МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2012

м. Київ

N 304


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 649/20962

Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України та Порядку роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини", підпункту 71 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388 (Положення N 388/2011), та на виконання пункту 13 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1760,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України, що додається.

2. Затвердити Порядок роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (Наказ N 304), що додається.

3. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (Вінграновський А. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Губіну О. О.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
04.04.2012 N 304

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 649/20962


Положення
про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України

I. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (далі - Науково-методична рада) є постійним діючим дорадчим органом та створена для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони культурної спадщини.

1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада керується законодавством України, в тому числі цим Положенням.

1.3. До складу Науково-методичної ради входять провідні вчені і висококваліфіковані фахівці-практики сфери охорони культурної спадщини.

Члени Науково-методичної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.4. Персональний склад Науково-методичної ради затверджується наказом Міністерства культури України.

II. Завдання Науково-методичної ради

2.1. Основним завданням Науково-методичної ради є розгляд наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони культурної спадщини.

2.2. Завданнями Науково-методичної ради є також:

розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що стосуються питань збереження пам'яток культурної спадщини, а також традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що стосуються сфери охорони та збереження об'єктів культурної спадщини;

затвердження висновків Експертної комісії щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

розгляд пропозицій щодо включення пам'яток культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини.

III. Функції Науково-методичної ради

3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань своєї діяльності розглядає:

проекти науково-методичних документів щодо охорони та збереження культурної спадщини;

проекти програм, науково-дослідних, пошукових, проектних, реставраційно-ремонтних робіт щодо збереження та охорони об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць;

пропозиції щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та до Списку всесвітньої спадщини, а також щодо занесення населених місць до Списку історичних населених місць України;

концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини національного значення, їхніх територій, а також перетворень у їх безпосередньому оточенні, у зонах охорони таких пам'яток та у межах історичних ареалів населених місць;

концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини місцевого значення, важливих з точки зору методології проектування, технології робіт, змін характеру використання тощо;

концепції та проекти регенерації забудови історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України;

підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з питань виявлення, збереження та охорони об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних населених місць України;

пропозиції щодо створення державних історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, проекти планів організації територій державних історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, історико-культурних заповідних територій.

3.2. Науково-методична рада відповідно до своїх завдань може брати участь в організації і проведенні:

наукових семінарів, конференцій, нарад, "круглих столів" з питань виявлення, збереження і охорони пам'яток та об'єктів культурної спадщини;

конкурсів проектів реставрації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини, реконструкції та регенерації історичного середовища;

конкурсів на проекти забудови (реконструкції) в зонах охорони пам'яток культурної спадщини та у межах історичних ареалів населених місць.

IV. Права і обов'язки Науково-методичної ради

4.1. Науково-методична рада має право:

отримувати необхідну інформацію і документи від усіх структурних підрозділів Міністерства культури України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України, органів охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування;

запрошувати до участі у засіданнях керівних працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств (за згодою);

залучати до підготовки і розгляду конкретних питань експертів, рецензентів, інших фахівців;

створювати секції, експертні групи та тимчасові комісії;

у разі необхідності готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали з питань, які розглядалися на засіданнях Науково-методичної ради;

вносити пропозиції щодо обговорення на колегії Міністерства культури важливих питань сфери охорони пам'яток культурної спадщини.

4.2. Члени Науково-методичної ради зобов'язані:

брати участь у засіданнях Науково-методичної ради;

дотримуватися принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розв'язанні питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради;

узгоджувати з головою (заступниками голови) Науково-методичної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Науково-методичної ради;

вживати заходів для реалізації рішень Науково-методичної ради.

V. Організація роботи науково-методичної ради

5.1. Науково-методична рада складається з голови, двох заступників голови, відповідального секретаря та членів ради.

5.2. Відповідальним секретарем Науково-методичної ради, що має право голосу, є працівник Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури.

5.3. Голова Науково-методичної ради розглядає і затверджує план роботи на півріччя. В плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу) та терміни їх розгляду.

5.4. Відповідальний секретар Науково-методичної ради:

здійснює організаційне забезпечення засідань;

веде протокольну, наукову та ділову документацію Науково-методичної ради;

готує матеріали на розгляд засідань Науково-методичної ради та її президії;

визначає за погодженням з керівництвом матеріали, що пропонуються до розгляду;

контролює своєчасність надання та комплектність документації, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд;

бере участь у підготовці планів роботи Науково-методичної ради.

5.5. Для оперативного вирішення поточних питань створюється президія Науково-методичної ради у складі: голови, його заступників, відповідального секретаря та членів президії. Президія збирається на засідання у разі потреби.

5.6. Засідання Науково-методичної ради або її президії відбуваються згідно з піврічними планами, як правило 1 раз на місяць (при необхідності).

5.7. Науково-методична рада проводить свою діяльність шляхом:

пленарних засідань;

оперативних засідань президії.

5.8. Засідання Науково-методичної ради або президії ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 50 відсотків облікового складу її членів.

У разі відсутності відповідального секретаря його обов'язки головою Науково-методичної ради (або його заступником, який буде головувати на засіданні) покладаються на іншого члена Науково-методичної ради.

5.9. Засідання Науково-методичної ради або її президії веде голова Науково-методичної ради або один з його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.

5.10. Рішення Науково-методичної ради, її президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Науково-методичної ради.

На вимогу членів Науково-методичної ради, її президії в протоколі засідання може зазначатися їхня особиста точка зору, що не збігається з прийнятим рішенням.

5.11. Рішення Науково-методичної ради, її президії мають рекомендаційний характер і оформлюються протокольно за підписами головуючого та відповідального секретаря. За необхідності зазначені рішення впроваджуються наказами Міністерства культури, спільними рішеннями Міністерства культури з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та установами.

5.12. Матеріали до розгляду Науково-методичною радою, її президією готують і надають Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей науково-дослідні, проектні, реставраційні організації, заповідники, музеї, заінтересовані органи виконавчої влади, громадські організації та об'єднання.

5.13. Діяльність Науково-методичної ради, її президії забезпечує Департамент культурної спадщини та культурних цінностей.

 

Директор Департаменту культурної
спадщини та культурних цінностей

А. М. Вінграновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали