СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

10.01.2018

м. Київ

N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2018 р. за N 130/31582

Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України

Відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року N 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Центрального управління Служби безпеки України від 03 жовтня 2014 року N 635 "Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України" (Положення N 635), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за N 1272/26049 (зі змінами).

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
10 січня 2018 року N 30

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2018 р. за N 130/31582

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України (далі - Комісія) створюється в Службі безпеки України (далі - СБУ) відповідно до пункту 1 Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року N 16 (далі - Положення N 16), та пункту 6 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413) (далі - Порядок N 413).

2. До складу Комісії входять:

голова Комісії - перший заступник Голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при СБУ;

члени Комісії - перші заступники чи заступники керівників підрозділів кадрового, правового та фінансового забезпечення СБУ, а також представники інших структурних підрозділів, органів, закладів, установ і організацій СБУ та Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділи, органи, заклади), які обіймають посади від начальників відділу і вище.

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Центрального управління СБУ на підставі пропозицій її голови.

4. У своїй діяльності Комісія керується Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), Положенням N 16, Порядком N 413 (Постанова N 413), постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 року N 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Завданнями Комісії є:

1) визнання учасниками бойових дій громадян з числа військовослужбовців, працівників та осіб, звільнених з військової служби (роботи) у СБУ, які підпадають під дію пунктів 1 - 18 частини першої статті 6 Закону;

2) визнання учасниками бойових дій громадян з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників СБУ, які підпадають під дію пункту 19 частини першої статті 6 Закону.

6. Комісія:

1) приймає для розгляду:

заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій;

довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку N 413 (Постанова N 413) та інші документи, визначені пунктом 4 Порядку N 413 (Постанова N 413), які є підставою для надання громадянам статусу учасника бойових дій, подані начальниками підрозділів, органів, закладів, у яких проходять (проходили) службу чи працюють (працювали) такі громадяни;

2) реєструє зазначені заяви та інші документи у книзі обліку (реєстрації) рапортів (заяв) військовослужбовців (інших осіб), прийнятих на розгляд Комісії, що ведеться за формою, визначеною в додатку до цього Положення;

3) інформує заявника (начальника підрозділу, органу, закладу, яким внесено документи на розгляд Комісії) про прийняття заяви (документів) для розгляду і дату проведення засідання Комісії. У разі потреби в отриманні додаткових документів, що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до відповідних архівних установ, про що повідомляє заявника;

4) розглядає внесені на розгляд заяви та інші документи у місячний строк стосовно осіб, визначених у підпункті 2 пункту 5 цього Положення, чи у тримісячний строк - стосовно осіб, визначених у підпункті 1 пункту 5 цього Положення;

5) у разі встановлення, що у внесених на розгляд начальником підрозділу, органу, закладу документах відсутні підстави для надання громадянам статусу учасника бойових дій, які підтверджуються документами, Комісія повертає такі документи для подальшого доопрацювання;

6) видає громадянам, на яких поширюється дія пункту 2 частини першої статті 6 Закону, довідки за формою згідно з додатком до Положення N 16;

7) подає на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи зі спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання, для прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій громадянам із числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників СБУ, які підпадають під дію пункту 19 частини першої статті 6 Закону;

8) забезпечує фахівців СБУ, які входять до складу міжвідомчої комісії, копіями рішень Комісії та поданих на її розгляд документів, які подаватимуться на розгляд міжвідомчої комісії;

9) інформує у місячний строк Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку N 413 (Постанова N 413);

10) позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

7. Підставою для позбавлення Комісією статусу учасника бойових дій осіб, визначених у підпункті 2 пункту 5 цього Положення, є:

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд Комісії.

Комісія в місячний строк із дня надходження документів приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій.

Комісія надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій, або видає їй письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження. У такому разі посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

Комісія інформує у місячний строк із дня прийняття відповідного рішення Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.

8. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Управління роботи з особовим складом.

9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення Комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів.

10. Рішення Комісії оформлюються протоколами.

11. Рішення Комісії може бути оскаржено Голові СБУ або в судовому порядку.

12. Протоколи з рішеннями Комісії зберігаються у відповідній номенклатурній справі, що ведеться в Управлінні роботи з особовим складом.

До відповідної номенклатурної справи також долучаються:

оригінали документів, поданих для визнання учасниками бойових дій громадян, які підпадають під дію пунктів 1 - 19 частини першої статті 6 Закону;

копії документів, внесених на розгляд міжвідомчої комісії.

13. Управління роботи з особовим складом на підставі рішень про надання та позбавлення осіб статусу учасника бойових дій організовує у Службі безпеки України видачу та вилучення посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, а також ведення їх персонального обліку.

 

Начальник Управління роботи
з особовим складом

Б. Баліоз

 

Додаток
до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України
(підпункт 2 пункту 6)

КНИГА
обліку (реєстрації) рапортів (заяв) військовослужбовців (інших осіб), прийнятих на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер та дата прийняття на розгляд

Підстава для визнання учасником бойових дій

Країна перебування

Номер та дата протоколу Комісії

Рішення Комісії

1

2

3

4

5

6

7

8
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали