Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Науково-технічну раду національного природного парку "Черемоський" та її Складу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2017 року N 102

Про затвердження Положення про Науково-технічну раду національного природного парку "Черемоський" та її Складу

Відповідно до Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 N 414 (Положення N 414), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 N 1444/27889, наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду національного природного парку "Черемоський" та її Склад, що додаються.

2. Покласти організаційне забезпечення роботи Науково-технічної ради на адміністрацію національного природного парку "Черемоський".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузя М. С.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
02 березня 2017 року N 102

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ЧЕРЕМОСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-технічна рада (далі - НТР) національного природного парку "Черемоський" (далі - НПП "Черемоський") створена відповідно до статті 42 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 N 414 (Положення N 414), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за N 1444/27889, Положення про НПП "Черемоський", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.09.2011 N 347 (із змінами).

1.2. НТР є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який вирішує наукові та науково-технічні проблеми і сприяє участі громадськості в управлінні НПП "Черемоський".

1.3. НТР надає рекомендації щодо основних питань діяльності парку, планування, виконання, фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення НПП "Черемоський".

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

2.1. До складу НТР можуть включатися керівники та працівники підрозділів НПП "Черемоський", а також представники наукових та освітніх установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, земле- та природокористувачів, громадськості за їх згодою.

2.2. Головою НТР є директор НПП "Черемоський". Голова НТР призначає двох заступників та секретаря НТР. Один з заступників представляє НПП "Черемоський", другий - наукового куратора Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Угода про наукове співробітництво та творчу співпрацю між НПП "Черемоський" та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича від 28.02.2014 N 16).

2.3. Обов'язки голови НТР в разі відсутності керівника установи виконує один із його заступників.

2.4. Для попереднього розгляду та підготовки проектів рішень при НТР можуть створюватися постійні або тимчасові комісії, персональний склад яких затверджується на засіданнях НТР.

2.5. Для оперативного реагування НТР може створювати бюро із співробітників НПП "Черемоський", які є членами НТР. Про всі прийняті рішення бюро НТР в обов'язковому порядку повідомляє на черговому засіданні НТР.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

3.1. Рекомендується засідання НТР проводити щокварталу, але не рідше ніж два рази на рік.

3.2. Порядок денний засідання НТР НПП "Черемоський" формується головою з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та членів НТР.

3.3. Засідання НТР організовується шляхом запрошення її членів не пізніше ніж за тиждень до його початку, оформляється протоколом, який підписують голова або заступник голови НТР та секретар НТР, підписи скріплюються печаткою установи. Витяг з протоколу завіряється секретарем НТР і скріплюється печаткою НПП "Черемоський".

3.4. Засідання НТР є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

3.5. Рішення НТР мають прийматися відкритим голосуванням, якщо НТР не прийняла рішення про таємне голосування.

3.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів НТР.

3.7. При прийнятті рішення розглядаються письмові пропозиції членів НТР, які відсутні на засіданні.

3.8. Копії рішення ради подаються до Міністерства екології та природних ресурсів України у місячний термін з дня проведення засідання.

3.9. Рішення НТР оформлюється протоколом, який підписують голова або заступник голови НТР та секретар НТР, підписи скріплюються печаткою установи ПЗФ.

3.10. Рішення НТР впроваджуються наказом директора Парку і підлягають обов'язковому виконанню всіма працівниками НПП "Черемоський".

3.11. Щороку НТР готує план засідань НТР, який затверджується головою НТР.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

4.1. НТР має право розглядати:

- науковий профіль, стан та перспективні напрями наукової діяльності НПП "Черемоський";

- програми, теми, плани і звіти з наукової діяльності НПП "Черемоський", плани та звіти наукових співробітників НПП "Черемоський";

- програми та плани заходів із здійснення відновлювальних робіт на територіях з порушеними природними комплексами, особливо з відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рідкісних та зникаючих оселищ і рослинних угруповань, видів рослин та тварин, історико-культурних цінностей, боротьби із шкідливими чужорідними видами рослин та тварин тощо;

- ефективність методів охорони території НПП "Черемоський", пропозиції про вдосконалення засобів її охорони;

- наукові доповіді та практичні рекомендації з питань заповідної справи;

- плани та результати виконання науково-дослідних робіт, які виконуються на території НПП "Черемоський";

- ефективність методик та методів здійснення наукових досліджень та практичних заходів;

- матеріали до проектів організації території НПП "Черемоський", його лісовпорядкування та землеустрою, проектів лімітів на використання природних ресурсів у межах НПП "Черемоський";

- питання співробітництва з питань заповідної справи, у тому числі міжнародного;

- проекти планів матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;

- питання видання наукових праць, матеріалів семінарів, круглих столів, конференцій тощо;

- питання підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, направлення в аспірантуру працівників НПП "Черемоський" та результати з підготовки дисертацій;

- питання обрання чи зміни наукового куратора;

- результати атестації наукових працівників;

- клопотання про присвоєння працівникам НПП "Черемоський" почесних звань та нагород.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України.

5.2. Зміни та доповнення до цього положення можуть вноситись на розгляд НТР органами управління НПП "Черемоський" та набувають чинності після їх затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України.

5.3. Протоколи засідань НТР зберігаються як документи сурової звітності.

 

Директор Департаменту з
питань заповідної справи

І. Б. Іваненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
02 березня 2017 року N 102

Склад Науково-технічної ради
Національного природного парку "Черемоський"

N
з/п

П. І. Б.

Посада, вчений ступінь

1

Мельник Василь Іванович

директор НПП "Черемоський", голова НТР

2

Юзик Андрій Валентинович

заступник директора з наукової роботи - начальник відділу науки НПП "Черемоський", заступник голови НТР

3

Чорней Ілля Ілліч

завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, д. б. н., професор, науковий куратор, заступник голови НТР (за згодою)

4

Цега Зореслава Миколаївна

начальник відділу екологічної освіти та туризму НПП "Черемоський", секретар НТР

5

Парчук Григорій Васильович

начальник відділу формування мережі природоохоронних територій Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди, к. б. н., заслужений природоохоронець України, член НТР

6

Марич Павло Танасійович

начальник відділу державної охорони ПЗФ НПП "Черемоський", член НТР

7

Гребенщиков Володимир Олександрович

старший науковий співробітник НПП "Черемоський", член НТР

8

Маренич Володимир Дмитрович

фахівець з рекреації II категорії НПП "Черемоський", член НТР

9

Котельбан Юрій Дмитрович

заступник головного бухгалтера - заступник начальника відділу НПП "Черемоський", член НТР

10

Терин Людмила Михайлівна

економіст I категорії НПП "Черемоський", член НТР

11

Кіцул Євген Романович

інженер з охорони праці НПП "Черемоський", член НТР

12

Ілик Євген Миколайович

провідний інженер з охорони тваринного світу НПП "Черемоський", член НТР

13

Киселюк Олександр Іванович

заступник директора з наукової роботи Карпатського національного природного парку, к. б. н., член НТР (за згодою)

14

Парпан Василь Іванович

директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісництва ім. П. С. Пастернака, д. б. н., професор, член НТР (за згодою)

15

Пророчук Василь Васильович

заслужений лісівник України, член НТР (за згодою)

16

Масікевич Юрій Георгійович

Чернівецький медичний університет, професор, д. б. н., член НТР (за згодою)

17

Савчук Микола Петрович

голова Путильської районної державної адміністрації, член НТР (за згодою)

18

Рідуш Богдан Тарасович

доцент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, д. г. н., к. і. н., член НТР (за згодою)

19

Скільський Ігор Васильович

завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, член НТР (за згодою)

20

Руденко Світлана Степанівна

професор кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю. Федьковича, д. б. н., член НТР (за згодою)

21

Слижук Василь Васильович

головний інженер ДП "Путильське лісове господарство", член НТР (за згодою)

22

Шевчук Микола Михайлович

голова Путильської районної ради, член НТР (за згодою)

23

Мурга Степан Микитович

голова Путильської районної організації Українського товариства мисливства та рибалок, к. с. н., член НТР (за згодою)

 

Директор Департаменту з
питань заповідної справи

І. Б. Іваненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали