Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Комісію Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення для лікування за кордон

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 березня 2018 року N 424

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення для лікування за кордон

Відповідно до Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1079 (Постанова N 1079), та підпункту 3 пункту 6 (Постанова N 267) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, наказую:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення для лікування за кордон, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевcького О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 березня 2018 року N 424

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністра охорони здоров'я України з питань направлення для лікування за кордон

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок створення та функціонування Комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення для лікування за кордон (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, цим Положенням та іншими законодавчими актами.

3. Комісія відповідно до покладених завдань виконує функції та завдання, передбачені Порядком направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1079 (Постанова N 1079).

II. Склад Комісії

4. Персональний склад Комісії та її чисельність затверджується наказом МОЗ України.

До складу Комісії входять голова Комісії (далі - Голова), заступник Голови Комісії (далі - заступник Голови), члени Комісії, секретар Комісії (далі - секретар).

Головою Комісії є заступник Міністра, який згідно з розподілом обов'язків координує та спрямовує діяльність структурного підрозділу Міністерства охорони здоров'я України, до компетенції якого належать питання організації надання медичної допомоги.

Заступником Голови є керівник структурного підрозділу Міністерства охорони здоров'я України, до компетенції якого належать питання організації надання медичної допомоги.

Членами Комісії є представники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, радники Міністра охорони здоров'я України. До складу членів Комісії можуть бути включені представники інших центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади (за їх згодою).

Секретар Комісії є представником структурного підрозділу Міністерства охорони здоров'я України, до компетенції якого належать питання організації надання медичної допомоги.

Кількість членів Комісії не може перевищувати 12 осіб.

5. З урахуванням питань порядку денного запланованого засідання Комісії, на засідання можуть бути запрошені експерти МОЗ України та фахівці за профільними напрямами (за їх згодою).

III. Організація роботи Комісії

6. Формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

7. З дозволу Голови Комісії, на засіданнях мають право бути присутніми, без права голосу, громадяни, заяви яких розглядаються Комісією, їх законні представники, представники благодійних та інших організацій, що надають їм допомогу. Зазначені особи можуть бути присутніми виключно на момент розгляду їхньої заяви.

За рішенням Комісії на засіданні можуть бути присутні представники ЗМІ за умови письмової згоди громадянина (його законного представника), заява якого розглядається, виключно на момент розгляду справи заявника.

8. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів Голови, членів Комісії, секретаря, експертів МОЗ України, або інших осіб, присутніх на засіданні, та неможливості через це брати участь у її роботі, вони зобов'язані письмово повідомити про це Голову Комісії. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.

9. Про конфлікт інтересів Голови, членів Комісії, секретаря, експертів МОЗ, або інших осіб, присутніх на засіданні, може заявити будь-який учасник засідання. Така заява вноситься до протоколу засідання Комісії.

10. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Комісії, таке рішення підлягає перегляду.

11. Повноваження Голови Комісії:

організовує роботу Комісії;

формує порядок денний;

визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

головує на засіданні Комісії;

підписує рішення (протоколи) Комісії та надає обов'язкові до виконання доручення та протокольні доручення.

12. На виконання доручення Голови Комісії заступник Голови організовує роботу Комісії, головує на засіданні Комісії, виконує функції Голови на час його відсутності.

13. Повноваження Секретаря:

забезпечує облік документів громадян, які потребують лікування за кордоном;

забезпечує організацію інформування (в письмовій формі) МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних міністерств та відомств, а також громадянина, який потребує лікування за кордоном, або його законних представників, про прийняті Комісією рішення щодо взяття на облік, направлення для лікування за кордон та оплату такого лікування;

забезпечує звернення до групи експертів МОЗ України відповідного профілю для отримання висновку щодо неможливості надання необхідної допомоги закладами охорони здоров'я України;

забезпечує організацію подання медичної документації громадянина, який потребує лікування за кордоном, до закладів охорони здоров'я, з якими наявні письмові домовленості про співпрацю в сфері охорони здоров'я та забезпечення лікування громадян у таких закладах відповідно до законодавства;

інформує членів Комісії про час і місце проведення засідання;

готує проект порядку денного засідання Комісії, матеріали справ, які будуть розглядатися на засіданні Комісії;

веде протоколи засідань Комісії, а також складає інші документи за дорученням голови Комісії, готує витяги з протоколів;

забезпечує узагальнення інформації про результати лікування та стан здоров'я громадян після їх повернення до України, обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування. У разі ненадання. громадянами відповідної інформації готує запити до іноземних закладів охорони здоров'я про отримання інформації про обсяги коштів, витрачених на лікування;

забезпечує подання членам Комісії матеріалів не пізніше ніж за один день до засідання;

забезпечує подання відповідальному структурному підрозділу МОЗ рішення Комісії, на підставі якого здійснюється підготовка відповідного наказу;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів Комісії.

14. Член Комісії має право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

15. Член Комісії зобов'язаний:

забезпечити подання на засідання Комісії інформації (матеріалів) відповідно до компетенції структурного підрозділу, який він представляє;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування (за відсутності конфлікту інтересів);

виконувати доручення голови Комісії в рамках роботи Комісії.

16. Засідання Комісії веде Голова. За відсутності Голови його обов'язки виконує заступник Голови.

17. У разі відсутності члена Комісії, участь у засіданні бере особа, на яку офіційно покладено виконання посадових обов'язків відсутнього члена Комісії, про що зазначається в протоколі із додаванням копії відповідного наказу про покладання обов'язків.

За відсутності секретаря, рішенням Голови (заступника Голови) обов'язки секретаря покладаються на іншого члена Комісії.

IV. Рішення Комісії

18. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування.

19. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови.

20. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписує Голова та всі присутні на засіданні члени Комісії. Протокол має бути підписано не пізніше ніж через три робочі дні після засідання Комісії.

Член Комісії, який не погоджується з прийнятим рішенням, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

21. На підставі рішення Комісії здійснюється підготовка відповідного наказу Міністерства охорони здоров'я України.

 

Заступник Міністра

О. Лінчевський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали