НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2013

м. Київ

N 2994

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 144/24921

Про затвердження Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2013 р. N 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27.12.2013 N 2994

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 144/24921

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок звітування про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність, та поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

2. Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

3. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.

4. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 8 до цього Положення.

5. Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року N 646 (Рішення N 646), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки особи, яка провадить клірингову діяльність, та підписом її уповноваженої особи. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки особи, яка провадить клірингову діяльність, та підписом уповноваженої особи (кількість аркушів)".

7. Електронна форма Даних особи, яка провадить клірингову діяльність, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність, особа, яка провадить клірингову діяльність, наводить її у примітках до довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щоквартальні.

2. Щоденні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах (додаток 1), довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами (додаток 2).

3. Щоквартальні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з:

1) титульного аркуша (додаток 3);

2) довідки про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

3) довідки про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

4) довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами (додаток 6). Довідка подається за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом звітного кварталу;

5) довідки про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 15-ї години дня, наступного за звітним;

щоквартальні - не пізніше 15-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2. Особа, яка провадить клірингову діяльність, у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність (додаток 8), в якій зазначаються причини заміни.

3. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

4. Строк подання Даних особи, яка провадить клірингову діяльність, продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням апаратного та/або програмного забезпечення та/або документів особи, яка провадить клірингову діяльність, у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення).

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

5. Державний контроль за дотриманням особою, яка провадить клірингову діяльність, вимог цього Положення здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Додаток 1
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

7

Дані про цінні папери: код1

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

10

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

11

Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ

12

Дані про організатора торгівлі: найменування

13

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)

14

Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі)

15

Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості)

16

Дата клірингової відомості

17

Кількість цінних паперів (шт.)

18

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

19

Дані про брокера продавця: найменування

20

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

21

Дані про брокера покупця: найменування

22

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

23

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

24

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

25

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

26

Примітки


1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Дані про цінні папери: код1

7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

10

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

11

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

12

Дані про брокера продавця: найменування

13

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

14

Дані про брокера покупця: найменування

15

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

16

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

17

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

18

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

19

Кількість цінних паперів (шт.)

20

Дата укладання договору (дата вчинення правочину)

21

Номер договору (реквізити правочину)

22

Примітки


1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 3
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Титульний аркуш

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма1

6

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс

7

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт

8

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок

9

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ

10

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта

11

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка

12

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку

13

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок

14

Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн

15

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. керівника

16

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. заступника керівника

17

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера

18

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

19

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

20

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

21

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

22

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

23

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

24

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

25

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

26

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

27

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

28

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

29

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата проведення аудиторської перевірки

30

Примітки


1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 4
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 3 розділу II)

Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дані про учасника клірингу: номер договору про клірингове обслуговування

6

Дані про учасника клірингу: дата договору про клірингове обслуговування

7

Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ

8

Дані про учасника клірингу: найменування

9

Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків клієнтів учасника клірингу, шт.

10

Дані про учасника клірингу: кількість клірингових субрахунків учасників клірингу, шт.

11

Примітки

 

Додаток 5
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 3 розділу II)

Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Активи фонду - цінні папери: найменування емітента

6

Активи фонду - цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Активи фонду - цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Активи фонду - цінні папери: дані про цінні папери: код1

9

Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти2

11

Активи фонду - цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

12

Активи фонду: кошти

13

Активи фонду: код валюти2

14

Примітки


1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 6
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 4 пункту 3 розділу II)

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дата операційного дня

6

Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи "gross", шт.

7

Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи "нетто", шт.

8

Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи "gross", шт.

9

Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи "нетто", шт.

10

Примітки

 

Додаток 7
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 3 розділу II)

Довідка про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка провадить клірингову діяльність

6

Вартість послуги особи, яка провадить клірингову діяльність

7

Примітки

 

Додаток 8
до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 2 розділу III)

Довідка для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність

1

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

2

Дата заповнення

3

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

4

Примітки
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали