Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про патронатну службу судді Конституційного Суду України

ПОСТАНОВА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про затвердження Положення про патронатну службу судді Конституційного Суду України

м. Київ
16 липня 2019 року
N 25-п/2019

 

Конституційний Суд України у складі суддів:

Шаптали Наталі Костянтинівни - головуючої,

Головатого Сергія Петровича,

Городовенка Віктора Валентиновича,

Гультая Михайла Мирославовича,

Завгородньої Ірини Миколаївни,

Запорожця Михайла Петровича,

Касмініна Олександра Володимировича,

Колісника Віктора Павловича,

Кривенка Віктора Васильовича,

Лемака Василя Васильовича,

Литвинова Олександра Миколайовича,

Мельника Миколи Івановича,

Мойсика Володимира Романовича,

Первомайського Олега Олексійовича,

Саса Сергія Володимировича,

Сліденка Ігоря Дмитровича,

Тупицького Олександра Миколайовича,

заслухавши на засіданні інформацію голови Постійної комісії з питань бюджету та кадрів Конституційного Суду України Запорожця М. П. про затвердження Положення про патронатну службу судді Конституційного Суду України, на підставі статей 30 (Закон N 2136-VIII), 39 (Закон N 2136-VIII), 44 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII) та відповідно до § 27 (Постанова N 1-пс/2018), § 38 Регламенту Конституційного Суду України (Постанова N 1-пс/2018) постановив:

1. Затвердити Положення про патронатну службу судді Конституційного Суду України (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про службу забезпечення діяльності суддів Конституційного Суду України, затверджене Рішенням Конституційного Суду України від 7 квітня 2008 року N 17-р/2008 зі змінами.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Конституційного Суду України
16 липня 2019 року N 25-п/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про патронатну службу судді Конституційного Суду України

Загальні положення

1. Патронатна служба судді Конституційного Суду України функціонує в Конституційному Суді України (далі - Суд) відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII) (далі - Закон), Регламенту Конституційного Суду України (Постанова N 1-пс/2018) (далі - Регламент). До складу патронатної служби судді Суду входять два наукових консультанти та помічник судді Суду.

2. Наукові консультанти та помічник судді Суду (далі - працівники патронатної служби) виконують доручення судді Суду щодо справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.

3. Правовий статус, умови роботи працівників патронатної служби визначаються Законом (Закон N 2136-VIII), Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами, Регламентом (Постанова N 1-пс/2018), цим положенням.

4. У своїй роботі працівники патронатної служби керуються Конституцією України, Законом (Закон N 2136-VIII), Регламентом (Постанова N 1-пс/2018), іншими нормативно-правовими актами з питань, що стосуються їх діяльності.

5. До працівників патронатної служби застосовуються ті самі, що й до судді Суду, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Порядок призначення та звільнення працівників патронатної служби

6. Добір працівників патронатної служби здійснює суддя Суду самостійно.

7. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років та вільно володіє державною мовою.

8. На посаду помічника може бути призначена особа, яка є громадянином України і вільно володіє державною мовою.

9. Працівників патронатної служби призначає на посаду керівник Секретаріату Суду на підставі письмового подання судді Суду. Працівники патронатної служби працюють за строковим трудовим договором упродовж строку перебування судді Суду на посаді. За пропозицією судді Суду для працівників патронатної служби може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.

10. Для осіб, які претендують на посади працівників патронатної служби, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки їх професійного рівня і ділових якостей.

11. Працівників патронатної служби звільняє із займаних посад керівник Секретаріату Суду з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.

Працівники патронатної служби можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням судді Суду.

12. На працівників патронатних служб поширюється дія норм законодавства про працю, крім статей 391, 41 - 431, 492 Кодексу законів про працю України.

13. Час роботи па посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.

Час роботи на посаді помічника судді зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права за умови зайняття такої посади особою, яка має вищу юридичну освіту.

14. Працівники патронатної служби, які виявили бажання вступити або повернутися на державну службу в Суді, реалізують таке право у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу" для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов'язковим проведенням конкурсу.

Основні завдання працівників патронатної служби

15. Науковий консультант судді Суду:

- вивчає та аналізує законодавство та практику його застосування, наукову літературу, інші джерела з метою забезпечення судді Суду необхідною інформацією у справах конституційного провадження;

- за дорученням судді Суду розробляє та у визначений строк подає судді Суду завізовані ним проекти актів Суду та/або пропозиції до них;

- виконує окремі доручення судді Суду щодо дослідження конкретних аспектів справ, у яких суддя Суду є доповідачем, готує за його дорученням проекти листів про витребування матеріалів, інших відомостей, що стосуються справи;

- у межах доручень судді Суду у справах, у яких суддя є доповідачем, взаємодіє з державними органами, закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями з питань конституційного провадження;

- виконує інші доручення судді Суду у зв'язку з розглядом судових справ та з інших питань діяльності Суду, які в межах своєї компетенції розглядає суддя.

16. Помічник судді Суду:

- за дорученням судді Суду вивчає нормативні, наукові та інші джерела з метою своєчасного надання судді Суду інформації стосовно справ, що перебувають на розгляді Суду;

- за дорученням судді Суду здійснює підготовку проектів актів Суду та у визначений строк подає судді Суду завізовані ним документи;

- у межах доручень судді Суду бере участь у підготовці документів та матеріалів щодо питань, пов'язаних з участю судді в спеціальних пленарних засіданнях та засіданнях Суду з організаційних питань;

- за дорученням судді Суду здійснює облік, передачу, опрацювання матеріалів у справах, що розглядаються в Суді;

- веде діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Суді, забезпечує збереження документів та матеріалів справ, що надходять до судді Суду;

- оформлює належним чином матеріали справ, у яких суддя Суду є доповідачем, у процесі їх розгляду та для передачі до Архіву Суду;

- займається підготовкою інформаційних матеріалів з питань конституційного провадження у справах, у яких суддя Суду є доповідачем;

- виконує інші доручення судді Суду у зв'язку з розглядом судових справ та з інших питань стосовно діяльності Суду, які в межах своєї компетенції розглядає суддя Суду.

Права працівників патронатної служби

17. За погодженням із суддею Суду працівники патронатної служби можуть брати участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, інших форумах, а за поданням судді Суду та згідно з досягнутими домовленостями можуть проходити стажування у відповідних підрозділах державних органів, установ і органів конституційної юрисдикції інших країн.

18. За дорученням судді Суду працівники патронатної служби взаємодіють зі структурними підрозділами Секретаріату Суду з питань конституційного провадження.

19. Для виконання своїх завдань та функцій працівники патронатної служби користуються інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Суду у встановленому порядку.

Етика поведінки працівників патронатної служби

20. Працівники патронатної служби повинні дотримуватись етичних норм, пов'язаних з їх статусом, а саме:

- сумлінно виконувати покладені на них посадові обов'язки; дотримуватись службової дисципліни, що визначена законодавством про працю;

- при спілкуванні з іншими особами під час виконання службових обов'язків виявляти необхідну доброзичливість, витримку та повагу до колег, тактовність;

- дотримуватись вимог ділового стилю у зовнішньому вигляді;

- виявляти зібраність, цілеспрямованість, ініціативність під час виконання доручень судді Суду;

- дотримуватись обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків;

- утримуватись від заяв та вчинків, що можуть негативно вплинути на репутацію Суду, суддів Суду та на процес виконання суддею Суду його повноважень під час розгляду судових справ;

- в межах покладених обов'язків підтримувати авторитет судді Суду.

Інші питання

21. Оплата праці працівників патронатної служби визначається відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють умови оплати праці працівників патронатних служб.

22. Керівник Секретаріату Суду, за поданням судді Суду, у межах затвердженого фонду оплати праці може встановлювати працівникам патронатної служби надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи.

23. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи можуть бути скасовані або їх розмір - зменшений керівником Секретаріату Суду за поданням судді Суду.

24. Застосування заходів заохочення працівників патронатної служби здійснюється керівником Секретаріату Суду за поданням судді Суду.

25. Працівники патронатної служби несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків згідно з чинним законодавством України.

26. Керівник Секретаріату Суду за поданням судді Суду може застосовувати до працівників патронатної служби дисциплінарне стягнення.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали