, що долучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (далі - Група),
з метою забезпечення вирішення в процесі організації, підготовки та проведення державних закупівель ліків та виробів медичного призначення будь-яких питань, що потребують спеціальних знань за зазначеним вище профільним напрямком.

В якості експерта зобов'язуюся:

- на запит Групи (усний чи письмовий) проводити дослідження, перевірки, оцінку предмета запиту та готувати обґрунтовані висновки (самостійно або колегіально) для прийняття Групою рішень щодо такого предмета. Висновки, залежно від запиту, готувати особисто або колегіально з іншими членами експертної групи за _______ (профільним) напрямком, приймаючи рішення більшістю голосів, а у разі незгоди з колегіальним рішенням, надавати свої обґрунтовані заперечення;

- за запрошенням Групи безпосередньо брати участь у її засіданні, надаючи при цьому фахові пояснення, коментарі, висновки із занесенням їх до протоколу засідання та проставлянням підпису у протоколі;

- усвідомлюючи велику суспільну потребу у забезпеченні населення України безпечними, необхідними ліками та виробами медичного призначення, у разі виникнення обставин, що заважатимуть мені у виконанні своїх зобов'язань як експерта, невідкладно повідомити про це у письмовому вигляді Групу;

- у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів та неможливості через це брати участь у роботі Групи, письмово повідомити про це Групу, При цьому усвідомлюю свою відповідальність у разі ненадання зазначеної інформації згідно з нормами діючого законодавства.

При здійсненні взятих на себе зобов'язань повністю усвідомлюю та беру на себе відповідальність за свою діяльність, при цьому зазначаю, що всі мої коментарі, пояснення, висновки будуть стосуватися лише визначеного Групою предмета запиту.

З положенням про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, затвердженим наказом МОЗ України від ___ 2017 року N _______, ознайомився.

"___" ____ р., _______(__)

Особу та підпис _ перевірено

Секретар Постійної робочої групи
МОЗ України із супроводу державних
закупівель

___________ (__)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали