ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 вересня 2011 року N 161

Про затвердження Положення про Миколаївське обласне управління водних ресурсів

Відповідно до Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Указу Президента України від 13.04.2011 N 453/2011 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (Указ N 453/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Миколаївське обласне управління водних ресурсів (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Миколаївського обласного виробничого управління по водному господарству С. Письменному у двомісячний строк:

здійснити державну реєстрацію Положення у встановленому чинним законодавством порядку;

надати юридичному сектору Держводагентства нотаріально завірену копію зареєстрованого Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від 29.07.2003 N 192 "Про затвердження Положення про Миколаївське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М. Яцюка.

 

Голова Агентства

В. Сташук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
12.09.2011 N 161

ПОЛОЖЕННЯ
про Миколаївське обласне управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Миколаївське обласне управління водних ресурсів (далі - Миколаївське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2 У своїй діяльності Миколаївське облводресурсів керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегій та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, цим Положенням.

1.3. Миколаївське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Миколаївської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Миколаївське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Найменування та юридична адреса Миколаївського облводресурсів:

Повна назва - Миколаївське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва - Миколаївське облводресурсів.

Місцезнаходження Миколаївського облводресурсів:

54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 14.

1.6. Миколаївське облводресурсів є правонаступником Миколаївського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданням Миколаївського облводресурсів є:

2.1.1. Реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

2.1.3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

2.1.4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.

2.1.6. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об'єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

2.2. Миколаївське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Здійснює координацію і контроль за діяльністю підвідомчих організацій.

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об'єктів.

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.7. Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.8. Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації.

2.2.9. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

2.2.10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання.

2.2.11. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

2.2.12. Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладання кабелів, трубопроводів і інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями).

2.2.13. Здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.14. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.15. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Миколаївського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв Миколаївського облводресурсів та підвідомчих організацій, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Миколаївського облводресурсів і підвідомчих організацій, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.16. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.17. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.18. Організовує роботу з ефективного використання меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах.

2.2.19. Організовує ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.20. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв'язку та впровадження альтернативних.

2.2.21. Розробляє, погоджує або видає технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.22. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.23. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

2.2.24. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.25. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель.

2.2.26. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.27. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення.

2.2.28. Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді у разі використання поверхневих вод для рибного та сільського господарства, здійснює збір звітів про використання води від водокористувачів цих галузей та надає їх для узагальнення до відповідного РУВР.

2.2.29. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.30. Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.31. Здійснює контроль за надходженням плати за надані в оренду водні об'єкти.

2.2.32. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів.

2.2.33. Здійснює державний моніторинг за меліоративним станом земель.

2.2.34. Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підвідомчих організацій, що належать до сфери його управління.

2.2.35. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць відходів.

2.2.36. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.37. Організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.

2.2.38. Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.39. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією та органами Мінприроди перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентству.

2.2.40. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки в межах своїх повноважень.

2.2.41. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству, органам місцевої влади та самоврядування.

2.2.42. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.43. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.

2.2.44. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.45. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.46. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю та підвідомчих організацій.

2.2.47. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Миколаївське облводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підвідомчих організацій.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи.

3.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях.

3.1.6. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

3.1.7. Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно чинного законодавства.

3.1.8. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно з переліком і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

3.1.9. Розробляти на підставі ліцензії Мінприроди проекти нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами.

3.1.10. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Миколаївське облводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Забезпечувати збереження та утримання об'єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться на його балансі.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підвідомчих організацій.

3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контрольь за їх впровадженням.

3.2.9. Для здійснення координації діяльності в області, подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.10. Дотримуватися норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.11. Виконувати інші обов'язки, відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Миколаївського облводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається на балансі Миколаївського облводресурсів.

4.2. Майно Миколаївського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Миколаївського облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

4.3. Джерелами формування майна є:

- майно, передане Миколаївському облводресурсів Держводагентством;

- бюджетні асигнування;

- надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;

- безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Миколаївського облводресурсів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Миколаївського облводресурсів здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством у встановленому порядку.

4.6. Миколаївське облводресурсів у встановленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.7. Миколаївське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Миколаївського облводресурсів здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Управління Миколаївським облводресурсів

5.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Миколаївського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство:

5.2.1. Координує діяльність Миколаївського облводресурсів.

5.2.2. Надає в оперативне управління Миколаївському облводресурсів майно, необхідне для його діяльності.

5.2.3. Здійснює контроль за виконанням Миколаївським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.4. Затверджує Положення про Миколаївське облводресурсів, зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення.

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Миколаївського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із обласною державною адміністрацією.

5.2.6. За поданням начальника Миколаївського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного бухгалтера Миколаївського облводресурсів.

5.2.8. За поданням начальника Миколаївського облводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників підвідомчих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.9. За поданням начальника Миколаївського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника та головного бухгалтера підвідомчих організацій.

5.2.10. Здійснює контроль за виконанням Миколаївським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.11. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Миколаївського облводресурсів та його апарату.

5.3. Керівництво діяльністю Миколаївського облводресурсів здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника Миколаївського облводресурсів.

5.4. Начальник Миколаївського облводресурсів самостійно вирішує питання діяльності Миколаївського облводресурсів за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Миколаївського облводресурсів:

5.5.1. Очолює Миколаївське облводресурсів, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Миколаївське облводресурсів у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями.

5.5.2 Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера Миколаївського облводресурсів за погодженням з Держводагентством.

5.5.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Миколаївське облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.5.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства.

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Миколаївського облводресурсів.

5.5.6. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Миколаївського облводресурсів, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.5.7. Приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників апарату Миколаївського облводресурсів.

5.5.8. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підвідомчих організацій.

5.5.9. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває у відділенні Державної казначейської служби та банках України рахунки від імені Миколаївського облводресурсів.

5.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників апарату Миколаївського облводресурсів та підвідомчих організацій.

5.5.11. Затверджує кошторис та штатний розпис підвідомчих організацій.

5.5.12. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Миколаївське облводресурсів.

5.5.13. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти підвідомчих організацій, приймає щодо них відповідні рішення.

5.5.14. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.5.15. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.5.16. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підпорядкованих йому організацій.

5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Миколаївського облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в Миколаївському облводресурсів утворюється колегія.

5.7. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Миколаївського облводресурсів, яке затверджується начальником Миколаївського облводресурсів.

5.8. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Миколаївським облводресурсів.

5.9. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Миколаївського облводресурсів з працівниками регулюються чинним законодавством України про працю.

5.10. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників Миколаївського облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.11. Миколаївське облводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

- Баштанського міжрайонного управління водного господарства;

- Березнегуватського управління водного господарства;

- Вознесенського міжрайонного управління водного господарства;

- Жовтневого управління водного господарства;

- Миколаївського міжрайонного управління водного господарства;

- Снігурівського управління водного господарства;

- Новобузької дільниці групового водопроводу;

- Снігурівської гідрогеолого-меліоративної партії.

5.12. Права і обов'язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за додержанням вимог цих положень здійснює Миколаївське облводресурсів.

6. Ліквідація та реорганізація Миколаївського облводресурсів

6.1. Припинення діяльності Миколаївського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагенства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Миколаївського облводресурсів всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Миколаївського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагенства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Ліквідація Миколаївського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Миколаївського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Миколаївське облводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали