ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 лютого 2012 року N 53

Про затвердження Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), Указу Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (Порядок N 33/2012), Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 445 (Указ N 445/2011), наказую:

1. Затвердити Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України (далі - Положення), що додається.

2. Визначити Управління запобігання та протидії корупції та Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України відповідальними за забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, у центральному апараті Держземагентства України, посад керівників та заступників керівників територіальних органів Держземагентства України.

3. Управлінню кадрової політики та персоналу здійснювати призначення кандидатів на посади державних службовців у центральному апараті Держземагентства України, керівників та заступників керівників територіальних органів Держземагентства України тільки за наявності позитивної довідки про результати спеціальної перевірки.

4. Управлінню запобігання та протидії корупції та Управлінню кадрової політики та персоналу забезпечити неухильне виконання вимог Положення.

5. Голові Рескомзему АР Крим, керівникам головних управлінь Держкомзему/Держземагентства України в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити розроблення та затвердження положень у відповідних органах і неухильне їх виконання.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
07.02.2012 N 53


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України

1. Це Положення визначає порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави у центральному апараті Держземагентства України, посад керівників та заступників керівників територіальних органів Держземагентства України.

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на Голову Держземагентства України.

3. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у центральному апараті Держземагентства України, посад керівників та заступників керівників територіальних органів Держземагентства України (далі - кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

громадянства;

інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення та іншими необхідними документами до Управління кадрової політики та персоналу, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

6. У день отримання письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки Управління кадрової політики та персоналу передає до Управління запобігання та протидії корупції належним чином завірені копії наступних документів:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки - 6 прим.;

2) автобіографії - 6 прим.;

3) паспорта - 6 прим.;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, визначеною Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

6) медичної довідки про стан здоров'я (за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України);

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених цим пунктом, документи в той же день повертаються до Управління кадрової політики та персоналу на доопрацювання.

7. Управління запобігання та протидії корупції не пізніше наступного робочого дня після одержання від Управління кадрової політики та персоналу копій документів, зазначених у пункті 6 цього Положення, готує до органів, зазначених у пункті 8 цього Положення, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності), запит про проведення спеціальної перевірки (далі - запит) (форма 2, додається).

Запит готується на бланку Держземагентства України та підписується Головою Держземагентства України, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки.

8. Спеціальна перевірка проводиться наступними органами:

1) Міністерством внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

2) Міністерством юстиції України - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;

3) Державною податковою службою України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) за минулий рік;

4) Міністерством охорони здоров'я України - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;

5) Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

6) Державною міграційною службою України - щодо відомостей про громадянство.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.

9. До запиту додаються копії:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографії;

3) паспорта;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) за минулий рік;

6) медичної довідки про стан здоров'я;

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту, надсилаються всім органам, які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4 - 9, надсилаються органам, які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 8 цього Положення.

10. Управління запобігання та протидії корупції не пізніше наступного робочого дня після одержання інформації про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, від державних органів, що проводили спеціальну перевірку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3, додається), яка підписується начальником Управління запобігання та протидії корупції.

11. Довідка про результати спеціальної перевірки реєструється у Журналі обліку довідок про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, у Держземагентстві України (форма 4, додається)

12. Довідка про результати спеціальної перевірки не пізніше наступного робочого дня після підписання передається до Управління кадрової політики та персоналу. Така довідка додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

13. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей Управління кадрової політики та персоналу готує та подає Голові Держземагентства України проект рішення про відмову кандидату у призначенні на посаду.

14. Управління запобігання та протидії корупції протягом трьох робочих днів з дня надходження за результатами спеціальної перевірки інформації про подання кандидатом неправдивих відомостей повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.

15. Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу, який проводив спеціальну перевірку.

16. Рішення про відмову кандидату у призначенні на посаду з підстави, зазначеної у пункті 14 цього Положення, може бути оскаржено до суду.

17. У разі переведення кандидата на іншу посаду у межах центрального апарату Держземагентства України чи того ж самого територіального органу Держземагентства України спеціальна перевірка щодо нього не проводиться.

 

Начальник Управління
запобігання та протидії корупції

Р. М. Карпов


 

Форма 1
до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, затвердженого наказом Держземагентства України
07.02.2012 N 53


ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави

Я, __________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
_
                                                                                           (дата і місце народження)
зареєстрований (зареєстрована) за адресою
_
та фактично проживаю за адресою _______
_,
реєстраційний номер облікової картки платника податків*
_
претендую на зайняття посади ___________
_
                                                                               (найменування посади та органу державної влади)
і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.


___ 20__ р.


(підпис)



* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


 

Форма 2
до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, затвердженого наказом Держземагентства України
07.02.2012 N 53


_
(найменування органу, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) просимо подати до Державного агентства земельних ресурсів України згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33/2012 (Порядок N 33/2012), відомості про
_
                                          (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,
_
                                                                                          дата і місце народження,
_
                                                                             серія та номер паспорта, ким і коли виданий,
_
                                                          адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,
_
                                                                                                         місце роботи)


Додаток:

копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу на ___ арк.


Голова Держземагентства України


(підпис)


 

Форма 3
до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, затвердженого наказом Держземагентства України
07.02.2012 N 53


"___" 20__ N ___


ДОВІДКА

про результати спеціальної перевірки відомостей щодо
_______,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) претендує на зайняття посади
_
_
(найменування посади та органу державної влади)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33/2012 (Порядок N 33/2012), Державним агентством земельних ресурсів України проведено спеціальну перевірку відомостей про
_
                                                                                           (прізвище та ініціали,
_
                                                 дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,
_,
                                                                           пов'язаної з виконанням функцій держави)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ___
_
та фактично проживає за адресою ________
_.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів _.
                                                                                                                                                                       (зазначаються у разі наявності)

Запити про надання відомостей про ______
                                                                                                                            (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної міграційної служби України.

Інформації, що перешкоджає зайняттю _____
                                                                                                                                 (прізвище та ініціали особи)
посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
_.
                                                                          (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне))


Начальник Управління запобігання
та протидії корупції


(прізвище та ініціали)


(підпис)


 

Форма 4
до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, затвердженого наказом Держземагентства України
07.02.2012 N 53


Журнал
обліку довідок про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, у Держземагентстві України

N довідки

Дата реєстрації довідки

Прізвище, ім'я та по батькові особи, стосовно якої проводилася спеціальна перевірка

Посада, на яку претендує кандидат

Результат перевірки (позитивний/
негативний)

Передано до Управління кадрової політики та персоналу

дата передачі

прізвище, ініціали отримувача

підпис отримувача

1

2

3

4

5

6

7

8





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали