Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Комісію з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2017

м. Київ

N 170/68

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 280/30148

Про затвердження Положення про Комісію з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах

Згідно з пунктом 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (Постанова N 630), підпунктом 14 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), та на виконання пункту 4 Угоди про партнерство та співробітництво між Міністерством освіти і науки України, Міністерством оборони України та Державним концерном "Укроборонпром" у сфері розвитку новітніх технологій для забезпечення оборони та безпеки країни, підготовки фахівців для підприємств оборонної промисловості та підвищення рівня підготовки військових фахівців з експлуатації озброєння і військової техніки від 01 червня 2016 року,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах, що додається.

2. Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій (Шовкалюк В. С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Стріху М. В. та першого заступника Міністра оборони України Руснака І. С.

 

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Міністр оборони України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор Державного
концерну "Укроборонпром"

Р. Романов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України
03 лютого 2017 року N 170/68

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 280/30148

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах

I. Загальні положення

1. Комісія з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, створеним при Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві оборони України та за участю Державного концерну "Укроборонпром" (далі - ДК "Укроборонпром").

2. Комісія діє на засадах демократичності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності, прозорості та відкритості.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі цим Положенням.

II. Мета та завдання, права Комісії

1. Метою діяльності Комісії є забезпечення:

1) ефективного використання інтелектуального потенціалу, комерціалізація науково-технічних розробок вищих навчальних закладів та наукових установ;

2) створення ефективних організаційних і правових умов для реалізації державної політики в галузі військово-промислового комплексу, визначення пріоритетів його функціонування;

3) підготовки пропозицій для МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром" щодо розроблення та впровадження технологій для потреб оборони, безпеки та економіки країни.

2. Головними завданнями Комісія є:

1) аналіз стану та причин виникнення проблем розроблення та впровадження новітніх технологій для потреб оборони, безпеки та економіки країни та внесення відповідних пропозицій;

2) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, нормативно-правових актів з питань діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу (далі - ОПК) та підприємств високотехнологічного сектору економіки, а також організація та проведення публічних громадських обговорень основних проблем;

3) надання рекомендацій при підготовці та прийнятті МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром" рішень з питань проведення досліджень, розробки та впровадження технологій для потреб оборони, безпеки та економіки країни, а також аналізу їх реалізації;

4) підготовка пропозицій щодо сприяння росту експортного потенціалу підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром", підвищенню конкурентоспроможності їхньої продукції на вітчизняному й закордонних ринках;

5) надання рекомендацій щодо просвітницьких та інформаційних заходів для студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів МОН та Міноборони з метою ознайомлення їх зі станом та перспективами розвитку вітчизняного ОПК;

6) надання рекомендацій щодо обміну досвідом науково-педагогічних працівників навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління МОН та Міноборони, щодо організації освітнього процесу та наукової діяльності;

7) підготовка пропозицій щодо організації у навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління МОН та Міноборони, лекцій та практичних занять з фахівцями підприємств ДК "Укроборонпром" щодо сучасного озброєння та військової техніки, особливостей їх експлуатації та ремонту;

8) надання рекомендацій щодо навчальної, виробничої практики студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів МОН та Міноборони на підприємствах ОПК;

9) підготовка пропозицій щодо залучення фахівців ДК "Укроборонпром" до визначення тематики курсових та дипломних робіт студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів МОН та Міноборони, для участі в захистах курсових та дипломних робіт з військово-технічної тематики;

10) надання рекомендацій щодо підготовки кадрів для підприємств ОПК, а також підвищення престижу працевлаштування студентів профільних вищих навчальних закладів МОН на підприємствах ОПК;

11) підготовка пропозицій щодо залучення вищих навчальних закладів до виконання науково-дослідних робіт за військово-технічною тематикою;

12) надання рекомендацій щодо впровадження на підприємствах ОПК нових розробок, винаходів та технологій, створених в процесі навчальної та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів МОН та Міноборони.

3. Комісія має право:

1) надавати МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром" рекомендації з питань, що зазначені у пункті 2 цього розділу, з метою їх врахування при підготовці відповідних документів;

2) запитувати інформацію від МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром" з питань, що стосуються її компетенції;

3) запрошувати для участі у своїх засіданнях керівників і фахівців МОН, Міноборони, ДК "Укроборонпром";

4) пропонувати своїх представників для участі в роботі комісій та робочих груп МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром" при розгляді питань, що стосуються її компетенції.

III. Склад, структура, керівництво Комісії

1. Комісія складається порівну з представників МОН, Міноборони та ДК "Укроборонпром", але не менше, ніж з 9 осіб.

Персональний склад Комісії затверджується спільним наказом МОН та Міноборони.

2. Комісію очолює голова, який має двох заступників. Голова та заступники обираються на першому засідання з членів Комісії і представляють кожну із Сторін Угоди про партнерство та співробітництво між Міністерством освіти і науки України, Міністерством оборони України та Державним концерном "Укроборонпром" у сфері розвитку новітніх технологій для забезпечення оборони та безпеки країни, підготовки фахівців для підприємств оборонної промисловості та підвищення рівня підготовки військових фахівців з експлуатації озброєння і військової техніки від 01 червня 2016 року.

3. Голова Комісії:

1) організовує роботу, веде засідання Комісії;

2) організовує підготовку і скликає засідання Комісії;

3) підписує документи й веде листування від імені Комісії;

4) представляє Комісію у взаєминах з органами влади, підприємствами, установами та організаціями.

Під час відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із заступників голови.

4. Секретар Комісії:

1) веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

2) забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

3) за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

Секретарем Комісії є представник МОН, який входить до складу Комісії.

5. Члени Комісії мають право:

1) доступу до інформації, що стосується роботи Комісії;

2) звертатися до Комісії із заявами, надавати пропозиції з усіх питань діяльності Комісії згідно із цим Положенням;

3) на зазначення окремої думки в протоколі засідання Комісії.

6. Члени Комісії зобов'язані:

1) брати активну участь у діяльності Комісії та у реалізації плану її роботи, виконувати її рішення та затверджений план роботи;

2) сприяти Комісії в її діяльності, досягненні цілей і реалізації завдань відповідно до цього Положення.

IV. Організація та забезпечення роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії відповідно до річного плану роботи, але не рідше одного разу у квартал. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів.

2. Про засідання Комісії її членів повідомляють завчасно, але не пізніше, ніж за 3 дні, інформуючи про проект порядку денного та тексти проектів документів, що пропонуються для обговорення. Інформація надсилається факсом або електронною поштою.

Члени Комісії підтверджують свою участь телефоном, факсом, електронною поштою не пізніше, ніж за 1 день до засідання.

3. Питання, що не були включені в надісланий проект порядку денного, та тексти проектів актів, які не були надані для попереднього ознайомлення, на засіданні Комісії не розглядаються.

4. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головою Комісії, за відсутністю голови - його заступником, та секретарем Комісії. Рішення Комісії має рекомендаційний характер та впроваджується в дію відповідними наказами МОН та Міноборони.

6. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює МОН.

7. Комісія інформує громадськість про свою роботу через засоби масової інформації, а також шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сайтах МОН, Міноборони та офіційному сайті ДК "Укроборонпром".

 

Директор департаменту
інноваційної діяльності
та трансферу технологій

В. С. Шовкалюк

Директор департаменту
військової освіти, науки, соціальної
та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

М. С. Садовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали