Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2018

м. Київ

N 265

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за N 506/31958

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 43 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), з метою вдосконалення організації та підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Наукового комітету
Національної ради України
з питань розвитку науки і технологій

А. Г. Білоус

Міністр освіти і
науки України

Л. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
02 квітня 2018 року N 265

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за N 506/31958

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні засади планування, проведення, координації, забезпечення та контролю наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС.

2. Наукова і науково-технічна діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), інших нормативно-правових актів з питань наукової і науково-технічної діяльності.

3. Наукова і науково-технічна діяльність у ДСНС спрямована на одержання нових знань у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності (далі - цивільний захист) та пошук шляхів їх застосування.

4. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених у Кодексі цивільного захисту України ( N 5403-VI), Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII).

II. Структура наукової і науково-технічної діяльності у ДСНС

1. Наукову і науково-технічну діяльність у ДСНС забезпечують:

структурний підрозділ апарату ДСНС, до повноважень якого належить організація наукової і науково-технічної діяльності;

суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності;

консультативно-дорадчі органи.

2. ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до повноважень якого належить організація наукової і науково-технічної діяльності:

забезпечує реалізацію науково-технічної політики ДСНС;

спрямовує і контролює діяльність наукових установ (далі - НУ) та закладів вищої освіти цивільного захисту (далі - ЗВО) у питаннях науково-технічного розвитку;

забезпечує координацію при проведенні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку цивільного захисту;

здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3. Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності у ДСНС є наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти і докторанти, вчені, наукові установи та заклади вищої освіти, юридичні особи, які мають відповідні наукові підрозділи, що належать до сфери управління ДСНС.

Зазначені суб'єкти здійснюють наукову і науково-технічну діяльність (фундаментальні та прикладні наукові дослідження) в інтересах розвитку цивільного захисту.

На НУ і ЗВО з урахуванням їх профілю покладаються завдання щодо планування, організації і безпосереднього здійснення наукової і науково-технічної діяльності з визначених проблем цивільного захисту, проблематики цивільного захисту в інших галузях наук на замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС.

4. Консультативно-дорадчі органи ДСНС у сфері наукової і науково-технічної діяльності призначені для формування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

Головним консультативно-дорадчим органом ДСНС із проблем розвитку науки, з питань планування, фінансування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту є науково-технічна рада ДСНС, основні завдання, склад та порядок організації роботи якої визначаються ДСНС.

Колегіальним органом, який виконує консультативно-дорадчі функції з управління науковою і науково-технічною діяльністю НУ і ЗВО, є вчені (наукові, науково-технічні) ради.

III. Замовники і виконавці наукових досліджень

1. Замовлення наукової продукції у ДСНС формуються на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату ДСНС, НУ та ЗВО, а також інших організацій, установ та підприємств (далі - замовники) у порядку, визначеному чинним законодавством та міжнародними договорами України.

На замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС (далі - замовлення ДСНС) виконуються науково-дослідні роботи (далі - НДР), дослідно-конструкторські роботи (далі - ДКР) та проводяться дослідження, спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку цивільного захисту.

На замовлення НУ і ЗВО виконуються НДР (ДКР), послідовність виконання яких затверджується їх керівниками.

2. Формування тематики НДР (ДКР) ДСНС здійснюється відповідно до Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (Постанова N 13), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2018 року N 13.

3. На замовника покладаються:

ініціювання проведення досліджень та виконання інших наукових завдань, ініціювання виконання НДР (ДКР) стосовно визначеної проблеми, надання вихідних вимог для розроблення технічного завдання (далі - ТЗ) на НДР (ДКР);

організація за потреби експертизи заявок на виконання НДР (ДКР), розгляд результатів експертизи та визначення головного виконавця;

розгляд і затвердження ТЗ за поданням головного виконавця НДР (ДКР);

організація супроводу і контролю за виконанням НДР (ДКР) на всіх її етапах, перевірка якості наукової продукції;

приймання завершеної НДР (ДКР) у цілому (за необхідності - її окремих етапів), а також рішення щодо подальшого використання спецустаткування, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей;

впровадження науково-технічних розробок, що є результатом наукових досліджень, надання інформації та пропозицій щодо її подальшого використання.

4. Замовлення ДСНС на створення наукової продукції оформлюється заявкою на виконання НДР (ДКР) згідно з додатком 1 до цього Положення.

Проект заявки готується головним виконавцем разом із замовником, який визначає завдання, показники та характеристики, що мають відповідати результатам НДР (ДКР), висуває вихідні вимоги.

Проекти заявок подаються головним виконавцем до ДСНС для підписання через структурний підрозділ її апарату - замовника НДР (ДКР).

ТЗ на НДР, ТЗ на ДКР розробляються відповідно до нормативних документів у сфері розроблення та поставлення продукції на виробництво та правил виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт.

ТЗ на НДР (ДКР), що виконуються на замовлення структурних підрозділів апарату ДСНС, погоджуються їх керівниками та керівником структурного підрозділу апарату ДСНС, до основних завдань якого належить провадження науково-організаційної діяльності, та затверджуються ДСНС.

5. Для виконання кожної НДР (ДКР) визначаються головний виконавець та (за потреби) співвиконавці.

Діяльність співвиконавців у межах НДР (ДКР) спрямовується і координується головним виконавцем.

6. Головний виконавець НДР (ДКР):

забезпечує належний рівень наукових досліджень, якість та результати виконаних робіт, надає наукові рекомендації;

надає замовнику підтвердження стосовно здійснення державної реєстрації НДР (ДКР) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року N 162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій";

надає ДСНС до 25 грудня поточного року інформацію стосовно здійснення реєстрації технологій та їх складових відповідно до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 472 (Постанова N 472).

7. Наказом керівника НУ (ЗВО), який є головним виконавцем, призначаються науковий керівник, відповідальний виконавець та виконавці кожної НДР (ДКР). Наказом керівника НУ (ЗВО), який є співвиконавцем, призначаються відповідальний виконавець та/або виконавці відповідної складової частини НДР (ДКР).

8. Науковими керівниками НДР (ДКР) призначаються досвідчені вчені (наукові та науково-педагогічні працівники), які мають досвід та наукові результати за тематикою НДР (ДКР).

9. Відповідальними виконавцями НДР (ДКР) призначаються вчені (наукові та науково-педагогічні працівники), які мають досвід з організації і проведення досліджень за науковими напрямами, що є профільними для цих НДР (ДКР).

10. Виконавцями НДР (ДКР) призначаються вчені (наукові та науково-педагогічні працівники), які мають відповідну кваліфікацію. До обов'язків виконавця належить якісне розроблення матеріалів за визначеними питаннями (розділами) НДР (ДКР) і своєчасне подання їх за призначенням згідно з вимогами ТЗ.

IV. Планування наукової і науково-технічної діяльності

1. Планування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється у ДСНС, НУ і ЗВО щороку.

2. Організація планування наукової і науково-технічної діяльності покладається на структурний підрозділ апарату ДСНС, до основних завдань якого належить провадження науково-організаційної діяльності.

Організацію та координацію наукової і науково-технічної діяльності в НУ та ЗВО здійснюють структурні підрозділи, на які покладено виконання відповідних функцій.

3. Основними вихідними даними для планування є пропозиції структурних підрозділів апарату ДСНС, її територіальних органів, НУ і ЗВО, рішення науково-технічної ради ДСНС та її секцій за визначеними напрямами діяльності, підсумки виконання поточних планів наукової і науково-технічної діяльності, обсяги фінансування і матеріально-технічного забезпечення, наявний науковий потенціал.

4. План наукової і науково-технічної діяльності ДСНС (далі - план ДСНС) та плани наукової і науково-технічної діяльності НУ (ЗВО) (далі - плани НУ (ЗВО)) розробляються згідно із зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

5. НУ (ЗВО) розробляють пропозиції до проектів тематичних планів НДР (ДКР) на наступний рік та в строк до 01 липня надсилають їх до відповідного структурного підрозділу апарату ДСНС.

6. Проекти планів НУ (ЗВО) на наступний рік розглядаються їх вченою (науковою, науково-технічною) радою та надсилаються до 01 листопада поточного року до ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до основних завдань якого належить організація наукової і науково-технічної діяльності, для формування проекту плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС.

Проекти планів НУ (ЗВО) погоджуються уповноваженим структурним підрозділом апарату ДСНС.

7. Проект плану ДСНС розглядається на засіданні науково-технічної ради ДСНС та подається на затвердження Голові ДСНС.

8. Після затвердження плану ДСНС відповідний структурний підрозділ апарату ДСНС забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті ДСНС.

9. Проекти планів НУ (ЗВО) у разі необхідності доопрацьовуються відповідно до плану ДСНС, затверджуються керівниками НУ та ЗВО і подаються на погодження ДСНС через відповідний структурний підрозділ апарату ДСНС.

10. Усі перехідні НДР (ДКР), включені до плану ДСНС, планів НУ (ЗВО), мають бути зареєстровані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року N 162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій" та мати словесне найменування (шифр). НДР (ДКР), що виконуються спільно кількома суб'єктами виконання наукових досліджень, повинні мати в планах НУ (ЗВО) усіх співвиконавців однакові назви, визначені головним виконавцем.

11. Можливі зміни до плану ДСНС розглядаються на засіданні науково-технічної ради ДСНС на підставі узгоджених пропозицій головних виконавців і замовників наукових досліджень та оформлюються відповідним рішенням Голови ДСНС.

V. Контроль і звітність

1. Контроль за науковими дослідженнями здійснюється з метою перевірки якості та своєчасності виконання НДР (ДКР), узагальнення і поширення досвіду, виявлення та усунення недоліків.

2. Залежно від пріоритетності і терміну виконання наукових досліджень, завдань тощо матеріали виконання НДР (ДКР) можуть поділятися на робочі матеріали, проміжний звіт, заключний звіт.

Звіти про виконання НДР (ДКР) оформлюються згідно із законодавством у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Робочі матеріали містять концептуальні погляди на проблеми, які досліджуються, результати досліджень за розділами (пунктами) завдання на виконання НДР (ДКР), уточнюють напрями, форми і методи досліджень.

Проміжний звіт містить результати досліджень за етап (етапи) НДР (ДКР) відповідно до завдання.

Заключний звіт містить результати наукових досліджень, рекомендації щодо шляхів їх реалізації, можливі напрями подальших досліджень.

3. Заключний звіт підписується керівником підрозділу головного виконавця НДР (ДКР) або її складової частини, науковим керівником, відповідальним виконавцем, виконавцями за визначеними питаннями (розділами), розглядається вченою (науковою, науково-технічною) радою НУ (ЗВО) та подається для затвердження керівником (заступником керівника з наукової роботи) НУ (ЗВО). Заключний звіт доповідається науковим керівником (відповідальним виконавцем) НДР (ДКР) або керівником підрозділу, до повноважень якого належить виконання (контроль за виконанням) НДР (ДКР), на вчених (наукових, науково-технічних) радах НУ (ЗВО).

З метою об'єктивного розгляду на вченій (науковій, науково-технічній) раді заключного звіту про виконання НДР (ДКР) головний виконавець надсилає його проект на відгук до визначених замовником провідних наукових установ чи закладів вищої освіти за тематикою НДР (ДКР).

4. Замовник здійснює приймання створеної наукової продукції за закінченими НДР (ДКР) та підписує відповідний акт за результатами розгляду матеріалів, наданих головним виконавцем.

Прийняття наукової продукції здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Копію акта приймання НДР (ДКР) головний виконавець надає до ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до основних завдань якого належить провадження науково-організаційної діяльності.

5. Звіти про наукову і науково-технічну діяльність НУ (ЗВО) складаються згідно з додатком 3 до цього Положення, затверджуються їх керівниками та не пізніше 01 лютого наступного за звітним року надсилаються до ДСНС.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС

В. О. Скакун

 

Додаток 1
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
(пункт 4 розділу III)

Заявка на виконання науково-дослідної роботи
(дослідно-конструкторської роботи)

1. Назва _______
__

2. Повне та скорочене найменування організації головного виконавця і його підпорядкованість
__
__

3. Виконавці складових частин
__

4. Мета виконання _________
__

5. Назва науково-технічної продукції _______
__

6. Споживачі науково-технічної продукції та сфера її застосування ______
__

7. Основні проблеми, що вирішуються _____
__

8. Обґрунтування можливості досягнення мети і завдань _
__
                                   (наявність ідеї, гіпотези, публікацій, патенту, ноу-хау, моделі, макета, зразка матеріалу,
__
                                                               речовини, результатів попередніх досліджень, випробувань)

9. Строк виконання роботи __
                                                                                                                           (початок і закінчення)

10. Загальна вартість (тис. грн):

усього ________
у тому числі на перший рік ___

11. Виконання роботи планується за рахунок
__

12. Відомості щодо раніше проведених науково-дослідних робіт (дослідно-конструкторських робіт), їх аналогів або стадій (етапів) виконання

Назва роботи, її аналога або попередньої стадії (етапу) виконання

Терміни фінансування (початок, закінчення)

Загальна вартість (тис. грн)

Найменування замовника

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Спосіб реалізації та найменування підприємства, установи або організації, де передбачається використання результатів досліджень _____
_
                                     (передача споживачу техніко-економічного обґрунтування, результатів випробувань,
_
   макетів моделей і технічних зразків на проведення нової науково-дослідної роботи (дослідно-конструкторської роботи),
                                                         рекомендації для модернізації (удосконалення) наявної продукції)

14. Заявник __
                                                                                          (назва структурного підрозділу апарату ДСНС)

15. Інші підприємства, установи, організації та науковці, що працюють у цьому напрямі
_
_

16. Висновки заявника щодо виконання науково-дослідної роботи (дослідно-конструкторської роботи)
_

Керівник НУ (ЗВО) головного виконавця

Заступник Голови ДСНС

__
          (підпис)

________
(ініціали, прізвище)

__
          (підпис)

________
(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

___ 20__ року

 

ЗРАЗОК

Додаток 2
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
(пункт 4 розділу IV)

ПОГОДЖЕНО*

ЗАТВЕРДЖУЮ

_
          (посада)

__________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

_
         (посада)

__________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


           (дата)


          (дата)

ПЛАН
наукової і науково-технічної діяльності

__________
(ДСНС, НУ, ЗВО)
на ____ рік

I. Пояснювальна записка

Викладаються мета наукової і науково-технічної діяльності, шляхи і способи її досягнення, формулюються головні завдання наукової і науково-технічної діяльності, що реалізуються запланованими заходами.

Загальна характеристика плану (перелік напрямів діяльності, кількість робіт (перехідні, нові, які мають бути завершені в плановому році, які планується продовжити наступного року), кількісні показники запланованих заходів).

Характеристика науково-дослідної роботи (дослідно-конструкторської роботи) та заходів, що виконуються за замовленнями структурних підрозділів апарату ДСНС, інших організацій, установ та підприємств, ініціативних робіт наукових установ (закладів вищої освіти).

II. Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Зазначаються перелік науково-дослідних робіт (дослідно-конструкторських робіт), систематизована за напрямами діяльності тематика наукових досліджень і розробок, замовники науково-дослідних робіт (дослідно-конструкторських робіт), головні виконавці та співвиконавці, строки виконання, очікувані результати, фінансово-економічні розрахунки.

Таблиця 1

N з/п

Тема роботи, шифр, номер державної реєстрації

Замовник роботи (підстава для виконання)

Головний виконавець, співвиконавці

Терміни виконання робіт (початок, закінчення)

Результати, що очікуються

Обсяги фінансування на поточний рік (тис. грн), працевитрати (люд/міс)

1

2

3

4

5

6

7

III. Інші заходи наукової і науково-технічної діяльності

1. Наукові конференції і семінари

Таблиця 2

N з/п

Тема конференції (семінару)

НУ (ЗВО), відповідальна(ий) за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місце і термін проведення

Кількість учасників

Організації або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

2. Підготовка до видання навчальної та наукової літератури

Таблиця 3

N з/п

Назва видання

Автори

Вид видання, заплановані терміни створення

Примітки

1

2

3

4

5

IV. Забезпечення наукової і науково-технічної діяльності

Викладається інформація щодо забезпечення виконання плану.

__________
     (посада)

__________
      (підпис)

_______
      (ініціали, прізвище)


* Для планів НУ та ЗВО.

 

Додаток 3
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
(пункт 5 розділу V)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_ _________ ________
           (посада)               (підпис)          (ініціали, прізвище)
_
             (дата)

ЗВІТ
про наукову і науково-технічну діяльність

_
(наукова установа, заклад вищої освіти за період планування)

1. Характеристика виконання плану наукової і науково-технічної діяльності за звітний період (стан забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, кількість запланованих НДР (ДКР), що виконуються, що не виконувалися, та причини невиконання, кількість завершених, кількість НДР (ДКР), результати яких упроваджено до сфери захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності).

2. Відомості про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт:

Таблиця 1

N з/п

Тема роботи, шифр, номер державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, науковий ступінь

Замовник роботи, (підстава для виконання)

Головний виконавець, співвиконавці

Термін виконання роботи, форма звітності у поточному році

Характеристика отриманих результатів

Фінансово-економічні показники

1

2

3

4

5

6

7

3. Відомості про проведення наукових конференцій та семінарів:

Таблиця 2

N з/п

Тема конференції (семінару)

Кількість учасників (у тому числі іногородніх)

Перелік навчальних закладів, установ та організацій, що взяли участь у конференції (семінарі)

Стислий зміст заходу, отриманий результат

1

2

3

4

5

4. Відомості про підготовку до видання навчальної та наукової літератури:

Таблиця 3

N з/п

Назва видання, вид

Терміни створення видання, що планувалися

Стан видання (коли, де опубліковано)

Примітки

1

2

3

4

5

5. Узагальнені висновки щодо плану наукової і науково-технічної діяльності:

якість виконання заходів;

перелік заходів, що були не виконані;

чинники, що вплинули на результати роботи (сприятливі, несприятливі);

пропозиції щодо плану наукової і науково-технічної діяльності на наступний термін.

__________
       (посада)

___________
        (підпис)

_______
      (ініціали, прізвище)

__________
       (дата)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали