ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.04.2012

м. Київ

N 134


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 708/21021

Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Відповідно до Закону України від 19.05.2011 N 3394-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі" (Закон N 3394-VI), Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою впровадження нагляду на консолідованій основі Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 377 "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за N 889/6080 (зі змінами).

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків для використання в роботі.

5. Банкам довести зміст цієї постанови до відома своїх контролерів.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
09.04.2012 N 134

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 708/21021


Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно із Законом України від 19.05.2011 N 3394-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі" (Закон N 3394-VI), Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ідентифікації банківської групи контролером та Національним банком України (далі - Національний банк), визнання Національним банком банківських груп, критерії визначення підгруп у межах банківської групи, вимоги до відповідальної особи банківської групи (далі - відповідальна особа) та порядок її погодження Національним банком, порядок повідомлення про зміни структури банківської групи і припинення визнання банківської групи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дата набуття контролю - дата отримання можливості здійснювати вирішальний вплив (контроль) на управління та/або діяльність юридичної особи - учасника банківської групи або особи, яка контролює учасника банківської групи;

іноземна банківська група - банківська група, яка є частиною міжнародної банківської групи;

країна походження - країна реєстрації кредитної установи - учасника міжнародної банківської групи, наглядовий орган якої здійснює нагляд на консолідованій основі за такою групою;

міжнародна банківська група - група фінансових установ, пов'язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду;

національна банківська група - банківська група, яка не є частиною міжнародної банківської групи;

основний вид економічної діяльності - вид економічної діяльності, на який припадає найбільше значення питомої ваги доходу (у процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1;

структура власності банківської групи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх учасників банківської групи, які мають спільного контролера;

уповноважена особа - це фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження).


1 Визначається не рідше одного разу на рік на підставі даних форми N 2 "Звіт про фінансові результати" (графа 035), яка складається юридичними особами, що належать до великого або середнього підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (зі змінами), або форми N 2-м "Звіт про фінансові результати" (графа 030), яка складається юридичними особами, що належать до малого підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (зі змінами).

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом про банки, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних та фізичних осіб, які мають намір стати контролерами банківських груп, контролерів банківських груп та учасників банківських груп.

4. Банки та небанківські фінансові установи, у яких держава в особі уповноважених органів є контролером, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера.

5. Контролер банківської групи зобов'язаний забезпечити таку структуру банківської групи (систему взаємодії між учасниками банківської групи, систему управління, контролю та звітування в банківській групі), яка дасть змогу здійснювати за нею нагляд на консолідованій основі, уключаючи своєчасне виявлення та обмеження ризиків у такій групі.

6. Банки та інші фінансові установи в разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про їх належність до банківської групи, зобов'язані повідомити про них Національний банк.

7. Відомості, що надаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень, неточностей.

У відомостях, що стосуються юридичних осіб, зазначається повне найменування юридичної особи, яке має відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в її установчих документах.

У відомостях, що стосуються фізичних осіб - громадян України, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) згідно з паспортними даними цієї особи.

У відомостях, що стосуютьсяіноземних юридичних осіб, зазначаються повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У відомостях, що стосуютьсяфізичних осіб - іноземців, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), які зазначені в документі, на підставі якого вноситься інформація, та варіант їх написання українською мовою [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею].

8. Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи, справжність якого засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом посадової особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи мають бути складені іноземною мовою та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

9. Документи, які подаються до Національного банку щодо юридичної особи, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані керівником юридичної особи і засвідчені відбитком печатки юридичної особи. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом керівника юридичної особи та відбитком печатки юридичної особи (за наявності).

Документи, які подаються до Національного банку щодо фізичної особи, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані цією фізичною особою. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом фізичної особи, справжність якого засвідчується нотаріально.

10. Інформація щодо учасників банківської групи, уключаючи їх операції, що надається за формами, наведеними в додатках до цього Положення, відображається на одну й ту саму звітну дату. Фінансові показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, який установлений Національним банком на відповідну звітну дату.

11. Документи, інформація подаються до Національного банку на паперових носіях та в електронному вигляді. Таблиці за формами, наведеними в додатках до цього Положення, подаються у форматі EXCEL.

12. Порядок взаємодії між учасниками банківської групи та подання інформації, документів та фінансової звітності учасниками банківської групи до відповідальної особи встановлюється відповідальною особою.

13. Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку під час вчинення дій згідно із цим Положенням установлюється Національним банком.

14. Рішення Національного банку, що визначені цим Положенням, приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

15. За порушення вимог цього Положення до відповідальної особи, інших учасників банківської групи застосовуються заходи впливу відповідно до Закону про банки та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

16. Національний банк має право звертатися до інших державних органів, що регулюють ринки фінансових послуг, та іноземних органів нагляду з метою уточнення або отримання інформації та документів, необхідних для ідентифікації, визнання банківської групи, погодження відповідальної особи та припинення визнання банківських груп.

Розділ II. Ідентифікація банківських груп

Глава 1. Порядок повідомлення про намір стати контролером банківської групи та подання відомостей про банківську групу

1.1. Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, що вже є або створюється (далі - особа, яка має намір стати контролером банківської групи), зобов'язана до дати набуття контролю над банківською групою повідомити через визначену нею уповноважену особу про свій намір Національний банк шляхом подання таких відомостей:

повідомлення про намір особи стати контролером банківської групи за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

інформації про особу, яка має намір стати контролером банківської групи, за відповідною формою, наведеною в додатках 2 - 4 до цього Положення;

загальної інформації про банківську групу, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа, за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення;

інформації про учасників / майбутніх учасників банківської групи, контролером якої має намір стати особа, та види їх діяльності за відповідними формами, наведеними в додатку 6 або 7 до цього Положення;

структури власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структури банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

1.2. Фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, має право самостійно повідомити про свій намір Національний банк шляхом подання відомостей, визначених пунктами 1.1 та 1.5 цієї глави.

1.3. Уповноважена особа разом з документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документ (або нотаріальну засвідчену копію), що підтверджує її повноваження.

1.4. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Національний банк вимагає від особи, яка має намір стати контролером банківської групи, подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

1.5. Національний банк має право вимагати від особи, яка має намір стати контролером банківської групи, подання інформації, документів і звітності, необхідних для уточнення структури власності банківської групи, характеристики банківської групи та видів діяльності її учасників.

1.6. Якщо у відомостях, які були подані до Національного банку відповідно до вимог пункту 1.1 цієї глави, відбулися зміни до дати набуття контролю над банківською групою особа, яка має намір стати контролером банківської групи, зобов'язана повідомити Національний банк про такі зміни через уповноважену особу або самостійно протягом п'яти робочих днів із дня настання таких змін.

Глава 2. Порядок надання інформації про створення банківської групи

2.1. Контролер банківської групи, здійснивши ідентифікацію банківської групи, протягом 20 календарних днів із дати набуття ним контролю над банківською групою зобов'язаний забезпечити подання учасниками банківської групи до відповідальної особи, визначеної відповідно до статті 9 Закону про банки та розділу IV цього Положення, інформації, документів і фінансової звітності, необхідних для подання відповідальною особою до Національного банку відомостей про банківську групу згідно з вимогами, визначеними цією главою.

2.2. Контролер банківської групи протягом 30 календарних днів із дати набуття ним контролю над банківською групою зобов'язаний забезпечити подання відповідальною особою до Національного банку таких відомостей:

повідомлення про створення банківської групи за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення;

інформації про банківську групу. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація надається за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення;

структури власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структури банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення;

пакета документів для погодження відповідальної особи, визначеного пунктом 2.1 глави 2 розділу IV цього Положення.

2.3. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Національний банк вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

2.4. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності банківської групи, характеристики банківської групи та видів діяльності її учасників.

Глава 3. Порядок ідентифікації Національним банком банківської групи

3.1. Національний банк ідентифікує банківську групу, яка не була ідентифікована контролером, на підставі інформації, отриманої, у тому числі під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду.

3.2. Національний банк за результатами такої ідентифікації вимагає від контролера банківської групи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання відповідальною особою відомостей про банківську групу в порядку, визначеному главою 2 цього розділу.

3.3. Національний банк здійснює визнання банківської групи на підставі наявної інформації, якщо контролер банківської групи не забезпечив подання відповідальною особою у визначений Національним банком строк відомостей про банківську групу або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування банківської групи.

Розділ III. Визнання банківських груп

Глава 1. Порядок визнання банківської групи Національним банком

1.1. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи, якщо:

група юридичних осіб складається з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами,

або

група юридичних осіб, які мають спільного контролера, складається з двох або більше фінансових установ та в якій сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.

Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, входять до складу банківської групи.

1.2. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи протягом трьох місяців із дня отримання повного пакета документів, визначених главою 2 розділу II цього Положення.

1.3. Національний банк визнає банківську групу на підставі:

відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами глави 2 розділу II цього Положення;

інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним банком банківської групи.

1.4. Національний банк протягом п'яти днів із дати прийняття ним рішення про визнання банківської групи надсилає повідомлення контролеру банківської групи, відповідальній особі, банкам - учасникам банківської групи про визнання банківської групи.

1.5. Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні банківської групи, якщо група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1.1 цієї глави, та протягом п'яти днів із дати прийняття такого рішення надсилає контролеру такої групи повідомлення з обґрунтуванням підстав відмови у визнанні.

Глава 2. Визначення підгруп банківської групи

2.1. Національний банк визначає підгрупи в межах банківської групи як об'єкт нагляду на субконсолідованій основі за такими критеріями:

вид діяльності учасників банківської групи;

географічний.

2.2. Національний банк за видом діяльності учасників банківської групи визначає такі підгрупи:

кредитно-інвестиційну - група учасників банківської групи, до складу якої входять банк (банки) та інші учасники банківської групи, крім страхових компаній;

страхову - група учасників банківської групи, до складу якої входять страхові компанії.

2.3. Національний банк за географічним критерієм визначає підгрупу (підгрупи), до складу якої (яких) входить учасник банківської групи та його дочірні та/або асоційовані компанії - учасники банківської групи, зареєстровані в іншій (інших) державі (державах).

Розділ IV. Відповідальна особа

Глава 1. Порядок визначення банківською групою відповідальної особи

1.1. Контролер банківської групи забезпечує визначення банківською групою відповідальної особи з числа її учасників, яка повинна бути спроможною забезпечувати:

ефективну систему корпоративного управління в банківській групі, що передбачає таку організацію системи відносин між відповідальною особою, учасниками банківської групи, контролером банківської групи, яка сприятиме ефективному управлінню діяльністю банківської групи, визначенню стратегії та цілей банківської групи, обмеженню ризиків такої банківської групи;

ефективну систему управління ризиками в банківській групі, що передбачає забезпечення надійного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризиків у банківській групі та її підгрупах, наявність внутрішніх положень банківської групи щодо управління ризиками, включаючи кількісну та якісну оцінку ризиків, чіткий розподіл функцій, обов'язків та повноважень з управління ризиками в банківській групі;

ефективну систему внутрішнього контролю в банківській групі, яка має забезпечити дотримання учасниками банківської групи вимог законодавства, ефективність управління активами і пасивами, ризиками, достовірність, повноту і своєчасність складання та надання фінансової, статистичної та іншої звітності, запобігання шахрайству;

облікові процедури, які визначають принципи, методи складання та подання банківською групою статистичної та фінансової звітності;

наявність інформаційних систем, які забезпечують оброблення даних, аналіз, представлення, збереження та захист інформації, передавання відповідних даних та повідомлень;

складання та подання консолідованої звітності, субконсолідованої звітності та інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав.

1.2. Контролер банківської групи забезпечує подання відповідальною особою до Національного банку пакета документів, визначених главою 2 цього розділу, для погодження відповідальної особи.

1.3. До дня погодження Національним банком відповідальної особи відповідальною особою є банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

Глава 2. Порядок погодження Національним банком відповідальної особи

2.1. Для погодження відповідальної особи учасник банківської групи, який виконує функції відповідальної особи, має подати до Національного банку такі документи:

клопотання про погодження відповідальної особи банківської групи за формою, наведеною в додатку 13 до цього Положення;

копії документів, засвідчених належним чином, щодо відповідальної особи, а саме: довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, установчих документів відповідальної особи;

копії внутрішніх положень банківської групи про корпоративне управління, систему управління ризиками, систему внутрішнього контролю, інформаційні системи, облікові процедури, дотримання економічних нормативів, складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності. Примірники копій внутрішніх положень банківської групи мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені на зворотному боці відбитком печатки відповідальної особи.

2.2. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення вимагає подання ненаданих та/або виправлених документів у визначений ним строк.

2.3. Національний банк має право вимагати подання інформації та документів, необхідних для уточнення наданої інформації та прийняття рішення про погодження відповідальної особи.

2.4. Національний банк розглядає документи протягом одного місяця з дня отримання всіх документів, передбачених цією главою, та приймає рішення про погодження відповідальної особи.

2.5. Національний банк протягом п'яти робочих днів після прийняття ним рішення про погодження відповідальної особи надсилає листа учаснику банківської групи, який виконує функції відповідальної особи, погодженій відповідальній особі, у якому повідомляє про таке погодження.

2.6. Національний банк приймає рішення про відмову в погодженні відповідальної особи, якщо за його висновком відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, визначених законодавством, включаючи вимоги, визначені в пункті 1.1 глави 1 цього розділу.

2.7. Національний банк протягом п'яти робочих днів після прийняття ним рішення про відмову в погодженні відповідальної особи надсилає учаснику банківської групи, який виконує функції відповідальної особи, листа про таке рішення з обґрунтуванням підстав відмови.

2.8. Відповідальна особа зобов'язана повідомити контролера банківської групи, усіх учасників банківської групи про прийняте Національним банком рішення про погодження/відмову в погодженні відповідальної особи.

Глава 3. Зміна відповідальної особи

3.1. Банківська група (контролер) має право визначити іншу відповідальну особу.

3.2. Банківська група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу, якщо відповідальна особа втратила спроможність забезпечувати належне виконання вимог законодавства, включаючи вимоги, визначені в пункті 1.1 глави 1 цього розділу.

3.3. Банківська група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу за вимогою Національного банку, якщо діюча відповідальна особа не усунула виявлені порушення у визначений Національним банком строк та не є спроможною забезпечити належне виконання функцій відповідальної особи.

3.4. До погодження нової відповідальної особи функції відповідальної особи виконує банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

Розділ V. Зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників

1. У разі зміни структури власності банківської групи шляхом зміни контролера цієї групи особа, яка має намір стати контролером банківської групи, зобов'язана виконати вимоги, визначені главою 1 розділу II цього Положення.

2. Учасники банківської групи зобов'язані повідомляти відповідальну особу про зміни своєї структури власності та видів діяльності не пізніше 10 календарних днів після настання таких змін.

3. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників протягом 30 календарних днів після настання таких змін та надати такі відомості:

лист з повідомленням про зміни структури власності банківської групи, видів діяльності її учасників з обґрунтуванням таких змін;

інформацію про банківську групу. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація подається за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення;

структуру власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структуру банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

4. У разі зміни видів діяльності учасників банківської групи відповідальна особа подає до Національного банку такі відомості:

склад учасників національної банківської групи за формою, наведеною в таблиці 1.4 додатка 9 до цього Положення, якщо група є національною банківською групою;

склад учасників іноземної банківської групи за формою, наведеною в таблиці 3.1 додатка 10 до цього Положення, якщо група є іноземною банківською групою.

5. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Національний банк вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

6. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників.

7. Банківська група (контролер) в разі зміни складу учасників банківської групи має право визначити нову відповідальну особу або прийняти рішення про продовження виконання обов'язків відповідальної особи діючою відповідальною особою.

Розділ VI. Припинення визнання Національним банком банківської групи

1. Національний банк приймає рішення про припинення визнання банківської групи, якщо така група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1.1 глави 1 розділу III цього Положення.

2. Національний банк припиняє визнання банківської групи, визначеної банківською на підставі переважної діяльності, якщо:

частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, становить менше 40 відсотків;

частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, становить від 40 до 50 відсотків упродовж трьох років з моменту такого зменшення.

3. Розрахунок переважної діяльності банківської групи, визначеної банківською на підставі переважної діяльності, здійснює відповідальна особа щороку за станом на 1 січня.

4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про результати розрахунку переважної діяльності банківської групи, якщо частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, становить менше 50 відсотків, та надати таку інформацію:

основні фінансові показники учасників національної банківської групи за останні чотири звітних квартали за формою, наведеною в таблиці 1.5 додатка 9 до цього Положення, якщо група є національною банківською групою;

основні фінансові показники учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали за формою, наведеною в таблиці 3.2 додатка 10 до цього Положення, якщо група є іноземною банківською групою;

копії відповідних фінансових звітів учасників банківської групи, засвідчених підписом керівника та відбитком печатки відповідальної особи.

5. Підставою для припинення визнання Національним банком банківської групи може бути інформація:

отримана від відповідальної особи;

отримана Національним банком під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду.

6. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про припинення існування банківської групи внаслідок зміни структури власності банківської групи та надати інформацію та копії документів, засвідчених підписами керівника та відбитком печатки відповідальної особи, які підтверджують припинення існування такої групи.

7. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання документів, необхідних для уточнення та підтвердження припинення існування банківської групи.

8. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дати прийняття ним рішення про припинення визнання банківської групи повідомляє про таке рішення особу, яка виконувала функції відповідальної особи.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко


 

Додаток 1
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Повідомлення
________
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
про намір стати контролером банківської групи

Повідомляю про намір стати контролером банківської групи
_
                        (запропоноване найменування банківської групи / найменування банківської групи) (за наявності)
                                                                                   шляхом
_
_
_.
                                        (зазначити, унаслідок чого особа здійснюватиме контроль над банківською групою)

Стверджую, що інформація, яка надана відповідно до вимог цього Положення, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.


__
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

__
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)(дата)

 


 

Додаток 2
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про банк, який має намір стати контролером банківської групи

1. Загальні відомості

1.1. Повне офіційне найменування банку __

1.2. Скорочене офіційне найменування банку __________

1.3. Ліцензія Національного банку України
                                                                                                                               (номер і дата ліцензії)

1.4. Місцезнаходження _____
                                                                                                                  (зазначити адресу)

1.5. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) ______


2. Керівники органів управління та контролю банку

2.1. Голова спостережної (наглядової) ради
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

2.2. Голова правління (ради директорів) ___
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

2.3. Головний бухгалтер ____
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

2.4. Керівник служби внутрішнього аудиту
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)


3. Контактна інформація

3.1. Телефони _

3.2. Адреса електронної пошти __________

3.3. Контактна особа _______
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)


__
(посада керівника банку)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 (дата)

 


 

Додаток 3
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про юридичну особу (крім банків), яка має намір стати контролером банківської групи

1. Повне офіційне найменування юридичної особи _____

2. Скорочене офіційне найменування юридичної особи (за наявності) _
_

3. Місцезнаходження ______
                                                                                                                            (зазначити адресу)

4. Код за ЄДРПОУ1 ________

5. Основний вид діяльності _

6. Голова наглядової ради (за наявності) __
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Голова виконавчого органу ___________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

8. Головний бухгалтер _____
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи
_
                                                                                         (найменування органу)

10. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів)
_
                                                               (найменування органу, країна місцезнаходження)

11. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) (за наявності) ___

12. Контактна інформація:

12.1. Телефони

12.2. Адреса електронної пошти _________

12.3. Контактна особа ______
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)


___
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером банківської групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 (дата)

 1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.


 

Додаток 4
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про фізичну особу, яка має намір стати контролером банківської групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи __________

2. Місце та дата народження

3. Паспортні дані __________
                                                                                          (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

4. Адреса постійного місця проживання ___

5. Громадянство ___________
                                                                    (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки)
_

7. Займані посади за останні п'ять років ___
                                                                                                                     (повне офіційне найменування
_
                             юридичної особи; посада; період перебування на посаді з _____ до _____; причина
_
                                     звільнення; якщо трудовий стаж переривався, то слід зазначити причину)

8. Освіта та кваліфікація ____
                                                                             (освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія, спеціальність)

9. Контактна інформація:

9.1. Телефони _

9.2. Адреса електронної пошти __________


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

__
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)(дата)

 


 

Додаток 5
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Загальна інформація про банківську групу, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

1. Підстави віднесення групи до банківської групи:

1.1. Банк буде материнською компанією принаймні однієї дочірньої або асоційованої компанії, яка є фінансовою установою ____
                                                                                                                       (так або ні)

1.2. Банк та принаймні одна фінансова установа (резидент) перебуватимуть під спільним контролем, а банківська діяльність буде переважною діяльністю в групі __________
                                                                                                                                                                       (так або ні)

2. Банківська група, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа, буде національною банківською групою _______
                                                                                                                                       (так або ні)

3. Банківська група, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа, буде іноземною банківською групою _______
                                                                                                                                       (так або ні)

3.1. Частиною якої міжнародної банківської групи буде іноземна банківська група? ___


__
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

__
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)(дата)

 


 

Додаток 6
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про учасників / майбутніх учасників національної банківської групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

1. Склад учасників / майбутніх учасників національної банківської групи

N
з/п

Повне найменування учасника / 
майбутнього учасника національної банківської групи

Код за ЄДРПОУ1

Місцезна-
ходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі /
запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи, в учаснику /
майбутньому учаснику2
(%)3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником /
майбутнім учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка здійснювала аудит річної фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми (аудитора)
(позитивний /
умовно позитивний /
негативний)

основний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі / запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи, розраховується шляхом додавання розміру / запланованого розміру її прямого володіння участю в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи та розмірів усіх часток участі в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи та через яких така особа здійснює/здійснюватиме опосередковане володіння участю в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

2. Основні фінансові показники учасників / майбутніх учасників національної банківської групи за останні чотири звітних квартали4

(тис. грн.)

N
з/п

Повне найменування учасника /
майбутнього учасника національної банківської групи

Загальні активи

Середньо-
арифме-
тичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка банківської діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка страхової діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

__
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

__
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)(дата)

 


 

Додаток 7
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

1. Склад учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи

N
з/п

Повне найменування учасника /
майбутнього учасника іноземної банківської групи

Код за ЄДРПОУ1

Місцезна-
ходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі /
запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи, в учаснику /
майбутньому учаснику2
(%)3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником /
майбутнім учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка здійснювала аудит річної фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми (аудитора)
(позитивний /
умовно позитивний /
негативний)

основний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі / запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи, в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи розраховується шляхом додавання розміру / запланованого розміру її прямого володіння участю в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи та розмірів усіх часток участі в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи та через яких така особа здійснює/здійснюватиме опосередковане володіння участю в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

2. Основні фінансові показники учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали4

(тис. грн.)

N
з/п

Повне найменування учасника /
майбутнього учасника іноземної банківської групи

Загальні активи

Середньо-
арифме-
тичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата (n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка банківської діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка страхової діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

__
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

__
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)(дата)

 


 

Додаток 8
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Повідомлення


(найменування відповідальної особи банківської групи)
про створення банківської групи

(найменування банківської групи (за наявності))

Дата створення банківської групи (дата набуття контролю) __________

Контролером банківської групи є ________
                                                                                                            (найменування юридичної особи / прізвище,
_
                                                                      ім'я, по батькові фізичної особи)

Стверджую, що інформація, яка надана відповідно до вимог Положення, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Разом з тим, погоджуюся надавати уточнення та додаткову інформацію Національному банку України, яка є необхідною для здійснення нагляду на консолідованій основі за банківською групою.


__
(посада керівника відповідальної особи
банківської групи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 


_.
        (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, адреса, номер телефону, факсу)(дата)

 


 

Додаток 9
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про національну банківську групу

1. Дані про національну банківську групу:

1.1. Найменування національної банківської групи (за наявності) ___.

1.2. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) .

1.3. Контактна інформація національної банківської групи

1.3.1. Адреса _

1.3.2. Електронна пошта __.

1.4. Склад учасників національної банківської групи


N
з/п

Повне наймену-
вання учасника національ-
ної банківської групи

Код за ЄДРПОУ1

Місцезна-
ходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в учаснику2
(%)3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Наймену-
вання аудиторської фірми (аудитора), яка здійснювала аудит річної фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми (аудитора)
(позитивний /
умовно позитивний /
негативний)

основ-
ний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується шляхом додавання розміру його прямого володіння участю в учаснику банківської групи та розмірів усіх часток участі в учаснику банківської групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику банківської групи та через яких така особа здійснює опосередковане володіння участю в учаснику банківської групи.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

1.5. Основні фінансові показники учасників національної банківської групи за останні чотири звітних квартали
(тис. грн.4)


N
з/п

Повне найме-
нування учасника національної банківської групи

Загальні активи

Середньо-
арифме-
тичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка банківської діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка страхової діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

1.6. Власники істотної участі кожного учасника національної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником національної банківської групи окремо)


N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи5

Місцезна-
ходження юридичної особи

Країна реєстрації юридичної особи

Громадян-
ство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосередко-
вана участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія, номер паспорта.

1.7. Контролер національної банківської групи


N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

Місцезна-
ходження юридичної особи

Громадян-
ство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Займана посада

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосередко-
вана участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.8. Члени спостережної (наглядової) ради (за наявності) та виконавчого органу учасника національної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником національної банківської групи окремо)


N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Серія, номер паспорта, коли та ким виданий

Реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків

Грома-
дянство

Займана посада

Найменування учасника, представником якого є особа

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.9. Участь учасника національної банківської групи в статутному капіталі учасників національної банківської групи


Учасники національної банківської групи

Найменування учасника національної банківської групи 1

Найменування учасника національної банківської групи 2

Найменування учасника національної банківської групи 3

Найменування учасника національної банківської групи 4

Найменування учасника національної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Група пов'язаних осіб національної банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками національної банківської групи (далі - група пов'язаних осіб національної банківської групи):

2.1. Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи


N
з/п

Повне наймену-
вання учасника групи пов'язаних осіб

Код за ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження

Основний вид економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в учаснику групи пов'язаних осіб
(%)

Загальні активи

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+";
збиток "-")

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.2. Участь учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб національної банківської групи


Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3. Участь учасників національної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб національної банківської групи


Учасники національної банківської групи

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.4. Участь учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи в учасниках національної банківської групи


Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи

Найменування учасника національної банківської групи 1

Найменування учасника національної банківської групи 2

Найменування учасника національної банківської групи 3

Найменування учасника національної банківської групи 4

Найменування учасника національної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Консолідована фінансова звітність:

3.1. Національна банківська група складає консолідовану фінансову звітність ____.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.2. Якщо національна банківська група складає консолідовану фінансову звітність6:


6 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то підпункти 3.2.1 - 3.2.5 слід заповнювати для кожного випадку субконсолідації.

3.2.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності _______
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.2.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ____.

3.2.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.2.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                                                        (звітна дата)

3.2.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


3.3. Група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність ___________.
                                                                                                                                                                                                                                                                  (так або ні)

3.4. Якщо група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність7:


7 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то підпункти 3.4.1 - 3.4.5 слід заповнювати для кожного випадку субконсолідації.

3.4.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ______.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.4.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності: ____.

3.4.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.4.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                                                        (звітна дата)

3.4.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


3.5. Група учасників національної банківської групи та група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність ______.
                                                                                                                                               (так або ні)

3.6. Якщо група учасників національної банківської групи та група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність8:


8 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то підпункти 3.6.1 - 3.6.5 слід заповнювати для кожного випадку субконсолідації.

3.6.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ______.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.6.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ____.

3.6.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.6.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                                                        (звітна дата)

3.6.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


4. Операції всередині національної банківської групи:

4.1. Вкладення учасників національної банківської групи в статутні капітали учасників національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники національної банківської групи, які володіють участю

Учасники національної банківської групи, в статутному капіталі яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


4.2. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками національної банківської групи учасникам національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники національної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники національної банківської групи, які отримали кредит/інвестицію

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
 групи 1

найменування учасника національної банківської
 групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


4.3. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками національної банківської групи учасникам національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники національної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники національної банківської групи, що отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


5. Операції між учасниками національної банківської групи та учасниками групи пов'язаних осіб національної банківської групи:

5.1. Вкладення учасників національної банківської групи в статутні капітали учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники національної банківської групи, які володіють участю

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


5.2. Вкладення учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи в статутні капітали учасників національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які володіють участю

Учасники національної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


5.3. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками національної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники національної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


5.4. Депозити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), розміщені учасниками групи пов'язаних осіб національної банківської групи в учасниках національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які розмістили депозити/інвестиції

Учасники національної банківської групи, що залучили депозити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


5.5. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками національної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники національної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


5.6. Гарантії, що надані учасниками групи пов'язаних осіб національної банківської групи учасникам національної банківської групи (тис. грн.)


Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які надали гарантії

Учасники національної банківської групи, які отримали гарантії

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
 групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
 групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


__
(посада керівника відповідальної особи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)(дата)

 


 

Додаток 10
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Інформація про іноземну банківську групу

1. Дані про іноземну банківську групу:

1.1. Найменування іноземної банківської групи (за наявності) _________.

1.2. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) ___.

1.3. Повне ім'я та посада уповноваженого представника міжнародної банківської групи ___________.

1.4. Контактна інформація іноземної банківської групи

1.4.1. Адреса ___.

1.4.2. Електронна пошта _____.

2. Міжнародна банківська група, частиною якої є іноземна банківська група:

2.1. Інформація про міжнародну банківську групу

2.1.1. Повне найменування (за наявності) __.

2.1.2. Скорочене офіційне найменування (за наявності) ___.

2.1.3. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) __.

2.1.4. Країна походження ____.

2.1.5. Орган нагляду, що здійснює нагляд на консолідованій основі ____.

2.1.6. Країна основної діяльності __________.

2.1.7. Кількість країн, у яких розташовані учасники міжнародної банківської групи ___.

2.1.8. Найменування найбільш важливих країн в плані діяльності, де є дочірня або асоційована компанія групи (до десяти країн)
__.

2.2. Основні фінансові показники міжнародної банківської групи

2.2.1. Загальні активи _______.

2.2.2. % частка банківської діяльності ______.

2.2.3. % частка страхової діяльності _______.

2.2.4. % частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) ____.

2.2.5. Регулятивний капітал __.

2.2.6. Достатність регулятивного капіталу (%) __________.

2.2.7. Фінансовий результат __.

2.2.8. Останній аудит фінансової звітності __.
                                                                                                                                                                                           (звітна дата)

2.3. Інформація про головну фінансову установу міжнародної банківської групи

2.3.1. Повне найменування __.

2.3.2. Скорочене офіційне найменування (за наявності) ___.

2.3.3. Країна реєстрації ______.

2.3.4. Орган, що здійснює індивідуальний нагляд ________.

2.3.5. Країна основної діяльності __________.

2.3.6. Основний вид фінансової діяльності _.

2.4. Основні фінансові показники головної фінансової установи міжнародної банківської групи

2.4.1. Загальні активи _______.

2.4.2. Регулятивний капітал __.

2.4.3. Достатність регулятивного капіталу (%) __________.

2.4.4. Фінансовий результат __.

2.4.5. Останній аудит фінансової звітності __.
                                                                                                                                                                                           (звітна дата)

3. Склад учасників іноземної банківської групи та інформація щодо учасників іноземної банківської групи:

3.1. Склад учасників іноземної банківської групи


N
з/п

Повне наймену-
вання учасника іноземної банківської групи

Код за ЄДРПОУ1

Місцезна-
ходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в учаснику2
(%)3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником

Чи здійсню-
вався аудит останньої річної фінансової звітності
(так/ні)

Наймену-
вання аудиторської фірми (аудитора), яка здійснювала аудит річної фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми (аудитора)
(позитивний /
умовно позитивний /
негативний)

основ-
ний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується шляхом додавання розміру його прямого володіння участю в учаснику банківської групи та розмірів усіх часток участі в учаснику банківської групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику банківської групи та через яких така особа здійснює опосередковане володіння участю в учаснику банківської групи.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

3.2. Основні фінансові показники учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали (тис. грн.)4


N
з/п

Повне наймену-
вання учасника іноземної банківської групи

Загальні активи

Середньо-
ариф-
метичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка банківської діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка страхової діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

3.3. Власники істотної участі кожного учасника іноземної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником іноземної банківської групи окремо)


N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи5

Місцезна-
ходження юридичної особи

Країна реєстрації юридичної особи

Громадянство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія, номер паспорта.

3.4. Контролер іноземної банківської групи


N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місцезна-
ходження юридичної особи

Грома-
дянство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Займана посада

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.5. Члени спостережної (наглядової) ради (за наявності) та виконавчого органу учасника іноземної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником іноземної банківської групи окремо):


N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Серія, номер паспорта, коли та ким виданий

Реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків

Грома-
дянство

Займана посада

Найменування учасника, представником якого є особа

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.6. Участь учасника іноземної банківської групи в статутному капіталі учасників іноземної банківської групи


Учасники іноземної банківської групи

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

Найменування учасника іноземної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Група пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками іноземної банківської групи (далі - група пов'язаних осіб іноземної банківської групи):

4.1. Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи


N
з/п

Повне наймену-
вання учасника групи пов'язаних осіб

Код за ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження

Основний вид економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в пов'язаній особі
(%)

Загальні активи

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.2. Участь учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи


Учасники групи пов'язаних осіб

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3. Участь учасників іноземної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи


Учасники іноземної банківської групи

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.4. Участь учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках іноземної банківської групи


Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

Найменування учасника іноземної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Консолідована фінансова звітність:

5.1. Міжнародна банківська група складає консолідовану фінансову звітність ________.
                                                                                                                                                                                                                                                   (так або ні)

5.2. Якщо міжнародна банківська група складає консолідовану фінансову звітність6


6 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.2.1 - 5.2.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.2.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ______.
                                                                                                                                                                                                                                                   (так або ні)

5.2.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ____.

5.2.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                            (так або ні)

5.2.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                            (звітна дата)

5.2.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Країна місцезнаходження

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


5.3. Іноземна банківська група складає консолідовану фінансову звітність __________.
                                                                                                                                                                                                                                       (так або ні)

5.4. Якщо іноземна банківська група складає консолідовану фінансову звітність7


7 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.4.1 - 5.4.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.4.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ______.
                                                                                                                                                                                                                                       (так або ні)

5.4.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ____.

5.4.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                            (так або ні)

5.4.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                            (звітна дата)

5.4.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


5.5. Група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність __.
                                                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

5.6. Якщо група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність8


8 Якщо існує субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.6.1 - 5.6.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.6.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ______.
                                                                                                                                                                                                                                             (так або ні)

5.6.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ____.

5.6.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                            (так або ні)

5.6.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                            (звітна дата)

5.6.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


5.7. Група учасників іноземної банківської групи та група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову
звітність ______.
                                                                                                                                                                 (так або ні)

5.8. Якщо іноземна банківська група та група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність9


9 Якщо існує субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.8.1 - 5.8.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.8.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ______.
                                                                                                                                                                                                                             (так або ні)

5.8.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ____.

5.8.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________.
                                                                                                                                                                                                             (так або ні)

5.8.4. Остання консолідована фінансова звітність ________.
                                                                                                                                                                                                             (звітна дата)

5.8.5. Учасники консолідованої групи


N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена аудитором
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


6. Операції всередині іноземної банківської групи:

6.1. Вкладення учасників іноземної банківської групи в статутні капітали учасників іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи, які володіють участю

Учасники іноземної банківської групи, у статутному капіталі яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


6.2. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники іноземної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


6.3. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники іноземної банківської групи, що отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


7. Операції між учасниками іноземної банківської групи та учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи:

7.1. Вкладення учасників іноземної банківської групи в статутні капітали учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи, які володіють участю

Учасники групи пов'язаних осіб, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


7.2. Вкладення учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в статутні капітали учасників іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які володіють участю

Учасники іноземної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


7.3. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


7.4. Депозити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), розміщені учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які розмістили депозити/інвестиції

Учасники іноземної банківської групи, що залучили депозити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


7.5. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


7.6. Гарантії, що надані учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які надали гарантії

Учасники іноземної банківської групи, які отримали гарантії

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


8. Операції між іноземною банківською групою та міжнародною банківською групою:

8.1. Кредити та інвестиції, уключаючи участь у капіталі, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам міжнародної банківської групи та пов'язаним особам міжнародної банківської групи (нерезидентам) (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Загальна сума

учасники міжнародної банківської групи

пов'язані особи (юридичні особи)

пов'язані особи (фізичні особи)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 


8.2. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам міжнародної банківської групи, пов'язаним особам міжнародної банківської групи (нерезидентам) (тис. грн.)


Учасники іноземної банківської групи

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Загальна сума

учасники міжнародної банківської групи

пов'язані особи (юридичні особи)

пов'язані особи (фізичні особи)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 


8.3. Кредити та інвестиції, уключаючи участь у капіталі, що надані учасниками міжнародної банківської групи та пов'язаними особами міжнародної банківської групи (нерезидентами) учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Учасники іноземної банківської групи

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Учасники міжнародної банківської групи

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (юридичні особи)

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (фізичні особи)

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 


8.4. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками міжнародної банківської групи, пов'язаними особами міжнародної банківської групи (нерезидентами) учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)


Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Учасники іноземної банківської групи

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Учасники міжнародної банківської групи

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (юридичні особи)

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (фізичні особи)

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 


__
(посада керівника відповідальної особи)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 (дата)

 


 

Додаток 11
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Зразок


Структура власності банківської групи

за станом на

  

______
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером банківської групи / посада керівника
відповідальної особи банківської групи)


(підпис)
  
М. П.


(ініціали, прізвище)

або

 

 


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи)


(ініціали, прізвище)

 (дата)

 


 

Додаток 12
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Зразок


Структура банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи

за станом на _____

  

Структура банківської групи за видами діяльності її учасників та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи

за станом на

  

______
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером банківської групи / посада керівника
відповідальної особи банківської групи)


(підпис)
  
М. П.


(ініціали, прізвище)

або

 

 


__
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи)


(ініціали, прізвище)

 (дата)

 


 

Додаток 13
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп


Клопотання про погодження відповідальної особи банківської групи

_
(повне офіційне найменування контролера банківської групи - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові контролера - фізичної особи)
звертається з проханням погодити відповідальну особу банківської групи, яка була визначена серед учасників банківської групи.

Загальна інформація про визначену банківською групою відповідальну особу

Повне найменування ______.

Місцезнаходження ________.

Код за ЄДРПОУ __________.

Основний вид економічної діяльності ____.

Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) _____.

Голова наглядової (спостережної) ради (за наявності) ___.
                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Голова виконавчого органу _.
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _______.
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Контактна інформація:

телефони ____;

електронна пошта _________.

Запевнюємо, що визначена банківською групою відповідальна особа спроможна забезпечувати виконання таких функцій:

забезпечення ефективної системи корпоративного управління в банківській групі
_;
                                                                                            (так або ні)

забезпечення ефективної системи управління ризиками в банківській групі
_;
                                                                                             (так або ні)

забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю в банківській групі
_;
                                                                                             (так або ні)

забезпечення облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі _________;
                                                                                                                             (так або ні)

складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації
_;
                                                                                             (так або ні)

забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав ____.
                                                                                                                                                                           (так або ні)

Інші обґрунтування щодо визначення відповідальної особи банківської групи
_.


______
  (посада керівника юридичної особи -
    контролера банківської групи)


(підпис)
М. П.


(ініціали, прізвище)

або

 

 


__
(підпис фізичної особи - контролера
банківської групи)


(ініціали, прізвище)


Письмове запевнення учасників банківської групи

Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність відповідальній особі банківської групи, потрібні для надання інформації до Національного банку.

Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність на запит Національного банку, потрібні для здійснення нагляду на консолідованій основі за банківською групою.


_________
(посада керівника учасника банківської
групи 1)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

_________
(посада керівника учасника банківської
групи n)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали