МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2012

м. Київ

N 850/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2012 р. за N 982/21294

Про затвердження Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 11 Закону України "Про попереднє ув'язнення", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395 (Указ N 395/2011), Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 394 (Положення N 394/2011), та з метою організації продовольчого забезпечення установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час, що додається.

2. Державній пенітенціарній службі (Лісіцков О. В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів управління ДПтС, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, та забезпечити його виконання.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 червня 2004 року N 126 "Про затвердження Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за N 892/9491 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПтС генерал-майора внутрішньої служби Дуку О. О. і департамент виробничої діяльності та ресурсного забезпечення ДПтС (Пудак В. А.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
08.06.2012 N 850/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2012 р. за N 982/21294


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус організації продовольчого забезпечення засуджених, осіб, узятих під варту, слухачів та курсантів навчальних закладів, які належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС), та роботи продовольчої служби органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів, які належать до сфери управління ДПтС (далі - установа).

Продовольче забезпечення організовується відповідно до законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, чинних нормативно-правових актів, наказів ДПтС.

Під організацією роботи продовольчого забезпечення установ розуміють систему органів управління продовольчої служби із забезпечення підпорядкованих їм установ продовольством, технічними засобами та майном для продовольчої служби, якісним та своєчасним харчуванням засуджених, осіб, узятих під варту, курсантів та слухачів навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС.

До органів управління продовольчої служби належать:

в апараті ДПтС - відділ продовольчого забезпечення управління ресурсного забезпечення;

у територіальних органах управління ДПтС - відділ ресурсного забезпечення або особа, яка виконує обов'язки з організації продовольчого забезпечення;

в установах - відділ (сектор, група), визначений штатним розписом, що виконує функцію інтендантського та комунально-побутового забезпечення, або особа, яка виконує обов'язки з організації продовольчого забезпечення.

1.3. Продовольче забезпечення здійснюється за принципом централізованого придбання та постачання установам продовольства, техніки і майна продовольчої служби за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Дозволяється децентралізоване придбання та постачання установам продовольства, техніки, майна і тари продовольчої служби за рахунок кошторисних призначень спеціального та загального фонду державного бюджету.

1.4. Основними завданнями продовольчої служби є:

розроблення організаційно-мобілізаційних заходів з продовольчого забезпечення;

розрахунок потреби в матеріальних засобах, закупівлі, заготівлі, зберіганні продовольства, техніки та майна;

забезпечення продовольством, технічними засобами та майном служби, організація якісного та своєчасного харчування;

введення в експлуатацію нової та удосконалення існуючої матеріально-технічної бази служби;

планування та проведення заходів, які забезпечують життєдіяльність, а також належне утримання запасів матеріальних засобів;

організація і ведення обліку, звітності та контролю з питань продовольчого забезпечення;

підготовка персоналу продовольчої служби і підтримання на належному рівні його знань та вмінь.

1.5. Витребування продовольства, тари, техніки та майна установами здійснюється шляхом подання в довольчий орган документів за переліком, установленим ДПтС.

1.6. Довольчими органами є:

апарат ДПтС - для територіальних органів управління ДПтС, навчальних закладів та Центральної бази забезпечення, що належать до сфери управління ДПтС;

територіальний орган управління ДПтС - для підпорядкованих йому установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Розміри поточних запасів продовольства встановлюються ДПтС з урахуванням їх призначення, особливостей розташування установ (віддаленості їх від складів, умов підвезення тощо), завдань, що виконуються, та можливостей із збереження продовольства.

1.7. Установи, що створюються, зараховуються на продовольче забезпечення на підставі наказу ДПтС та на період створення забезпечуються продовольством, тарою, технікою, майном територіальними органами управління ДПтС, на які покладено їх створення.

1.8. На самостійне забезпечення продовольством, тарою, технікою та майном установа, що створюється, зараховується на підставі наказу ДПтС після завершення формування та повідомлення начальника створеної установи щодо одержання в період створення необхідних запасів продовольства, тари, техніки та майна.

1.9. Установи, які ліквідуються, зобов'язані:

здати продовольство, тару, техніку та майно до довольчого органу;

надати довольчому органу остаточні звіти про рух продовольства, тари, техніки та майна.

1.10. Контроль за організацією роботи продовольчого забезпечення установ, а також обов'язки посадових осіб щодо організації продовольчого забезпечення встановлюються та здійснюються посадовими особами ДПтС, територіальних органів управління ДПтС, установ відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

II. Порядок забезпечення продовольством, технікою, майном та тарою продовольчої служби

2.1. Закупівля продовольства, техніки, майна та тари продовольчої служби здійснюється відповідно до вимог законодавства про державні закупівлі.

2.2. Відділом продовольчого забезпечення управління ресурсного забезпечення ДПтС складається план централізованого постачання продовольства із зазначенням обсягів і строків поставок та доводяться до територіальних органів управління ДПтС повідомлення на отримання продовольства.

2.3. Навчальні заклади, що належать до сфери управління ДПтС, здійснюють закупівлю продовольства, техніки, майна та тари продовольчої служби самостійно за рахунок видатків державного бюджету згідно із затвердженими кошторисами.

2.4. Забезпечення установ продовольством, технікою та майном здійснюється згідно з планами забезпечення, які складаються відділом продовольчого забезпечення управління ресурсного забезпечення, - для територіальних органів управління ДПтС та територіальними органами управління ДПтС - для установ.

2.4.1. Плани забезпечення продовольством складаються на півріччя, а плани забезпечення продовольчих служб установ технікою та майном - раз на рік.

2.4.2. На підставі затвердженого ДПтС плану заготівлі овочів територіальні органи управління ДПтС складають плани забезпечення овочами та проведення їх сезонної заготівлі для підпорядкованих установ.

2.4.3. Вихідними даними для складання планів забезпечення є:

чисельність осіб, які харчуються;

норми забезпечення;

організаційні заходи, проведення яких передбачається у плановому періоді;

фактична кількість продовольства на початок планового періоду;

кількість продовольства для заміни одних продуктів іншими під час харчування;

кількість продовольства, яке йде на переробку;

норми природних втрат продовольства під час транспортування, переробки і зберігання;

джерело постачання;

перехідні запаси;

наявність техніки і майна згідно з обліком та їх якісний стан з урахуванням строків експлуатації на початок планового періоду;

затверджений кошторис видатків.

2.4.4. Територіальні органи управління ДПтС відповідно до зазначених планів здійснюють контроль рівня забезпеченості установ продовольством, технікою та майном, у разі потреби проводять їх перерозподіл між установами.

2.4.5. Коригування плану забезпечення на плановий період проводиться у разі зміни чисельності за списком, норм харчування та проведення раніше не передбачених організаційних заходів.

2.4.6. Номенклатура техніки, майна та тари для продовольчої служби установ визначається відповідно до законодавства.

2.5. Установи за узгодженням із довольчим органом можуть одержувати продовольство, техніку, майно та тару продовольчої служби від:

постачальників згідно з укладеними угодами ДПтС;

Центральної бази забезпечення, що належить до сфери управління ДПтС (далі - база);

постачальників різних форм власності;

підсобних господарств та підприємств установ;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Документальне оформлення приймання-передавання матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.5.1. Для забезпечення централізованого постачання продовольства, техніки, майна та тари продовольчої служби в межах територіального органу управління ДПтС наказом цього органу управління визначається базова установа.

Продовольство, техніка, майно та тара продовольчої служби від постачальників може надходити в установи (базові установи) та на базу залізничним і автомобільним транспортом, якість продовольства повинна відповідати вимогам держстандартів або технічним умовам виробника.

2.5.2. При централізованому постачанні продовольства, техніки, майна та тари продовольчої служби їх приймання установами (базою) здійснюється на підставі:

повідомлення ДПтС, яке надсилається на поштову адресу територіального органу управління ДПтС (бази);

повідомлення територіального органу управління ДПтС про поставку продовольства, техніки, майна та тари продовольчої служби установам, у якому зазначаються: найменування постачальника, його місцезнаходження, телефони, найменування продовольства, його кількість і строки поставки;

накладних постачальника;

документів, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів.

2.5.3. Повідомлення територіального органу управління ДПтС про поставку продовольства надається установам протягом однієї доби після надходження повідомлення із ДПтС про централізовано виділене продовольство.

2.5.4. Територіальний орган управління ДПтС одночасно з повідомленням надає (протягом однієї доби) постачальнику рознарядку про поставку продовольства установам із зазначенням місцезнаходження, телефонів, найменування продовольства і його кількості.

2.5.5. При децентралізованій поставці продовольства документами на право його приймання установою є:

договори на поставку продовольства між установою і постачальником;

накладні постачальника;

документи, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів відповідно до вимог, встановлених санітарними заходами та/або технічними регламентами згідно із Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

2.5.6. Приймання продовольства, що надійшло залізничним або автомобільним транспортом, здійснюється згідно із супровідними документами комісією установи (бази), яка призначається наказом начальника установи (бази).

Приймання комісією продовольства, техніки, майна та тари продовольчої служби, перевірка їх відповідності вимогам державних стандартів або технічних умов здійснюється згідно з порядком, встановленим законодавством.

2.6. Отримання продовольства з бази здійснюється представниками установ.

2.6.1. Документами на право отримання продовольства є письмове повідомлення ДПтС.

2.6.2. На продовольство, яке відпускається з бази, видаються копії документів, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів, завірені печатками бази.

2.6.3. Забороняється отримувати продовольство з бази у випадках:

відсутності ярликів на тарі, пакуванні;

наявності розбіжностей, виявлених при перевірці фактичної маси продовольства даним облікових залишків;

виявлення відхилення відповідності якості товару шляхом органолептичного огляду продовольства;

порушення умов та термінів зберігання харчової продукції.

2.7. Продукти харчування, отримані від підсобного господарства, оприбутковуються на підставі акта комісії, яка призначається наказом начальника установи. Видача продуктів у їдальню на планове забезпечення, а також на покращення харчування проводиться на підставі розкладки продуктів, затвердженої начальником установи за меню-вимогами. Продукти харчування, що отримані від підсобного господарства, повинні пройти ветсанекспертизу.

На підставі актів комісії та меню-вимог у книзі складського обліку запасів проводяться записи прибуткових і видаткових операцій.

2.8. Продукти харчування сумнівної якості вилучаються із обігу.

2.9. По кожному випадку вилучення з обігу продуктів харчування начальником установи забезпечується проведення розслідування, за результатами якого приймаються відповідні рішення.

2.10. Списання природного убутку продовольства проводиться після його інвентаризації згідно з Нормами природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій по їх застосуванню, затвердженими наказом Міністерства торгівлі СРСР від 02 квітня 1987 року N 88.

У разі якщо при прийманні продовольства різниця його маси не перевищує загальної суми встановлених норм природного убутку і допустимих розбіжностей у показаннях ваг даного типу, тоді вважається, що партія продовольства за кількістю відповідає обсягам, зазначеним у облікових документах. Різниця маси продовольства списується комісією з обліку по фактичних обсягах, але не вище встановлених норм природного убутку на основі відповідного розрахунку, складеного і затвердженого в установленому порядку.

III. Порядок організації харчування в установах

3.1. В установах харчуванням забезпечуються:

засуджені та особи, узяті під варту, - за плату, крім випадків, передбачених законодавством;

діти, які знаходяться в слідчих ізоляторах із матерями та в будинках дитини при виправних колоніях, у яких відбувають покарання їх матері, - за рахунок держави;

курсанти та слухачі навчальних закладів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, - за рахунок держави;

персонал ДПтС, який навчається в училищах професійної підготовки, - за рахунок держави;

особи, які вступають до навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, на строк здавання вступних іспитів - за плату;

сироти та особи, позбавлені батьківського піклування або один із батьків яких загинув при виконанні службових обов'язків у Державній кримінально-виконавчій службі України, які вступають до навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, на строк здавання вступних іспитів - за рахунок держави.

3.2. Інвалідам I та II груп, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, непрацюючим чоловікам і жінкам, які досягли пенсійного віку та не одержують пенсії, а також особам, звільненим від роботи через хворобу, у тому числі хворим на активну форму туберкульозу, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, харчування надається безоплатно.

3.3. Право на продовольче забезпечення в установах настає за таких умов:

для засуджених, осіб, узятих під варту, та для дітей, які перебувають із матерями, - з моменту прибуття до установи виконання покарань або слідчого ізолятора;

для курсантів, слухачів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, а також осіб рядового і молодшого начальницького складу кримінально-виконавчої служби, які навчаються в училищах професійної підготовки, - з дня підписання наказу про зарахування на навчання;

для осіб, які вступають до навчальних закладів, на строк здавання вступних іспитів - з дня підписання наказу про зарахування їх абітурієнтами та подання письмової заяви про зарахування на харчування.

3.3.1. Особи, зараховані на продовольче забезпечення, мають право на одержання тільки однієї норми харчування одночасно.

3.3.2. Особи, яким право на продовольче забезпечення надано вперше, зараховуються на харчування наказом начальника установи із зазначенням кількості осіб, які харчуються за кожною нормою окремо.

3.4. Основним способом харчування засуджених, осіб, узятих під варту, курсантів та слухачів навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, є котлове забезпечення, яке здійснюється через їдальні установ.

Цим способом харчування також забезпечуються: діти, які знаходяться у будинках дитини при виправних колоніях, у яких відбувають покарання їх матері; персонал ДПтС, який проходить навчання в училищах професійної підготовки; особи, які вступають до навчальних закладів на період вступної кампанії.

3.4.1. Засуджені та особи, взяті під варту, які виявляють бажання харчуватись їжею, отриманою в посилках та передачах, подають на ім'я начальника установи письмову заяву про зняття їх із котлового забезпечення. Заяву розглядає комісія, яку очолює начальник установи та до складу якої входять: заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення, начальник медичної частини, начальник оперативної частини, начальник відділу режиму, нагляду та охорони, заступник начальника установи із соціально-психологічної роботи.

За рішенням комісії особу, позбавлену волі, знімають із котлового забезпечення та письмово попереджають її про можливі негативні наслідки для здоров'я у разі відмови від гарячого триразового харчування.

3.4.2. Засуджені за письмовою заявою тимчасово знімаються із продовольчого забезпечення на час перебування їх на тривалому побаченні.

3.5. При переміщенні (вибутті, прибутті) засуджених, осіб, узятих під варту, курсантів та слухачів навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, право на отримання харчування в установі дає атестат на продовольство за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

3.5.1. Атестат на продовольство є документом, який засвідчує, до якого числа і за якими нормами особа або група осіб забезпечені харчуванням (грошовою компенсацією замість норми харчування, набором сухих продуктів).

3.5.2. Атестат на продовольство після його оформлення видається:

засудженим та особам, узятим під варту, - начальнику варти з конвоювання під розписку в корінці атестата;

курсантам - курсанту, який вибуває, під розписку в корінці атестата або старшому команди на руки.

Корінець атестата залишається в бухгалтерії і є підставою для записів у щоденнику обліку руху осіб, які харчуються. Тотожність записів в атестаті і його корінці курсант, старший команди, начальник варти підтверджують своїм підписом.

3.6. У разі прибуття осіб, які мають право на продовольче забезпечення, з іншої установи вони зараховуються на продовольче забезпечення наказом начальника установи, до якої вони прибули, із зазначенням кількості осіб, які харчуються за кожною нормою окремо.

3.6.1. Засуджені та особи, узяті під варту, які прибули до установи, зараховуються на харчування у день прибуття, але не менше ніж за 4 години до наступного приймання їжі згідно із затвердженим розпорядком дня, якщо інше не передбачено продовольчим атестатом.
Для зручності підрахунку виданих дободач харчування 1 дободачу умовно поділяють на: 0,25 дободачі - сніданок; 0,5 дободачі - обід та 0,25 дободачі - вечеря.

3.6.2. Засуджені та особи, узяті під варту, які прибули до установи в нічний час, зараховуються на харчування з обіду, якщо інше не передбачено продовольчим атестатом.

3.6.3. Курсанти та слухачі навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, тимчасово знімаються із харчування на час перебування їх у звільненні, що триває одну добу та більше.

3.6.4. За період (доба та більше), що минув, продукти згідно з нормами харчування не видаються.

3.7. Підставою для виключення із продовольчого забезпечення є наказ начальника установи, який видається у зв'язку з:

вибуттям до іншої установи або звільненням засуджених та осіб, узятих під варту, у встановленому законодавством порядку;

вибуттям із будинку дитини при установі виконання покарань дитини, яка досягла трирічного віку (в окремих випадках, передбачених законодавством, - до чотирирічного віку), або звільненням від відбування покарання її матері;

присвоєнням первинних спеціальних звань курсантам навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, або відрахуванням їх із навчальних закладів;

закінченням навчання слухачами навчальних закладів, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, та персоналом ДПтС, який навчався в училищах професійної підготовки, або відрахуванням їх із навчальних закладів;

зарахуванням курсантами осіб, які здали вступні іспити до навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС.

3.7.1. Засудженим, які звільнені від відбування покарання, на час проїзду до місця проживання атестат на продовольство не видається, а про забезпечення їх продовольством (грошовою компенсацією) вказується в розпорядженні начальника установи.

3.7.2. Особи, які одержують належне їм харчування продуктами на руки або замість них грошову компенсацію, при вибутті з установи виключаються з продовольчого забезпечення з дня, що є наступним за днем, по який вони забезпечені набором сухих продуктів або грошовою компенсацією.

3.8. При переміщенні осіб, які забезпечуються харчуванням в установах, видається набір сухих продуктів:

засудженим та особам, узятих під варту, які переміщуються з одного слідчого ізолятора до іншого, із слідчого ізолятора до місця відбування покарання, з одного місця відбування покарання до іншого, та особам, які звільнені від відбування покарання і прямують до місця проживання, та в разі, коли неможливо приготувати гарячу їжу з продуктів основних норм;

курсантам та слухачам навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, у тих випадках, коли немає можливості приготувати гарячу їжу з продуктів основних норм. За дні забезпечення сухими продуктами харчування призначені їм продовольчі норми не видаються, грошова компенсація замість них не виплачується;

хворим особам, позбавленим волі, та неповнолітнім на час переміщення видається набір продуктів за призначенням лікаря в межах вартості продуктів, що входять до норми харчування, за якою вони забезпечуються в установах перебування, та затверджених норм заміни.

3.9. На час прямування до місця проживання звільнених від відбування покарання жінок з дітьми набір продуктів за призначенням лікаря видається також і на дітей, ураховуючи вартість продуктів, що входять до норми забезпечення дітей.

3.10. Строк харчування сухими продуктами не повинен перевищувати трьох діб. Особи, які переміщуються до місця призначення більше ніж протягом трьох діб, обов'язково забезпечуються гарячим харчуванням.

3.11. Курсанти навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, мають право на отримання грошової компенсації замість продовольчого забезпечення протягом усього періоду навчання до дня їх випуску в розмірі вартості цих норм згідно із законодавством.

3.12. Виплата встановленої вартості норм харчування за час відпустки курсантам навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, не проводиться, крім курсантів із числа сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування або у яких один із батьків загинув під час виконання службових обов'язків у ДПтС, а також під час перебування зазначеної категорії громадян у відпустці у зв'язку із хворобою.

3.13. Грошова компенсація виплачується за період, що не перевищує загального строку позовної давності відповідно до законодавства.

3.14. Продовольчо-дорожніми грошима можуть забезпечуватися засуджені, які звільнені від відбування покарання, та курсанти навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, на час проїзду до місця проживання у розмірі вартості норм харчування згідно із законодавством.

3.15. Грошова компенсація курсантам навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС, замість харчування на шлях прямування виплачується за місцем навчання (стажування). При цьому загальний час перебування у дорозі, за який нараховується грошова компенсація замість норм харчування, не повинен перевищувати часу, обчисленого з розрахунку норм пересування (з урахуванням пересадок) на добу.

3.16. Засуджених, які звільнені від відбування покарання, на час проїзду до місця проживання дозволяється замість набору продуктів забезпечувати коштами у розмірі вартості продуктів, що входять до норми харчування набору сухих продуктів.

Час перебування в дорозі понад 6 годин вважається повною добою.

IV. Порядок організації зберігання продуктів харчування, техніки, майна та тари продовольчої служби

4.1. Для приймання, зберігання і відпуску продовольства, техніки, майна і тари продовольчої служби (далі - майно) призначені продовольчі склади, які будуються за типовими проектами та забезпечують надійне зберігання і правильне розміщення майна.

Вимоги до посадових осіб, які організовують та контролюють приймання, зберігання і відпуск майна, умов утримання продовольчих складів, їх обладнання встановлюються згідно із законодавством.

4.2. Приміщення і обладнання продовольчих складів повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам об'єктів продовольчої служби і забезпечувати протипожежну безпеку.

Забороняється використовувати для зберігання майна споруди, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, а також підвали, у яких прокладено системи водопостачання, каналізації, опалення тощо.

4.3. Перед прийняттям продовольства на зберігання проводиться профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація). Надалі за потреби проводиться дезінфекція за епідемічними показниками. У разі виявлення комах або гризунів негайно проводиться хімічна обробка приміщень (дезінсекція або дератизація).

4.4. Підвезення продовольства здійснюється в спеціальному автотранспорті, що повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам згідно з розділом XI "Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов" СанПиН 5781-91 "Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 16 квітня 1991 року.

4.5. Продовольство і майно, яке надходить на зберігання, повинні відповідати вимогам чинного законодавства. Його розміщення на складі проводиться з урахуванням строків виготовлення і часу надходження на склад, асортименту, призначення, виду упаковки, можливого товарного сусідства, стійкості при зберіганні та інших ознак.

Складські приміщення забезпечуються холодильним обладнанням у достатній кількості для зберігання харчових продуктів, що швидко псуються.

4.6. Перевірка на предмет ураження продовольства шкідниками проводиться не рідше одного разу на місяць у холодний період року і не рідше одного разу на тиждень при температурі повітря вище +10° C.

4.7. Порожня тара зберігається в окремому приміщенні.

4.8. Поточний ремонт приміщень продовольчих складів проводиться не рідше одного разу на рік.

Приміщення стаціонарних холодильників піддають дезінфекції в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.

V. Порядок організації роботи їдальні установи

5.1. Харчування осіб в установах організовується:

для засуджених - у їдальнях, які розміщуються на території, що охороняється, у житлових, а в деяких випадках у виробничих зонах у спеціальних будівлях, збудованих або реконструйованих за типовими проектами. Зал для приймання їжі повинен забезпечити локалізацію осіб, які перебувають у житловій зоні, та осіб, які працюють на виробництві. Особам, які утримуються в приміщеннях камерного типу, їжа видається безпосередньо в камери;

для засуджених та осіб, узятих під варту, які перебувають в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань із камерним режимом утримання, - в харчоблоках, кухнях (далі - їдальні), які розміщені в режимному корпусі або спеціальній будівлі на території, що охороняється, збудованих або реконструйованих за типовими проектами. Особам, які утримуються в приміщеннях камерного типу, їжа видається безпосередньо в камери;

для дітей, які тримаються в будинках дитини при установі виконання покарань, у якій відбувають покарання їхні матері, - у їдальнях, які розміщуються безпосередньо в будинках дитини при установі виконання покарань та збудовані або реконструйовані за типовими проектами;

для курсантів, слухачів та абітурієнтів навчальних закладів - у їдальнях при навчальних закладах, збудованих або реконструйованих за типовими проектами.

Для недопущення зривів харчування в установах обладнуються пункти резервних засобів приготування їжі та випікання хліба на твердому паливі.

5.2. У їдальнях забезпечується належний санітарний стан виробничих, торговельних і складських приміщень відповідно до вимог СанПіН 42-123-5777-91 "Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво", затверджених заступником Міністра охорони здоров'я СРСР та головним державним санітарним лікарем СРСР 19 березня 1991 року (далі - санітарні правила).

5.3. Залежно від призначення приміщення їдальні розподіляються на виробничі, допоміжні, побутові, технічні і зали для приймання їжі (обідні зали).

Структура і площі приміщень їдальні, вимоги щодо їх утримання та обладнання визначаються згідно із законодавством.

5.3.1. Опалення приміщень їдальні в опалювальний період повинно бути регульованим і безперервним протягом доби.

5.3.2. Приміщення їдальні повинні забезпечувати послідовність технологічного процесу обробки продуктів та приготування їжі і недопущення зустрічного руху персоналу їдальні й осіб, які харчуються.

Виробничі приміщення повинні бути взаємопов'язані, що забезпечує правильну організацію роботи і скорочує шляхи проходження продуктів при обробці. Не допускаються зустрічні потоки сирих та варених продуктів, брудного і чистого посуду, готової їжі та брудного посуду. Розміщення технологічного і холодильного устаткування проводиться таким чином, щоб забезпечувалась послідовність руху продуктів при їх обробці. У кожному виробничому цеху повинні бути встановлені раковини для миття рук з підведеною до них гарячою та холодною водою.

5.3.3. При монтуванні технологічного устаткування в приміщеннях їдальні враховуються вимоги щодо охорони праці.

5.3.4. Кожна одиниця устаткування в приміщеннях їдальні згідно з наказом начальника установи закріплюється за визначеною особою, яка зобов'язана виконувати правила експлуатації, технічного обслуговування і техніки безпеки під час роботи з ним, стежити за своєчасним проведенням поточного ремонту і виконувати санітарно-гігієнічні вимоги щодо його утримання.

5.3.5. Зал для приймання їжі (обідній зал) повинен мати площу з розрахунку не менше 0,9 м2 на одне посадкове місце. У слідчих ізоляторах та установах виконання покарань із камерним режимом тримання обідні зали обладнуються лише для засуджених, залишених для виконання роботи з господарського обслуговування.

Зал для приймання їжі обладнується лінією роздачі їжі (самообслуговування), яка відокремлюється декоративними перилами від основної площі обідньої зали і забезпечує прохід осіб, які харчуються, у колону по одному від входу зали до вікон роздачі їжі.

5.4. Для виконання допоміжних робіт в їдальні установи ДПтС затверджується штат обслуговувального персоналу з розрахунку 3 - 4 робітники на 100 осіб, які харчуються. Якщо кількість осіб, які харчуються, перевищує 100 осіб, то виділяється додатково ще 2 робітники на кожні наступні 100 осіб.

Підготовку обслуговувального персоналу їдальні забезпечує начальник їдальні.

Обслуговувальний персонал їдальні не допускається до обробки м'яса і риби, приготування і роздачі їжі, порціювання масла тваринного, розливання киселю і компоту, чищення вареної картоплі і овочів, а також миття казанів.

Для нарізання хліба, порціювання масла тваринного та цукру і їх видачі виділяється один різальник хліба з розрахунку до 500 осіб, які харчуються в їдальні, два різальники хліба - від 500 до 1000 осіб та три різальники хліба - понад 1500 осіб.

5.5. Розкладка продуктів - це основний документ, за яким планується харчування в установах. Вимоги до режиму харчування реалізуються в розкладці продуктів, яка дозволяє раціонально використати продукти згідно з Нормами харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року N 336. Проміжок часу між прийманням їжі не повинен перевищувати семи годин (без урахування часу, відведеного для сну).

5.5.1. Меню-розкладка продуктів складається керуючим (завідуючим) їдальнею під керівництвом заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення (начальника відділу (старшого інспектора групи) інтендантського та господарського забезпечення) за участю начальника медичної частини (лікарського здоровпункту), підписується ними і затверджується начальником установи.

5.5.2. При передачі продуктів харчування з продовольчого складу установи в їдальню для приготування їжі обов'язково проводиться зважування продуктів харчування, і вони відпускаються керуючому (завідуючому) їдальнею за накладними, виписаними у двох примірниках на підставі меню-розкладки продуктів та наказу по установі про чисельність осіб, які тримаються в установі, згідно з нормами харчування, встановленими законодавством.

5.5.3. Якість та кількість продовольства, що отримується з продовольчого складу, перевіряються керуючим (завідуючим) їдальнею та медичним працівником.

5.5.4. Керуючий (завідуючий) їдальнею відпускає продукти кухарям за масою на підставі котлового ордера за формою згідно з додатком 2 до цього Положення на кожне приготування їжі відповідно до меню-розкладки продуктів і чисельності тих, хто харчується в їдальні.

Котловий ордер виписується в бухгалтерії установи і передається в їдальню установи разом з накладною і призначається для розподілу продуктів за прийомами їжі і нормами забезпечення продовольства, отриманого зі складу в їдальню на добу для видачі його кухарям для приготування їжі. Дані про масу продуктів записуються в котловий ордер без урахування відходів при первинній обробці (маса брутто).

5.5.5. Їжа в їдальнях готується відповідно до меню-розкладки продуктів тричі на добу: на сніданок, обід і вечерю. При цьому на сніданок і вечерю готується по одній II страві, на обід - салат, I і II страви, а в спеціальних виховних установах готується ще й III страва (рекомендоване меню-розкладка страв у їдальнях на тиждень визначається згідно з додатком 3 до цього Положення).

5.5.6. Унесення змін до затвердженого меню-розкладки продуктів дозволяється у виняткових випадках з письмового дозволу начальника установи. При цьому начальник установи підписує дозвіл на внесення змін безпосередньо на першому примірнику меню-розкладки продуктів та на відповідному рапорті заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення. На іншому примірнику, який є в їдальні, запис про внесення змін здійснює начальник (завідуючий) їдальнею з поміткою "З дозволу начальника установи".

5.5.7. Меню-розкладка продуктів, що закладаються у котел для приготування страви на одну особу на добу, складається у двох примірниках один раз на тиждень окремо за кожною нормою харчування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення. Перший примірник (оригінал) залишається в бухгалтерії установи і є підставою для виписування продуктів із продовольчого складу в їдальню, другий - у гарячому цеху для керівництва під час приготування їжі.

5.5.8. Для урізноманітнення харчування або в разі відсутності встановлених продуктів на продовольчому складі дозволяється при складанні меню-розкладки продуктів проводити заміну одних продуктів іншими відповідно до Норм заміни продуктів харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року N 336 (далі - Норми заміни).

Під час державних свят харчування покращується шляхом видачі додаткових продуктів, що надійшли до установи за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, або заміни продуктів харчування згідно із затвердженими законодавством нормами.

5.5.9. Норма триразового харчування розподіляється відповідно до енергетичної цінності (калорійності) продуктів таким чином: на сніданок - 30 - 35 %, на обід - 40 - 45 % і на вечерю - 20 - 30 %.

Маса перших страв становить 600 г (у спеціальних виховних установах - 500 г). Маса твердої частини першої страви повинна становити 40 - 45 % від загальної маси. Маса других страв повинна бути не менше 250 г.

5.6. На дієтичне харчування зараховуються особи, які страждають хворобами органів травлення.

Зарахування на дієтичне харчування здійснюється згідно з наказом начальника установи на підставі рапорта начальника медичної частини. Їжа готується за окремим меню-розкладкою продуктів, яку складають начальник медичної частини та старший інспектор з організації продовольчого забезпечення разом із керуючим (завідуючим) їдальнею.

Дієтичне харчування передбачає при плануванні часткову заміну одних продуктів іншими згідно з Нормами заміни.

5.7. Харчування осіб, хворих на туберкульоз, здійснюється в окремих місцях приймання їжі. При цьому їжа готується п'ять разів на добу згідно із затвердженою розкладкою продуктів.

5.7.1. Меню-розкладка продуктів для осіб, хворих на туберкульоз, складається з урахуванням установленого розподілу продовольства по прийомах їжі залежно від їх енергетичної цінності, забезпечення різноманітності харчування та доведення до осіб, які харчуються, тижневої норми продуктів харчування. Добові норми хліба, м'яса, риби, масла тваринного, маргарину, олії, цукру, яєць, молока, соку доводяться щодня в повному обсязі. Таке продовольство, як хліб, масло тваринне, яйця, сир твердий, видається на стіл порційно.

5.7.2. Приймання їжі особами, хворими на туберкульоз, здійснюється згідно з внутрішнім розпорядком дня, затвердженим начальником установи, в якому повинно бути передбачено час для сніданку, 2-го сніданку, обіду, полуденка і вечері. Проміжок часу між прийманням їжі не повинен перевищувати 3,5 години, не враховуючи часу, відведеного для сну.

5.8. Контроль за порядком у їдальні під час приймання їжі здійснюють черговий помічник начальника установи, черговий їдальні (у навчальних закладах), начальник їдальні, начальники відділень та молодші інспектори відділу нагляду та режиму - для установ виконання покарань.

5.9. Заборонена видача їжі без зняття проби і відмітки в книзі обліку якості їжі медичним працівником та черговим помічником начальника установи.

5.10. Не підлягають опробуванню цукор, масло тваринне та інші продукти харчування, які вживаються у натуральному вигляді.

5.11. За рішенням адміністрації установи та за згодою осіб, які харчуються, хліб на кожний прийом їжі може видаватись нарізаними тонкими скибочками за фактичною потребою, але не більше встановлених норм. Цукор в установах виконання покарань видається в розчиненому вигляді у III страві.

5.12. У разі необхідності доставки їжі до місць проведення робіт особам, які харчуються, їжа перевозиться в опечатаних термосах. Хліб та посуд доставляються в спеціальних ящиках, розділених на дві секції, - для хліба та посуду. Їжа приймається у спеціально облаштованих місцях із дотриманням санітарних вимог.

5.13. У випадках, передбачених законодавствам, особам, залученим до роботи зі шкідливими умовами праці, видається лікувально-профілактичне харчування та молоко за списками, затвердженими начальником установи. Молоко видається тільки у кип'яченому вигляді. Категорично заборонено самостійно виготовляти із молока кисломолочні продукти.

5.14. У приміщення камерного типу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів їжа доставляється у промаркованих термосах обслуговувальним персоналом їдальні, який пройшов відповідний медичний огляд. Доручати роздачу їжі іншим особам, а також передавати термоси з їжею в камери для самостійної її роздачі заборонено.

Миски та ложки видаються особам, які харчуються, тільки на час приймання їжі, після чого вилучаються. Миття та зберігання посуду здійснюються в приміщеннях для миття посуду режимних корпусів.

5.15. У приміщеннях камерного типу слідчих ізоляторів хліб та цукор видається особам, які харчуються, згідно з установленими законодавством нормами один раз на добу перед сніданком. Засудженим із числа обслуговувального персоналу та неповнолітнім хліб видається на кожний прийом їжі.

5.16. Харчування дітей у дитячих будинках при установах виконання покарань здійснюється згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року N 298/227, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за N 523/12397.

5.17. В їдальні установи щодня залишаються добові проби кожної страви раціону. Відбір проб здійснює кухар з казана у присутності медпрацівника в чистий посуд з кришкою (попередньо помитий та перекип'ячений) до видачі їжі. Добові проби зберігаються в холодильнику їдальні при температурі від +4 до +8° C. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.

5.18. На санітарно-гігієнічні потреби персоналу їдальні щодоби видається для місць загального користування (умивальника) мило за Нормами витрат мила на туалетні, санітарно-гігієнічні потреби і миття в лазні для осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року N 233/5 (Наказ N 233/5), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за N 204/20517.

5.19. Навчання кухарського складу установ здійснюється відповідно до навчального плану, який визначається ДПтС.

5.20. Для проведення практичних занять з начальником (завідувачем) їдальні, кухарським складом їдальні та іншим штатним персоналом їдальні з організації харчування заступником начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення (начальником відділу (старшим інспектором групи) інтендантського та господарського забезпечення) під керівництвом начальника установи за участю керівного складу установи щомісяця в першу середу організовується проведення контрольного приготування їжі.

5.21. Перелік документації, яка зберігається у начальника (завідувача) їдальні, вимоги до штатного та обслуговувального персоналу щодо утримання виробничих приміщень їдальні, їх облаштування та дотримання технології приготування їжі встановлюються ДПтС.

VI. Облік і звітність

6.1. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності продовольчого забезпечення в установах здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

6.2. Кошти, що відраховуються із нарахованого засудженим заробітку, пенсій та іншого доходу для відшкодування вартості харчування та інших наданих послуг, включаються до власних надходжень установ від додаткової (господарської) діяльності та використовуються відповідно до законодавства.

Відшкодування вартості харчування та інших послуг здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль


 

Додаток 1
до Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час


Серія

Книжка N

КОРІНЕЦЬ АТЕСТАТА
N _________

Атестат виданий

,
(прізвище, ініціали)
який відбув згідно
з наказом N ________

від "___" 20__ р.
до _
__

Атестат отримав

____
(підпис)

"___" 20__ р.

Талон атестата підшитий у
справу N ______
____
(посада, звання,
____
підпис, прізвище)

"___" 20__ р.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Без підпису та гербової печатки атестат не дійсний.


Серія                      Книжка N

АТЕСТАТ N _____

Виданий _
                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_________,
відбуваючому до ______
                                                         (найменування закладу)
_________.

Відповідно до _________
                                                                     (підстава)
забезпечений при ______
                                                           (найменування закладу)
набором сухих продуктів на шлях прямування за нормою N _______ на ________ діб до
                                                                      (словами)
___ 20__ р.
                                             (словами)

 

          М. П.

 

Начальник закладу

______
              (підпис, прізвище)

Бухгалтер

______
              (підпис, прізвище)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

 
           Серія                          Книжка N

КОПІЯ АТЕСТАТА N _______

Виданий _
                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

_________,
відбуваючому до ______
                                                         (найменування закладу)
_________.

Відповідно до _________
                                                                      (підстава)
забезпечений при ______
                                                          (найменування закладу)
набором сухих продуктів на шлях прямування за нормою N ______ на _________ діб до
                                                                      (словами)

___ 20__ р.
                                              (словами)

          М. П.

Начальник закладу

______
              (підпис, прізвище)

Бухгалтер

______
              (підпис, прізвище)

Атестат отримав

______
              (підпис, прізвище) 

Додаток 2
до Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час


_______
(найменування установи)

КОТЛОВИЙ ОРДЕР N ________

на видачу продуктів для первинної обробки і закладки їх до котла на "___" 20__ року

Прий-
мання їжі

Найменування продуктів та маса в кілограмах

бо-
рош-
но пше-
нич-
не 2-го ґату-
нку

крупа

ма-
ка-
ро-
нні ви-
ро-
би

м'я-
со

ри-
ба

жи-
ри тва-
ри-
нні

олія

цу-
кор

чай

сіль

овочі

інші

го-
ро-
хо-
ва

вів-
ся-
на

ячмі-
нна

пшо-
няна

пер-
ло-
ва

пше-
нич-
на

кар-
топ-
ля

ка-
пу-
ста сві-
жа або ква-
ше-
на

бу-
ряк

мор-
ква

ци-
бу-
ля ріп-
час-
та

со-
лі-
ння

то-
мат-
пас-
та

лав-
ро-
вий лист

мо-
ло-
ко

сир

сме-
тана

су-
хо-
фру-
кти

 

 

 

 

 

Норма N                                 на                                осіб

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (салат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (I страва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (II страва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма N                                на                                осіб

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (салат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (I страва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (II страва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма N                                на                                осіб

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (салат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (I страва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід (II страва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення (начальник відділу /старший інспектор групи/ інтендантського та господарського забезпечення) ______
                                                   (підпис)


Бухгалтер

___________
                                      (підпис)


Продукти згідно з котловим ордером та з урахуванням відходів при первинній обробці закладені в котел повністю.


Черговий помічник начальника установи ___________  Керуючий (завідуючий) їдальнею ________
                                                                                                          (підпис)                                                                                         (підпис)


 

Додаток 3
до Положення про організацію продовольчого забезпечення у Кримінально-виконавчій службі України на мирний час


Рекомендоване меню-розкладка страв у їдальнях на тиждень

Найменування страв

Усього на тиждень

У тому числі

сніданок

обід

вечеря

Салати

7 разів

-

7 разів

-

I страви:

7 разів

-

7 разів

-

борщ

3 рази

-

3 рази

-

розсольник

1 раз

-

1 раз

-

суп з крупою

3 рази

-

3 рази

-

II страви:

 

 

 

 

М'ясо тушковане

14 разів

7 разів

7 разів

-

риба

7 разів

-

-

7 разів

Гарніри до II страв:

21 раз

7 разів

7 разів

7 разів

картопля варена

4 рази

-

-

4 рази

капуста тушкована

1 раз

-

-

1 раз

рагу овочеве

1 раз

-

-

1 раз

каша з крупи

13 разів

6 разів

6 разів

1 раз

макарони відварені

2 рази

1 раз

1 раз

-

Соуси

21 раз

7 разів

7 разів

7 разів


 

Додаток 4
до Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час


Перша сторінка


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__
                                           (посада)
__
                           (звання, підпис, прізвище)

20__ р.


МЕНЮ-РОЗКЛАДКА ПРОДУКТІВ,
що закладаються у котел на одну особу на добу за нормою харчування N _____,
на період з по 20__ р.

Дата та дні тижня

Приймання їжі

НАЙ-
МЕНУ-
ВАННЯ СТРАВ

Найменування продуктів та маса в грамах (брутто) на 1 особу

За-
галь-
на маса гото-
вої стра-
ви, г

Маса м'яс-
них та риб-
них пор-
цій, г

хліб з бо-
рош-
на пше-
нич-
ного 1-го ґату-
нку

бо-
рош-
но пше-
нич-
не 2-го ґату-
нку

крупа

ма-
ка-
ро-
нні ви-
ро-
би

м'я-
со

ри-
ба

жи-
ри тва-
ри-
нні

олія

цу-
кор

чай

сіль

овочі

інші

го-
ро-
хо-
ва

вів-
ся-
на

яч-
мі-
нна

пшо-
ня-
на

пер-
ло-
ва

пше-
нич-
на

кар-
топ-
ля

ка-
пус-
та сві-
жа або ква-
ше-
на

бу-
ряк

мор-
ква

ци-
бу-
ля ріп-
час-
та

со-
лі-
ння

то-
мат-
пас-
та

лав-
ро-
вий лист

мо-
ло-
ко

сир

сме-
та-
на

су-
хо-
фру-
кти

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік першої сторінки


Дата та дні тижня

Приймання їжі

НАЙ-
МЕНУ-
ВАННЯ СТРАВ

Найменування продуктів та маса в грамах (брутто) на 1 особу

За-
галь-
на маса гото-
вої стра-
ви, г

Маса м'яс-
них та риб-
них пор-
цій, г

хліб з бо-
рош-
на пше-
нич-
ного 1-го ґату-
нку

бо-
рош-
но пше-
нич-
не 2 ґату-
нку

крупа

ма-
ка-
ро-
нні ви-
ро-
би

м'я-
со

ри-
ба

жи-
ри тва-
ри-
нні

олія

цу-
кор

чай

сіль

овочі

інші

го-
ро-
хо-
ва

вів-
ся-
на

яч-
мі-
нна

пшо-
ня-
на

пер-
ло-
ва

пше-
нич-
на

кар-
топ-
ля

ка-
пус-
та сві-
жа або ква-
ше-
на

бу-
ряк

мор-
ква

ци-
бу-
ля ріп-
час-
та

со-
лі-
ння

то-
мат-
пас-
та

лав-
ро-
вий лист

мо-
ло-
ко

сир

сме-
та-
на

су-
хо-
фру-
кти

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Закуска

I страва

II страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом продуктів на день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за меню-розкладкою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У середньому за добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення (начальник відділу (старший інспектор групи) інтендантського та господарського забезпечення) __
                                                                                           (звання, підпис, прізвище)

 

Керуючий (завідуючий) їдальнею _______            Начальник медичної частини (лікарського здоровпункту) ________
                                                                               (звання, підпис, прізвище)                                                                                                                                                     (звання, підпис, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали