ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 вересня 2011 року N 164

Про затвердження Положення про Одеське обласне управління водних ресурсів

Відповідно до Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Указу Президента України від 13.04.2011 N 453/2011 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (Указ N 453/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Одеське обласне управління водних ресурсів (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Одеського обласного виробничого управління по водному господарству В. Потопу у двомісячний строк:

здійснити державну реєстрацію Положення у встановленому чинним законодавством порядку;

надати юридичному сектору Держводагентства нотаріально завірену копію зареєстрованого Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від 26.03.2008 N 92 "Про затвердження Положення про Одеське обласне виробниче управління по водному господарству".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М. Яцюка.

 

Голова Агентства

В. Сташук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
12.09.2011 N 164

ПОЛОЖЕННЯ
про Одеське обласне управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Одеське обласне управління водних ресурсів (далі - Одеське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Одеське облводресурсів керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями, рішеннями колегій та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.

1.3. Одеське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Одеської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Одеське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та банків, гербову печатку зі своїм найменуванням.

1.5. Найменування та юридична адреса Одеського облводресурсів:

Повна назва - Одеське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва - Одеське облводресурсів.

Юридична адреса: 65078, м. Одеса, вул. А. Гайдара, 13.

1.6. Одеське обласне управління водних ресурсів є правонаступником Одеського обласного виробничого управління водного господарства.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Одеського облводресурсів є:

2.1.1. Реалізація в межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2.1.2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

2.1.3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

2.1.4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.

2.1.6. Взаємодія з Дністровсько-Прутським БУВР, БУВР р. Південний Буг та Дунайським БУВР щодо управління водними ресурсами у басейнах річок Дністер, Південний Буг та Дунай на території області.

2.1.7. Взаємодія з Державним підприємством "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів" щодо формування планів протипаводкових робіт, будівництва сільських групових водопроводів, розчистки русел малих річок, участі у робочих та державних комісіях з прийому в експлуатацію завершеного будівництва.

2.1.8. Разом з Державним підприємством "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів" приймає участь відповідно до встановленого порядку проведення узгоджень, затвердження проектно-кошторисної документації, а також внесення до неї змін і виправлень з урахуванням зауважень та висновків органів експертизи.

2.2. Одеське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Координує на території області діяльність підвідомчих організацій, які входять до сфери управління Держводагентства, в частині забезпечення реалізації в області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних систем.

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях в розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об'єктів.

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів.

2.2.7. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.8. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.9. Здійснює виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.10. Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації.

2.2.11. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

2.2.12. Забезпечує функціонування в області системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських системах комплексного призначення, у системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, за станом ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем.

2.2.13. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.14. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

2.2.15. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом водних об'єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

2.2.16. Забезпечує ведення державного обліку водокористування та готує необхідну інформацію для ведення державного водного кадастру за розділом "Водокористування" на території області.

2.2.17. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів.

2.2.18. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією та органами Мінприроди перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентству.

2.2.19. Забезпечує здійснення моніторингу технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі підвідомчих організацій.

2.2.20. Організовує та забезпечує проведення паспортизації річок та водойм у басейнах річок Південний Буг, Дністер та річок Причорномор'я на території Одеської області.

2.2.21. Організовує та замовляє розробку проектів зон можливого затоплення а також водоохоронних зон у басейнах річок Південний Буг, Дністер та річок Причорномор'я на території Одеської області.

2.2.22. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.23. Забезпечує моніторинг меліоративного стану зрошуваних земель.

2.2.24. Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.25. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

2.2.26. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.27. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.28. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.29. Здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.30. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.31. Організовує роботу з ефективного використання зрошуваних сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах.

2.2.32. Організовує ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських зрошувальних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.33. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв'язку та впровадження альтернативних.

2.2.34. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.35. Здійснює моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель.

2.2.36. Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді у разі використання поверхневих вод.

2.2.37. Видає в установленому порядку дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями, та робіт на р. Дунай).

2.2.38. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення, крім робіт на р. Дунай.

2.2.39. Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.40. Погоджує проекти щодо розмірів та режиму користування смуг відведення на водних об'єктах.

2.2.41. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів.

2.2.42. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.43. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Одеського облводресурсів, формує кадровий резерв Одеського облводресурсів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Одеського облводресурсів, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.44. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підвідомчих організаціях.

2.2.45. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів.

2.2.46. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення.

2.2.47. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об'єктах та водогосподарських системах.

2.2.49. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

2.2.50. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.51. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю та підвідомчих організацій.

2.2.52. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.53. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об'єктах басейну, готує відповідні пропозиції Держводагентству, бере участь у нарадах уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

2.2.54. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Одеське облводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентству пропозиції щодо удосконалення структури підвідомчих організацій.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Одеського облводресурсів.

3.1.4. Відкривати та закривати рахунки у відділенні Державної казначейської служби України.

3.1.5. За погодженням із обласною державною адміністрацією готувати та подавати до Держводагентства проекти нормативно-правових актів з питань водного господарства і меліорації земель для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3.1.6. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.7. Вносити в установленому порядку на розгляд Держводагентства і обласної державної адміністрації пропозиції щодо технічного вдосконалення меліоративних систем, розробки регіональних програм використання і охорони вод, відтворення водних ресурсів, поліпшення меліоративного стану зрошуваних земель.

3.1.8. Затверджувати штатні розписи та кошториси підвідомчих організацій на підставі затверджених Держводагентством штатних розписів.

3.1.9. Розробляти положення про преміювання та з оплати праці, керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці, у межах фонду заробітної плати.

3.1.10. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних й інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

3.1.11. Видавати спільні нормативні акти з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.1.12. Надавати платні послуги юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством.

3.1.13. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, та видавати документи організаційно-розпорядчого характеру, а також здійснювати контроль за їх виконанням.

3.1.14. Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством.

3.1.15. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Одеське облводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Забезпечувати збереження та утримання об'єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Одеського облводресурсів.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підвідомчих організацій.

3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням.

3.2.9. Для здійснення координації діяльності в області, подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.10. Дотримуватися норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.11. Виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Одеського облводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається в самостійному балансі облводресурсів.

4.2. Майно Одеського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Одеським облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна є:

- майно, передане Одеському облводресурсів Держводагентством;

- кошти державного бюджету;

- безоплатна передача майна від юридичних і фізичних осіб на баланс Одеського облводресурсів;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Одеського облводресурсів здійснюється за рахунок надходження коштів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Одеського облводресурсів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.6. Одеське облводресурсів в установленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею (земельними ділянками).

4.7. Одеське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з чинним законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Одеського облводресурсів здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Управління Одеським облводресурсів

5.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Одеського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство:

5.2.1. Координує діяльність Одеського облводресурсів.

5.2.2. Надає в оперативне управління Одеському облводресурсів майно, необхідне для його діяльності.

5.2.3. Здійснює контроль за виконанням Одеським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.4. Затверджує Положення про Одеське облводресурсів, зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення.

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Одеського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із обласною державною адміністрацією.

5.2.6. За поданням начальника Одеського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного бухгалтера Одеського облводресурсів.

5.2.7. За поданням начальника Одеського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних інженерів, заступників начальника та головних бухгалтерів підвідомчих організацій.

5.2.8. За поданням начальника Одеського облводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників підвідомчих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.9. Затверджує штатний розпис і кошторис Одеського облводресурсів та його апарату.

5.2.10. Здійснює інші функції управління, визначені Положенням про Держводагентство та іншими законодавчими і нормативними актами.

5.3. Керівництво діяльністю Одеського облводресурсів здійснює начальник Одеського облводресурсів.

5.4. Начальник Одеського облводресурсів:

5.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Одеського облводресурсів, за винятком тих, що віднесені законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.4.2. Діє без довіреності від імені Одеського облводресурсів, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями як в Україні, так і за її межами, а також у відносинах з фізичними особами.

5.4.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Одеське облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів та державного майна.

5.4.4. Розпоряджається коштами та майном Одеського облводресурсів відповідно до чинного законодавства.

5.4.5. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера Одеського облводресурсів за погодженням з Держводагентством.

5.4.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Одеського облводресурсів, формує кадровий резерв.

5.4.7. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника Одеського облводресурсів.

5.4.8. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Одеського облводресурсів, зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.4.9. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Одеського облводресурсів.

5.4.10. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підвідомчих організацій.

5.4.11. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває рахунки у відділенні Державної казначейської служби України від імені Одеського облводресурсів.

5.4.12. У межах своєї компетенції видає накази та інші нормативні акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників апарату Одеського облводресурсів та підвідомчих організацій.

5.4.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Одеське облводресурсів.

5.4.14. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти підвідомчих організацій, приймає щодо них відповідні рішення.

5.4.15. Затверджує штатні розписи підвідомчих організацій.

5.4.16. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підвідомчих організацій.

5.4.17. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.4.18. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.4.19. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.

5.5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Одеського облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в Одеському облводресурсів утворюється колегія.

5.6. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Одеського облводресурсів, яке затверджується начальником.

5.7. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу начальника Одеського облводресурсів.

5.8. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Одеського облводресурсів з працівниками регулюються чинним законодавством України про працю.

5.9. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників Одеського облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.10. Одеське облводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

- Білгород-Дністровського управління водного господарства (розташоване: с. Бритівка, Білгород-Дністровський район, вул. Артільна, 2-а);

- Болградського міжрайонного управління водного господарства (розташоване: м. Болград, вул. Пушкіна, 102);

- Дністровського міжрайонного управління водного господарства (розташоване: с. Маяки, Біляївський район, вул. Богачова, 83);

- Овідіопольського управління водного господарства (розташоване: м. Овідіополь, вул. Одеська, 2);

- Кілійського управління водного господарства (розташоване: м. Кілія, вул. Червоногвардійська, 78);

- Саратського управління водного господарства (розташоване: м. Сарата, вул. Промзона, 2);

- Ізмаїльського управління водного господарства (розташоване: м. Ізмаїл, вул. Совєтська, 87-а);

- Татарбунарського міжрайонного управління водного господарства (розташоване: м. Татарбунари, вул. Степова, 7);

- Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції (розташована: м. Одеса, вул. Л. Симеренка, 33-б);

5.11. Права і обов'язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за додержанням вимог цих положень здійснює Одеське облводресурсів.

6. Ліквідація та реорганізація Одеського облводресурсів

6.1. Припинення діяльності Одеського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Одеського облводресурсів всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Одеського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Ліквідація Одеського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Одеського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені чинним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Одеське облводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали