МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2012

м. Київ

N 347


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 704/21017

Про затвердження Положення про Комісію з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

Відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2011 року N 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва" (Положення N 928/2011), Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388 (Положення N 388/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, що додається.

2. Відділу монументального, образотворчого та народного мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Крутоголов Є. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
11.04.2012 N 347

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 704/21017


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

1. Це Положення регулює порядок роботи Комісії з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України, утвореним відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2011 року N 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва" (Положення N 928/2011) з метою забезпечення кваліфікованого та об'єктивного добору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (далі - стипендії).

3. Основними завданнями Комісії є добір кандидатур молодих майстрів народного мистецтва, внесених на розгляд Міністерству культури України (далі - Мінкультури України) Міністерством культури Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, а також внесення відповідних пропозицій Мінкультури України для розгляду на засіданні його колегії.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та іншими нормативно-правовими актами.

5. Комісія утворюється в складі голови, заступника голови та членів Комісії, які беруть участь в її роботі на громадських засадах. До складу Комісії входять члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України (за згодою), провідні фахівці в галузі традиційного народного мистецтва, представники Мінкультури України.

Особа, яка є членом Комісії, не може бути претендентом на здобуття стипендії.

6. Склад Комісії затверджується наказом Мінкультури України раз на три роки, до якого в разі необхідності вносяться зміни.

7. Комісію очолює голова - заступник Міністра культури України, до функціональних обов'язків якого віднесено питання народного мистецтва.

Голова Комісії має одного заступника, який в разі відсутності голови виконує його обов'язки.

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, яке скликається головою не рідше ніж раз на рік. Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає голова.

9. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі та експертні групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Комісії провідних майстрів, мистецтвознавців, учених і фахівців та незалежних експертів (за їх згодою).

10. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Члени Комісії, які без поважних причин не беруть участі в засіданнях, виключаються зі складу Комісії.

11. Комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос головуючого на засіданні.

У разі незгоди з ухваленим рішенням кожен член Комісії може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання Комісії.

12. Претенденти на здобуття стипендій відбираються за такими критеріями:

володіння художніми техніками народного мистецтва;

використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної образотворчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва;

використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини;

участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;

проходження творчої атестації майстра традиційного народного мистецтва відповідно до чинного законодавства України;

участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.

13. Пропозиції з відповідними документами для формування списку претендентів на здобуття стипендій на наступний рік подаються Мінкультури України до 15 травня поточного року, а саме:

клопотання про призначення стипендії;

відомості про творчі досягнення кандидата, який висувається на здобуття стипендії;

кольорове фото творчих робіт у кількості 10 шт. розміром 15 х 20 см;

копія паспорта або свідоцтва про народження;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Пропозиції, внесені без дотримання вимог, зазначених у пунктах 12 та 13 цього Положення, а також після закінчення строку подання документів, не підлягають розгляду Комісією.

14. Мінкультури України подає на розгляд Комісії подання щодо претендентів, визначених відповідно до пунктів 12 та 13 цього Положення.

15. Рішення Комісії оформлюється протоколом у двох примірниках, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, затверджується головою Комісії та подається для розгляду на засіданні колегії Мінкультури України.

Рішення колегії Мінкультури України щодо кандидатів на здобуття стипендії подається до Кабінету Міністрів України.

Протокол веде відповідальний секретар, а в разі його відсутності - особа, уповноважена членами Комісії.

16. Головуючий на засіданні Комісії:

веде засідання Комісії;

забезпечує всебічний та об'єктивний розгляд поданих документів;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

вживає заходів з дотримання порядку на засіданні Комісії.

17. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює відповідальний секретар Комісії, який бере участь у засіданнях без права голосу.

Відповідальний секретар:

проводить роботу щодо підготовки засідань Комісії;

оформляє протоколи засідань;

доводить рішення Комісії до відома керівництва Мінкультури України;

вносить рішення Комісії на розгляд колегії Мінкультури України.

18. Підставою припинення виплати стипендії є смерть стипендіата або виїзд на постійне місце проживання за кордон.

 

Директор Департаменту формування
державної політики у сфері культури,
мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали