Додаткова копія: Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 травня 2018 року N 50

Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 671 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" (далі - Закон), з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про Кредитний реєстр Національного банку України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 27 червня 2001 року N 245 "Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників/боржників", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 липня 2001 року за N 604/5795;

2) підпункт 1.14 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2001 року N 495 "Про приведення у відповідність до законодавства про судочинство нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2001 року за N 1022/6213;

3) постанову Правління Національного банку України від 15 травня 2002 року N 183 "Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03 червня 2002 року за N 469/6757;

4) постанову Правління Національного банку України від 23 грудня 2003 року N 573 "Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 січня 2004 року за N 82/8681;

5) постанову Правління Національного банку України від 11 листопада 2005 року N 426 "Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2005 року за N 1431/11711;

6) постанову Правління Національного банку України від 08 жовтня 2010 року N 455 "Про внесення змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за N 986/18281.

3. Банкам України забезпечити подання інформації до Кредитного реєстру Національного банку України у встановленому Національним банком України порядку.

4. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести інформацію про прийняття цієї постанови до відома банків України / Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
04 травня 2018 року N 50

Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів У країни "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" (далі - Закон), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та визначає порядок функціонування Кредитного реєстру Національного банку (далі - Кредитний реєстр).

2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

1) боржник - фізична або юридична особа, яка уклала кредитний правочин та повинна сплатити борг;

2) вхідна інформація - інформація, що надсилається банком/Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в разі делегування їй повноважень стосовно банків, щодо яких Національний банк прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію до Кредитного реєстру;

3) запит - електронний документ, складений банком для отримання інформації з Кредитного реєстру про боржника - фізичну або юридичну особу;

4) заявник - фізична/юридична особа, яка звернулася із заявою на отримання інформації з Кредитного реєстру;

5) звіт - вихідна інформація з Кредитного реєстру, що надсилається банку згідно з його запитом;

6) кредитний правочин - правочин, за яким виникає, змінюється або припиняється зобов'язання фізичної або юридичної особи щодо сплати грошових коштів банку протягом певного часу в майбутньому;

7) Кредитний реєстр - інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов'язань за такими операціями, аналіз і класифікацію кредитів.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Учасниками Кредитного реєстру є Національний банк, банки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) в разі делегування їй повноважень стосовно банків, щодо яких Національний банк прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

4. Обмін інформацією щодо Кредитного реєстру між його учасниками здійснюється з використанням он-лайн сервісів, розміщених на зовнішніх веб-ресурсах Національного банку.

5. Формування Кредитного реєстру здійснюється на підставі даних, що подаються банками у формі статистичної звітності N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" (Постанова N 129), визначеною Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами).

II. Порядок надання банком/Фондом інформації до Кредитного реєстру

6. Банк/Фонд надає до Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції боржника, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним).

7. Банк/Фонд щомісяця не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надає/оновлює інформацію до Кредитного реєстру про кредитні операції боржників.

8. Банк/Фонд забезпечує достовірність і своєчасність надання інформації до Кредитного реєстру.

9. Банк/Фонд самостійно вирішує питання трансформації даних із локальної (внутрішньої) бази даних у структуровані повідомлення, визначені Національним банком для надання інформації до Кредитного реєстру.

10. Перелік інформації, яка надається банком до Кредитного реєстру, зазначено в додатку 1 до цього Положення.

11. Фонд подає інформацію до Кредитного реєстру в обсязі, визначеному його нормативно-правовим актом та погодженому з Національним банком.

Фонд повідомляє боржників про подання інформації стосовно них до Кредитного реєстру шляхом розміщення інформації на веб-сайтах банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, та/або на своєму офіційному веб-сайті.

III. Порядок надання банкам інформації з Кредитного реєстру

12. Національний банк надає банкам доступ до Кредитного реєстру в режимі реального часу на безоплатній основі.

Національний банк надає банку інформацію з Кредитного реєстру у формі звіту про кредитні операції боржника без права передавання її третім особам.

13. Банк має право звернутися до Національного банку із запитом (за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення) за отриманням інформації, яка міститься в Кредитному реєстрі:

1) щодо боржника банку (та/або пов'язаних із ним осіб, якщо інформація про таких осіб є в Кредитному реєстрі);

2) у разі звернення особи, яка має намір укласти кредитний правочин (за наявності в банку документального підтвердження такого звернення).

Національний банк надає банку звіт згідно з додатком 3 до цього Положення.

14. Кількість запитів на отримання звітів не обмежується.

IV. Ведення Реєстру запитів/заяв до Кредитного реєстру

15. Реєстр запитів/заяв до Кредитного реєстру (далі - Реєстр запитів) ведеться з метою зберігання даних про запити банків / заяви заявників за інформацією, яка міститься в Кредитному реєстрі.

16. Реєстр запитів є складовою частиною Кредитного реєстру.

17. Реєстр запитів містить таку інформацію:

1) відомості, що ідентифікують банк/заявника, який зробив запит/заяву про отримання звіту/інформації;

2) дата запиту/заяви про отримання звіту/інформації;

3) інформація про надання звіту/інформації.

18. Інформація про запит/заяву вноситься в Реєстр запитів під час його/її оброблення після відправлення звіту/інформації.

19. Інформація про запит/заяву до Реєстру запитів не вноситься, якщо під час оброблення запиту/заяви інформацію про боржника або пов'язану з ним особу в Кредитному реєстрі не знайдено.

20. Інформація з Реєстру запитів надається заявнику як складова інформації про нього.

21. Вилучення інформації з Реєстру запитів можливе в таких випадках:

1) якщо було встановлено, що інформацію до Реєстру запитів було внесено помилково. Вилучення здійснюється вручну;

2) якщо з дня здійснення запиту/заяви минуло більше ніж три роки. Вилучення здійснюється автоматично.

V. Порядок отримання заявником інформації з Кредитного реєстру, коригування такої інформації

22. Заява на отримання інформації з Кредитного реєстру має містити інформацію, що дає змогу ідентифікувати заявника.

23. Заява заявника - фізичної особи має містити таку інформацію:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки.

24. Заява заявника - юридичної особи має містити таку інформацію:

1) повне найменування юридичної особи;

2) код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - код ЄДРПОУ);

3) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, яка підписала заяву.

25. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня отримання заяви надає заявнику інформацію з Кредитного реєстру або повідомляє про те, що у ньому немає інформації стосовно заявника.

26. Заявник у разі незгоди з інформацією, яка міститься стосовно нього в Кредитному реєстрі, має право звернутися до Національного банку із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру.

27. Національний банк під час отримання заяви заявника про виправлення чи видалення інформації стосовно нього з Кредитного реєстру позначає інформацію про кредитні операції боржника відповідною позначкою "Заперечення" на весь час перевірки інформації.

Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня отримання заяви звертається до банку/Фонду, який надав інформацію стосовно заявника до Кредитного реєстру, для її уточнення.

28. Банк/Фонд протягом 15 робочих днів із дня звернення Національного банку зобов'язаний передати уточнену інформацію до Кредитного реєстру або надати вмотивовану відмову у внесенні змін до Кредитного реєстру.

29. Національний банк залишає інформацію стосовно заявника без змін і знімає з неї позначку "Заперечення" у разі підтвердження банком/Фондом інформації, що заперечується заявником.

Заявник, якщо не згоден з інформацією, яка підтверджена банком/Фондом, має право надати коментар обсягом не більше 100 слів щодо інформації, що заперечується, для включення до Кредитного реєстру. Національний банк протягом п'яти робочих днів долучає цей коментар до інформації стосовно заявника.

30. Національний банк у разі вмотивованої відмови банку/Фонду у внесенні змін до Кредитного реєстру стосовно заявника протягом п'яти робочих днів надсилає заявнику копію такої вмотивованої відмови.

31. Національний банк у разі ненадання банком/Фондом відповіді в установлений Законом і цим Положенням строк протягом двох робочих днів вилучає або змінює інформацію, що заперечується заявником, та надсилає повідомлення банку/Фонду про таке вилучення або таку зміну.

Національний банк протягом п'яти робочих днів інформує заявника про ненадання банком/Фондом відповіді та про вилучення або зміну інформації, що ним заперечується.

32. Національний банк, якщо банк/Фонд змінив інформацію, яка заперечувалася заявником, уносить відповідні зміни та не пізніше 21 робочого дня з дня одержання заяви повідомляє заявника про зміну інформації стосовно нього в Кредитному реєстрі.

Повідомлення надається заявнику в письмовій формі, якщо в заяві заявника не передбачено іншої форми повідомлення.

33. Інформація в Кредитному реєстрі зберігається безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов'язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або припинені.

34. Національний банк вилучає з Кредитного реєстру інформацію про кредитні операції, зобов'язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або припинені, протягом 30 календарних днів після отримання інформації від банку/Фонду про погашення кредитної заборгованості або припинення зобов'язання.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку
України

Я. В. Смолій

 

Додаток 1
до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України
(пункт 10 розділу II)

Інформація, яка надається до Кредитного реєстру:

I. Відомості, що ідентифікують боржника:

1. Для фізичних осіб:

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки.

2. Для юридичних осіб:

1) повне найменування;

2) код за ЄДРПОУ.

II. Інформація про умови кредитної операції та виконання зобов'язань за кредитною операцією:

1. Вид кредиту / наданого фінансового зобов'язання.

2. Номер кредитного договору.

3. Дата укладення кредитного договору.

4. Загальна сума кредиту / сума наданого фінансового зобов'язання, що зазначена в договорі.

5. Заборгованість за кредитною операцією.

6. Вид валюти кредиту / фінансового зобов'язання.

7. Кінцева дата погашення кредиту / дії наданого фінансового зобов'язання відповідно до договору.

8. Розмір простроченої заборгованості за кредитною операцією.

9. Кількість днів прострочення.

10. Клас боржника, який визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (Положення N 351) (зі змінами) (далі - Положення N 351).

III. Інформація про належність боржника до пов'язаних із банком осіб

IV. Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцією, у тому числі порукою:

1. Дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання.

2. Вид забезпечення.

V. Інша інформація про боржника - юридичну особу:

1. Вид економічної діяльності боржника.

2. Період, за який визначено вид економічної діяльності.

3. Належність боржника до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем, яка визначена банком для оцінки кредитного ризику відповідно до Положення N 351 (Положення N 351).

4. Перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем; код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем; статус участі боржника в групі (материнська компанія чи учасник).

5. Клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності.

6. Належність боржника до групи пов'язаних контрагентів, які згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.

7. Перелік юридичних осіб, що входять до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик.

8. Факт проходження аудиту річної фінансової звітності боржника (якщо боржник не належить до груп, зазначених у цьому додатку) та/або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.

9. Відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу боржника - юридичної особи:

1) для фізичних осіб:

прізвище, ім'я та по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки;

місце реєстрації;

2) для юридичних осіб:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ.

 

Додаток 2
до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України
(пункт 13 розділу III)

Форма запиту, за якою банки отримують інформацію з Кредитного реєстру

I. Запит на отримання звіту про фізичну особу

N з/п

Перелік інформації

Дані

1

2

3

1

Прізвище

 

2

Ім'я

 

3

По батькові

 

4

Дата народження

 

5

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта

 

6

Особа є боржником / пов'язаною особою боржника

 

7

Наявність документального підтвердження звернення особи щодо наміру укласти кредитний правочин

 

II. Запит на отримання звіту про юридичну особу

N з/п

Перелік інформації

Дані

1

2

3

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код юридичної особи за ЄДРПОУ

 

3

Особа є боржником / пов'язаною особою боржника

 

4

Наявність документального підтвердження звернення особи щодо наміру укласти кредитний правочин

 

 

Додаток 3
до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України
(пункт 13 розділу III)

Інформація, яка надається з Кредитного реєстру:

I. Відомості, що ідентифікують боржника:

1. Для фізичних осіб:

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки.

2. Для юридичних осіб:

1) повне найменування;

2) код за ЄДРПОУ.

II. Інформація про умови кредитної операції та виконання зобов'язань за кредитною операцією:

1. Вид кредиту / наданого фінансового зобов'язання.

2. Номер кредитного договору.

3. Дата укладення кредитного договору.

4. Загальна сума кредиту / сума наданого фінансового зобов'язання, що зазначена в договорі.

5. Заборгованість за кредитною операцією.

6. Вид валюти кредиту / фінансового зобов'язання.

7. Кінцева дата погашення кредиту / дії наданого фінансового зобов'язання відповідно до договору.

8. Розмір простроченої заборгованості за кредитною операцією.

9. Кількість днів прострочення.

10. Клас боржника, який визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (Положення N 351) (зі змінами) (далі - Положення N 351).

11. Коментар боржника щодо інформації, яка міститься стосовно нього в Кредитному реєстрі, з якою він не згоден (за наявності).

III. Інформація про належність боржника до пов'язаних із банком осіб

IV. Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцією, у тому числі порукою:

1. Дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання.

2. Вид забезпечення.

V. Інша інформація про боржника - юридичну особу:

1. Вид економічної діяльності боржника.

2. Період, за який визначено вид економічної діяльності.

3. Належність боржника до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем, яка визначена банком для оцінки кредитного ризику відповідно до Положення N 351 (Положення N 351).

4. Перелік юридичних осіб, що входять до групи юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем; код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем; статус участі боржника в групі (материнська компанія чи учасник).

5. Клас групи, визначений на підставі консолідованої/комбінованої фінансової звітності.

6. Належність боржника до групи пов'язаних контрагентів, які згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.

7. Перелік юридичних осіб, що входять до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик; код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик.

8. Факт проходження аудиту річної фінансової звітності боржника (якщо боржник не належить до груп, зазначених у цьому додатку) та/або консолідованої/комбінованої фінансової звітності групи, до складу якої входить боржник.

9. Відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу боржника - юридичної особи:

1) для фізичних осіб:

прізвище, ім'я та по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначається серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки;

місце реєстрації;

2) для юридичних осіб:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали