Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2013

м. Київ

N 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1648/24180

Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України

З метою визначення правового статусу обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України та відповідно до статті 15 Закону України "Про дипломатичну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України, що додається.

2. Затвердити Перелік посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України, що додається.

3. Департаменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. О. Кожара

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
05.09.2013 N 224

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1648/24180

ПОЛОЖЕННЯ
про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України

1. Це Положення визначає статус працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України (далі - обслуговуючий персонал), функції обслуговуючого персоналу, процедуру добору працівників обслуговуючого персоналу, а також особливості реалізації трудових правовідносин, пов'язаних з роботою обслуговуючого персоналу.

2. Відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією цього Положення, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про дипломатичну службу", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Обслуговуючий персонал - працівники, на яких покладено функції з обслуговування системи органів дипломатичної служби України, яку складають Міністерство закордонних справ України (далі - МЗС України), представництва МЗС України на території України, закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ).

4. На обслуговуючий персонал покладаються такі функції:

виконання робіт із матеріально-технічного та господарського обслуговування;

виконання обов'язків секретаря і стенографіста, комп'ютерний набір тексту, робота з копіювальною та розмножувальною технікою, із записами та опрацюванням цифрових даних;

виконання технічних обов'язків з ведення архіву та бібліотеки, обліку і доставки документів та/або кореспонденції;

обслуговування, експлуатація та керування транспортними засобами, технологічним устаткуванням;

обслуговування комп'ютерної техніки;

комплексне обслуговування і ремонт будинків, реставраційні та будівельно-монтажні роботи;

збереження та охорона майна;

прибирання та утримання будинків та прилеглих до них територій, прибирання службових приміщень, виконання низькокваліфікованих робіт тощо.

5. Працівники обслуговуючого персоналу працюють на контрактній основі на штатних посадах системи органів дипломатичної служби України.

Посади працівників обслуговуючого персоналу не належать до посад державних службовців.

6. Обслуговуючий персонал формується з громадян України, які мають необхідні професійні та ділові якості, володіють державною мовою.

При укладенні контракту громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку та інші документи, передбачені законодавством, зокрема, документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я.

За умови відсутності можливості призначити на відповідну посаду обслуговуючого персоналу особу з числа громадян України, обслуговуючий персонал може формуватися з іноземців.

7. Кандидати на посади обслуговуючого персоналу повинні відповідати кваліфікаційним характеристикам професій працівників, що затверджуються в установленому порядку центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та трудових відносин.

Кандидати на посади обслуговуючого персоналу ЗДУ за станом здоров'я мають бути такими, що можуть бути направлені у довготермінове відрядження.

8. З метою здійснення добору обслуговуючого персоналу Департамент персоналу МЗС України надсилає інформацію про вакантні посади працівників обслуговуючого персоналу та вимоги до кандидатів на їх заміщення на адресу Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства МЗС України. У разі необхідності заміщення вакантних посад обслуговуючого персоналу в ЗДУ інформація про ці посади надсилається також керівникам цих установ. У разі необхідності заміщення вакантних посад обслуговуючого персоналу в представництвах МЗС України на території України інформація про ці посади надсилається також керівникам цих установ.

Керівники Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства МЗС України, відповідних ЗДУ і представництв МЗС України на території України, вносять пропозиції щодо кандидатур на заміщення вакантних посад обслуговуючого персоналу в місячний строк або, в разі необхідності, у більш короткий строк, що визначається Департаментом персоналу МЗС України.

9. У разі відсутності пропозицій керівників Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства МЗС України, відповідних ЗДУ, а також представництв МЗС України на території України щодо кандидатур на заміщення вакантних посад обслуговуючого персоналу інформація про такі посади та вимоги до кандидатів на їх заміщення розміщуються на офіційному веб-сайті МЗС України та/або в засобах масової інформації.

10. Кандидати на заміщення посад обслуговуючого персоналу МЗС України та ЗДУ погоджуються керівниками Департаменту персоналу МЗС України, Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства МЗС України, Управління режиму та захисту інформації МЗС України та Сектору з питань запобігання та виявлення корупції МЗС України. У разі необхідності з урахуванням специфіки посади, а також місця роботи може здійснюватись погодження кандидатів на заміщення посад обслуговуючого персоналу керівниками інших профільних структурних підрозділів МЗС України та керівниками відповідних ЗДУ.

Кандидати на заміщення посад обслуговуючого персоналу представництв МЗС України на території України погоджуються керівниками цих представництв.

11. За результатами зазначеного у пункті 10 цього Положення погодження узагальнена інформація про кандидатів на призначення на посади працівників обслуговуючого персоналу з рекомендаціями осіб, які здійснювали це погодження, подається Департаментом персоналу МЗС України заступнику Міністра - керівнику апарату МЗС України для розгляду та прийняття рішення.

12. Призначення та звільнення працівників обслуговуючого персоналу здійснюються заступником Міністра - керівником апарату МЗС України у порядку та на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України, цим Положенням, а також умовами контракту.

13. Строк дії контракту працівників обслуговуючого персоналу МЗС України та представництв МЗС України на території України становить два роки.

Строк дії контракту працівників обслуговуючого персоналу ЗДУ визначається з урахуванням тривалості довготермінового відрядження, визначеної частиною другою статті 21 Закону України "Про дипломатичну службу".

14. Обсяг прав та обов'язків працівників обслуговуючого персоналу визначаються контрактом та посадовими інструкціями, які затверджуються: заступником Міністра - керівником апарату - для обслуговуючого персоналу МЗС України; керівником відповідної ЗДУ - для обслуговуючого персоналу цієї установи; керівником відповідного представництва МЗС України на території України - для обслуговуючого персоналу цього представництва.

Працівникам обслуговуючого персоналу надається щорічна відпустка відповідно до Закону України "Про відпустки".

15. Працівники обслуговуючого персоналу ЗДУ користуються привілеями та імунітетами, встановленими для цієї категорії працівників, відповідно до норм міжнародного права.

16. Працівники обслуговуючого персоналу ЗДУ повинні поважати закони, правила і традиції країни перебування, належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки.

У разі вчинення працівниками обслуговуючого персоналу або членами їхніх сімей проступків чи дій, які їх ганьблять та можуть призвести до негативних наслідків при подальшому перебуванні працівника обслуговуючого персоналу за кордоном, такий працівник зобов'язаний повернутися на територію України, про що зазначається в контракті з працівником обслуговуючого персоналу.

17. Працівникам обслуговуючого персоналу ЗДУ відшкодовуються витрати в іноземній валюті відповідно до норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 року N 8 "Деякі питання відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження", а також надаються інші гарантії і компенсації, передбачені Законом України "Про дипломатичну службу" для працівників дипломатичної служби України, направлених у довготермінове відрядження.

 

Т. в. о. директора
Департаменту персоналу

Л. В. Дір

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
05.09.2013 N 224

ПЕРЕЛІК
посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України

У системі органів дипломатичної служби України встановлюються такі посади працівників обслуговуючого персоналу:

завідуючий господарством;

референт;

стенографістка;

механік;

водій;

кухар;

робітник з обслуговування будівель та споруд;

двірник;

прибиральниця.

 

Т. в. о. директора
Департаменту персоналу

Л. В. Дір
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали