МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012

м. Київ

N 506/713


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 758/21071

Про затвердження Положення про ліцей цивільного захисту

Відповідно до пункту 7 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про ліцей цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Єресько О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Жебровського Б. М. та першого заступника Міністра надзвичайних ситуацій України Бута В. П.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. Табачник

Міністр надзвичайних
ситуацій України

В. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
24.04.2012 N 506/713

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 758/21071


ПОЛОЖЕННЯ
про ліцей цивільного захисту

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення профільного навчання та допрофесійної підготовки учнів у ліцеї цивільного захисту вищого навчального закладу Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України).

1.2. Ліцей цивільного захисту вищого навчального закладу МНС України (далі - ліцей) є державним загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з профільним навчанням, що забезпечує здобуття вихованцями ліцею (далі - ліцеїсти) повної загальної середньої освіти на рівні державного стандарту і допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту, а також з метою подальшого навчання у навчальних закладах МНС України та проходження служби за контрактом в органах і підрозділах цивільного захисту на посадах осіб рядового складу служби цивільного захисту.

1.3. Головними завданнями ліцею є:

створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, дітей працівників МНС України та обдарованої молоді;

здійснення профільного навчання та допрофесійної підготовки ліцеїстів у сфері цивільного захисту;

надання можливостей для реалізації природних здібностей, творчих потреб та нахилів ліцеїстів;

формування у ліцеїстів власної гідності, громадської свідомості, потреби у самовдосконаленні, відповідальності за свої дії, патріотизму, відданості ідеалам Батьківщини;

виховання практичних умінь та навичок, високих моральних та фізичних якостей, необхідних для подальшого навчання у вищих навчальних закладах МНС України;

розроблення та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.4. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, цим Положенням, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України), МНС України і власним положенням.

1.5. Діяльність ліцею ґрунтується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.6. Ліцей є структурним підрозділом вищого навчального закладу МНС України (далі - ВНЗ МНС України).

Ліцей здійснює діяльність у межах повноважень, визначених чинним законодавством та власним положенням.

Ліцей має власну символіку (емблему, шеврон, емблеми підрозділів тощо).

1.7. Ліцей створюється, реорганізується та ліквідується МНС України у встановленому законодавством порядку.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Ліцей планує свою роботу самостійно. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, що складається на основі типових навчальних планів, затверджених наказом МОНмолодьспорту України. Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управління освітою.

2.2. Термін навчання в ліцеї становить 2 роки і розподіляється на два курси: I курс - 10 клас; II курс - 11 клас загальноосвітньої школи.

2.3. До ліцею зараховуються учні, які закінчили 9 клас загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від місця їх проживання на конкурсній основі в порядку, встановленому МОНмолодьспортом України.

2.4. Зарахування до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року та оформляється наказом керівника ВНЗ МНС України.

За наявності вільних місць може проводитися додатковий набір на I курс ліцею. Зарахування учнів загальноосвітніх шкіл на II курс не допускається.

2.5. Навчання ліцеїстів здійснюється державною мовою.

2.6. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей ліцеїстів.

Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.7. Навчально-виховна робота ліцею поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.8. Профільна підготовка ліцеїстів здійснюється шляхом вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, секціях, а також навчальних екскурсій та практики в органах і підрозділах цивільного захисту.

З метою забезпечення ефективної підготовки ліцеїстів до майбутньої професійної діяльності та покращення навчально-виховної роботи ліцей взаємодіє із:

структурним підрозділом з питань освіти МНС України;

територіальними органами МНС України;

випускниками ліцею, які навчаються у вищих навчальних закладах МНС України або проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту;

іншими навчальними закладами.

2.9. Наповнюваність та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів проводиться відповідно до порядку та нормативів, визначених МОНмолодьспортом України.

2.10. Основним навчальним підрозділом ліцею є навчальний курс, що складається з навчальних класів-взводів (далі - взвод) та має власну емблему. Взвод складається з трьох навчальних відділень.

2.11. Ліцей у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, самостійно встановлює структуру навчального року (поділ на чверті, півріччя, семестри) за погодженням відповідного органу управління освітою.

2.12. Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Його тривалість обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

2.13. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів. Під час літніх канікул для ліцеїстів може бути організовано відпочинок у спортивно-оздоровчих таборах.

2.14. Ліцей працює в цілодобовому режимі.

2.15. Режим роботи ліцею регламентується правилами внутрішнього розпорядку, що погоджується з відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

Протягом навчального року ліцеїсти перебувають у ліцеї цілодобово. Звільнення з розташування ліцею здійснюється у визначений розпорядком дня час.

2.16. Тривалість навчального тижня в ліцеї становить 6 днів. Тривалість навчальних занять у ліцеї - 45 хвилин. Заняття проводяться в навчальних кабінетах з кожного предмета.

Розклад занять складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується начальником (директором) ліцею.

Час для проведення факультативних та додаткових занять визначається розпорядком дня ліцею.

2.17. Зміст, обсяг і характер завдань на самостійну підготовку визначаються вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням навчальних програм та індивідуальних особливостей ліцеїстів.

У розкладі занять та розпорядку дня для самостійної підготовки ліцеїстів відводиться не менше 3 годин.

Виконання завдань на самостійну підготовку здійснюється під керівництвом вихователя у спеціально обладнаних кабінетах для самостійної підготовки та у бібліотеці.

2.18. Система оцінювання знань ліцеїстів, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідними нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту України.

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.19. Ліцеїсти забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.20. На період навчання ліцеїсти забезпечуються обов'язковим для носіння форменим одягом у порядку, встановленому МНС України.

2.21. Ліцеїсти (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків), які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3 бали) хоча б з одного профільного предмета або систематично порушували дисципліну (перелік порушень визначається положенням про ліцей та правилами внутрішнього розпорядку), за рішенням педагогічної ради ліцею, погодженим з місцевим органом управління освітою, поданням начальника (директора) ліцею відповідним наказом керівника ВНЗ МНС України відраховуються з ліцею і направляються на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання батьків або осіб, які їх замінюють.

Батьки ліцеїста або особи, які їх замінюють, повинні бути поінформовані у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, а відповідний орган управління освітою у письмовій формі - у двотижневий строк до можливого відрахування ліцеїста.

Питання щодо відрахування ліцеїста за систематичні або грубе порушення дисципліни вирішується педагогічною радою ліцею незалежно від терміну його навчання та розглядається у присутності хоча б одного з його батьків або особи, яка їх замінює.

2.22. За ліцеїстами зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

2.23. Випускники ліцею одержують документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

2.24. Випускники поточного року ліцею, які виявили бажання проходити службу в органах і підрозділах цивільного захисту та рекомендовані педагогічною радою ліцею, вступають до вищих навчальних закладів МНС України на навчання за державним замовленням згідно з правилами прийому у відповідному році.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ліцеї є ліцеїсти, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу ліцею, їхні права й обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, цим Положенням, положенням про ліцей, правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Особам, які зараховуються на навчання до ліцею, наказом керівника ВНЗ МНС України присвоюється звання "ліцеїст" і видається посвідчення встановленого зразка.

3.4. Наказом керівника ВНЗ МНС України на посади командирів навчальних відділень та заступників командирів взводів призначаються кращі за поведінкою та навчанням ліцеїсти, яким присвоюється спеціальне звання - "віце-сержант служби цивільного захисту".

3.5. Прийняття на роботу педагогічних працівників до ліцею здійснюється керівником ВНЗ МНС Україниза трудовими договорами, контрактами, у тому числі на конкурсній основі, відповідно до чинного законодавства.

3.6. На посаду старшого вихователя можуть призначатися:

особи начальницького складу служби цивільного захисту з вищою освітою та стажем педагогічної роботи не менше 8 років;

особи, звільнені зі служби цивільного захисту (військової служби) у запас Збройних Сил України, які мають вищу освіту та досвід служби на посадах середнього та старшого начальницького складу не менше 8 років.

3.7. На посаду вихователя взводу можуть призначатися:

педагогічні працівники з вищою освітою;

особи, звільнені зі служби цивільного захисту (військової служби) у запас Збройних Сил України, які мають вищу освіту та досвід служби на посадах середнього начальницького складу не менше 4 років.

3.8. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу ліцею встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення, в тому числі й передбачені власним положенням про ліцей.

3.9. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення вимог положення про ліцей, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.10. Для проведення окремих занять, змагань та інших заходів, пов'язаних з допрофесійною підготовкою, а також для керівництва роботою гуртків можуть залучатися представники органів і підрозділів цивільного захисту, навчальних закладів та інших установ МНС України (за згодою).

3.11. Права та обов'язки ліцеїстів та працівників ліцею, не зазначені в цьому Положенні, визначаються положенням про ліцей, правилами внутрішнього розпорядку та посадовими інструкціями, затвердженими начальником (директором) ліцею.

IV. Управління ліцеєм

4.1. Управління ліцеєм здійснюється його засновником - Міністерством надзвичайних ситуацій України, ВНЗ МНС України відповідно до чинного законодавства.

4.2. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його начальник (директор), який в установленому порядку призначається засновником ліцею, відповідно до чинного законодавства.

4.3. Начальник (директор) ліцею діє у межах повноважень, визначених чинним законодавством.

4.4. Начальник (директор) ліцею відповідає за:

якісне та повне укомплектування ліцею ліцеїстами;

організацію, зміст і результати навчально-виховної роботи;

добір педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговувального персоналу;

методичну підготовку педагогічного складу ліцею;

моральний стан і дисципліну ліцеїстів;

якість підготовки ліцеїстів-випускників;

безпеку життєдіяльності та стан здоров'я ліцеїстів;

фінансово-економічну діяльність;

збереження майна ліцею та забезпечення контролю за ефективністю його використання.

4.5. Органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу встановлюються положенням про ліцей і колективним договором.

4.6. У ліцеї за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти рада ліцею, діяльність якої регулюється відповідним положенням.

4.7. Для розгляду основних питань навчально-виховної роботи у ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада ліцею. Головою педагогічної ради є начальник (директор) ліцею.

4.8. У ліцеї за рішенням загальних зборів або ради ліцею можуть створюватися: піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, які діють згідно з положеннями, затвердженими МОНмолодьспорту України.

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

5.1. Ліцей користується матеріально-технічною базою ВНЗ МНС України.

5.2. Для організації навчально-виховного процесу ліцею ВНЗ МНС України забезпечує його навчальними та службовими кабінетами, лабораторіями, житловими та побутовими приміщеннями, кімнатою психологічного розвантаження тощо.

Ліцей використовує спортивний та актовий зали, бібліотеку, лінгафонні та комп'ютерні кабінети, спортивні майданчики, кабінети та приміщення медичної служби, їдальню, буфет, пральню, канцелярію, котельню, душову, адміністративно-господарські приміщення, приміщення для технічного і навчально-допоміжного персоналу ВНЗ МНС України тощо.

5.3. Діловодство та звітність в ліцеї ведуться у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.4. Фінансування ліцею здійснюється його засновником у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.5. Грошове утримання ліцеїстів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.6. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) ліцею додатково можуть виділятися бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

VI. Контроль за діяльністю ліцею

6.1. Контроль за забезпеченням ліцеєм державного стандарту загальної середньої освіти та виконанням покладених на нього завдань здійснюється МОНмолодьспортом України, МНС України, ВНЗ МНС України та відповідним органом управління освітою.

6.2. Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є державна атестація, яка проводиться у порядку, встановленому МОНмолодьспортом України.

 

Директор Департаменту загальної,
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

О. В. Єресько

Директор Департаменту кадрів
та роботи з особовим складом
Міністерства надзвичайних ситуацій України

О. В. Ціцак

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали