МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 листопада 2011 року N 1060/0/16-11

Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України, складу зазначеної ради та регламенту роботи і складу Експертної комісії

Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини", в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 388 (Положення N 388/2011), та на виконання пункту 13 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1761, наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (додаток 1).

2. Затвердити склад Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (додаток 2).

3. Затвердити регламент роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (додаток 3).

4. Затвердити склад Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (додаток 4)

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і туризму від 25.08.2010 N 605/0/16-10 "Про затвердження положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, складу зазначеної ради та регламенту роботи і складу Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" та від 19.11.2010 р. N 1081/0/16-10 "Про внесення змін до наказу МКТ від 25.08.2010 р. N 605/0/16-10".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Губіну О. О.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

 

Додаток 1
до наказу Міністерства культури України
21.11.2011 N 1060/0/16-11

Положення
про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з охорони культурної спадщини Міністерства культури України (надалі - Науково-методична рада) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини" для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо виявлення, збереження, охорони пам'яток та об'єктів культурної спадщини, а також розгляду найважливіших програм, проектів з питань виявлення, збереження та охорони культурної спадщини.

1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада керується законодавством України та цим Положенням.

1.3. До складу Науково-методичної ради входять провідні вчені і висококваліфіковані фахівці-практики сфери охорони культурної спадщини, працівники науково-дослідних і проектних організацій, заповідників і музеїв, виробничники, представники органів управління і громадських організацій.

Члени Науково-методичної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.4. Персональний склад Науково-методичної ради затверджується наказом Міністерства культури України за поданням Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.

2. Завдання Науково-методичної ради

2.1. Основним завданням Науково-методичної ради є забезпечення професійного вирішення питань виявлення, обліку, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, ремонту, реабілітації реставраційного відтворення, музеєфікації, пристосування, популяризації об'єктів та пам'яток культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць шляхом опрацювання висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій для органів державної влади і місцевого самоврядування.

2.2. Завданнями Науково-методичної ради є також:

розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що стосуються питань збереження пам'яток культурної спадщини, а також традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що стосуються сфери охорони та збереження об'єктів культурної спадщини;

затвердження висновків Експертної комісії щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також пропозицій щодо включення пам'яток культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

3. Функції Науково-методичної ради

3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань своєї діяльності розглядає та оцінює:

• проекти нормативно-правових та науково-методичних документів щодо охорони та збереження культурної спадщини;

• проекти програм, науково-дослідних, пошукових, проектних, реставраційно-ремонтних робіт щодо збереження та охорони об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць;

• пропозиції щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, а також щодо занесення населених місць до Списку історичних населених місць України;

• концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини національного значення, їхніх територій, а також перетворень у їх безпосередньому оточенні, у зонах охорони таких пам'яток та у межах історичних ареалів населених місць;

• концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини місцевого значення, важливих з точки зору методології проектування, технології робіт, змін характеру використання тощо;

• концепції та проекти регенерації забудови історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України;

• науково-технічні звіти науково-дослідних, проектних інститутів, інших організацій незалежно від підпорядкованості і форм власності, з питань впровадження досягнень науки і техніки стосовно збереження культурної спадщини;

• підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з питань виявлення, збереження та охорони об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних населених місць України;

• пропозиції щодо створення державних історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, проекти планів організації територій державних історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, історико-культурних заповідних територій;

• роботи у сфері охорони та збереження культурної спадщини, що пропонуються до висунення на здобуття державних премій.

3.2. Науково-методична рада, відповідно до своїх завдань може брати участь в організації і проведенні:

• наукових семінарів, конференцій, нарад, круглих столів, з питань виявлення, збереження і охорони пам'яток та об'єктів культурної спадщини;

• конкурсів проектів реставрації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини, реконструкції та регенерації історичного середовища;

• конкурсів на проекти забудови (реконструкції) в зонах охорони пам'яток культурної спадщини та у межах історичних ареалів населених місць.

4. Права і обов'язки Науково-методичної ради

4.1. Науково-методична рада має право:

• отримувати необхідну інформацію і документи від усіх структурних підрозділів Міністерства культури, підвідомчих йому установ і організацій, місцевих органів охорони культурної спадщини, а також установ та організацій, які виконують роботи на пам'ятках та об'єктах культурної спадщини, або будь-які роботи, що можуть позначитися на цих об'єктах;

• запрошувати до участі у засіданнях керівних працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств;

• залучати до підготовки і розгляду конкретних питань експертів, рецензентів, інших фахівців;

• створювати секції, експертні групи та тимчасові комісії;

• у разі необхідності готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали з питань, які розглядалися на засіданнях Науково-методичної ради;

• вносити пропозиції щодо обговорення на колегії Міністерства культури важливих питань сфери охорони пам'яток культурної спадщини.

4.2. Члени Науково-методичної ради зобов'язані:

• брати участь у засіданнях Науково-методичної ради;

• дотримуватися принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розв'язанні питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради;

• узгоджувати з головою (заступниками голови) Науково-методичної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Науково-методичної ради;

• докладати зусиль для реалізації рішень Науково-методичної ради, в тому числі й через організації та установи, в яких вони працюють.

5. Організація роботи науково-методичної ради

5.1. Науково-методична рада складається з голови, двох заступників голови, відповідального секретаря та членів ради.

5.2. Відповідальним секретарем Науково-методичної ради, що має право голосу, є працівник Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури.

5.3. Голова Науково-методичної ради розглядає і затверджує план роботи на півріччя. В плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу) та терміни їх розгляду.

5.4. Відповідальний секретар Науково-методичної ради:

• здійснює організаційне забезпечення засідань;

• веде протокольну, наукову, та ділову документацію Науково-методичної ради;

• готує матеріали на розгляд засідань Науково-методичної ради та її президії;

• визначає, за погодженням з керівництвом, матеріали, що пропонуються до розгляду;

• контролює своєчасність надання та комплектність документації, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд;

• бере участь у підготовці планів роботи Науково-методичної ради.

5.5. Для оперативного вирішення поточних питань створюється президія Науково-методичної ради у складі: голови, його заступників, відповідального секретаря, та членів президії. Президія збирається на засідання у разі потреби.

5.6. Засідання Науково-методичної ради або її президії відбуваються згідно з піврічними планами як правило 1 раз на місяць (при необхідності).

5.7. Науково-методична рада проводить свою діяльність шляхом:

пленарних засідань;

оперативних засідань президії.

5.8. Засідання Науково-методичної ради або президії ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 50 відсотків облікового складу її членів.

У разі відсутності з поважних причин член Науково-методичної ради має право передати свій голос одному з присутніх на засіданні членів Науково-методичної ради.

У разі відсутності з поважних причин відповідального секретаря, він за погодженням з головою Науково-методичної ради (або з його заступником, який буде головувати на засіданні) делегує свої повноваження одному з членів Науково-методичної ради.

5.9. Засідання Науково-методичної ради або її президії веде голова Науково-методичної ради або один з його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.

5.10. Рішення Науково-методичної ради, її президії, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти", вирішальним є голос голови Науково-методичної ради.

На вимогу членів Науково-методичної ради, її президії в протоколі засідання може зазначатися їхня особиста точка зору, що не збігається з прийнятим рішенням.

5.11. Рішення Науково-методичної ради, її президії мають рекомендаційний характер і оформлюються протокольно за підписами головуючого та відповідального секретаря. За необхідністю, зазначені рішення впроваджуються наказами Міністерства культури, спільними рішеннями Міністерства культури з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та установами.

5.12. Матеріали до розгляду Науково-методичною радою, її президією готують і надають Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей науково-дослідні, проектні, реставраційні організації, заповідники, музеї, заінтересовані міністерства і відомства, громадські організації та об'єднання.

5.13. До розгляду Науково-методичною радою, її президією науково-проектна, проектно-кошторисна документація на реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини, інша наукова та проектна документація, підлягає рецензуванню, експертизі з подальшим погодженням і затвердженням у встановленому порядку.

5.14. Діяльність Науково-методичної ради, її президії забезпечує Департамент культурної спадщини та культурних цінностей.

 

Директор Департаменту
культурної спадщини та
культурних цінностей

А. М. Вінграновський

 

Додаток 2
до наказу Міністерства культури України
21.11.2011 N 1060/0/16-11

Склад
Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України

Президія Науково-методичної ради

1

Вечерський
Віктор Васильович

- заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей, кандидат архітектури, голова ради

2

Сердюк
Олена Михайлівна

- директор Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук, заступник голови ради

3

Пашківська
Вікторія Василівна

- головний спеціаліст відділу збереження та використання пам'яток та територій, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини управління охорони нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей, секретар ради

4

Бевз
Микола Валентинович

- завідувач кафедрою Національного університету "Львівська політехніка", доктор архітектури, професор (за згодою)

5

Бобровський
Тимур Анатолійович

- заступник директора Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук

6

Гайда
Микола Павлович

- керівник Західного відділення Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

7

Дьомін
Микола Мефодійович

- завідувач кафедрою Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор архітектури, професор (за згодою)

8

Івакін
Гліб Юрійович

заступник директора Інституту археології Національної академії наук, доктор історичних наук, професор (за згодою)

9

Романченко
Олександр Дмитрович

- головний архітектор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

10

Скорик
Лариса Павлівна

- професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидат архітектури

11

Титова
Олена Миколаївна

- директор Центру пам'яткознавства Національної академії наук та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, кандидат історичних наук (за згодою)

12

Тур
Сергій Олександрович

- голова Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, кандидат історичних наук

13

Юрченко
Сергій Борисович

- директор Науково-дослідного інституту історії архітектури (за згодою)

Члени Науково-методичної ради

1

Апостолова-Соса
Любов Олександрівна

- доцент Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук (за згодою)

2

Виноградова
Віра Іллівна

- генеральний директор національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (за згодою)

3

Виноградова
Марина Віталіївна

- завідувач відділом вивчення пам'яток ДІАЗ "Стародавній Київ" Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (за згодою)

4

Гусак
Андрій Іванович

- заступник директора Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

5

Гуцуляк
Роман Борисович

- директор Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток, кандидат хімічних наук (за згодою)

6

Денисенко
Галина Григорівна

- старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, кандидат історичних наук (за згодою)

7

Дорофієнко
Інна Пантелеймонівна

- головний художник-реставратор корпорації "Укрреставрація" (за згодою)

8

Звіряка
Анна Іванівна

- старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

9

Карпенко
Лідія Василівна

- начальник управління охорони нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей

10

Колосок
Богдан Віталійович

- вчений секретар Центру пам'яткознавства Національної академії наук та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, кандидат архітектури (за згодою)

11

Кос'яненко
Володимир Іванович

- головний архітектор проектів інституту "УкрНДІпроектреставрація" (за згодою)

12

Лосицький
Юрій Георгійович

- директор інституту "Київпроектреставрація" (за згодою)

13

Моця
Богдан Олександрович

- заступник начальника управління охорони нерухомої культурної спадщини - начальник відділу збереження та використання пам'яток та територій, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей, кандидат історичних наук

14

Остапчук
Анатолій Миколайович

- художник-реставратор вищої кваліфікації, головний художник-реставратор Національного заповідника "Софія Київська"

15

Савостіна
Лариса Євгенівна

- заступник директора Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

16

Стрельнікова
Світлана Олександрівна

- генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України

17

Стріленко
Юлія Миколаївна

- головний фахівець Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

18

Строкова
Людмила Володимирівна

- завідувач Музею історичних коштовностей Національного музею історії України

19

Толочко
Петро Петрович

- голова Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, академік Національної академії наук, директор Інституту археології Національної академії наук (за згодою)

20

Трегубова
Тетяна Олександрівна

- старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук, кандидат архітектури (за згодою)

21

Харлан
Олександр Вікторович

- науковий співробітник відділу пам'яткоохо-ронних досліджень Південного регіону Науково-дослідного інституту пам'ятко-охоронних досліджень, кандидат архітектури

22

Четверікова
Ірина Дмитрівна

- начальник відділу музейної справи управління музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей

23

Юрченко-Микита
Олена Володимирівна

- начальник відділу контролю управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.

 

Директор Департаменту
культурної спадщини та
культурних цінностей

А. М. Вінграновський

 

Додаток 3
до наказу Міністерства культури України
21.11.2011 N 1060/0/16-11

Регламент
роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

1. Загальні положення

1.1. Експертна комісія з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (надалі - Експертна комісія) є постійно діючим дорадчим органом, утвореним у Міністерстві культури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України".

1.2. У своїй діяльності Експертна комісія керується чинним законодавством України та цим Регламентом.

1.3. Забезпечення діяльності Експертної комісії здійснюють Департамент культурної спадщини та культурних цінностей та Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень.

1.4. Основним завданням Експертної комісії є забезпечення професійного вирішення питань підготовки висновків щодо об'єктів культурної спадщини для занесення/незанесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (надалі - Реєстр).

1.5. Завданнями Експертної комісії також є:

- розгляд програм, концепцій, пропозицій щодо виявлення, оцінки, підготовки облікової документації стосовно об'єктів культурної спадщини;

- розгляд проектів нормативних і методичних документів, що стосуються сфери виявлення, оцінки та підготовки облікової документації щодо об'єктів культурної спадщини;

- розгляд інших питань щодо обліку об'єктів культурної спадщини.

1.6. Експертна комісія, відповідно до завдань своєї діяльності:

- розглядає і оцінює матеріали, що надходять до Міністерства культури для занесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру;

- визначає категорії пам'яток культурної спадщини;

- розглядає протоколи науково-методичної ради Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, консультативних рад органів охорони культурної спадщини обласних державних адміністрацій, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта культурної спадщини критеріям, визначеним законодавством;

- розглядає протоколи наукових (вчених) рад установ та організацій, діяльність яких пов'язана з охороною культурної спадщини, оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта культурної спадщини критеріям, визначеним законодавством;

- розглядає і оцінює науково-технічні звіти науково-дослідних установ і організацій з питань виявлення, дослідження, оцінки об'єктів культурної спадщини, підготовки облікової документації.

1.7. Експертна комісія відповідно до своїх завдань може брати участь в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, нарад, наукових експедицій, розглядати інші питання стосовно об'єктів культурної спадщини за дорученням Міністерства культури.

1.8. Експертна комісія має право запрошувати до участі в засіданні керівників місцевих органів охорони культурної спадщини, працівників, які підготували відповідні документи до розгляду, а також інших спеціалістів, необхідних для підготовки висновків щодо об'єктів культурної спадщини.

1.9. Члени експертної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.10. Члени Експертної комісії зобов'язані дотримуватись принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розгляді поданих матеріалів.

1.11. Персональний склад Експертної комісії затверджується наказом Міністерства культури за поданням Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.

2. Організація роботи Експертної комісії

2.1 Експертна комісія складається з голови Експертної комісії, його заступників, відповідального секретаря Експертної комісії та членів Експертної комісії.

2.2. Для оперативного вирішення питань, що належать до повноважень Експертної комісії, створюється президія Експертної комісії у складі голови Експертної комісії, його заступників, відповідального секретаря Експертної комісії. Президія збирається на засідання у разі потреби.

2.3. Голова Експертної комісії:

- визначає порядок денний засідання Експертної комісії;

- веде засідання Експертної комісії (президії);

- підписує протокол засідання Експертної комісії;

- погоджує матеріали, що пропонуються на розгляд Експертної комісії;

- має вирішальний голос на засіданні Експертної комісії в разі, якщо при голосуванні голоси розподілились порівну.

2.4. Відповідальним секретарем Експертної комісії, що має право голосу, є завідувач сектору набуття правового режиму об'єктів та територій, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини управління охорони нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.

2.5. Відповідальний секретар Експертної комісії:

- здійснює організаційне забезпечення засідань;

- веде протокольну, наукову та ділову документацію Експертної комісії;

- визначає за погодженням з головою, матеріали, що пропонуються на розгляд Експертної комісії;

- готує матеріали на розгляд засідань Експертної комісії.

2.6. Експертна комісія проводить свою роботу шляхом:

- засідань комісії;

- оперативних засідань президії.

2.7. Засідання Експертної комісії відбуваються за потребою по мірі надходження відповідних матеріалів.

2.8. У разі відсутності голови засідання Експертної комісії веде один з його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.

В разі відсутності з поважних причин відповідального секретаря, він за погодженням з головою Експертної комісії (або з його заступником, який буде головувати на засіданні) делегує свої повноваження одному з членів Експертної комісії.

У разі відсутності з поважних причин член Експертної комісії має право передати свій голос одному з присутніх на засіданні членів комісії.

2.9. Засідання Експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь понад 50 відсотків її складу (з урахуванням делегованих голосів), а також голова або один з заступників голови Експертної комісії та відповідальний секретар Експертної комісії (або особа, якій делеговані повноваження відповідального секретаря).

2.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Експертної комісії, присутніх на засіданні.

На вимогу члена Експертної комісії в рішенні комісії може зазначатися його особиста думка, що не збігається з прийнятим рішенням.

2.11. Висновки Експертної комісії оформлюються протоколом і підписуються головуючим та відповідальним секретарем Експертної комісії.

2.12. Висновки Експертної комісії підлягають затвердженню Науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури (надалі Науково-методична рада).

У разі незатвердження Науково-методичною радою висновку, він не набирає чинності.

2.13. Заступники голови мають право до засідання опрацьовувати підготовлені відповідальним секретарем матеріали засідання і, у разі необхідності, запросити від Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень або інших наукових установ у сфері охорони культурної спадщини додаткові наукові обґрунтування, рецензії або експертні висновки фахівців за відповідними напрямами.

2.14. Матеріали на розгляд Експертної комісії або її президії готують і подають до Міністерства культури:

- Республіканський комітет з охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

- органи охорони культурної спадщини обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, інші громадські організації, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини.

 

Директор Департаменту
культурної спадщини та
культурних цінностей

А. М. Вінграновський

 

Додаток 4
до наказу Міністерства культури України
21.11.2011 N 1060/0/16-11

Склад
Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

Президія Експертної комісії

1.

Дьомін
Микола Мефодійович

- доктор архітектури, завідувач кафедрою Київського національного університету будівництва і архітектури, голова Експертної комісії (за згодою)

2

Вечерський
Віктор Васильович

- кандидат архітектури, заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей, заступник голови Експертної комісії

3

Івакін
Гліб Юрійович

- доктор історичних наук, заступник директора Інституту археології Національної академії наук, заступник голови Експертної комісії (за згодою)

4

Войток-Лужанська
Ірина Григорівна

- завідувач сектору набуття правового режиму об'єктів та територій, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини управління охорони нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей, відповідальний секретар Експертної комісії

Члени Експертної комісії

1

Апостолова-Соса
Любов

- кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури (за згодою)

2

Бевз
Микола Валентинович

- доктор архітектури, завідувач кафедрою Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)

3

Бобровський
Тимур Анатолійович

- кандидат історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

4

Біленкова
Світлана Вікторівна

- кандидат мистецтвознавства, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури (за згодою)

5

Виноградова
Марина Віталіївна

- мистецтвознавець, завідувач відділом вивчення пам'яток ДІАЗ "Стародавній Київ" Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (за згодою)

6

Ганзенко
Лариса Георгіївна

- кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук (за згодою)

7

Денисенко
Галина Григорівна

- кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України Національної академії наук (за згодою)

8

Колосок
Богдан Віталійович

- кандидат архітектури, вчений секретар Центру пам'яткознавства Національної академії наук та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (за згодою)

9

Могілевський
Володимир Юрійович

- кандидат мистецтвознавства, доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

10

Моця
Богдан Олександрович

- кандидат історичних наук, заступник начальника управління охорони нерухомої культурної спадщини - начальник відділу збереження та використання пам'яток та територій, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей, кандидат історичних наук

11

Романченко
Олександр Дмитрович

- архітектор, головний архітектор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

12

Савостіна
Лариса Євгенівна

- юрист, заступник директора Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

13

Сердюк
Олена Михайлівна

- кандидат історичних наук, директор Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

14

Титова
Олена Миколаївна

- кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства Національної академії наук та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (за згодою)

15

Харлан
Олександр Вікторович

- кандидат архітектури, науковий співробітник відділу пам'яткоохоронних досліджень Південного регіону Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень.

 

Директор Департаменту
культурної спадщини та
культурних цінностей

А. М. Вінграновський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали