МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 грудня 2011 року N 718

Про затвердження Положення про наглядову раду державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та її складу

Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності" та з метою здійснення суспільного контролю за діяльністю державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" наказую:

1. Затвердити Положення про наглядову раду державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та її склад, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
14.12.2011 N 718

СКЛАД
наглядової ради державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

Сопелкін
Ігор Сергійович

голова центрального комітету профспілки працівників АПК України, голова наглядової ради

Вашешніков
Микола Олександрович

директор Департаменту правової та законопроектної роботи, заступник голови наглядової ради

Демидов
Олександр Анатолійович

директор Департаменту землеробства

Грищук
Микола Васильович

директор Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату

Радченко
Андрій Іванович

начальник Відділу контрольно-ревізійної роботи та запобігання протидії корупції.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
14.12.2011 N 718

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок утворення наглядової ради державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" (далі - Підприємство), права та обов'язки її членів і порядок організації роботи ради.

2. Наглядова рада утворюється для здійснення контролю за діяльністю органів управління Підприємства, використанням об'єктів майнового комплексу Підприємства, дотриманням вимог актів законодавства, Статуту Підприємства, виконанням рішень Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики України.

3. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією та законами України, а також Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Підприємства і цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

1) погодження:

- складеного в установленому порядку фінансового плану Підприємства з поквартальною розбивкою та звіту про його виконання;

- квартальної та річної фінансової звітності Підприємства, а також квартальних та річних звітів про виконання фінансового плану, що подається разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства;

- квартальних та річних звітів генерального директора Підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;

- структури, штатного розпису Підприємства, кошторису витрат з його утримання, положення про структурні підрозділи, умови оплати працівників та їх стимулювання;

- кандидатур для призначення на посади заступників директора та головного бухгалтера Підприємства, рішень щодо звільнення їх з посад, призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

- пропозицій генеральному директору про створення за рахунок прибутку Підприємства в установленому законодавством порядку фондів та резервів;

- договорів (контрактів) та угод що укладаються Підприємством та відокремленими структурними підрозділами (філіями) Підприємства на суму, що перевищує один мільйон гривень;

- рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Підприємства, керівників відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства;

- інвестиційних планів;

- рішення генерального директора Підприємства щодо розпорядження майном Підприємства;

- погодження рішення генерального директора Підприємства щодо створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

- розмір відрахувань за рахунок прибутку учасників до фондів фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства, його розвиток, а також щодо витрат на провадження статутної діяльності;

- ціни на виноматеріали, що закуповуються в постачальників;

- рішення генерального директора Підприємства щодо передачі в оренду майна Підприємства;

2) затвердження:

- основних напрямів діяльності Підприємства;

- річного фінансового звіту Підприємства з поквартальною розбивкою;

- положення про правління Підприємства;

- квартальних планів роботи правління Підприємства;

- звітів та висновків ревізійної комісії;

3) розгляд скарг та пропозицій членів правління, працівників Підприємства, інших фізичних та юридичних осіб;

4) прийняття рішення про утворення секретаріату наглядової ради, ревізійної комісії, інших дорадчих та консультативних органів, які діють на підставі положень, затверджених наглядовою радою;

5) затвердження персонального складу секретаріату наглядової ради, а також умов оплати їх праці, персонального складу ревізійної комісії;

6) здійснення контролю за:

- ефективним використанням і збереженням майнових об'єктів працівників та управлінням корпоративними правами держави, переданими до його статутного капіталу;

- виконанням генеральним директором Підприємства функціональних обов'язків, визначених у Статуті Підприємства та в укладеному в установленому порядку контракті;

- здійсненням генеральним директором Підприємства делегованих в установленому законодавством порядку органом управління майном повноважень (у разі їх наявності), визначених у контракті;

- провадженням фінансово-господарської діяльності Підприємства;

7) ініціювання:

- проведення позачергових перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- скликання позачергового засідання правління Підприємства в разі невиконання за результатами звітного періоду показників діяльності Підприємства, передбачених фінансовим планом, виникнення загрози фінансово-економічним інтересам Підприємства, виявлення зловживань і перевищення повноважень посадовими особами органів управління Підприємства;

8) заслуховування квартальних та річних звітів генерального директора Підприємства та директорів його учасників про результати їх діяльності та використання об'єктів майнового комплексу Підприємства, а у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків щодо управління Підприємством або розпорядження його майном - додаткових пояснень з окремих питань його діяльності за встановленою формою;

9) подання пропозицій щодо умов матеріального забезпечення генерального директора Підприємства та погодження умов матеріального забезпечення заступників генерального директора та головного бухгалтера Підприємства під час укладання з ними контрактів;

10) внесення пропозицій щодо кандидатури для призначення на посаду генерального директора Підприємства;

11) подання Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозицій щодо усунення з посади генерального директора Підприємства в разі, коли за підсумками звітного періоду погіршився фінансово-економічний стан Підприємства, а також виявлено порушення та зловживання з боку посадових осіб Підприємства та в інших випадках, визначених законодавством, з метою захисту інтересів Підприємства і держави;

12) затвердження концепції розвитку Підприємства;

13) затвердження політики ціноутворення на виноматеріали, продукцію; асортиментної політики та політики закупівель;

14) визначення напряму розподілу та порядку використання прибутку Підприємства;

15) затвердження порядку формування фондів Підприємства, здійснення контролю за утворенням і використанням фондів, затвердження річного звіту про їх використання;

16) розгляд інших питань щодо діяльності Підприємства та виконання інших функцій відповідно до законодавства і Статуту Підприємства.

За рішенням Міністерства аграрної політики та продовольства України на наглядову раду може бути покладено виконання інших функцій.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Підприємства.

5. Наглядова рада провадить свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.

6. Наглядова рада утворюється у складі голови та чотирьох членів строком на п'ять років. Персональний склад наглядової ради затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства України.

До складу наглядової ради можуть входити представники Мінагрополітики України та інших органів виконавчої влади, компетентні представники галузі та інші особи.

7. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Підприємством, а також особи, яким це заборонено законодавством.

Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

8. Члени наглядової ради працюють у раді на громадських засадах.

9. Члени наглядової ради мають право:

- ознайомлюватися з наказами, розпорядженнями, протоколами Підприємства;

- отримувати від посадових осіб органів управління Підприємства і його учасників, служб, філій, представництв необхідні документи у паперовій та електронній формі;

- користуватись інформаційними комп'ютерними базами;

- здійснювати безперешкодний доступ до всіх майнових об'єктів Підприємства;

- вимагати проведення та брати участь в інвентаризації активів Підприємства;

- перевіряти наявність, стан та умови зберігання майна Підприємства;

- звертатися із запитами до інших осіб та (або) установ, підприємств і організацій з питань, що належать до компетенції наглядової ради;

- ознайомлюватися з оригіналами документів;

- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради, правління Підприємства та вносити пропозиції до порядку денного засідань;

- отримувати у посадових осіб Підприємства у повному обсязі достовірну інформацію про діяльність Підприємства, необхідну для виконання своїх функцій;

- ознайомлюватися з документами щодо будь-якої діяльності Підприємства. Документи повинні подаватися членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати надходження до Підприємства відповідного запиту;

- висловлювати у письмовій формі окрему думку в разі незгоди з рішенням наглядової ради.

10. Члени наглядової ради зобов'язані:

- брати участь у засіданнях наглядової ради;

- діяти в інтересах держави та Підприємства;

- керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Підприємства та цим Положенням;

- дотримуватися установлених Підприємством правил обігу та захисту інформації для службового користування;

- не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням членами наглядової ради своїх функцій.

11. Рішення, прийняті наглядовою радою з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання членами наглядової ради, генеральним директором, працівниками Підприємства та його відокремлених структурних підрозділів (філій).

12. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:

- подання ним в установленому законодавством порядку заяви про складення повноважень члена наглядової ради;

- виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради.

13. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний її засідань;

- координує діяльність членів наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними.

14. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, яке скликається і проводиться головою наглядової ради не рідше ніж один раз на три місяці.

15. Позачергове засідання може скликатися головою наглядової ради з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України, з власної ініціативи, ініціативи генерального директора Підприємства або за пропозицією не менш як двох членів наглядової ради, правління.

16. Позачергове засідання скликається і проводиться не пізніше ніж через 10 днів після надходження на ім'я безпосередньо голови наглядової ради у письмовій формі відповідної пропозиції.

Пропозиція щодо скликання позачергового засідання наглядової ради повинна бути підписана особою, що її подає.

У пропозиції зазначається:

- прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, що її вносить;

- підстава для скликання позачергового засідання наглядової ради;

- питання, яке пропонується розглянути на позачерговому засіданні.

17. Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання наглядової ради кожного члена наглядової ради повідомляють про це рекомендованим листом або вручають повідомлення особисто під розпис. Повідомлення повинне містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, необхідні членам наглядової ради для підготовки до участі у засіданні.

18. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

19. Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів наглядової ради, присутніх на засіданні. Під час голосування голова та кожний із членів наглядової ради мають один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій формі, додаються до рішення і є невід'ємною його частиною.

20. Наглядова рада для вирішення питань, що належать до її компетенції, має право залучати необхідних фахівців, у тому числі працівників Підприємства, а у разі потреби - інших консультантів та експертів.

21. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання і підписується усіма членами наглядової ради, що були присутні на засіданні.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради або за його дорученням її секретар.

23. Матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради та її секретаріату здійснюється за рахунок коштів Підприємства.

24. Наглядова рада у своїй діяльності використовує бланк із своїм найменуванням.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали