ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

від 10.08.2011 р. N 8

Про затвердження Положення про конкурсний відбір студентів, що навчатимуться в Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів міського бюджету та втрату чинності рішення другої сесії міської ради від 15.05.2002 р. N 10

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір студентів, що навчатимуться в Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів міського бюджету згідно з додатком.

2. Визнати рішення другої сесії міської ради від 15.05.2002 р. N 10 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір студентів, що навчатимуться в Хмельницькому інституті регіонального управління і права за рахунок коштів міського бюджету" таким, що втратило чинність.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г. Давиденка.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова

С. Мельник

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
10.08.2011 N 8

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір студентів, що навчатимуться у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів міського бюджету

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсного відбору студентів для навчання у Хмельницькому університеті управління та права (далі - університет) за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького (далі - Конкурс).

1.2. Мета Конкурсу - виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді, розвиток та реалізація здібностей студентів, стимулювання творчої праці молоді, підвищення якості підготовки фахівців в освітній галузі "Правознавство", "Адміністративний Менеджмент", "Менеджмент Організацій" та "Державна служба", активізація навчально-пізнавальної діяльності молоді.

1.3. Основні завдання конкурсу:

- виявлення та розвиток талановитої молоді і надання їй допомоги у здобутті базової або повної вищої освіти;

- запровадження відбору талановитої молоді для навчання, професійно спрямованого на роботу в органах місцевого самоврядування;

- стимулювання творчого самовдосконалення особистості;

- формування активної і свідомої позиції молоді щодо різних аспектів духовного, соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства;

- підвищення інтересу молоді до поглибленого вивчення проблем права, менеджменту, державотворення та управління;

- популяризація серед молоді професії управлінця, державного службовця, менеджера юриста;

- стимулювання бажання та готовності молоді до роботи в органах місцевого самоврядування;

- підготовка молоді до здобуття знань для професійної діяльності в органах державного управління, в судових та правоохоронних органах, адвокатурі, органах нотаріату, підприємствах, установах, організаціях шляхом навчання за спеціальністю "Правознавство", "Адміністративний Менеджмент", "Менеджмент Організацій", "Державна служба".

1.4. Залучення талановитої молоді до навчання у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів міського бюджету має бути прозорим та гарантованим міською владою.

1.5. Порядок прийому до Хмельницького університету управління та права для навчання за спеціальностями "Правознавство", "Адміністративний Менеджмент", "Менеджмент Організацій" та "Державна служба" за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького визначається Хмельницькою міською радою за погодженням з Хмельницьким університетом управління та права відповідно до вимог чинного законодавства.

II. Організація та порядок проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться комісією з конкурсного відбору студентів, що навчатимуться у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок кошів міського бюджету (далі - Комісія).

2.2. Щорічно Комісія до 15 липня через газету Хмельницької міської ради "Проскурів" або інші засоби масової інформації подає оголошення про проведення Конкурсу із зазначенням термінів та умов його проведення, переліку необхідних документів для участі у Конкурсі.

2.3. Потенційні учасники Конкурсу після отримання рішення приймальної комісії Хмельницького університету управління та права подають Комісії наступні документи:

- заяву про участь (прізвище, ім'я, по батькові; адресу проживання; контактний телефон, факс або e-mail (у разі наявності);

- довідку приймальної комісії Хмельницького університету управління та права із відомостями про проходження цією особою конкурсного відбору та наявності рекомендації щодо зарахування на навчання;

- рекомендацію навчального закладу, де навчався учасник Конкурсу (характеристика учасника Конкурсу, відомості про успішність, відомості про участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях та їх результати);

- для учасників з особливими потребами - інвалідів - копія документу, що підтверджує встановлення їм інвалідності (посвідчення, довідка МСЕК);

- для осіб з малозабезпечених сімей - довідку про склад сім'ї, довідки про доходи членів сім'ї з місця їх роботи, навчання, управління Пенсійного фонду у місті Хмельницькому або довідку про перебування на обліку в міському центрі зайнятості.

2.4. Комісія не пізніше 30 серпня поточного року розглядає подані документи та проводить Конкурс.

2.5. Під час розгляду Комісія оцінює кожного з учасників Конкурсу окремо за наступними критеріями:

- рівень навчальних досягнень: відмінник, медаліст;

- ступінь володіння знаннями з наступних навчальних дисциплін: основи держави та права, історії, математики, економіки, української мови та літератури, іноземної мови;

- інші досягнення учасника Конкурсу: призер олімпіад, переможець конкурсів чи змагань;

- наявність інших підстав для участі в Конкурсі: інвалід, особа з малозабезпеченої сім'ї.

2.6. При рівних досягнення учасників Конкурсу у навчанні перевага надається дітям-інвалідам, особам з малозабезпечених сімей.

2.7. По наслідках розгляду заяв учасників Конкурсу та доданих до них матеріалів, Комісія приймає обґрунтоване рішення, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові осіб, яким буде здійснена оплата за навчання у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів міського бюджету.

2.8. Апеляції на рішення Комісії розглядає постійна депутатська комісія Хмельницької міської ради з гуманітарних питань протягом 10 днів з дня прийнятого рішення.

2.9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який подається на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради для затвердження.

2.10. Між переможцем Конкурсу, Хмельницьким університетом управління та права і Хмельницькою міською радою, після видання наказу по університету про зарахування на навчання, укладається трьохстороння угода.

2.11. По закінченню навчання випускникові органами місцевого самоврядування гарантовано надання першого робочого місця за обраною спеціальністю. На якому останній зобов'язаний відпрацювати не менше 3-х років.

2.12. У випадку відмови випускника Хмельницького університету управління та права, що навчався за кошти міського бюджету, працювати на наданому робочому місці, останній зобов'язаний повернути оплачені за навчання кошти до міського бюджету.

III. Комісія з конкурсного відбору студентів, що навчатимуться у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок кошів міського бюджету

3.1. Для проведення Конкурсу з конкурсного відбору студентів, що навчатимуться у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок кошів міського бюджету, створюється комісія у складі 12 осіб із числа представників органів місцевого самоврядування, працівників управління освіти Хмельницької міської ради, фінансового управління, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, депутатів міської ради, представників Хмельницького університету управління та права.

3.2. Головою Комісії є заступник міського голови.

3.3. В складі Комісії є заступник і відповідальний секретар.

3.4. Комісія створюється на постійній основі та діє на період організації та проведення Конкурсу.

3.5. Персональний склад членів комісії затверджується розпорядженням міського голови.

3.6. До повноважень Комісії належать:

- організаційна робота з підготовки та проведення Конкурсу;

- визначення та забезпечення порядку проведення Конкурсу;

- підготовка документації для проведення Конкурсу;

- розгляд заяв учасників Конкурсу та доданих до них матеріалів;

- визначення переможців Конкурсу.

3.7. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому приймає участь не менше 2/3 від загального складу.

3.8. Рішення Комісії приймаються на засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, які брали участь у засіданні.

3.9. При однаковій кількості голосів Комісії, голос голови Комісії є ухвальним.

3.10. Під час проведення засідань Комісії ведуться протоколи засідань. До протоколу засідання заносяться відомості про хід розгляду заяви кожного учасника Конкурсу та матеріалів, доданих до заяви, питання, що ставились на обговорення, особливі думки членів Комісії, інші питання, зазначається прийняте по кожній заяві рішення.

3.11. Протокол підписує голова Комісії, заступник, відповідальний секретар та всі присутні на засіданні члени Комісії.

IV. Учасники Конкурсу

4.1. У Конкурсі мають право брати участь особи, що здобули повну загальну середню освіту, отримали сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, пройшли конкурсний відбір до Хмельницького університету управління та права, постійно проживають у місті Хмельницькому і відповідають наступним критеріям:

- відмінники навчання;

- медалісти;

- переможці II - IV етапів Всеукраїнських олімпіад, I - III етапів конкурсу-захисту наукових робіт членів Малої Академії Наук;

- діти-інваліди;

- особи з малозабезпечених сімей.

V. Фінансування проведення Конкурсу

5.1. Матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється управлінням освіти Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

В. о. начальника управління освіти

К. Новченкова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали