Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2016 р. N 243

Київ

Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. N 243

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

1. Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який провадить свою діяльність на громадських засадах.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби, цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність;

2) професіоналізм;

3) чесність;

4) неупередженість;

5) прозорість;

6) рівність;

7) ефективність;

8) колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень.

5. Рішення про утворення Комісії та затвердження її персонального складу приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією Нацдержслужби.

У разі закінчення строку повноважень осіб, зазначених у пунктах 1 - 6 частини другої статті 14 Закону України "Про державну службу", або дострокового припинення повноважень члена Комісії Нацдержслужба подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії.

Пропозиції, зазначені в абзацах першому і другому цього пункту, вносяться Нацдержслужбою на підставі подання органу, визначеного частиною другою статті 14 Закону України "Про державну службу".

6. Комісія здійснює повноваження, передбачені статтею 15 Закону України "Про державну службу".

7. Регламент роботи Комісії схвалюється на її засіданні.

8. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань вчених, фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених Законом України "Про державну службу".

9. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до Закону України "Про державну службу".

10. Члени Комісії зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об'єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов'язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Нацдержслужбою.

12. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

13. Оголошення про проведення засідань Комісії, їх порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби.

Засідання Комісії проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії можуть проводитися на вимогу не менш як третини членів Комісії, яка подається в письмовому вигляді до Нацдержслужби не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня проведення засідання Комісії.

14. Засідання Комісії проводить головуючий, який обирається на засіданні за пропозицією членів Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на такому засіданні членів Комісії.

Головуючий обирається строком на три місяці. Член Комісії може бути обраний головуючим не більш як два рази підряд.

У разі відсутності на засіданні головуючого члени Комісії обирають з числа присутніх членів Комісії іншу особу, яка буде тимчасово головувати на відповідному засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

15. Головуючий:

1) скликає засідання Комісії та інформує присутніх на ньому про кворум;

2) формує порядок денний засідання Комісії та виносить питання на голосування;

3) оголошує результати голосування;

4) забезпечує організацію підготовки, підписання та оприлюднення протоколів засідань та висновків Комісії.

16. Розгляд питань проведення закритого конкурсу на посади державної служби категорії "А", державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки може здійснюватися на закритих засіданнях Комісії. Витяги з протоколів таких засідань оприлюднюються в частині інформації, яка є публічною.

17. Представник державного органу, в якому оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби, має бути присутнім на засіданні Комісії щодо відбору кандидатів на посади категорії "А".

18. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

19. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після проведення засідання і зберігається у Нацдержслужбі протягом п'яти років.

20. Протокол засідання оформлюється протягом двох календарних днів з дати проведення засідання Комісії з урахуванням строку, наведеного у пункті 19 цього Положення, і доводиться до відома членів Комісії у письмовій формі та з використанням засобів електронного зв'язку.

21. З метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та внесення суб'єкту призначення пропозицій щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду утворюється комітет з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" (далі - комітет з відбору кандидатів), який є робочим органом Комісії.

22. Рішення про утворення та персональний склад комітету з відбору кандидатів приймає Комісія.

23. До складу комітету з відбору кандидатів входять голова та п'ять членів комітету.

Зміни до складу комітету з відбору кандидатів вносяться рішенням Комісії.

24. Голова комітету з відбору кандидатів обирається на першому засіданні комітету з числа його членів.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки тимчасово виконує інша особа, визначена на відповідному засіданні комітету.

25. Засідання комітету з відбору кандидатів є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його членів.

26. Для виконання покладених завдань комітет з відбору кандидатів може залучати з правом дорадчого голосу представників Нацдержслужби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, представників державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.

27. Порядок роботи та функції комітету з відбору кандидатів визначаються регламентом роботи Комісії.

28. Комітет з відбору кандидатів здійснює підготовку пропозицій, інформаційно-довідкових, аналітичних та інших матеріалів, проектів рішень і подає їх на розгляд Комісії.

29. З метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження для визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступка, вчиненого державними службовцями, які займають посади категорії "А", утворюється комітет з дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" (далі - комітет з дисциплінарних проваджень), який є робочим органом Комісії.

30. Рішення про утворення та персональний склад комітету з дисциплінарних проваджень приймає Комісія.

31. До складу комітету з дисциплінарних проваджень входять голова та п'ять членів комітету.

Зміни до складу комітету вносяться рішенням Комісії.

32. Голова комітету з дисциплінарних проваджень обирається на першому засіданні комітету з числа його членів.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки тимчасово виконує інша особа, визначена на відповідному засіданні комітету.

33. До складу комітету з дисциплінарних проваджень включається щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та відповідний досвід роботи за фахом.

34. Засідання комітету з дисциплінарних проваджень є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його членів.

35. Для виконання покладених завдань комітет з дисциплінарних проваджень може залучати з правом дорадчого голосу представників Нацдержслужби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, представників державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.

36. Порядок роботи та функції комітету з дисциплінарних проваджень визначаються і затверджуються регламентом роботи Комісії.

37. Комітет з дисциплінарних проваджень формує дисциплінарну справу.

38. Комітет з дисциплінарних проваджень здійснює підготовку пропозицій про наявність чи відсутність підстав для притягнення до відповідальності, ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступка, вчиненого державними службовцями, які займають посади державної служби категорії "А", і подає їх на розгляд Комісії.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали