КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 березня 2012 року N 201/7538

Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді

Відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", Регламенту Київської міської ради (Рішення N 383/5770) та інших нормативно-правових актів, з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності, для всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності Київської міської ради засобами масової інформації Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 26.11.98 N 66/167 "Про порядок акредитації засобів масової інформації при Київраді".

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.03.2012 N 201/7538


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді

1. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді проводиться відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", Регламенту Київської міської ради (Рішення N 383/5770), цього Положення та інших нормативно-правових актів.

2. Метою акредитації є:

забезпечення відкритості і гласності діяльності Київської міської ради, її органів, депутатів Київської міської ради;

сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов'язків;

надання можливостей для всебічного, об'єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, працівниками засобів масової інформації діяльності Київської міської ради.

3. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками засобів масової інформації їх професійних обов'язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді проводиться секретаріатом Київради.

Структурний підрозділ секретаріату Київради, відповідальний за акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді, визначається розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київради.

Акредитованим при Київській міській раді журналістам, працівникам засобів масової інформації при Київській міській раді видаються індивідуальні акредитаційні картки на строк повноважень Київської міської ради чергового скликання (зразок акредитаційної картки наведено в додатку 1 до цього Положення).

Журналісти, працівники засобів масової інформації, які не акредитовані при Київській міській раді, можуть замовляти у секретаріаті Київради разові перепустки.

4. Акредитаційні картки видаються секретаріатом Київради:

журналістам та технічним працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, - за поданням засобу масової інформації;

журналістам та технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, - за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

5. Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Київської міської ради за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення), на анонсовані Київрадою заходи за умови попереднього запису (по телефону) у секретаріаті Київради.

6. Допуск до будинку та окремих приміщень Київської міської ради здійснюється з урахуванням загального режиму роботи Київради.

З метою дотримання безпеки, порядку та процедур роботи Київської міської ради, санітарних, протипожежних та інших норм допуск до будинку та окремих приміщень Київради може обмежуватися.

7. Акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і технічних працівників до:

кулуарів зали пленарних засідань Київради (4-й поверх будинку Київради на вул. Хрещатик, 36), крім сесійної зали, під час засідань Київської міської ради;

відповідних приміщень будинку Київради під час брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації заходів;

відповідних приміщень будинку Київради під час відкритих засідань постійних та тимчасових комісій Київради.

Враховуючи норми безпеки, санітарні, протипожежні та інші норми допуску до будинку Київради, право входу на зазначені вище заходи мають акредитовані журналісти, працівники засобів масової інформації за умови їх попереднього запису (по телефону) у секретаріаті Київради.

Попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації здійснюється напередодні анонсованого Київрадою заходу, або в день заходу, але не пізніше ніж за 2 (дві) години до його початку.

Номери телефонів секретаріату Київради, за якими проводиться попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації, розміщується на офіційному сайті Київської міської ради.

Список журналістів, працівників засобів масової інформації передається співробітникам охорони будинку Київради за 1 годину до початку анонсованого Київрадою заходу.

8. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді здійснюється за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, технічного працівника.

8.1. У поданні вітчизняного засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв'язку.

Зразок оформлення подання вітчизняного засобу масової інформації наведено в додатку 2 до цього Положення.

8.2. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30 х 40 мм.

8.3. Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім'я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

8.4. У поданні зарубіжного засобу масової інформації зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв'язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання.

Зразок оформлення подання зарубіжного засобу масової інформації наведено в додатку 3 до цього Положення.

8.5. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30 х 40 мм.

8.6. У заяві журналіста та технічного працівника, який не є штатним чи позаштатним працівником вітчизняного або зарубіжного засобу масової інформації, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв'язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

8.7. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об'єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 30 х 40 мм.

8.8. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 8.1 - 8.5 цього Положення).

Зразок оформлення подання журналістом або технічним працівником, який не є штатним чи позаштатним працівником зарубіжного засобу масової інформації, наведено в додатку 4 до цього Положення.

9. Чергова акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді проводиться перед початком діяльності Київради нового скликання.

10. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов'язкової інформації та документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, не розглядається, про що у п'ятиденний термін письмово повідомляється заявникові.

11. Про порядок і терміни проведення акредитації секретаріат Київради повідомляє через газету "Хрещатик" та шляхом розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Київради не пізніше ніж за два тижні до дня початку акредитації.

12. Акредитаційні картки видаються секретаріатом Київради журналістам і технічним працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів.

Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки відповідно до довіреності, оформленої на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

13. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або технічний працівник зобов'язані негайно повідомити секретаріату Київради у письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки.

Подання або заява розглядається секретаріатом Київради протягом 10 днів з дня надходження.

14. Протягом строку повноважень Київської міської ради чергового скликання секретаріат Київради може провести додаткову акредитацію для журналістів та технічних працівників новостворених вітчизняних засобів масової інформації та кореспондентських пунктів зарубіжних засобів масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти та технічні працівники яких були акредитовані при Київраді відповідно до цього Положення.

14.1. У поданні вітчизняного засобу масової інформації про додаткову акредитацію подається інформація та документи, визначені підпунктами 8.1 - 8.2 пункту 8 цього Положення.

14.2. У поданні зарубіжного засобу масової інформації про додаткову акредитацію подається інформація та документи, визначені підпунктами 8.4 - 8.5 пункту 8 цього Положення.

15. У разі звільнення акредитованого журналіста або технічного працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов'язаний письмово повідомити про це секретаріату Київради у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється. Секретаріат Київради зобов'язаний невідкладно письмово повідомити охороні будинку Київради про анулювання акредитаційної картки журналіста або технічного працівника відповідного засобу масової інформації.

16. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв'язку тощо) засіб масової інформації, журналіст, технічний працівник повідомляє про це секретаріату Київради письмово у п'ятиденний термін з моменту настання таких змін.

17. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання про акредитацію відповідно до вимог пункту 8 цього Положення. За умови дотримання вимог, зазначених у пункті 8 цього Положення, секретаріат Київради анулює всі акредитаційні картки, видані журналістам та технічним працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акредитаційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного подання.

18. Секретаріат Київради приймає рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

подання ним відповідної заяви;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Київської міської ради, порядку допуску до приміщень Київради, умов і загального режиму роботи, встановленого у Київради порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів (у такому разі секретаріат Київради має право відмовити особі у повторному прийнятті документів на акредитацію впродовж поточної сесії Київської міської ради).

Рішення про припинення акредитації може бути прийнято в інших випадках, передбачених законодавством України, Регламентом Київської міської ради (Рішення N 383/5770) та цим Положенням.

19. У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівника письмове повідомлення про анулювання акредитації надсилається йому особисто або до відповідного засобу масової інформації впродовж п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У повідомленні про позбавлення акредитації зазначаються посадова чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстави для прийняття рішення та порядок його оскарження.

20. Про рішення позбавити акредитації журналіста або технічного працівника і анулювати акредитаційну картку секретаріат Київради одночасно письмово повідомляє охороні будинку Київради.

21. Співробітники охорони будинку Київради вилучають у журналіста або технічного працівника анульовану акредитаційну картку на підставі письмового повідомлення секретаріату Київради чи у разі закінчення строку дії акредитаційної картки.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 1
до Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді


Зразок акредитаційної картки

  

 

Додаток 2
до Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді


Зразок оформлення подання на акредитацію

(для вітчизняних ЗМІ)

Київська міська рада


(Повне найменування ЗМІ) просить Вас надати акредитаційні картки для висвітлення роботи Київської міської ради _____ скликання.

Адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові журналіста(-ів), технічного(-их) працівників засобу масової інформації, щодо якого(-их) вноситься подання;

номери засобів зв'язку.

Подання вноситься на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи).

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30 х 40 мм.

Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім'я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

Керівник ЗМІ

Підпис
Печатка

П. І. Б.


 

Додаток 3
до Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді


Зразок оформлення подання на акредитацію

(для зарубіжних ЗМІ)

Київська міська рада


(Повне найменування ЗМТ українською, англійською мовами та мовою країни походження) просить Вас надати акредитаційні картки для висвітлення роботи Київської міської ради _____ скликання.

Адреса редакції;

номери засобів зв'язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) засобу масової інформації, щодо якого(-их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-картка), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30 х 40 мм.

Керівник ЗМІ

Підпис
Печатка

П. І. Б.


 

Додаток 4
до Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді


Зразок оформлення заяви на акредитацію

(для журналістів та технічних працівників, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного засобу масової інформації)

Київська міська рада


Прізвище, ім'я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв'язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об'єднанням журналістів, прес-картка), та 2 фотографії заявника розміром 30 х 40 мм.

Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 8.1 - 8.5 Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді).

Підпис
Дата

П. І. Б.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали