АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2012 року N 250/5

Про затвердження Положення про Комісію Аудиторської палати України зі стандартів та практики аудиторської діяльності

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. N 3125-XII, Статутом Аудиторської палати України, з метою організаційного забезпечення роботи Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Положення про Комісію Аудиторської палати України зі стандартів та практики аудиторської діяльності (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комісію Аудиторської палати України зі стандартів та практики аудиту, затверджене рішенням Аудиторської палати України від 14 лютого 2008 р. N 187/5.2.

3. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

4. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

Додаток 1
до рішення Аудиторської палати України
21.05.2012 N 250/5


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Аудиторської палати України зі стандартів та практики аудиторської діяльності

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту Аудиторської палати України (далі - АПУ) та Регламенту АПУ.

1.2. Положення визначає порядок створення Комісії АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності (далі - Комісія), її склад, повноваження, структуру, порядок її роботи, прийняття рішень та взаємодії з іншими комісіями АПУ.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Законом України "Про аудиторську діяльність", Статутом АПУ, Регламентом АПУ, цим Положенням та рішеннями АПУ.

1.4. Метою створення і діяльності Комісії є сприяння процесу впровадження в практику аудиторської діяльності професійних стандартів, що видаються Міжнародною федерацією бухгалтерів та прийнятих в Україні в якості національних, удосконалення методики та практики надання аудиторських послуг в Україні, забезпечення їх високої якості відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та професійних стандартів.

1.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат АПУ в межах затвердженого кошторису.

2. Порядок створення Комісії і її склад

2.1. Рішення про створення Комісії, її кількісний і персональний склад приймається АПУ.

2.2. Членами Комісії можуть бути тільки члени АПУ. Термін повноважень членів Комісії обмежується терміном їх перебування членами АПУ. До участі в роботі Комісії на добровільних або договірних засадах можуть залучатися особи, які не є членами АПУ, але компетентні в питаннях, що є предметом діяльності Комісії (далі - "залучені спеціалісти").

2.3. Роботою Комісії керує її голова, який може мати заступника. Голова Комісії обирається на засіданні АПУ, його заступник - на засіданні Комісії.

2.4. Голова Комісії виконує такі обов'язки:

- скликає засідання Комісії, визначає порядок денний, час і місце їх проведення;

- головує на них;

- організовує роботу Комісії, координує роботу регіональних відділень АПУ з питань стандартів та практики аудиторської діяльності;

- надає доручення окремим членам Комісії, залученим спеціалістам щодо підготовки до розгляду на засіданнях Комісії матеріалів;

- ініціює створення експертних рад та тимчасових робочих груп з окремих питань роботи Комісії;

- доповідає на засіданнях АПУ з питань діяльності Комісії;

- звітує перед АПУ;

- забезпечує ведення документації, що відображає роботу Комісії;

- делегує, за потреби, свої повноваження заступнику.

2.5. Члени Комісії мають право на особливу думку щодо висновків Комісії, яку вони надають письмово і яка є невід'ємною частиною протоколу Комісії.

2.6. Комісія може створювати експертні ради та тимчасові робочі групи з окремих питань своєї роботи відповідно до Регламенту АПУ. Мета створення, завдання, компетенція відповідних експертних рад та робочих груп, порядок фінансування їх витрат за поданням Комісії визначається у рішенні АПУ про їх створення з врахуванням затвердженого кошторису АПУ.

3. Повноваження Комісії

Комісія має такі повноваження:

3.1. Організовує впровадження в практику аудиторської діяльності професійних стандартів, що видаються Міжнародною федерацією бухгалтерів та прийнятих в Україні в якості національних.

3.2. Організовує за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів переклад на державну мову, експертизу, редагування, видання та оприлюднення Міжнародних стандартів РМСАНВ, Кодексу етики професійних бухгалтерів РМСЕБ, Міжнародних стандартів освіти РМСБО, їх актуалізацію з урахуванням змін і доповнень.

3.3. Організовує розробку, затвердження і впровадження у практику аудиторської діяльності положень з національної практики завдань, положень з національної практики контролю якості, інших нормативних і методичних документів з аудиторської діяльності відповідно до програм науково-методологічної, інформаційно-методичної, експертної роботи, затверджених АПУ.

3.4. Бере участь у розробці та експертній оцінці проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері аудиторської діяльності, здійснює моніторинг змін та доповнень до регуляторних актів державних органів, що стосуються аудиторської діяльності, для своєчасного реагування та внесення змін до нормативних і методичних документів АПУ з питань практики аудиторської діяльності.

3.5. Приймає участь у встановленні вимог до кваліфікаційного рівня аудиторів, у розробці та затвердженні програм підготовки аудиторів до кваліфікаційних іспитів для отримання сертифіката аудитора, програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів в Україні, тестів та ситуаційних завдань з врахуванням положень Міжнародних стандартів освіти РМСБО.

3.6. Організує обмін національним і міжнародним досвідом з питань аудиторської діяльності та переклад на державну мову, редагування та повне чи часткове видання матеріалів з питань бухгалтерського обліку та аудиту, що надходять до АПУ від Міжнародної федерації бухгалтерів, Європейської федерації бухгалтерів малого та середнього бізнесу, інших міжнародних організацій та міжнародних науково-практичних конференцій.

3.7. Спільно з іншими комісіями АПУ приймає участь у проведенні моніторингу практики аудиторської діяльності, в тому числі участь у розгляді скарг, які надійшли до АПУ, з питань дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог професійних стандартів і норм професійної етики, законодавчих і нормативних актів у сфері аудиторської діяльності.

3.8. Сприяє підготовці і виданню навчальної та науково-методичної літератури, методичних розробок з питань аудиторської діяльності, розробці і впровадженню програмного забезпечення, комп'ютерних технологій у практику аудиторської діяльності.

3.9. Спільно з іншими комісіями АПУ приймає участь у організації конференцій, семінарів та круглих столів з метою поширення та запровадження в практику аудиторської діяльності професійних стандартів, положень з національної практики завдань, міжнародного досвіду.

3.10. Організовує співпрацю з профільними комісіями професійних організацій аудиторів України з питань дотримання професійних стандартів та запровадження їх в практику аудиторської діяльності, а також ініціює обговорення та дискусії з ними проблемних питань аудиторської діяльності, проектів нормативних та методичних документів, які підготовлені АПУ до затвердження.

3.11. Залучає до участі у програмах науково-методологічної, інформаційно-методичної, експертної роботи, затверджених АПУ, кращих науковців та практиків-аудиторів, запроваджує різні форми їх морального і матеріального стимулювання відповідно до затвердженого кошторису АПУ.

3.12. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом АПУ та Регламентом АПУ.

4. Порядок роботи Комісії

4.1. Для реалізації своїх повноважень Комісія розробляє та затверджує План роботи на наступний рік та Перелік нормативних і методичних документів з питань аудиторської діяльності, що пропонуються до розробки та затвердження в наступному році, а також програми науково-методологічної, інформаційно-методичної, експертної роботи членів Комісії і залучених спеціалістів та кошториси цих програм, що включаються до кошторису Комісії. Пропозиції щодо вказаних програм та кошторису Комісії на наступний рік подаються головою Комісії до Секретаріату АПУ до 1 жовтня поточного року. Програми, не затверджені АПУ, не підлягають виконанню членами Комісії.

4.2. Для реалізації Плану роботи Комісії та програм науково-методологічної, інформаційно-методичної, експертної роботи з ініціативи Комісії можуть створюватися експертні ради та тимчасові робочі групи згідно Регламенту АПУ та п. 2.6 цього Положення. Результати роботи експертних рад та тимчасових робочих груп затверджуються на засіданні Комісії з прийняттям на засіданні АПУ остаточного рішення щодо результатів їх роботи.

4.3. Комісія проводить планові засідання щомісячно за тиждень до засідання АПУ. У разі необхідності збираються позапланові засідання. За наслідками обговорення питань на засіданні Комісія приймає рішення.

4.4. Порядок денний визначається головою Комісії на підставі отриманих від членів Комісії та власних пропозицій.

4.5. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. З окремих питань, які не потребують широкого обговорення, рішення можуть бути прийняті шляхом письмового опитування членів Комісії.

4.6. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими комісіями АПУ та регіональними відділеннями АПУ.

4.7. На засідання Комісії у разі необхідності можуть запрошуватися особи, зацікавлені у розгляді справ.

4.8. Засідання Комісії оформлюються протоколом, з яким ознайомлюються члени Комісії.

4.9. Для вирішення організаційних питань та ведення діловодства Комісії за нею закріплюється радник Комісії, який є штатним працівником Секретаріату АПУ.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали