Додаткова копія: Про затвердження Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019

м. Київ

N 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2019 р. за N 512/33483

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів

Відповідно до пункту 4 Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року N 2675-VIII (Положення N 2675-VIII), пункту 6 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року N 2676-VIII (Положення N 2676-VIII), підпункту 81 пункту 4 (Постанова N 630), підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України (Постанова N 630), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, а також з метою якісного відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів, що додається.

2. Директорату науки (Чеберкус Д. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Комітет Верховної Ради України
з питань науки і освіти

О. В. Співаковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
19 квітня 2019 року N 522

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2019 р. за N 512/33483

Положення
про Комісію Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження Комісії Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів (далі - Комісія).

2. Комісія утворюється з метою:

організації та проведення попереднього відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим (далі - Премія), іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (далі - Стипендія) серед молодих учених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, організаціях, підприємствах України (далі - наукові установи), у яких сформовані та діють наукові підрозділи і вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі - Рада) згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII);

розгляду наукових звітів стипендіатів, надання пропозицій щодо погодження наукового звіту стипендіата та можливості вручення йому диплома стипендіата Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

4. Комісія у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Завдання та повноваження Комісії

1. Завданнями Комісії є:

організація та проведення об'єктивного і прозорого попереднього відбору претендентів;

формування списку претендентів та їх робіт, які рекомендуються Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі - Комітет) на здобуття Премії;

формування списку претендентів, які рекомендуються Комітету на здобуття Стипендії;

формування переліку наукових (науково-технічних) робіт, за якими прозвітувалися стипендіати, з пропозицією щодо погодження наукового звіту стипендіата та можливості вручення йому диплома стипендіата Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу.

2. Комісія здійснює розгляд документів, що надійшли від наукових установ:

анотації на роботи претендентів на здобуття Премії, де зазначаються короткий зміст роботи, наукова новизна, основні науково-технічні результати (обов'язково порівняно з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість наукових публікацій, зокрема у міжнародних журналах (а також загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс згідно з базами даних Web of Science, SCOPUS, Google Schcolar), патентів (окремо вказуються патенти на винахід і на корисну модель), у тому числі міжнародних, авторських свідоцтв, та інша інформація, яка характеризує роботу;

анотації подання претендентів на здобуття Стипендії, де зазначаються назва наукової (науково-технічної) роботи, яка буде виконуватись, обґрунтування її актуальності та важливості, основні завдання роботи, можливість виконання її молодим ученим - доктором наук на базі цієї наукової установи, основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень, кількість і тип публікацій претендента, зокрема виданих за кордоном, а також за тематикою наукової (науково-технічної) роботи, дані про цитування праць та h-індекс претендента згідно з базами даних Web of Science, SCOPUS, Google Schcolar. Анотація подання може бути обсягом до 10 сторінок включно, підписується претендентом та завіряється відділом кадрів (вченим секретарем);

наукові звіти стипендіатів, оформлені згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання", та витяги з протоколів засідань Рад.

3. Комісія у ході розгляду документів претендентів на Премію та Стипендію, а також наукових звітів стипендіатів має право залучати експертів за галузями знань.

III. Порядок формування Комісії

1. Комісію утворює МОН у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2. Склад Комісії формується за поданням наукових установ, Ради молодих учених при МОН, а також із представників МОН.

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН.

4. Голова, заступник голови, секретар Комісії обираються шляхом відкритого голосування під час першого засідання.

IV. Права та обов'язки членів Комісії

1. Члени Комісії мають право:

1) бути ознайомленими з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Комісії;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження, що додаються до протоколу засідання Комісії.

Члени Комісії - представники МОН мають право представляти МОН у Комітеті під час розгляду питань з урахуванням рішення Ради про доцільність:

припинення виплати стипендіату Стипендії у разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення стипендіатом наукових досліджень;

продовження стипендіатом наукової (науково-технічної) роботи за новим місцем роботи і продовження виплати йому Стипендії.

2. Члени Комісії зобов'язані:

1) дотримуватись моральних норм та правил етичної поведінки, доброчесності, сумлінності й об'єктивності під час розгляду матеріалів, поданих до Комісії;

2) бути неупередженими в прийнятті рішень;

3) письмово повідомляти голову Комісії про наявність у члена Комісії потенційного конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час розгляду матеріалів, поданих до Комісії. Член Комісії, у якого є потенційний конфлікт інтересів, не бере участі у розгляді документів і за бажанням може бути присутнім на засіданні Комісії під час прийняття рішення без права голосу;

4) дотримуватись вимог цього Положення.

V. Організація роботи Комісії

1. Голова Комісії:

1) формує порядок денний засідань Комісії;

2) веде засідання Комісії, забезпечує неупереджений і об'єктивний розгляд матеріалів, що подаються до Комісії, та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

3) підписує протоколи засідань.

2. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови.

3. Секретар Комісії:

1) здійснює організаційне забезпечення засідань Комісії;

2) готує матеріали, що подаються до Комісії для розгляду на засіданнях;

3) інформує членів Комісії про дату, місце та час проведення засідання;

4) забезпечує ведення й оформлення протоколів засідань та надання інформації про роботу Комісії структурному підрозділу МОН, на який покладено функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності (далі - структурний підрозділ МОН).

4. У разі відсутності секретаря Комісії його обов'язки виконує особа, уповноважена головою Комісії.

5. Матеріали, що подаються на розгляд Комісії, інформація про дату, час і місце проведення та порядок денний засідання доводяться до відома її членів секретарем Комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до дати його проведення.

6. Засідання Комісії вважається таким, що відбулось, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

7. Комісія у разі прийняття рішень:

щодо відбору претендентів та їх робіт на здобуття Премії враховує вагомі наукові здобутки під час проведення ними фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об'єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується відповідними патентами) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів;

наукову новизну роботи, основні наукові (науково-технічні) результати (обов'язково порівняно з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практичну значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість патентів, наукових публікацій, зокрема у міжнародних журналах, а також загальну кількість посилань на публікації авторів та h-індекс згідно з базами даних Web of Science, SCOPUS, Google Scholar;

щодо відбору претендентів на здобуття Стипендії враховує актуальність та важливість теми наукової (науково-технічної) роботи, яку буде виконувати претендент, мету та основні завдання, можливість виконання роботи на базі наукової установи, очікувані наукові (науково-технічні) результати виконання роботи, прогнозне використання результатів роботи, наявний науковий доробок претендента;

щодо розгляду наукових звітів стипендіатів враховує виконання основних завдань роботи та отримання наукових (науково-технічних) результатів під час виконання роботи, а також рішення Рад.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Після закінчення голосування голова Комісії оголошує результати голосування та прийняте рішення.

8. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

9. На засіданні Комісії ведеться протокол, який складається протягом одного робочого дня після проведення засідання та підписується головою та секретарем Комісії.

10. У протоколі зазначаються:

1) дата (день, місяць, рік) та місце проведення засідання;

2) присутні на засіданні члени Комісії;

3) секретар Комісії або особа, яка виконує його повноваження;

4) питання, внесені до порядку денного засідання;

5) результати обговорення та голосування;

6) прийняті рішення (рекомендації).

11. На підставі рішення (рекомендацій) Комісії:

1) МОН приймає рішення:

з клопотанням про присудження Премії;

про рекомендацію(ї) претендента(ів) на отримання Стипендії.

Зазначені рішення оформлюються відповідними наказами МОН;

2) структурний підрозділ МОН з урахуванням сформованого переліку наукових (науково-технічних) робіт, за якими прозвітувались стипендіати, з пропозицією щодо погодження наукового звіту стипендіата та можливості вручення йому диплома стипендіата Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу готує матеріали на засідання колегії Міністерства освіти і науки України для розгляду наукових звітів стипендіатів.

12. Накази МОН з клопотанням про присудження Премії та про рекомендацію(ї) претендента(ів) на отримання Стипендії розміщуються на офіційному веб-сайті МОН.

13. Організаційно-методичне забезпечення проведення засідань Комісії здійснює структурний підрозділ МОН.

 

Генеральний директор
директорату науки

Д. В. Чеберкус
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали