Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

26.07.2019

м. Київ

N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 942/33913

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 12 (Закон N 794-VIII) та частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, що додається.

2. Управлінню кадрової роботи та державної служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор

Р. Труба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного бюро розслідувань
26 липня 2019 року N 177

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 942/33913

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року N 13 (Порядок N 13), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за N 176/31628 (із змінами) (далі - Порядок), визначає порядок роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, наказами Державного бюро розслідувань та цим Положенням.

3. Основними засадами діяльності Конкурсної комісії є законність, незалежність, відкритість та гласність. У своїй діяльності Конкурсна комісія дотримується принципів рівності прав членів Конкурсної комісії та колегіальності прийняття ними рішень, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості прийняття рішень, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття посад у Державному бюро розслідувань (далі - кандидати).

II. Склад Конкурсної комісії

1. Конкурсну комісію утворює та затверджує її персональний склад Директор Державного бюро розслідувань.

2. Конкурсна комісія утворюється у складі п'яти осіб, з яких не менше трьох є представниками Державного бюро розслідувань.

3. До роботи у складі Конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань та/або представник Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, а також представники інших державних органів (за згодою) відповідно до Порядку (Порядок N 13).

4. Члени Конкурсної комісії на першому її засіданні обирають зі свого складу шляхом голосування голову та секретаря Конкурсної комісії.

5. Переобрання голови та/або секретаря Конкурсної комісії може бути здійснене за рішенням більшості членів від складу Конкурсної комісії на будь-якому з етапів проведення конкурсу.

III. Повноваження Конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія:

1) перевіряє документи, подані особами для участі в конкурсі, на відповідність їх вимогам, встановленим Законом України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) та Порядком (Порядок N 13), а також кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для зайняття посади;

2) затверджує список кандидатів, допущених до проходження кваліфікаційного іспиту;

3) приймає рішення на підставі письмової вимоги кандидата про повернення поданих ним документів у разі його відмови від участі у конкурсі;

4) визначає час і місце проведення кваліфікаційного іспиту та співбесід з кандидатами;

5) організовує складання кандидатами кваліфікаційного іспиту;

6) визначає прохідний бал окремо для тестування на знання законодавства України та завдань практичного характеру;

7) за результатами тестування на знання законодавства України приймає рішення про допущення кандидатів, які отримали прохідний бал, до виконання завдань практичного характеру;

8) розглядає апеляційні скарги кандидатів;

9) за результатами кваліфікаційного іспиту виставляє загальний бал;

10) формує рейтингові списки кандидатів із зазначенням отриманих ними балів;

11) проводить співбесіди з кандидатами;

12) за результатами конкурсу рекомендує Директору Державного бюро розслідувань переможця (переможців) конкурсу для призначення на посаду (посади) у Державному бюро розслідувань;

13) здійснює інші повноваження, пов'язані з проведенням конкурсу, визначені Порядком (Порядок N 13) та цим Положенням.

2. Голова Конкурсної комісії:

1) головує на засіданнях Конкурсної комісії;

2) організовує роботу Конкурсної комісії;

3) затверджує порядок денний засідання Конкурсної комісії;

4) підписує протоколи засідань Конкурсної комісії;

5) здійснює загальне керівництво робочою групою Конкурсної комісії;

6) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

3. Секретар Конкурсної комісії:

1) скликає за дорученням голови Конкурсної комісії або за ініціативою не менше трьох членів Конкурсної комісії засідання Конкурсної комісії;

2) формує проект порядку денного засідань Конкурсної комісії та узгоджує його з головою Конкурсної комісії;

3) здійснює підготовку до засідань Конкурсної комісії;

4) веде діловодство Конкурсної комісії;

5) виконує доручення голови Конкурсної комісії, пов'язані з організацією проведення засідань Конкурсної комісії;

6) оформлює та підписує протоколи засідань Конкурсної комісії;

7) головує на засіданні Конкурсної комісії у випадку відсутності голови Конкурсної комісії;

8) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

4. Члени Конкурсної комісії мають право:

1) вносити пропозиції до порядку денного засідання Конкурсної комісії;

2) ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні Конкурсної комісії, брати участь у їх підготовці, дослідженні, зокрема у час між засіданнями;

3) за погодженням з головою Конкурсної комісії готувати для розгляду на засіданні Конкурсної комісії окремі питання, необхідні для провадження її діяльності, проведення конкурсу тощо;

4) висловлювати свої думки та міркування, а також надавати додаткові документи та пояснення з питань, що розглядаються;

5) підписувати протоколи засідань Конкурсної комісії;

6) доповідати на засіданні Конкурсної комісії з питань порядку денного, вносити пропозиції, готувати проекти рішень Конкурсної комісії;

7) голосувати "за" чи "проти" з будь-якого рішення Конкурсної комісії, крім випадків, коли Конкурсною комісією прийнято рішення про неголосування членом Конкурсної комісії через наявність конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його неупередженість;

8) висловлювати окрему думку щодо рішень Конкурсної комісії;

9) брати участь у проведенні співбесід з кандидатами;

10) здійснювати інші повноваження, визначені цим Положенням.

IV. Забезпечення діяльності Конкурсної комісії

1. З метою здійснення організаційного і технічного забезпечення роботи Конкурсної комісії створюється робоча група Конкурсної комісії (далі - робоча група).

2. Склад робочої групи затверджується наказом Державного бюро розслідувань.

3. Робоча група:

1) забезпечує технічний та організаційний супровід проведення кваліфікаційного іспиту;

2) забезпечує належне інформування кандидатів про проведення кваліфікаційного іспиту у строк, встановлений Порядком (Порядок N 13);

3) забезпечує запрошення кандидатів на засідання Конкурсної комісії для проведення співбесід;

4) забезпечує своєчасне розміщення поданої Конкурсною комісією інформації на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

5) забезпечує формування та облік справ кандидатів, в яких зберігаються подані кандидатами на посаду документи, результати складеного кваліфікаційного іспиту, відомості та результати співбесід;

6) організовує виконання організаційних доручень голови та секретаря Конкурсної комісії;

7) члени робочої групи забезпечують нерозголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу.

V. Організація та порядок проведення засідань Конкурсної комісії

1. Формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу (не менше трьох членів).

2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від складу Конкурсної комісії.

3. Засідання Конкурсної комісії, крім випадків, встановлених Порядком (Порядок N 13), проводяться відкрито.

4. Члени Конкурсної комісії інформуються про час і місце проведення засідання Конкурсної комісії не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

5. Якщо розгляд питань неможливий через відсутність необхідної кількості членів Конкурсної комісії, голова Конкурсної комісії оголошує про відкладення засідання на визначений час або переносить засідання на інший день.

6. До голосування з питань порядку денного Конкурсна комісія переходить лише після того, як усі члени Конкурсної комісії реалізували своє право на запитання та висловлення своєї думки.

7. Після закінчення розгляду питання голова Конкурсної комісії оголошує про перехід Конкурсної комісії до голосування.

8. Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів від її складу шляхом відкритого голосування з висловленням кожним її членом позиції "за" чи "проти", крім випадків, коли Конкурсною комісією прийнято рішення про неголосування членом Конкурсної комісії через наявність конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його неупередженість.

9. Член Конкурсної комісії не може утриматися від голосування.

10. Підрахунок голосів веде секретар Конкурсної комісії. Якщо за результатами голосування отримано рівну кількість голосів, голова Конкурсної комісії ставить питання на повторне голосування після додаткового обговорення.

11. Не допускається голосування за дорученням або передача голосу іншому члену Конкурсної комісії.

12. Усі рішення Конкурсної комісії протягом трьох днів з дня проведення засідання оформлюються протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії, та оприлюднюються на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань наступного робочого дня після підписання протоколу.

13. У протоколі засідання Конкурсної комісії має бути відображено порядок денний, кількість членів Конкурсної комісії, присутніх на засіданні, всі пропозиції, які були поставлені на голосування, результати голосування щодо зазначених пропозицій та прийняті рішення.

14. Інформаційний обмін між Конкурсною комісією та кандидатами здійснюється у письмовій та/або електронній формі.

 

Т. в. о. керівника Управління
кадрової роботи та
державної служби
Державного бюро розслідувань

А. Полонський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали