МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ

від 16 вересня 2010 року N 786

Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів МНС та його склад

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 вересня 2010 року N 813 (Наказ N 813)

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 грудня 2010 року N 119) (Положення N 119)

Відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" наказую:

1. Створити Комітет з конкурсних торгів МНС для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Комітет) у складі згідно з додатком.

2. Призначити головою Комітету заступника Міністра Бондаренка А. Ю. та надати йому право укладати від МНС правочини за результатами проведених торгів.

3. Затвердити Положення про Комітет з конкурсних торгів МНС для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС від 20.03.2010 N 161 "Про затвердження Положення про тендерні комітети МНС та їх складів" (зі змінами), від 02.10.2009 N 659 "Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

М. Болотських

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
16.09.2010 N 786

СКЛАД
Комітету з конкурсних торгів МНС для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

БОНДАРЕНКО
Андрій Юрійович

заступник Міністра,
голова комітету з конкурсних торгів

БАБУНИЧ
Ігор Юрійович

директор Департаменту ресурсного забезпечення, заступник голови комітету з конкурсних торгів

СМИРНОВ
Дмитро Олександрович

головний спеціаліст відділу тендерних процедур, гуманітарної допомоги, матеріальних резервів та реалізації майна Департаменту ресурсного забезпечення, секретар комітету з конкурсних торгів

Члени комітету з конкурсних торгів:

БІЛОШИЦЬКИЙ
Руслан Миколайович

начальник відділу тендерних процедур, гуманітарної допомоги, матеріальних резервів та реалізації майна Департаменту ресурсного забезпечення

ВОЛЯНСЬКИЙ
Петро Борисович

директор Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту

ДАДІВЄРІН
Андрій Дем'янович

заступник директора Департаменту ресурсного забезпечення

ДАНИЛЮК
Сергій Леонідович

директор Департаменту будівництва, реалізації будівельних Чорнобильських програм та забезпечення житлом

ЄВСЮКОВ
Олександр Петрович

начальник Управління освіти і науки

КРАВЧЕНКО
Роман Григорович

головний фахівець відділу безпеки та запобігання проявам корупції Управління протидії корупції та контрольно-ревізійної роботи

МАЛИЦЬКА
Мирослава Федорівна

директор департаменту економіки і фінансів

ЛОЄНКО
Анатолій Олексійович

начальник Управління оповіщення та зв'язку

МАРЧЕНКО
Григорій Борисович

директор Департаменту управління рятувальними силами

МАТВІЄНКО
Роман Петрович

начальник Управління юридичного забезпечення

НЕТРЕБА
Олег Віталійович

начальник відділу забезпечення пожежно-рятувальною, автомобільною технікою та оснащенням Департаменту ресурсного забезпечення


НІКІТЕНКО Сергій Миколайович (Наказ N 813)


заступник директора Департаменту - начальник відділу забезпечення спеціальним обладнанням Департаменту ресурсного забезпечення (Наказ N 813)

ШЕВЧУК
Наталія Борисівна

начальник відділу тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення.

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.09.2010 р. N 813) (Наказ N 813)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
16.09.2010 N 786

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з конкурсних торгів МНС для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

I. Загальні положення

1.1. До складу Комітету з конкурсних торгів МНС для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Комітет) входять службові (посадові) та інші особи МНС, призначені наказом відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України від 1 червня 2010 р. N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

1.2. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.3. Комітет у своїй діяльності керується Законом, Положенням про Комітет з конкурсних торгів МНС для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Положення) та іншими законодавчими актами України.

II. Порядок створення та організація діяльності Комітету

2.1. Склад Комітету та Положення про нього затверджуються наказом МНС. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників торгів, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни у складі Комітету затверджуються наказом МНС.

2.2. Членами Комітету є службові (посадові) та інші особи МНС у кількості не менше 5 осіб.

Членство в Комітеті не має створювати суперечностей між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається наказом МНС та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.

2.4. Голова Комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

Голова Комітету призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету (якщо призначено кількох заступників голови Комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови Комітету на період своєї відсутності).

За рішенням голови Комітету можуть створюватись окремі робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів МНС для надання консультацій з технічних питань, що зазначені у документації конкурсних торгів.

2.5. Робоча група з членів Комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися головою Комітету для розкриття конкурсних (цінових) пропозицій учасників процедур закупівель. У разі розкриття конкурсних (цінових) пропозицій робочою групою протокол про розкриття конкурсних (цінових) пропозицій підписують присутні члени робочої групи.

2.6. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою Комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання, за винятком питань, пов'язаних з проведенням закупівлі товарів, робіт та послуг, що мають терміновий характер.

2.7. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

планування здійснення процедур закупівель;

складання та затвердження річного плану державних закупівель;

вибір процедури закупівлі;

інші питання відповідно до Закону та цього Положення.

2.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин загальної кількості членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

У разі незгоди члена Комітету з рішенням Комітету, в протоколі зазначається, що він має окрему думку, яка викладається на окремому аркуші.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на засіданні Комітету.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

2.9. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи Комітету можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи Комітету на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність Комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

III. Головні функції Комітету

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедур закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації з конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимогЗакону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших функцій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів Комітету

4.1. Члени Комітету мають право:

виносити питання на розгляд Комітету;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів МНС інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени Комітету зобов'язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

брати участь в усіх його засіданнях особисто;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептованими;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

проходити курс навчання та (або) підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени Комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій)," визначення переможців процедур закупівель, здійснення інших дій, передбачених Законом.

Члени Комітету зобов'язані дотримуватися вимог цього Положення, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності Комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.3. Голова Комітету:

організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

пропонує порядок денний засідань Комітету;

веде засідання Комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена Комітету;

уносить на розгляд керівника МНС пропозиції щодо змін у складі Комітету;

приймає рішення про створення робочих груп Комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

Голова Комітету (заступник голови Комітету, який виконує обов'язки голови Комітету у разі його відсутності) підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Закону.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови Комітету завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою МНС або окремою печаткою Комітету (за наявності).

4.4. Секретар Комітету призначається головою Комітету у встановленому цим Положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комітету, оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.5. Секретар Комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови Комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою МНС (у разі потреби).

4.6. За відсутності секретаря Комітету (відпустка, лікарняний тощо) його обов'язки виконує інший член Комітету, призначений головою Комітету.

V. Відповідальність

5.1. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

5.2. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали