ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.05.2012 р. N 278

Про затвердження Положення про комунальну установу "Донецький обласний контактний центр"

На виконання рішення обласної ради від 25.04.2012 N 6/11-283 "Про створення комунальної установи "Донецький обласний контактний центр", відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 589-р "Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади" (Розпорядження N 589-р), постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 N 21 "Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя" (Положення N 21), розпорядження голови облдержадміністрації від 16.07.2007 N 431 "Про здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради" (із змінами), керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про комунальну установу "Донецький обласний контактний центр" (додається).

2. Відділу фінансового забезпечення облдержадміністрації (Зеленська) забезпечувати складання бюджетного запиту видатків, необхідних для утримання Контактного центру, та подавати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації для його врахування при формуванні проекту обласного бюджету на відповідний рік.

3. Управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Філь) здійснювати інформування громадськості про роботу комунальної установи "Донецький обласний контактний центр" (далі - Контактний центр) через засоби масової інформації, веб-сайт облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Фоміна В. В.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
08.05.2012 N 278


ПОЛОЖЕННЯ
про комунальну установу "Донецький обласний контактний центр"

1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа "Донецький обласний контактний центр" (далі - Контактний центр) є бюджетною установою, заснованою на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради, та є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (далі - Національна система).

Засновником Комунальної установи є Донецька обласна рада.

1.2. Управління Контактним центром в межах повноважень, визначених рішенням обласної ради від 04.03.99 N 23/5-116 "Про делегування повноважень Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо управління майном області та про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, що знаходиться в управлінні обласної ради" (із змінами), здійснює облдержадміністрація.

Координацію діяльності Контактного центру здійснює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

1.3. Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови обласної ради, цим Положенням.

1.4. Положення про Контактний центр затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.5. Методичне забезпечення діяльності Контактного центру здійснює державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Урядовий контактний центр).

1.6. Контактний центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із своїм найменуванням. Контактний центр набуває права та обов'язки юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.7. Структура, штатний розпис та кошторис затверджуються облдержадміністрацією.

1.8. Місцезнаходження Контактного центру: 83105, місто Донецьк, бульвар Пушкіна, будинок 32.

1.9. Повне найменування українською мовою: комунальна установа "Донецький обласний контактний центр".

Скорочене найменування українською мовою: КУ "Донецький обласний контактний центр".

Повне найменування російською мовою: коммунальное учреждение "Донецкий областной контактный центр".

Скорочене найменування російською мовою: КУ "Донецкий областной контактный центр".

2. Мета діяльності центру

Метою діяльності Контактного центру є налагодження зворотнього зв'язку з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії виконавчої влади та громадськості.

3. Основні завдання, функції та права Контактного центру

3.1. Основним завданням Контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

3.2. Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу Національної системи:

приймання за єдиним телефонним номером та через Інтернет звернень заявників;

опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;

інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики.

3.2.2. Проводить:

аналіз змісту звернень заявників, в тому числі для виявлення питань, що потребують невідкладного реагування, та подає відповідну інформацію облдержадміністрації та Урядовому контактному центру;

моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подає відповідну інформацію облдержадміністрації та Урядовому контактному центру;

моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію облдержадміністрації та Урядовому контактному центру.

3.2.3. Здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду.

3.2.4. Надає щомісяця до 5-го числа, наступного за звітним періодом, облдержадміністрації інформацію щодо звернень заявників та результатів їх розгляду.

3.2.5. Забезпечує взаємодію з посадовими особами облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що відповідальні за опрацювання звернень заявників.

3.2.6. Готує інформацію для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозиції щодо його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру.

3.2.7. Організовує інформування громадськості про роботу Контактного центру через засоби масової інформації, веб-сайт облдержадміністрації.

3.2.8. Проводить у разі потреби моніторинг та аналіз громадської думки.

3.2.9. Організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції Контактного центру.

3.2.10. Здійснює в межах компетенції Контактного центру заходи, спрямовані на підвищення громадянської культури.

3.3. Контактний центр має право:

3.3.1 Надсилати одержані звернення заявників органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

3.3.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, порушених заявниками у зверненнях, роз'яснення щодо норм законодавства та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.3.3. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Взаємодія

Контактний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

5. Управління Контактним центром

5.1. Контактний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації на умовах контракту.

5.2. Директор Контактного центру:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Контактного центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Контактний центр завдань, визначає розподіл обов'язків між своїми заступниками.

5.2.2. Затверджує положення про структурні підрозділи і посадові обов'язки працівників Контактного центру.

5.2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.4. Розпоряджається коштами Контактного центру в межах затвердженого кошторису.

5.2.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Контактного центру, заступників директора Контактного центру - за погодженням з заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

5.2.6. Здійснює інші функції, визначені законодавством.

6. Майно та кошти Контактного центру

6.1. Утримання Контактного центру здійснюється за рахунок обласного бюджету згідно з чинним законодавством.

6.2. Майно Контактного центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради, і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

6.3. Контактний центр згідно з цим Положенням володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності у порядку, що не суперечить законодавству.

6.4 Контактний центр відповідно до чинного законодавства володіє, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.5. Збитки, завдані Контактному центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.6. Фінансового-господарська діяльність Контактного центру здійснюється на основі кошторису, який складається і затверджується в установленому порядку.

6.7. Майно Контактного центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у балансі Контактного центру.

6.8. Джерелом формування майна та кошторису Контактного центру є:

- кошти обласного бюджету;

- кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;

- власні надходження Контактного центру;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.9. Контактний центр має право виключно за згодою облдержадміністрації: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу рухоме та нерухоме майно, а також списувати з балансу основні засоби в порядку, установленому обласною радою.

7. Трудовий колектив

7.1. Трудовий колектив Контактного центру становлять всі працівники, які беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

7.2. Умови оплати праці працівників Контактного центру визначаються відповідно до законодавства.

7.3. Повноваження трудового колективу Контактного центру визначаються законодавством України.

8. Облік. Звітність. Контроль

8.1. Контактний центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає статистичну, фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Контактний центр підпорядкований і підзвітний облдержадміністрації та обласній раді.

8.3. Ревізія та перевірки діяльності Контактного центру проводяться у встановленому законодавством порядку.

9. Припинення діяльності Контактного центру

9.1. Діяльність Контактного центру припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у встановленому законодавством порядку.

9.2. Реорганізація або ліквідація Контактного центру здійснюється за рішенням обласної ради, а у випадках, передбачених законами, - за рішенням суду.

9.3. Ліквідація Контактного центру проводиться ліквідаційною комісією, створеною обласною радою або уповноваженим нею органом, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Контактного центру, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження обласній раді, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості.

9.5. У разі ліквідації Контактного центру його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

9.6. При реорганізації або ліквідації Контактного центру працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.7. Контактний центр вважається ліквідованим з дня внесення відповідного запису про припинення його діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10. Порядок внесення змін до Положення

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

10.2. Всі зміни і доповнення до цього Положення є його невід'ємною частиною.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали