ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 травня 2012 року N 679

Про затвердження Положення про Наглядову раду з питань оціночної діяльності

Відповідно до пункту 5 статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про Фонд державного майна України" наказую:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду з питань оціночної діяльності, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
15.05.2012 N 679


Положення
про Наглядову раду з питань оціночної діяльності

I. Загальні положення

1. Положення про Наглядову раду з питань оціночної діяльності (далі - Положення) визначає засади утворення і діяльності Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

2. Наглядова рада з питань оціночної діяльності створюється Фондом державного майна України відповідно до пункту 5 статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), з числа представників Фонду державного майна України, представників, делегованих іншими органами державної влади, представників громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності.

3. Наглядова рада з питань оціночної діяльності є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з питань діяльності Фонду державного майна України у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, підготовки рекомендацій щодо виконання завдань та повноважень, покладених на Фонд державного майна України, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Фонду державного майна у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

4. Наглядова рада з питань оціночної діяльності у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, актами Фонду державного майна України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Голови Фонду державного майна України.

5. Рішення про утворення або ліквідацію Наглядової ради з питань оціночної діяльності приймається Головою Фонду державного майна України.

II. Завдання діяльності Наглядової ради з питань оціночної діяльності

1. Основними завданнями Наглядової ради з питань оціночної діяльності є:

сприяння забезпеченню координації дій Фонду державного майна України з питань, що належать до його компетенції у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

підготовка пропозицій, рекомендацій щодо формування і реалізації державної політики у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

надання рекомендацій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

надання пропозицій з метою удосконалення нормативно-правової бази з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

попередній розгляд та надання рекомендацій щодо вирішення Фондом державного майна України спірних питань (скарг) з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

надання рекомендацій щодо удосконалення загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації; професійної підготовки оцінювачів.

2. З метою виконання покладених на неї завдань Наглядова рада з питань оціночної діяльності має право:

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів оціночної діяльності, представників саморегулівних організацій та їх об'єднань, громадських організацій, а також оцінювачів і незалежних експертів, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

виконувати інші завдання, доручені Фондом державного майна України.

3. Наглядова рада з питань оціночної діяльності під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, установами, організаціями, судами та іншими органами, до повноважень яких належить забезпечення контролю за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства під час здійснення оцінки майна.

4. Діяльність Наглядової ради з питань оціночної діяльності є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України, публікацій у засобах масової інформації, інтерв'ю, виступах посадових осіб органів державної влади, представників саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань, громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності.

5. Інформація про діяльність Наглядової ради з питань оціночної діяльності надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до вимог законодавства.

III. Склад Наглядової ради з питань оціночної діяльності

1. Перелік органів державної влади, участь яких у складі Наглядової ради з питань оціночної діяльності є доцільною, визначається Фондом державного майна України. Рівень представництва, кількісний склад від органів державної влади, які делегуються органами державної влади до складу Наглядової ради з питань оціночної діяльності, встановлюються цими органами з урахуванням пропозицій Фонду державного майна України.

2. До складу Наглядової ради з питань оціночної діяльності від Фонду державного майна України включається:

уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якої належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі - структурний підрозділ з питань оціночної діяльності), яка є Головою Наглядової ради з питань оціночної діяльності;

керівник структурного підрозділу з питань оціночної діяльності, який є заступником Голови Наглядової ради з питань оціночної діяльності;

начальник відділу структурного підрозділу з питань оціночної діяльності, який є відповідальним секретарем Наглядової ради з питань оціночної діяльності;

та інші представники за рішенням Голови Фонду державного майна України.

3. Кількісний та персональний склад Наглядової ради з питань оціночної діяльності затверджується наказом Голови Фонду державного майна України.

4. Саморегулівні організації оцінювачів, їх об'єднання, інші громадські організації можуть звернутися до Фонду державного майна України з пропозицією щодо включення їх представника до Наглядової ради з питань оціночної діяльності. Науковці, фахівці у сфері оціночної діяльності можуть звернутися до Фонду державного майна України з пропозицією щодо включення їх до Наглядової ради з питань оціночної діяльності. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) склад Наглядової ради з питань оціночної діяльності формується за рішенням Голови Фонду державного майна України.

IV. Організація роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності

1. Організаційною формою роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності є засідання. Періодичність проведення засідань визначається Головою Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

2. Робота Наглядової ради з питань оціночної діяльності проводиться відповідно до порядку денного, затвердженого її Головою. У порядку денному зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання, дата проведення засідання.

3. Порядок денний Наглядової ради з питань оціночної діяльності формується з:

доручень Фонду державного майна України;

звернень центральних органів виконавчої влади, судових органів, народних депутатів, органів прокуратури та правопорядку саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань, громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності, членів Наглядової ради з питань оціночної діяльності, оцінювачів та інших громадян і містить питання, які є найбільш актуальними для вирішення впродовж поточного місяця.

4. Фонд державного майна України має право доручити Наглядовій раді з питань оціночної діяльності розглянути будь-які питання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, у тому числі, але не виключно, проекти нормативно-правових актів, попередній розгляд скарг, спірні питання, пов'язані з видачею або анулюванням сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, питання, пов'язані з удосконаленням професійної підготовки оцінювачів, у тому числі такі, що стосуються переліку затверджених спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна, обсягу висвітлення певних тем у тематичних планах навчання, форм та тематики підвищення кваліфікації оцінювачів, взаємодії професійної підготовки оцінювачів з професійною підготовкою спеціалістів за іншими спеціальностями, інші питання.

5. З метою проведення засідання Наглядової ради з питань оціночної діяльності відповідальний секретар Наглядової ради з питань оціночної діяльності, як правило, не пізніше ніж за п'ять робочих днів надсилає членам Наглядової ради з питань оціночної діяльності письмове запрошення з визначеними в ньому датою та часом проведення засідання, а також проект порядку денного засідання та матеріали до нього.

6. Порядок денний Наглядової ради з питань оціночної діяльності доводиться до відома інших посадових осіб, запрошених на засідання, як правило, не пізніше ніж за два дні до його проведення. Коло осіб, запрошених на Наглядову раду з питань оціночної діяльності, визначається Головою Наглядової ради з питань оціночної діяльності або її заступником.

7. В окремих випадках, що пов'язані з необхідністю термінового розгляду питань на засіданні Наглядової ради, строки, визначені в п. 5 та п. 6 цього розділу можуть бути скорочені.

V. Порядок проведення засідань

1. Засідання Наглядової ради з питань оціночної діяльності веде її Голова, а у разі його відсутності - заступник Голови.

2. Засідання Наглядової ради вважається правомочним у разі присутності на засіданні не менше половини її членів.

3. Члени Наглядової ради з питань оціночної діяльності беруть участь у засіданнях особисто. Член Наглядової ради, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження іншим членам Наглядової ради з питань оціночної діяльності або іншим особам.

4. Особи, запрошені на засідання Наглядової ради з питань оціночної діяльності для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми на розгляді інших питань лише з дозволу Голови.

5. Особи, запрошені на засідання Наглядової ради з питань оціночної діяльності, приймають участь у розгляді питань з правом дорадчого голосу.

6. За результатами розгляду питань порядку денного Наглядова рада з питань оціночної діяльності надає рекомендації по кожному питанню окремо.

7. Рекомендації Наглядової ради з питань оціночної діяльності приймаються після їх обговорення простою більшістю присутніх відкритим голосуванням, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Голова Наглядової ради з питань оціночної діяльності приймає рішення щодо присутності на засіданні представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

9. За результатами засідання Наглядова рада з питань оціночної діяльності надає рекомендації, які оформлюються протоколом.

11. Рекомендації Наглядової ради з питань оціночної діяльності за підписом голови Наглядової ради з питань оціночної діяльності спрямовуються для розгляду Фонду державного майна України, іншим органам державної влади, зацікавленим особам.

11. Матеріально-технічне забезпечення роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності покладається на Управління адміністративно-господарської роботи Фонду державного майна України.

VI. Комітети, робочі групи та інші допоміжні органи

1. З метою оперативного та дієвого розгляду питань у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Наглядова рада створює спеціалізовані комітети, постійні або тимчасові робочі групи, інші допоміжні органи.

2. Спеціалізовані комітети створюються з метою попереднього опрацювання та підготовки пропозицій з найбільш складних питань діяльності, які систематично виносяться на розгляд Наглядової ради з питань оціночної діяльності, зокрема:

комітет з питань удосконалення законодавства, методології та стандартизації оцінки;

комітет з удосконалення професійної підготовки оцінювачів;

комітет з питань рецензування звітів;

комітет з питань зовнішнього контролю якості та професійної етики;

3. Організація роботи, порядок проведення засідань та надання рекомендацій спеціальними комітетами здійснюється відповідно до визначеного ними порядку.

4. До складу спеціалізованих комітетів, робочих груп та інших допоміжних органів спільно з членами Наглядової ради з питань оціночної діяльності можуть залучатися представники суб'єктів оціночної діяльності, саморегулівних організацій оцінювачів та їх об'єднань, громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності.

 

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності

М. Г. Горяйнов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали