МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012

м. Київ

N 134


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 травня 2012 р. за N 729/21042

Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

Відповідно до статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500 (Положення N 500/2011), пункту 7 Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 458 (Указ N 458/2011), постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1364 "Про утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 1364) та від 25 травня 2011 року N 563 "Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" (Постанова N 563)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, що додається.

2. Державному агентству лісових ресурсів України (Сівець В. М.) забезпечити розробку та затвердження положень по кожному окремому обласному управлінню.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 04 липня 2007 року N 223 "Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за N 779/14046.

4. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. М. Сівець


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21.03.2012 N 134

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 травня 2012 р. за N 729/21042


ПОЛОЖЕННЯ
про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

1. Обласні управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) підпорядковуються Держлісагентству України та є його територіальними органами.

Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність Управлінь і сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Мінагрополітики України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), його першого заступника та заступника, наказами Держлісагентства України, дорученнями Голови Держлісагентства України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням Управлінь є реалізація повноважень Держлісагентства України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці у сфері лісового та мисливського господарства.

4. Управління відповідно до покладених на них завдань:

4.1. Надають адміністративні послуги - здійснюють видачу:

посвідчення мисливця;

дубліката посвідчення мисливця;

щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

4.2. Здійснюють видачу спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування.

4.3. Здійснюють державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства.

4.4. Здійснюють управління об'єктами державної власності в межах повноважень, визначених законодавством.

4.5. Реалізовують державну політику в галузі лісового та мисливського господарства та вносять Держлісагентству України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у сфері лісового, мисливського господарства та полювання.

4.6. Здійснюють видачу дозволів на добування мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

4.7. Координують діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства України, крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству України.

4.8. Беруть участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів та тваринного світу.

4.9. Створюють умови для науково обґрунтованого, раціонального та економічно доцільного використання лісових ресурсів та тваринного світу.

4.10. Вносять Держлісагентству України пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на охорону, захист, відтворення лісів, раціональне використання лісових ресурсів, тваринного світу, забезпечення додержання режиму використання лісів та тваринного світу, будівництва об'єктів виробничо-соціального призначення, в тому числі лісових доріг.

4.11. Організовують:

збір інформації для ведення лісовпорядкування обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

укладення з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства, здійснюють контроль за виконанням цих договорів;

розгляд скарг та звернень з питань лісового та мисливського господарства;

планово-фінансову роботу в Управлінні, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку.

4.12. Забезпечують:

організацію лісовпорядних та мисливськовпорядних робіт, розроблення та реалізацію проектів організації і розвитку лісового та мисливського господарства, будівництва об'єктів виробничо-соціального призначення, в тому числі лісових доріг;

ведення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин;

виконання заходів щодо відтворення лісів та тваринного світу;

організацію робіт з охорони, добування і відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення стану мисливських угідь;

подання Держлісагентству України документів з питань надання у користування мисливських угідь;

підготовку проектів планів переселення мисливських тварин, організацію роботи з їх штучного відтворення;

впровадження у лісове та мисливське господарство результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового та мисливського господарства;

вирішення питань (у межах своїх повноважень) цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;

в межах компетенції реалізацію та додержання вимог законодавства з питань державної таємниці та здійснення контролю за її збереженням на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до їх сфери управління;

висвітлення своєї діяльності та інформування громадськості в мережі Інтернет через офіційні веб-сайти Управлінь;

у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, розподіл бюджетних коштів між підприємствами, установами і організаціями для ведення лісового і мисливського господарства та контролю за їх цільовим використанням;

організацію та здійснення відповідно до законодавства проведення внутрішнього контролю та аудиту.

4.13. Здійснюють:

координацію замовлення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, робіт із стандартизації і сертифікації та інших робіт, що виконуються в межах заходів з питань розвитку лісового і мисливського господарства та будівництва лісових доріг;

впровадження досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду, необхідних для реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства.

4.14. Проводять роботу з питань розвитку мисливського собаківництва.

4.15. Узагальнюють інформацію, в межах компетенції, надану підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства України (крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству України), з питань ведення лісового і мисливського господарства та полювання та в установленому порядку надають цю інформацію на запити відповідних органів державної влади.

4.16. Відповідно до законодавства ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову і статистичну звітність.

4.17. Реалізують у межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників.

4.18. Розглядають згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймають відповідні рішення.

4.19. Вносять Держлісагентству України пропозиції і вживають у межах своєї компетенції заходів щодо вдосконалення охорони праці в лісовому господарстві.

4.20. Вносять пропозиції Держлісагентству України щодо безпечного ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

4.21. Беруть участь за дорученням Держлісагентства України в міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

4.22. Взаємодіють із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

4.23. Утворюють самостійні підрозділи для проведення внутрішнього аудиту.

4.24. Узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

4.25. Здійснюють інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держлісагентство України Президентом України.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовують роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління мають право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

організовувати, проводити виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до їх компетенції, а також брати участь у таких заходах;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

у встановленому законом порядку в межах своєї компетенції складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. Управління здійснюють свої повноваження безпосередньо.

8. Управління під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території згідно із законодавством.

9. Управління у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Управлінь можуть бути скасовані Головою Держлісагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держлісагентства України скасувати такий акт.

10. Управління очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держлісагентства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою місцевої держадміністрації в установленому порядку.

Керівник Управління може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держлісагентства України за поданням начальника Управління та за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

11. Керівник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказів Держлісагентства України та доручень Голови Держлісагентства України;

вносить Голові Держлісагентства України пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні);

звітує перед Головою Держлісагентства України про виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Держлісагентства України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, заохочення, а також притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Управління;

розподіляє обов'язки між заступниками керівника Управління;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Керівники Управлінь підзвітні та підконтрольні відповідно головам державних адміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управлінь, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття наказу Управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у територіальних органах можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються керівниками територіальних органів.

13. Управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Держлісагентства України.

14. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Структуру територіальних органів Держлісагентства затверджує Голова за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис Управлінь затверджує Голова Держлісагентства України.

Чисельність працівників Управління затверджує Голова Держлісагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів центрального органу виконавчої влади. Начальник Управління вносить пропозиції Голові Держлісагентства України щодо чисельності працівників Управління.

15. Управління утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Директор департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали