Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2019

м. Київ

N 1770/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2019 р. за N 638/33609

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації

Відповідно до статей 43 (Закон N 848-VIII), 48 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), статті 24 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", статті 6 Закону України "Про страховий фонд документації України", постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 13), пунктів 3 (Постанова N 870), 4 Положення про Державну архівну службу України (Постанова N 870), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 870, та з метою підвищення ефективності діяльності науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Державної архівної служби України, забезпечення координації та раціонального використання результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямів і завдань архівної справи та страхового фонду документації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 червня 2019 року N 1770/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 червня 2019 р. за N 638/33609

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні засади планування, фінансування, координації та контролю за виконанням наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та виконуються науковими установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву.

2. Організація наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про наукову і науково-технічну експертизу", інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів Мін'юсту, Укрдержархіву та цього Положення.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

виконавець - наукова установа, що належить до сфери управління Укрдержархіву та виконує наукові (науково-технічні) роботи (далі - НДР/НТР) за його замовленням;

відповідальні - структурні підрозділи Укрдержархіву, які здійснюють перевірку якості виконання НДР/НТР та організують впровадження їх результатів;

головний розпорядник бюджетних коштів - Мін'юст;

дорадчий орган - вчена (науково-технічна) рада наукової установи;

замовник - Укрдержархів;

координатор - структурний підрозділ Укрдержархіву, на який покладено завдання щодо організації, координації та контролю виконання НДР/НТР;

тематика - сукупність напрямів, за якими проводяться наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки в сфері архівної справи та страхового фонду документації;

тематичний план замовлення на виконання НДР/НТР - документ, який визначає НДР/НТР, що виконуватимуться впродовж року, з відповідними строками, виконавцями, обсягами фінансування та очікуваними результатами (далі - Тематичний план).

II. Планування наукової діяльності

1. Укрдержархів розробляє тематику строком на три роки та подає на затвердження Мін'юсту до 15 червня року, що передує плановому періоду.

2. Формування тематики здійснюється для розроблення наукових засад державної політики у сфері архівної справи та страхового фонду документації, наукового забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Укрдержархів, відповідно до Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 13 (Постанова N 13).

3. Підставою визначення тематики та включення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок до Тематичного плану є очікувані результати, які відповідають реальним потребам економіки та розвитку суспільства, мають високий ступінь готовності та спрямовані на практичне впровадження результатів у сфері архівної справи та страхового фонду документації.

4. Затверджена Мін'юстом тематика (зміни до неї) оприлюднюється (оприлюднюються) на офіційних веб-сайтах Мін'юсту та Укрдержархіву.

5. На Укрдержархів покладаються:

ініціювання проведення НДР/НТР стосовно визначеної проблеми, визначення вихідних вимог до виконання НДР/НТР;

організація за потреби експертизи заявок на виконання НДР/НТР, розгляд результатів експертизи та визначення головного виконавця;

розгляд і затвердження документації на замовлення та виконання НДР/НТР за поданням виконавця НДР/НТР;

організація супроводу і контролю за виконанням НДР/НТР на всіх її етапах, перевірка якості наукової продукції;

приймання завершеної НДР/НТР у цілому (за необхідності - її окремих етапів), а також рішення щодо подальшого використання спецустаткування, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей;

впровадження наукових (науково-технічних) розробок, що є результатом виконаних НДР/НТР, надання інформації та пропозицій щодо її подальшого використання.

6. Укрдержархів до 15 січня року, що передує плановому періоду, видає наказ про розробку (коригування) проектів тематики та Тематичного плану.

7. Проекти тематики (змін до неї) (додаток 1) та Тематичного плану (додаток 2) розробляються координатором та фінансово-економічним підрозділом забезпечення діяльності Укрдержархіву (далі - фінансовий підрозділ) на підставі обґрунтованих пропозицій (додатки 3, 4) структурних підрозділів Укрдержархіву.

Пропозиції до тематики (змін до неї) та Тематичного плану подаються координатору до 20 квітня року, що передує плановому.

8. Координатор організує розгляд проекту тематики (пропозицій для коригування) та Тематичного плану науково-дорадчим органом Укрдержархіву до 01 червня року, що передує плановому.

9. Укрдержархів не пізніше 01 листопада року, що передує плановому, видає наказ про організацію виконання НДР/НТР (далі - наказ).

10. На підставі наказу та вимог Укрдержархіву, що надаються у формі завдань, показників, характеристик, яким мають відповідати результати НДР/НТР, виконавець в місячний термін складає проект Тематичного плану наукової установи, проект замовлення на виконання НДР/НТР (додаток 5) на кожну НДР/НТР (далі - замовлення), невід'ємними додатками до якого є технічне завдання НДР/НТР, калькуляція кошторисної вартості робіт, та погоджує їх з відповідальним, фінансовим підрозділом та координатором.

11. Затвердження Головою Укрдержархіву Тематичного плану здійснюється після прийняття Державного бюджету України на відповідний рік відповідно до затверджених обсягів фінансування наукових досліджень та уточненої тематики НДР/НТР.

Затверджений Головою Укрдержархіву Тематичний план (зміни до нього) оприлюднюється (оприлюднюються) на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

Копія затвердженого Головою Укрдержархіву Тематичного плану (змін до нього) надсилається до Мін'юсту.

12. В триденний строк після затвердження Тематичного плану виконавець подає проекти замовлень на виконання НДР/НТР для підписання Укрдержархівом. Замовлення на НДР/НТР підписується у двох примірниках: перший - для виконавця, другий - залишається в Укрдержархіві для контролю виконання.

13. Замовлення на виконання НДР/НТР підписується Головою Укрдержархіву (першим заступником, заступником Голови Укрдержархіву) відповідно до розподілу функціональних обов'язків та реєструється у журналі реєстрації замовлень.

III. Фінансування

1. Фінансування проведення НДР/НТР здійснюється в межах видатків, передбачених Укрдержархіву законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Напрями використання бюджетних коштів визначаються паспортом бюджетної програми на відповідний рік.

2. Фінансування НДР/НТР здійснюється відповідно до затверджених на відповідний рік в установленому порядку кошторису та помісячного плану асигнувань.

3. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

4. Фінансовий підрозділ організовує роботу щодо здійснення фінансування та організації бюджетного процесу, а також контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на НДР/НТР.

IV. Моніторинг, контроль і впровадження НДР/НТР

1. Виконавець щокварталу надає координатору звіт про стан виконання НДР/НТР за встановленою формою (додаток 6).

2. Укрдержархів здійснює перевірку якості виконання НДР/НТР шляхом проведення відповідальними перевірок, графік яких затверджує Голова Укрдержархіву.

Результати перевірок, відповідні висновки та пропозиції Укрдержархів використовує для уточнення та коригування обсягу фінансування на окремих етапах виконання замовлення, а також для припинення роботи над НДР/НТР, що не виконуються на належному рівні, втратили актуальність або не можуть бути виконані з об'єктивних причин.

3. Координатор на підставі інформації, отриманої від виконавця, та за результатами проведення перевірок готує аналітичні записки, довідки та інформаційні матеріали з питань виконання НДР/НТР для подання керівництву Укрдержархіву.

4. Розгляд виконаної НДР/НТР проводиться після завершення роботи в цілому або окремих її етапів, якщо це передбачено Технічним завданням (далі - ТЗ) на НДР/НТР.

5. Після виконання НДР/НТР виконавець складає звіт про НДР/НТР з обґрунтованими висновками та пропозиціями щодо впровадження результатів НДР/НТР, після отримання позитивного висновку відповідального (додаток 7) організовує розгляд дорадчим органом виконавця для визначення відповідності результатів роботи вимогам ТЗ та оцінювання НДР/НТР у цілому.

6. Після схвалення науково-дорадчим органом Укрдержархіву (якщо це передбачено замовленням) результатів НДР/НТР виконавець у тижневий строк, але не пізніше 15 грудня року, наступного за фінансовим, сповіщає замовника повідомленням щодо готовності до приймання НДР/НТР (додаток 8) та надає проект програми приймання, звітну документацію, пропозиції щодо впровадження результатів НДР/НТР, проект акта приймання НДР/НТР (додаток 9) та інші матеріали, передбачені замовленням та ТЗ.

7. Приймання результатів НДР/НТР проводиться приймальною комісією, створеною наказом Укрдержархіву в місячний термін після одержання повідомлення та супровідних матеріалів на НДР/НТР. У наказі визначають склад комісії і терміни її роботи.

8. Приймальна комісія організує всебічний розгляд виконання НДР/НТР і встановлення їх відповідності вимогам ТЗ.

Під час приймання НДР/НТР комісія (за необхідності) встановлює терміни коригування звітної документації, які не можуть перевищувати 14 календарних днів, та оцінює обґрунтованість рекомендацій щодо реалізації та впровадження результатів НДР/НТР.

9. За результатами своєї роботи приймальна комісія подає Голові Укрдержархіву на затвердження акт приймання НДР/НТР (у двох примірниках). Дата затвердження акта вважається датою прийняття (завершення) НДР/НТР.

10. Якщо НДР/НТР виконано не в повному обсязі або неналежної якості, замовник готує відповідну аргументацію та повертає роботу на доопрацювання виконавцю (термін доопрацювання - 14 календарних днів з дати отримання висновку щодо невідповідності).

11. Виконаною вважається робота, прийнята замовником у повному обсязі.

12. До 28 (29) лютого року, наступного за звітним, відповідальні подають координатору довідки щодо впровадження результатів НДР/НТР, виконаних на замовлення Укрдержархіву за рахунок бюджетних коштів. Моніторинг впровадження результатів НДР/НТР проводиться протягом 3 років.

13. На основі отриманої інформації координатор готує інформаційну довідку щодо впровадження результатів НДР/НТР відповідальними згідно з формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення, яка подається керівництву Укрдержархіву.

14. Виконавці щороку не пізніше 05 лютого року, що настає за звітним, подають Укрдержархіву інформацію про стан формування та реалізації тематики у встановленому порядку.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами державної влади

І. С. Лозінський

 

Додаток 1
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ПОГОДЖУЮ
Голова Укрдержархіву

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр юстиції України

 

 

________  ________
   (підпис)             (прізвище, ініціали)

________  ________
   (підпис)             (прізвище, ініціали)

20__ р.

20__ р.

Тематика наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуватимуться науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, за рахунок коштів державного бюджету у 20__ - 20__ роках

N
з/п

Найменування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Укрдержархіву
________  ________
   (підпис)                (прізвище, ініціали)
20__ р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи* та страхового фонду документації**

N
з/п

Назва теми (замовлення)

Строк виконання (рік початку і рік закінчення)

Обсяги фінансування за рахунок коштів державного бюджету науково-дослідних робіт (дослідно-конструкторських робіт), тис. грн

Наукові результати, які будуть створені в результаті виконання замовлення

Де будуть впроваджені (використані) наукові результати

Структурний підрозділ замовника, який супроводжує виконання НДР/НТР

на весь період виконання

у тому числі на ___ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Директор наукової установи


(підпис)

__
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

*СХВАЛЕНО
Протокол засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву

 

_ N _________

 

**СХВАЛЕНО
Протокол засідання Науково-технічної ради Укрдержархіву

 

_ N _________

 

 

Додаток 3
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту тематики (коригування) у сфері архівної справи та страхового фонду документації у 20__ - 20__ роках

Пріоритетний напрям, за яким проводяться наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки в сфері архівної справи та страхового фонду документації __

Структурний підрозділ замовника
__

Науково-дослідна установа - виконавець __

1. Актуальність напряму та обґрунтування необхідності проведення досліджень.

2. Наукові результати, які будуть отримані в результаті виконання досліджень.

3. Очікуване практичне використання отриманих результатів (де будуть впроваджені (використані) наукові результати).

Керівник структурного підрозділу замовника

 

________     ________
  (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Додаток 4
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 7 розділу II)

ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи та страхового фонду документації у ____ році

Пріоритетний напрям завдання, на виконання якого спрямовано дослідження (із зазначенням нормативно-правового акта, доручення Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України)
_

Структурний підрозділ замовника - ініціатор НДР/НТР
_

Тема дослідження _________

Науково-дослідна установа - виконавець __

Строк виконання замовлення (рік початку і рік закінчення): з 20__ р. по 20__ р.

1. Актуальність проблеми та обґрунтування необхідності проведення дослідження.

2. Мета та основні завдання дослідження.

3. Наукові результати, які будуть отримані в результаті виконання замовлення (метод, спосіб, технологія, технічні вимоги, методика тощо).

4. Очікуване практичне використання отриманих результатів (де будуть впроваджені (використані) наукові результати).

Керівник структурного підрозділу замовника

 

________   ________
   (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Додаток 5
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 10 розділу II)

ЗАМОВЛЕННЯ
від ___ 20__ р. на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Укрдержархіву

1. Назва наукового дослідження __________

2. Строк виконання з р. по р.

3. НДР/НТР виконується відповідно до наказу Укрдержархіву від N ____

4. Мета, основні завдання ___

5. Кошторисна вартість: усього ___________ тис. гривень.

6. Нормативні документи, відповідно до яких виконується НДР/НТР ___
_

7. Де планується впровадити результати НДР/НТР.

8. Додатки*:

технічне завдання НДР/НТР;

калькуляція кошторисної вартості НДР/НТР.

Від Виконавця

Від Замовника

__________
(посада)

__________
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

__________
(посада)

__________
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)


* Додатки є невід'ємними частинами замовлення.

 

Додаток 6
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 1 розділу IV)

ЗВІТ
про стан виконання

_
(назва науково-дослідної роботи)

1. Строки виконання НДР/НТР відповідно до Технічного завдання та Календарного плану.

2. Дотримання виконання завдань згідно з Технічним завданням та Календарним планом, % виконання НДР/НТР.

3. Зміст проведеної роботи (дослідження) за ______ квартал 20__ р. (не більше 20 рядків).

4. Проблемні питання, що потребують розв'язання, необхідність уточнення раніше затверджених Технічних завдань, уточнення вимог до НДР/НТР за результатами проведеної роботи (за необхідності).

Наукова установа:

Керівник роботи

Відповідальний виконавець

_
                                      (посада)

_
                                      (посада)

_________      
     (підпис)                        (ініціали, прізвище)

_________      
   (підпис)                        (ініціали, прізвище)

___ 20__ р.

___ 20__ р.

УКРДЕРЖАРХІВ:

 

Відповідальний за супровід НДР/НТР

 

_
                                      (посада)

 

_________     
     (підпис)                        (ініціали, прізвище)

 

___ __ 20 ___ р.

 

 

Додаток 7
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації (пункт 5 розділу IV)

ВИСНОВОК
щодо відповідності вимогам замовника науково-дослідної роботи

Науково-дослідну роботу виконано

__
                                                                               (повна назва роботи та/або її етапу)

__
                                                                           (найменування наукової установи-виконавця)

Структурний підрозділ Укрдержархіву, ____

__
                                                               (найменування структурного підрозділу Укрдержархіву)

відповідальний за супроводження НДР/НТР розглянув звіт про НДР/НТР і дійшов висновку, що:

робота відповідає вимогам замовника, виконана на належному науковому рівні відповідно до Технічного завдання; або

робота не відповідає вимогам замовника (зазначити аргументацію) і повертається на доопрацювання (зазначити недоліки та терміни їх усунення).

Керівник структурного підрозділу замовника

 

   ________
       (підпис)                      (ініціали, прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Додаток 8
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 6 розділу IV)

 

Державна архівна служба України

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо готовності до приймання науково-дослідної роботи

__
                                                                   (назва НДР/НТР, номер державної реєстрації)

Повідомляємо, що
__
                                              (найменування наукової установи-виконавця НДР/НТР на підставі
__
                                              (назва, дата, номер документа, за яким виконувалася НДР/НТР))

виконано і подано до приймання НДР/НТР
__
                                                                                (назва НДР/НТР)

Виконавці:

__
                                                      (посади, вчені ступені, наукові звання виконавців НДР/НТР)


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

___ 20__ р.


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

___ 20__ р.


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

___ 20__ р.

 

Додаток 9
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 6 розділу IV)

Державна архівна служба України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Укрдержархіву
    ________
      (підпис)                   (ініціали, прізвище)

___ 20__ р.

__ N ____
________
                         (місце складання)

 

АКТ
приймання НДР/НТР (складової частини НДР/НТР)

1. Комісія у складі голови
_
                                                                                        (посада, прізвище, ініціали)
і членів комісії:
_
                                                                                     (посада, прізвище, ініціали)

що діє на підставі __________
                                                                                  (назва, номер і дата документа)

у період з __ 20__ р. по ___ 20__ р.

здійснювала приймання НДР/НТР

"
",
                             (назва НДР/НТР або етапу НДР/НТР, шифр і номер державної реєстрації)

що виконувалася___________
                                                                    (найменування наукової установи - виконавця)

за договором від ___ __ р. N _________
з ___ по ___ , затвердженим _
                                                                                                                                                       (дата затвердження договору)

2. Комісія розглянула та затвердила програму приймання НДР/НТР і погодилася проводити приймання НДР/НТР згідно із запропонованою програмою.

3. Комісії були подані до приймання такі документи: звіт про результати НДР/НТР;
_
                                                                 (інша документація відповідно до умов договору)

4. Комісія розглянула надані за пунктом 3 цього акта документи та встановила, що зазначена НДР/НТР виконана відповідно до вимог Технічного завдання.

Під час виконання НДР/НТР отримано такі результати:
_
                                                               (стислий перелік отриманих результатів, оцінка рівня НДР/НТР)
_
                                                                                  (опис виявлених недоліків)

5. Комісія постановила:

вважати НДР/НТР за договором від ___ __ р. N _________ виконаною відповідно до Технічного завдання:
_
                                                             (у повному (або неповному) обсязі і прийнятою (або не прийнятою))

У процесі роботи комісії виявлено такі недоліки:
_
                                                                                   (зазначити недоліки)

Виконавцю НДР/НТР усунути недоліки до
                                                                                                            (дата)

6. Одержані результати НДР/НТР впровадити шляхом
_
                                                       (рекомендований спосіб використання результатів НДР/НТР)

Додатки:
_
                                                                                       (перелік документів)

Голова комісії


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

Члени комісії:


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

 


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

З актом ознайомлені:

Керівник наукової установи

 


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

 

Інші особи за рішенням комісії:

 


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

 


       (підпис)

________
      (ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 10
до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації
(пункт 13 розділу IV)

ДОВІДКА
щодо впровадження результатів НДР/НТР, виконаних на замовлення Укрдержархіву за рахунок бюджетних коштів

N
з/п

Назва НДР/НТР відповідно до плану НДР/НТР

Де та як використано результати НДР/НТР упродовж першого року після завершення роботи

Де та як використано результати НДР/НТР упродовж другого року після завершення роботи

Де та як використано результати НДР/НТР упродовж третього року після завершення роботи

1

2

3

4

5
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали