ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Восьма сесія

РІШЕННЯ

від 21.09.2016 р. N 10

Про затвердження Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" (в новій редакції)

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказом Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року N 505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (Положення N 505), із змінами, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" у новій редакції, яку доручити підписати директору Центру Юрченку Анатолію Петровичу, згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Хмельницької міської ради від 05.03.2014 р. N 14 "Про затвердження Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" (Положення N 14).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
21.09.2016 N 10

Положення
про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" (далі - Центр) - реабілітаційна установа сфери Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.

1.2. Засновником Центру є Хмельницька міська рада.

Центр утворено на основі комунальної форми власності, здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.3. Центр розміщується на територіях із спеціально пристосованими приміщеннями, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки та мають усі види благоустрою.

1.4. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.6. Центр забезпечує тимчасове перебування дітей-інвалідів, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

1.7. Юридична адреса Центру: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 20/2.

2. Завдання Центру

2.1. Центр забезпечує:

1) реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей-інвалідів на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються послугами із соціального і педагогічного патронату виїзною реабілітаційною бригадою за місцем проживання;

2) створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

3) підготовку батьків або законних представників дітей-інвалідів до продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів поза межами Центру;

4) здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини-інваліда;

5) виконання індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда та її ІПР;

6) проведення заходів з професійної орієнтації дітей-інвалідів відповідно до їх ІПР, зокрема оволодіння ними трудовими навичками, у тому числі у трудових майстернях, визначення можливостей дітей-інвалідів до професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів;

7) здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.

2.2. Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей-інвалідів, які тимчасово перебувають у Центрі (до місця розташування Центру та (або) до місця проживання дитини-інваліда).

3. Структура Центру

3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення (ранньої) соціальної реабілітації (абілітації);

3) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

4) відділення фізичної реабілітації;

5) відділення професійної орієнтації;

6) відділення медичного спостереження або медичної реабілітації;

7) методичний відділ;

8) відділ господарського обслуговування Центру;

9) служба соціального патронату.

3.2. У разі потреби в Центрі можуть створюватися групи "Матері та дитини" для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

3.3. Робота структурних підрозділів Центру здійснюється відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3.4. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад та положення яких затверджуються директором Центру.

3.5. У складі Центру може функціонувати стаціонарне відділення.

4. Умови зарахування дітей-інвалідів до Центру

4.1. Направлення та зарахування дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року N 921 (Постанова N 921)), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року N 170 "Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах" (План N 170), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за N 409/25186.

4.2. До Центру зараховуються діти-інваліди віком до 18 років та діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

У виняткових випадках можливе продовження строку перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

Рішення про продовження строку перебування інваліда приймається реабілітаційною комісією Центру.

4.3. До Центру не зараховуються діти, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).

4.4. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини-інваліда.

Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини-інваліда про закінчення курсу реабілітації дитини-інваліда не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

4.5. На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

5. Учасники реабілітаційного процесу в Центрі

5.1. Учасниками реабілітаційного процесу є діти-інваліди, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші фахівці, які беруть участь у процесі реабілітації (абілітації).

5.2. Реабілітаційні заходи здійснюються в таких групах:

"Матері та дитини" - для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність;

ранньої соціальної реабілітації (абілітації) - для дітей-інвалідів віком до 7 років;

соціальної реабілітації - для дітей-інвалідів віком від 7 до 14 років;

соціальної реабілітації та професійної орієнтації - для дітей-інвалідів віком від 14 до 18 років.

6. Організація реабілітаційного процесу в Центрі

6.1. Реабілітаційний процес спрямований на:

1) навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини-інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини-інваліда з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

2) опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

6.2. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6.3. У разі виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.

6.4. До стаціонару зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я потребують постійного цілодобового догляду.

6.5. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

6.6. У Центрі встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить від 8 до 10 дітей-інвалідів.

У разі потреби діти-інваліди можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

6.7. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

6.8. Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про дітей-інвалідів, які вибули з Центру, забезпечує зв'язок із сім'ями, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

6.9. Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона може отримувати такі послуги в Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

7. Управління Центром

7.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади засновником у встановленому законодавством порядку. Директор Центру діє на підставі контракту, укладеного з Хмельницьким міським головою.

7.2. Директор Центру:

1) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

6) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

7) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам.

8. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп із своїм найменуванням.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених у встановленому порядку управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

8.3. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання) такі структурні підрозділи, як підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

8.4. Центр має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів;

2) укладати договори про співробітництво.

9. Припинення Центру

9.1. Припинення Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням засновника у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління
та соціального захисту населення

С. Воронецький

Директор Хмельницького міського
центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів "Школа життя"

А. Юрченко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали