ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 серпня 2011 року N 311

Про затвердження Положення про Наукову раду Державної пенітенціарної служби України та її складу

У зв'язку з утворенням Державної пенітенціарної служби України як правонаступника Державного департаменту України з питань виконання покарань згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Наукову раду Державної пенітенціарної служби України, що додається.

1.2. Склад Наукової ради Державної пенітенціарної служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 10.11.2010 N 451 "Про затвердження Положення про Наукову раду Державного департаменту України з питань виконання покарань та її складу".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України за належністю.

 

Голова
генерал-майор внутрішньої служби

О. В. Лісіцков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
16.08.2011 N 311


Положення
про Наукову раду Державної пенітенціарної служби України

1. Наукова рада Державної пенітенціарної служби України (далі - Наукова рада) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, що створений відповідно до пункту 12 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 394/2011 (Положення N 394/2011), з метою розгляду та підготовки рекомендацій для прийняття рішень з питань наукового супроводження, планування, фінансування, координації наукової діяльності, наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - кримінально-виконавча служба), а також урахування наукових підходів у процесі прогнозування та вироблення стратегічних пріоритетів її розвитку.

2. Наукова рада базує свою роботу на принципах компетентності та об'єктивності, врахування світового рівня наукового і науково-технічного прогресу, колегіальності та персональної відповідальності за рішення, які вона приймає, та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. У своїй діяльності Наукова рада керується Конституцією України, Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість виконання яких надана державою, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами і дорученнями Міністерства юстиції України, наказами Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України), а також цим Положенням.

4. До складу Наукової ради входять: голова, його заступник (заступники), секретар та члени Наукової ради - провідні науковці та найбільш досвідчені фахівці кримінально-виконавчої служби. Рішення щодо персонального складу Наукової ради приймається Головою ДПтС України та затверджується його наказом.

5. Для участі в роботі Наукової ради можуть запрошуватися, за їхньою згодою, представники комітетів Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівний склад ДПтС України, її територіальних органів та інші фахівці кримінально-виконавчої служби.

6. Основними завданнями Наукової ради є:

розробка науково-практичних рекомендацій та висновків щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

формування науково обґрунтованих пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з проблем діяльності кримінально-виконавчої служби, планування, організації, координації та забезпечення її наукової діяльності;

розробка пропозицій щодо формування замовлення стосовно проведення наукових досліджень у сфері виконання кримінальних покарань, розподілу виділених бюджетних асигнувань на проведення науково-дослідних робіт згідно з кошторисом ДПтС України;

розгляд результатів науково-дослідних робіт і дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата і доктора наук за спеціальностями та темами, спрямованими на розвиток кримінально-виконавчої служби;

розробка рекомендацій до практичного застосування результатів наукових досліджень у сфері виконання кримінальних покарань;

наукові обґрунтування пропозицій щодо співробітництва з іншими державами;

розгляд стану організаційно-методичного забезпечення, результатів проведення перевірок і атестацій наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби;

розгляд стану організації та підсумків проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок тощо та обмін досвідом з актуальних проблем діяльності кримінально-виконавчої служби за участю в них наукових і науково-педагогічних працівників наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби;

визначення актуальних проблем наукових досліджень та напрямів удосконалення навчальної роботи в системі професійного навчання персоналу кримінально-виконавчої служби;

формування планів основних фундаментальних наукових досліджень і розробок у сфері виконання кримінальних покарань;

розгляд науково-практичних рекомендацій щодо розвитку і підвищення ефективності управління персоналом кримінально-виконавчої служби;

розробка рекомендацій щодо розвитку та вдосконалення нормативно-правового, організаційного і кадрового забезпечення кримінально-виконавчої служби;

координація розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу навчальних закладів кримінально-виконавчої служби;

розгляд та підготовка рекомендацій щодо впровадження навчальної та навчально-методичної літератури у діяльність навчальних закладів кримінально-виконавчої служби;

розгляд, розробка рекомендацій і висновків щодо погодження та запровадження освітньо-професійних програм підготовки персоналу для кримінально-виконавчої служби;

аналіз рекомендацій щодо здійснення контролю за якістю навчання у відомчих навчальних закладах;

розгляд пропозицій щодо забезпечення режиму виконання кримінальних покарань, оптимізації виховної роботи із засудженими, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

аналіз результатів науково-дослідних робіт та вирішення питання публікації і впровадження їх у діяльність кримінально-виконавчої служби;

розробка пропозицій щодо вдосконалення форм статистичної звітності у сфері виконання кримінальних покарань;

сприяння встановленню та підтримка зв'язків з науковими, навчальними, юридичними, медичними та педагогічними закладами, правоохоронними органами, іншими відомствами і організаціями;

здійснення інших заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування та розвитку наукової діяльності в кримінально-виконавчій службі, та розроблення наукових підходів до процесів прийняття рішень прикладного характеру.

7. Наукова рада відповідно до своїх основних завдань:

здійснює координацію наукового супроводження заходів державних цільових програм розвитку органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, оцінки стану та результатів виконання цих програм з наданням рекомендацій щодо їх коригування;

розробляє рекомендації щодо:

проведення комплексного наукового аналізу діяльності та розвитку кримінально-виконавчої служби, вдосконалення способів і форм підготовки фахівців;

координації зусиль наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби у здійсненні взаємодії з Національною академією наук України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади під час виконання наукових досліджень у сфері виконання кримінальних покарань;

здійснення взаємодії, розподілу напрямів і тематики наукових досліджень між науковими (науково-дослідними) установами та навчальними закладами кримінально-виконавчої служби з урахуванням їх спеціалізації та наукового потенціалу;

впровадження в діяльність наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби прогресивних форм організації наукових досліджень і розробок та вдосконалення шляхів їх розвитку;

організації наукової експертизи проектів програм, планів наукової діяльності, пропозицій різного рівня, які потребують проведення науково обґрунтованого аналізу та отримання висновку про доцільність їх прийняття, впровадження, подальшого використання тощо;

удосконалення управління системою підготовки персоналу для кримінально-виконавчої служби та науковим супроводом її діяльності;

створення нових, реорганізації або ліквідації існуючих наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби, проведення їх атестації;

урегулювання питань інтелектуальної власності в кримінально-виконавчій службі;

підготовки, професійного зростання, ефективного використання та соціального захисту наукових і науково-педагогічних працівників наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби.

8. Наукова рада для реалізації покладених на неї завдань має право:

вносити на обговорення колегії ДПтС України та на розгляд керівництва ДПтС України наукові рекомендації та інші пропозиції з актуальних питань діяльності кримінально-виконавчої служби та удосконалення галузевої науки;

вносити на розгляд керівництва ДПтС України пропозиції щодо затвердження відповідних рішень Наукової ради наказами ДПтС України, спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та зацікавленими організаціями;

здійснювати розгляд дисертаційних робіт за тематикою з питань діяльності кримінально-виконавчої служби, що подаються до Наукової ради аспірантами і здобувачами, та надавати відповідні рекомендаційні висновки щодо цих робіт;

отримувати необхідну інформацію та документи, що стосуються питань наукового характеру та розвитку кримінально-виконавчої служби, від структурних підрозділів апарату ДПтС України, її територіальних органів, відомчих навчальних закладів;

у разі необхідності залучати до участі в роботі Наукової ради посадових осіб ДПтС України, які не входять до її складу, а також фахівців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних установ та організацій;

надавати за результатами наукової експертизи науковим (науково-дослідним) установам та навчальним закладам кримінально-виконавчої служби рекомендації щодо припинення неперспективних наукових досліджень;

формувати рекомендації та ініціювати прийняття рішень щодо коригування планів виконання наукових програм і проектів;

проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

створювати тимчасові експертні групи зі складу Наукової ради із залученням провідних фахівців з відповідних галузей знань для проведення попередньої експертизи матеріалів та наукового обґрунтування проектів рішень Наукової ради.

9. Члени Наукової ради мають право:

вносити на обговорення Наукової ради наукові рекомендації та інші пропозиції з актуальних питань діяльності кримінально-виконавчої служби та удосконалення галузевої науки;

вносити на розгляд Наукової ради пропозиції до проектів відповідних рішень Наукової ради;

брати участь у розгляді та обговоренні результатів практичного впровадження дисертаційних робіт за тематикою з питань діяльності кримінально-виконавчої служби;

отримувати, в разі необхідності, інформацію та документи, що стосуються питань наукового характеру та розвитку кримінально-виконавчої служби, від структурних підрозділів апарату ДПтС України, її територіальних органів, відомчих навчальних закладів;

відвідувати, по узгодженню з керівництвом ДПтС України, її структурні підрозділи, територіальні органи, відомчі навчальні заклади з питань наукового характеру та розвитку кримінально-виконавчої служби;

проводити наукову експертизу та надавати на розгляд Наукової ради рекомендації щодо наукових досліджень, що проводяться;

формувати рекомендації та ініціювати прийняття рішень щодо коригування планів виконання наукових програм і проектів;

брати участь у роботі тимчасових експертних груп зі складу Наукової ради для проведення попередньої експертизи матеріалів та наукового обґрунтування проектів рішень Наукової ради.

10. Члени Наукової ради зобов'язані:

бути присутніми на засіданнях Наукової ради, брати активну участь в обговоренні питань, запропонованих до розгляду, якісно та у встановлений термін виконувати рішення Наукової ради, доручення щодо підготовки питань для обговорення на її засіданнях;

здійснювати координацію наукового супроводження заходів програм розвитку кримінально-виконавчої служби, оцінки стану та результатів виконання цих програм з наданням рекомендацій щодо їх коригування;

брати участь у проведенні комплексного наукового аналізу діяльності та розвитку кримінально-виконавчої служби, вдосконалення способів і форм підготовки фахівців;

брати участь у розподілі напрямів і тематики наукових досліджень між науковими (науково-дослідними) установами та навчальними закладами кримінально-виконавчої служби з урахуванням їх спеціалізації та наукового потенціалу;

впроваджувати в діяльність наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби прогресивні форми організації наукових досліджень;

урегульовувати питання інтелектуальної власності в кримінально-виконавчій службі.

10. Наукова рада здійснює свою діяльність шляхом:

розгляду відповідних питань на її засіданнях;

проведення координаційних нарад з розгляду питань наукової діяльності за домовленістю з представниками установ Національної академії наук України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідних наукових (науково-дослідних) установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби;

надання рекомендацій відповідним науковим установам та навчальним закладам щодо вирішення певних наукових завдань;

виконання членами Наукової ради індивідуальних доручень, участі у роботі тимчасових експертних груп з подальшим звітуванням на засіданнях Наукової ради.

12. Головою Наукової ради є перший заступник Голови ДПтС України.

Заступниками голови Наукової ради є керівний склад ДПтС України або інші члени Наукової ради, обрані нею.

13. Засідання Наукової ради проводяться щоквартально. У разі необхідності голова Наукової ради може приймати рішення про проведення позачергових засідань Наукової ради.

У кінці поточного року проводиться підсумкове засідання Наукової ради, на якому розглядається План роботи Наукової ради на наступний рік. Після його схвалення План роботи Наукової ради затверджується Головою ДПтС України.

Засіданнями Наукової ради керує голова Наукової ради або, за його дорученням, один із заступників.

За рішенням голови Наукової ради засідання Наукової ради проводяться у відкритому або закритому режимах.

14. Засідання Наукової ради проводяться за наявності не менше двох третин її складу.

Рішення Наукової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів, присутніх на засіданні.

Рішення Наукової ради вводиться в дію наказом Голови ДПтС України.

15. Організація роботи Наукової ради та підготовка її засідань покладається на секретаря Наукової ради.

16. Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення засідань Наукової ради здійснюється структурними підрозділами апарату ДПтС України, до компетенції яких належать питання, що розглядаються.

 

Перший заступник Голови
Державної пенітенціарної
служби України,
голова Наукової ради,
генерал-майор внутрішньої служби

С. М. Сидоренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
16.08.2011 N 311


Склад
Наукової ради Державної пенітенціарної служби України

СИДОРЕНКО  
Сергій Миколайович

- перший заступник Голови Державної пенітенціарної служби України, генерал-майор внутрішньої служби, голова Наукової ради

ЗІНЧЕНКО  
Сергій Арнольдович

- начальник департаменту кадрового забезпечення
та охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби України, генерал-майор внутрішньої служби, заступник голови Наукової ради

СИНЬОВ
Віктор Миколайович

- директор Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений юрист України, заступник голови Наукової ради (за згодою)

БОГУНОВ
Сергій Олександрович

- помічник Голови Державної пенітенціарної служби України з питань науки та навчальних закладів, кандидат технічних наук, заступник голови Наукової ради

ДУКА
Олександр Олексійович

- заступник Голови Державної пенітенціарної служби України, генерал-майор внутрішньої служби

ІЛЛАРІОНОВ
Віктор Олександрович

- помічник Голови Державної пенітенціарної служби України

ПУДАК
Валерій Анатолійович

- начальник департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення, майор внутрішньої служби

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
Микола Іванович

- заступник директора департаменту кадрового забезпечення та охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби України

БОГАТИРЬОВ  
Іван Григорович

- головний науковий співробітник наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби, доктор юридичних наук, професор, полковник внутрішньої служби

БОГАТИРЬОВА
Ольга Іванівна

- завідувач кафедри кримінально-правових наук Поліцейської фінансово-правової академії, кандидат юридичних наук (за згодою)

ГЕЛЬ
Андрій Павлович

- доцент кафедри правознавства Вінницького національного аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГРИЩЕНКО  
Анатолій Васильович

- начальник управління Державної пенітенціарної служби в Черкаській області, полковник внутрішньої служби

ДЕНИСОВА
Тетяна Андріївна

директор Інституту права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ДЗЮДЗЬ
Михайло Семенович

- начальник управління Державної пенітенціарної служби в Львівській області, генерал-майор внутрішньої служби

ДУЛЬСЬКИЙ  
Олександр Олександрович

- професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції у відставці (за згодою)

ЗАХАРОВ
Василь Павлович

- начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ІВАНЬКОВ  
Ігор Володимирович

- завідувач циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, кандидат юридичних наук

КОЛБ  
Олександр Григорович

- директор навчально-наукового Інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОНДРАТІШИНА
Вікторія Вікторівна

- доцент кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету ім. Лесі Українки, кандидат юридичних наук (за згодою)

КОРЧИНСЬКИЙ  
Володимир Олексійович

- доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (за згодою)

КРЕЙДУН  
Надія Петрівна

- декан факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат психологічних наук, професор (за згодою)

КУЦ  
Віталій Миколайович

- професор кафедри кримінально-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, професор, старший радник юстиції (за згодою)

КУШНІРОВА  
Тамара Василівна

- доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, полковник міліції (за згодою)

КИРИЛЮК
Анатолій  Васильович

- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ (за згодою)

КАЛЬЧЕНКО
Тетяна Леонідівна

- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛИСКА
Володимир Миколайович

- заступник начальника Відділу взаємодії з Державною пенітенціарною службою України Управління взаємодії з Державними службами України Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (за згодою)

МАКСИМЕНКО  
Сергій Дмитрович

- директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою)

МАКСИМОВА
Наталія Юріївна

- професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, доктор психологічних наук, професор (за згодою)

МАКАРЕНКО
Василь Іванович

- начальник управління Державної пенітенціарної служби в Сумській області, генерал-майор внутрішньої служби

МЕРКУЛОВА
Валентина Олександрівна

- перший проректор з навчальної та методичної роботи Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МУКШИМЕНКО
Алла Петрівна

- менеджер українсько-швейцарського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні", президент Громадської організації "Центр правової допомоги населенню "Громадський захисник", кандидат юридичних наук

ОЛІЙНИК  
Олександр Іванович

- начальник Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, кандидат юридичних наук, полковник внутрішньої служби

ПАНЧЕНКО
Олег Анатолійович

- директор Державного закладу "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України", доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України (за згодою)

ПЄТКОВ  
Валерій Петрович

- проректор Харківського національного університету внутрішніх справ - начальник Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції (за згодою)

ПРИШКО
Анатолій Григорович

- заступник Генерального прокурора України, державний радник юстиції 2 класу (за згодою)

СКОКОВ
Сергій Іванович

- директор департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення Державної пенітенціарної служби України, заслужений юрист України

СТЕПАНЮК
Анатолій Хомич

- декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України N 9 Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", завідуючий сектором дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ТРУБНІКОВ
Василь Михайлович

- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Сергій Якович

- завідуючий кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

ШТАНЬКО
Іван Васильович

- голова громадської ради при Державній пенітенціарній службі України, голова Ради Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України" (за згодою)

ЧЕБОНЕНКО  
Станіслав Олегович

- заступник начальника Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, кандидат педагогічних наук, полковник внутрішньої служби

ЯГУНОВ  
Дмитро Вікторович

- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат наук з державного управління, доцент (за згодою)

ЯКИМЧУК  
Тимофій Володимирович

- начальник управління Державної пенітенціарної служби в Хмельницькій області, кандидат психологічних наук, генерал-майор внутрішньої служби

ЯКОВЕЦЬ  
Ірина Станіславівна

- провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

ЯРОВИЙ  
Анатолій Олександрович

- доцент Маріупольського державного гуманітарного університету, суддя у відставці, кандидат юридичних наук (за згодою)

ГРИГОРЕНКО  
Алла Миколаївна

- старший інспектор з особливих доручень відділу навчальних закладів і професійної підготовки кадрів департаменту кадрового забезпечення та охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби України, майор внутрішньої служби, секретар Наукової ради


 

Перший заступник Голови
Державної пенітенціарної
служби України,
голова Наукової ради,
генерал-майор внутрішньої служби

С. М. Сидоренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали