Додаткова копія: Про затвердження Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2018

м. Київ

N 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 411/31863

Про затвердження Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (Постанова N 630),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Голові Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Стеценко В. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2013 року N 808 "Про Комітет з фізичного виховання та спорту" (Положення N 808), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 року за N 1163/23695.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гребу Р. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 березня 2018 року N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 411/31863

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

1. Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (КФВС МОН) утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року N 203-р "Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах" з метою належної організації фізичного виховання і спорту в закладах освіти усіх типів (далі - заклади освіти).

2. КФВС МОН є державною бюджетною неприбутковою установою, яка належить до сфери управління МОН.

Місцезнаходження КФВС МОН: вул. Дмитрівська, 46, м. Київ, 01054.

Засоби зв'язку - kfvs@ukr.net.

3. КФВС МОН у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами МОН, у тому числі цим Положенням.

4. У структурі КФВС МОН діють: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення та інші відокремлені підрозділи (філії).

5. Основним завданням КФВС МОН є участь у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в закладах освіти.

6. КФВС МОН відповідно до покладених на нього завдань:

1) разом з відповідними структурними підрозділами апарату МОН бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію державної політики з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

2) опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань фізичного виховання і спорту в закладах освіти, які надходять на погодження;

3) бере участь у розробці та удосконаленні державних стандартів освіти з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

4) організовує фізкультурно-оздоровчі заходи загальнодержавного рівня серед учнів та студентів згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

5) бере участь у роботі фахових та науково-методичних комісій з питань спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

6) вивчає, аналізує і узагальнює стан розвитку фізичного виховання і спорту в закладах освіти та здійснює заходи щодо його вдосконалення;

7) вивчає, узагальнює та поширює вітчизняний і зарубіжний досвід з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

8) забезпечує координацію роботи з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

9) сприяє організації в закладах освіти освітнього процесу, пов'язаного із підготовкою спортивного резерву для національних збірних команд України;

10) щороку розробляє та подає в установленому порядку на затвердження МОН календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів КФВС МОН;

11) розробляє проекти положень про змагання, проведення яких належить до компетенції КФВС МОН, та забезпечує їх проведення;

12) організовує і проводить всеукраїнські спортивні заходи серед учнівської та студентської молоді, забезпечує участь національних збірних команд студентів і учнів з видів спорту у міжнародних спортивних заходах серед учнівської і студентської молоді;

13) за погодженням з МОН разом з Національним олімпійським комітетом України, спортивними спілками учнівської і студентської молоді та іншими заінтересованими організаціями забезпечує комплектацію національних збірних команд студентів і учнів з видів спорту для забезпечення їх участі у всесвітніх універсіадах, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу і Європи, інших міжнародних змаганнях та заходах серед школярів і студентів;

14) визначає рейтинг з видів спорту для закладів вищої освіти;

15) бере участь за погодженням з МОН у роботі Міжнародної федерації шкільного спорту та Міжнародної федерації університетського спорту, установлює зв'язки з іншими міжнародними організаціями з питань фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

16) співпрацює з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

17) взаємодіє із студентською та учнівською спортивними спілками з питань розвитку спорту в закладах освіти, участі учнівської та студентської молоді під егідою зазначених спілок в міжнародних змаганнях;

18) утворює відповідно до законодавства штатну спортивну команду резервного спорту та забезпечує її функціонування;

19) організовує проведення нарад, семінарів, круглих столів та науково-практичних, методичних конференцій з питань фізичного виховання і спорту, здорового способу життя учнівської і студентської молоді;

20) пропагує та популяризує через засоби масової інформації фізичне виховання і спорт, здоровий спосіб життя серед дітей, учнівської і студентської молоді та працівників освіти;

21) вживає заходів із забезпечення, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази КФВС МОН та сприяє розвитку матеріально-технічної бази з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

22) забезпечує збереження та ефективне використання майна КФВС МОН, яке закріплене за ним на праві оперативного управління;

23) порушує клопотання та вживає заходів щодо матеріального і морального стимулювання працівників КФВС МОН та його філій;

24) вносить в установленому порядку МОН пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками працівників у сфері фізичного виховання та спорту системи освіти, а також спортсменів і тренерів;

25) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо морального і матеріального стимулювання працівників сфери освіти та фізичної культури і спорту;

26) організовує планово-фінансову роботу, ведення бухгалтерського обліку, здійснює контроль за цільовим використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

27) затверджує в установленому порядку положення, кошториси та штатні розписи філій;

28) забезпечує ведення статистичної звітності з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

29) організовує згідно зі зведеною номенклатурою справ ведення діловодства та передачу відповідних справ до архіву;

30) утворює, реорганізовує та ліквідовує філії в установленому законодавством порядку.

7. КФВС МОН має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. КФВС МОН під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.

9. КФВС МОН очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади МОН в установленому законодавством порядку.

10. Голова КФВС МОН:

1) забезпечує виконання покладених на КФВС МОН завдань та функцій;

2) діє без довіреності, представляє інтереси КФВС МОН в органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності в Україні та за її межами;

3) призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних і відокремлених підрозділів, інших працівників апарату КФВС МОН, заступників голови КФВС МОН;

4) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

5) затверджує положення про структурні та відокремлені підрозділи КФВС МОН, а також посадові інструкції працівників апарату;

6) видає накази, розпорядження, довіреності та організовує контроль за їх виконанням.

11. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань, покладених на КФВС МОН, може утворюватися колегія КФВС МОН на праві консультативно-дорадчого органу.

Періодичність проведення засідань колегії визначається головою КФВС МОН.

Рішення колегії оформлюються протоколом.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу КФВС МОН.

12. Для розгляду рекомендацій та проведення консультацій з основних питань діяльності у КФВС МОН можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує голова КФВС МОН.

13. Штатний розпис, кошторис КФВС МОН та зміни до них затверджує МОН.

14. КФВС МОН повинен дотримуватись вимог пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року N 440 (Постанова N 440).

15. Майно КФВС МОН закріплене за ним на праві оперативного управління.

16. Злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація КФВС МОН здійснюються відповідно до законодавства. У разі реорганізації КФВС МОН майно, права та обов'язки переходять до його правонаступників.

17. КФВС МОН є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, бланки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші штампи та печатки (за потреби).

 

Голова Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України

В. Г. Стеценко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали