ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 грудня 2017 року N 1122

Про затвердження Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України

Відповідно до статей 138 (Закон N 1402-VIII), 150 (Закон N 1402-VIII), 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та з метою врегулювання порядку надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України наказую:

1. Затвердити Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести до заступників Голови Державної судової адміністрації України, Радника Голови, керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, голів апеляційних і місцевих судів, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

 

Голова

З. Холоднюк

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної судової адміністрації України
(підпис) З. Холоднюк
22.12.2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ним в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 року N 37, та визначає порядок надання службового житла суддям, працівникам апаратів судів (далі - працівники апарату), і працівникам Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (далі - працівники адміністрації) і користування ним.

2. Жилі приміщення включаються до числа службових за рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням такого приміщення на підставі подання голови суду, Голови ДСА України, начальника територіального управління ДСА України або особи, яка виконує їх обов'язки.

3. У цьому Положенні під службовим житлом розуміється службове жиле приміщення державної або комунальної форми власності, а саме квартири в жилих будинках квартирного типу різної поверховості, що відповідають встановленим санітарним і технічним вимогам.

4. Облік службових жилих приміщень ведеться виконавчим органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про включення жилого приміщення до числа службових.

5. Жилі приміщення, віднесені у встановленому порядку до числа службових, не підлягають приватизації.

6. Жиле приміщення виключається з числа службових у зв'язку з тим, що відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках виключення його з числа жилих. Факт проживання в службовому приміщенні суддів, працівників, які припинили трудові відносини з судом, територіальним управлінням ДСА України, не є підставою для виключення цього житла з числа службових.

7. Виключення жилого приміщення з числа службових провадиться за рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування на підставі подання голови суду, Голови ДСА України, начальника територіального управління ДСА України або особи, яка виконує їх обов'язки.

Про виключення жилого приміщення з числа службових у журналі оперативного обліку службових жилих приміщень здійснюється відповідний запис.

8. Організаційні питання щодо надання службового житла вирішуються житлово-побутовою комісією, яка утворюється в суді, ДСА України, територіальному управлінні ДСА України (далі - комісія).

II. Надання службових жилих приміщень

1. Після призначення на посаду суддя, працівник апарату, працівник адміністрації, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду, територіального управління ДСА України відповідно.

Допускається надання службового жилого приміщення в іншому населеному пункті, що межує або знаходиться поблизу населеного пункту, де працює суддя, працівник апарату, працівник адміністрації, за умови наявності постійного транспортного сполучення між такими населеними пунктами.

2. Надання службових жилих приміщень безпосередньо не пов'язане з перебуванням судді, працівника апарату, працівника адміністрації на квартирному обліку та здійснюється без додержання черговості та врахування пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

3. Для одержання службового жилого приміщення суддя, працівник апарату, працівник адміністрації подає заяву (Додаток N 1) на ім'я голови суду, Голови ДСА України, начальника територіального управління ДСА України або особи, яка виконує їх обов'язки.

Якщо особа бажає оселитися в службовому житловому приміщенні разом із членами своєї сім'ї, він зазначає про це в заяві. Члени сім'ї заявника, які бажають оселитися в службовому жилому приміщенні, надають письмову згоду на проживання в цьому приміщенні.

4. Заява реєструється секретарем комісії в книзі реєстрації заяв на надання службового житла (Додаток 2), яка ведеться в комісії установи.

До заяви додаються такі документи:

а) копія наказу про зарахування на посаду;

б) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

5. Суддя, працівник апарату, працівник адміністрації, який подав заяву на одержання службового житла, включається до контрольного списку осіб, які потребують поліпшення житлових умов (далі - список) (Додаток 3).

6. У разі зміни складу сім'ї, набуття ним або членами його сім'ї права власності на житло, а також отримання постійного житлового приміщення суддя, працівник апарату, працівник адміністрації в десятиденний строк інформує про це комісію.

7. Включення суддів, працівників апарату, працівників адміністрації та їх виключення із списку здійснюється за рішенням комісії.

Забезпечення службовим житловим приміщенням здійснюється відповідно до списку.

8. Службові жилі приміщення мають бути благоустроєними відповідно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

9. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, за наявності медичного висновку, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Не допускається заселення службового жилого приміщення, призначеного для однієї сім'ї, двома та більше сім'ями.

10. Службове жиле приміщення надається в межах 13,65 квадратних метра жилої площі на одну особу, але не менше від рівня середньої забезпеченості жилою площею в даному населеному пункті, визначеного в установленому порядку. Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру) або у випадках, вказаних у першому реченні пункту 9 розділу II цього Положення.

11. В окремих випадках за наявності крайньої службової необхідності й відсутності відповідного службового жилого приміщення, як тимчасовий захід, за згодою судді, працівника апарату, працівника адміністрації може бути надане службове жиле приміщення, що не відповідає вимогам, передбаченим пунктами 9, 10 розділу II цього Положення, або за розміром менше від рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, із збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.

12. Службові жилі приміщення надаються суддям, працівникам апарату суду за рішенням зборів суддів, прийнятим на підставі подання комісії та затвердженим виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування.

Службові жилі приміщення надаються працівникам ДСА України на підставі наказу Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки, прийнятим на підставі подання комісії та затвердженим виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування.

Службові жилі приміщення надаються працівникам територіального управління ДСА України на підставі наказу начальника територіального управління ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки, прийнятим на підставі подання комісії та затвердженим виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування.

У рішенні, наказі зазначається прізвище, ім'я, по батькові судді, працівника апарату, працівника адміністрації, якому надається службове жиле приміщення, склад його сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат та адреса.

Рішення зборів суддів, наказ Голови ДСА України, наказ начальника територіального управління ДСА України про надання службового жилого приміщення можуть бути переглянуті до видачі ордера при виявленні обставин, які не були раніше відомі й могли вплинути на таке рішення.

13. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий орган місцевого самоврядування видає судді, працівнику апарату суду, працівнику адміністрації спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення. Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

14. Спеціальний ордер вручається особі, на ім'я якої він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні спеціального ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до цього ордера.

15. При вселенні в надане службове жиле приміщення особи здають спеціальний ордер житлово-експлуатаційній організації, а в разі її відсутності - відповідній організації, що здійснює обслуговування цього жилого фонду. Спеціальний ордер зберігається як документ суворої звітності.

16. Спеціальний ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним на підставі та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

III. Користування службовими жилими приміщеннями

1. На підставі спеціального ордера між судом, ДСА України, територіальним управлінням ДСА України та наймачем (суддя, працівник апарату, працівник адміністрації, на ім'я якого видано спеціальний ордер) укладається договір найму службового жилого приміщення.

2. Наймач службового жилого приміщення має право проживати в ньому разом із членами своєї сім'ї.

На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей згоди всіх членів сім'ї, які проживають разом з наймачем, не потрібно.

3. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї зобов'язані додержуватись умов договору найму службового жилого приміщення, правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку та прибудинкової території.

4. Наймач службового жилого приміщення зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату й плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в установленому порядку.

5. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї зобов'язані дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що визначаються чинним законодавством, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.

6. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з договору найму службового жилого приміщення.

7. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї користуються також іншими правами, виконують обов'язки й несуть відповідальність, передбачені договором найму жилого приміщення та чинним законодавством.

IV. Звільнення службових жилих приміщень

1. Суддя, працівник апарату, працівник адміністрації, який припинив трудові обов'язки із судом, ДСА України, територіальним управлінням ДСА України підлягає виселенню із службового жилого приміщення з усіма особами, які з ним проживають, без надання іншого жилого приміщення, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. У разі знесення будинку (жилого приміщення) або його переобладнання в нежилий, а також при загрозі обвалу будинку (жилого приміщення) наймачеві службового жилого приміщення може бути надане інше службове жиле приміщення. Надання іншого службового приміщення допускається також, якщо внаслідок капітального ремонту займане службове жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться (стаття 102 Житлового кодексу Української РСР).

Інше жиле приміщення, надане судді, працівнику апарату, працівнику адміністрації у зв'язку з виселенням із службового жилого приміщення, має розташовуватися в межах цього самого населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

3. Не можуть бути виселені із службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

4. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого жилого приміщення.

5. Суддя, працівник апарату, працівник адміністрації та особи, які з ним проживають, зобов'язані звільнити службове жиле приміщення, як такі, що не потребують поліпшення житлових умов, у разі одержання або придбання житла для постійного проживання в населеному пункті, де працює суддя, працівник апарату, адміністрації.

V. Оперативний облік службових жилих приміщень

1. Оперативний облік службових жилих приміщень веде комісія в журналі оперативного обліку службових жилих приміщень за встановленою формою (Додаток 4).

2. За ведення оперативного обліку службових жилих приміщень відповідає секретар комісії.

3. Щорічно не пізніше 15 робочих днів після закінчення звітного періоду територіальні управління ДСА України, суди надають ДСА України інформацію про отримання суддями, працівниками апарату, працівниками адміністрації службового житла, а також перелік суддів, працівників апарату, працівників адміністрації, які потребують поліпшення житлових умов (контрольний список) до Державної судової адміністрації України, за встановленою формою згідно з Додатком 3.

 

Начальник юридичного управління

Є. Пристрома

 

Додаток 1
до Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України
(пункту 3 розділу II)

Зразок 

_
(керівнику установи)
______
_
(прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА
на надання службового житла

Я, ________, суддя / працівник апарату суду / працівник адміністрації
_
прошу надати мені службове житло в _____
                                                                                                                                        (населений пункт)
на сім'ю з ___ осіб _________
                                                                                                  (я, дружина (чоловік), син, донька)

За місцем роботи проживаю:

_______, займаю __________
                             (гуртожитку, службовій, орендованій, у батьків, родичів)
кімнати м кв.

Зареєстрований за адресою: _
_

Для одержання моєю сім'єю службового житла подаю копії відповідних документів.

                                                _____
                                                                              (підпис)

______
           (прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ року

зворотний бік

Дані про членів сім'ї

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в населеному пункті, місце проживання в населеному пункті, свідоцтво про народження для неповнолітніх членів сім'ї

Посада й місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                _____
                                                                              (підпис)

______
           (прізвище, ім'я та по батькові)

Документи, подані на розгляд, перевірив:

секретар житлово-побутової комісії суду / ДСА України, територіального управління ДСА України: __________:

________
(посада)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ року

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України
(пункт 4 розділу II)

КНИГА
реєстрації заяв суддів, працівників апаратів судів / працівників адміністрації на отримання службового житла

N
з/п

Дата та вхідний номер заяви

Посада, прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї особи

Перелік документів, доданих до заяви

Кількість кімнат

Примітка

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 


* Книга реєстрації заяв суддів, працівників апаратів судів / працівників адміністрації на отримання службового житла обов'язково повинна бути пронумерована, прошита та скріплена печаткою.

 

Додаток 3
до Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України
(пункт 5 розділу II)

Контрольний список суддів, працівників апаратів судів, працівників адміністрації, які потребують поліпшення житлових умов (назва установи)
станом на

з/п

П. І. Б. судді, працівника апарату суду, працівника адміністрації (повністю), посада

Назва органу, в якому працює суддя, працівник апарату суду, працівник адміністрації

Стаж роботи на посаді

Дата, номер рішення та назва органу, який видав рішення про взяття особи на квартирний облік (за наявності)

Умови, в яких проживає особа на даний час (квартира, гуртожиток, оренда, інша місцевість, разом із батьками)

Чи отримував(ла) раніше житло (якщо так, то зазначити яке саме житло отримувала особа (службове чи ні) та дату отримання такого житла)

Житло, яке потребує особа (квартира: 1 кім., 2 кім., 3 кім., 4 кім., 5 кім. чи будинок)

Загальна площа житла, яке потребує особа, кв. м

Житлова площа житла, яке потребує особ а, кв. м

Ціна 1 кв. м (опосередкована вартість для регіону) житла, яке потребує особа грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова суду /

 

 

Голова ДСА України /

 

 

Начальник територіального управління ДСА України

/підпис/

/П. І. Б./

Виконавець / П. І. Б. /, тел.

 

 

 

Додаток 4
до Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України
(пункт 1 розділу V)

Журнал
оперативного обліку службових жилих приміщень

Адреса службового приміщення (населений пункт, вулиця, N будинку та квартири)

Характеристика службового жилого приміщення (поверх, кількість кімнат, розмір жилої площі)

Дата й номер рішення виконкому ради про включення жилого приміщення до числа службових

Дата й номер рішення зборів суддів, наказу Голови ДСА України наказу начальника територіального управління ДСА України про надання службового житла

Примітка

1

2

3

4

5
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали