Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Обласний міжвідомчий штаб з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей

Про затвердження Положення про Обласний міжвідомчий штаб з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 09 квітня 2019 року N 376/5-19

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
15 квітня 2019 р. за N 109/2822

Відповідно до статті 7 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою сприяння створенню належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей на території Донецької області, здійснення, в межах повноважень, контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:

1. Затвердити Положення про Обласний міжвідомчий штаб з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей, що додається.

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (Токарева), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

О. І. Куць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
09 квітня 2019 року N 376/5-19

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
15 квітня 2019 р. за N 109/2822

ПОЛОЖЕННЯ
про Обласний міжвідомчий штаб з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей

1. Обласний міжвідомчий штаб з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі - Штаб) є дорадчо-консультативним органом, утвореним при облдержадміністрації для забезпечення реалізації заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, узгоджених між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей, а також об'єднаних профспілкових організацій регіонального рівня у вирішенні питань щодо створення безпечних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

2. У своїй діяльності Штаб керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) та цим Положенням.

3. Діяльність Штабу ґрунтується на принципах відкритості, гласності, рівності, добровільності та законності.

4. Основними завданнями Штабу є:

1) забезпечення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей, а також профспілковими організаціями регіонального рівня з метою підвищення якості та ефективності організації заходів з оздоровлення та відпочинку дітей і посилення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів;

2) визначення шляхів, механізмів і способів розв'язання проблемних питань у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, що виникають під час проведення оздоровчої кампанії;

3) оперативне реагування та вжиття відповідних заходів у разі:

неналежної організації оздоровлення та відпочинку дітей місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей, що загрожує життю і здоров'ю дітей;

випадків травмування дітей та інших небезпечних подій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

4) здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час оздоровчої кампанії незалежно від форм власності та підпорядкування щодо:

якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

дотримання соціальних стандартів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

створення безпечних умов перебування дітей, а також умов, що відповідають вимогам санітарних норм;

організації якісного харчування та належного медичного обслуговування дітей;

здійснення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я дітей;

готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до початку оздоровчої кампанії;

5) за необхідності готує та подає на розгляд облдержадміністрації та Мінсоцполітики пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів, а також методичні рекомендації з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

5. Штаб відповідно до покладених на нього завдань:

проводить моніторинг стану підготовки та проведення оздоровчої кампанії, якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, безпеки перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку;

звертається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей, щодо усунення недоліків у діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, виявлених за результатами моніторингу оздоровчої кампанії;

готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції, та вносить їх на розгляд облдержадміністрації та Мінсоцполітики.

6. Штаб має право:

організовувати проведення перевірок готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до оздоровчої кампанії, у тому числі перед кожною зміною та під час поточної діяльності;

у разі необхідності створювати координаційні ради, спеціальні комісії з питань дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, з розгляду організаційних питань, що виникають у ході проведення оздоровчої кампанії;

розглядати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;

в установленому порядку одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднаних профспілкових організацій регіонального рівня, підприємств, установ та організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей (за погодженням з керівниками), а також інших фахівців (за згодою).

7. До складу Штабу входять: голова Штабу, заступник голови Штабу, члени Штабу, секретар.

Головою Штабу є заступник голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків. Заступником голови Штабу та секретарем є представники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

У разі відсутності голови Штабу його обов'язки виконує заступник.

До складу Штабу можуть входити представники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких відноситься питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, структурних підрозділів облдержадміністрації, об'єднаних профспілкових організацій територіального рівня.

Склад Штабу затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

8. Формою роботи Штабу є засідання, що скликаються головою Штабу в разі потреби, але рідше ніж раз на місяць під час оздоровчої кампанії.

Засідання Штабу веде його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні Штабу та проектів рішень здійснюється секретарем Штабу.

Засідання Штабу вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.

9. На засіданнях Штабу розглядаються питання щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і готуються відповідні пропозиції та рекомендації.

Пропозиції та рішення Штабу вважаються схваленими, якщо за них проголосували не менше ніж дві третини членів Штабу, які присутні на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Штабу.

Пропозиції та рішення Штабу оформляються протоколом, який підписується секретарем та головою Штабу, і надсилаються місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Штабу здійснює Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Положення про Обласний міжвідомчий штаб з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей розроблено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Директор Департаменту

О. А. Токарева
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали