Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради та її складу в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, окремих пунктів рішень виконавчого комітету міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 28.11.2017 р. N 619/24

Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради та її складу в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, окремих пунктів рішень виконавчого комітету міської ради

Відповідно до статей 32, 34, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 576 "Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (Постанова N 576), виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради в новій редакції (додається).

2. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, згідно з додатком.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2009 р. N 521/14 "Про створення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, затвердження її положення".

3.2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2016 р. N 433/13 "Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету міської ради з цих питань".

4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О. Є.

 

 Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
28 листопада 2017 року N 619/24

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

1. Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини (Розпорядження N 230-р), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про неї.

3. Основним завданням Комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю (далі - суб'єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб'єктами відповідно до їх компетенції.

4.2. Розглядає питання, в тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

4.2.1. Реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі.

4.2.2. Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини.

4.2.3. Позбавлення та поновлення батьківських прав.

4.2.4. Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини.

4.2.5. Вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.

4.2.6. Участь одного з батьків у вихованні дитини та встановлення порядку побачення з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї.

4.2.7. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав.

4.2.8. Визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.2.9. Встановлення і припинення опіки, піклування.

4.2.10. Утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків.

4.2.11. Збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

4.2.12. Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.

4.2.13. Інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

4.3. Розглядає підготовлені суб'єктами соціальної роботи матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім'ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу).

Направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб'єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

4.4. Розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

5. Комісія має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

5.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

5.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради. Голова комісії має заступника.

7. До складу Комісії на громадських засадах входять керівники виконавчих органів Чернівецької міської ради, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладів освіти та лікувальних установ, працівники органів Національної поліції, методист психолог, а також працівник служби у справах дітей міської ради, який виконує обов'язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

8.1. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

8.2. До участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. У разі, коли член комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою комісії, він направляє на засідання представника з правом брати участь в голосуванні.

14. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється службою у справах дітей міської ради.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
28.11.2017 N 619/24

Склад
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

Голова комісії

Паскар
Олександр Євгенович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник голови комісії

Никитенко
Інна Леонідівна

- начальник служби у справах дітей міської ради

Секретар комісії

Сабадаш
Галина Георгіївна

- заступник начальника, начальник відділу соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей міської ради

Члени комісії:

Гураль
Василь Борисович

- заступник начальника управління, начальник відділу обліку та приватизації житла управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Долга
Альона Євгенівна

- заступник директора департаменту, начальник управління місцевих пільг та допомог, контролю за призначенням пенсій та з питань опіки департаменту праці та соціального захисту населення міської ради

Зегрюк
Микола Еммануїлович

- директор ліцею N 3 медичного профілю міської ради

Кандиба
Андрій Євгенович

- голова постійної комісії міської ради з гуманітарних питань

Кондрат
Галина Борисівна

- начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей міської ради

Костюк
Валентина Іванівна

- заступник головного лікаря по лікувальній роботі міської дитячої поліклініки

Любківський
Микола Георгійович

- майор поліції, старший інспектор ювенальної превенції Шевченківського відділу поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

Мартинюк
Сергій Васильович

- начальник управління освіти міської ради

Незборецький
Ігор Володимирович

- начальник управління охорони здоров'я міської ради

Скригунець
Світлана Дмитрівна

- начальник відділу у справах сім'ї та молоді міської ради

Шиба
Олександр Михайлович

- начальник юридичного управління міської ради

Шиманський
Віктор Миколайович

- директор гімназії N 1 міської ради.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали