МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 лютого 2009 року N 102

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору керівників підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 21.10.2008 N 516

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання", наказу Мінпаливенерго від 21.10.2008 N 516 "Про створення Конкурсної комісії з відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінпаливенерго" наказую:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору керівників підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, що додається.

2. Затвердити форму звіту про призначення за результатами конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, що додається.

3. Доповнити підпункт 2.1 пункту 2 наказу Мінпаливенерго від 21.10.2008 N 516 наступним: "...та затвердженим Положенням про порядок проведення конкурсного відбору керівників підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та енергетики України
19.02.2009 N 102

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінпаливенерго

Загальна частина

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання - державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (Додаток 1), крім:

керівників малих державних підприємств, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

керівників, які призначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) Мінпаливенерго, із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору.

3. Для проведення конкурсного відбору орган управління утворює постійно діючу комісію (далі - комісія) у складі не менш як п'ять осіб і призначає її голову.

До складу комісії обов'язково включається представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації за місцезнаходженням підприємства, а також представник господарської структури, що виконує функції з управління підприємством (за наявності).

Члени комісії повинні мати кваліфікацію, необхідну для розгляду документів і пропозицій, внесених особами, що виявили бажання брати участь в конкурсному відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

4. Комісія:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору (далі - оголошення)

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця.

забезпечує опублікування його результатів

5. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом. Протокол підписується усіма присутніми членами комісії з висловленням позиції щодо голосування, допуску кандидатів до участі в конкурсі та визначення найкращих пропозицій, поданих учасниками. Підготовка протоколу здійснюється Секретарем комісії впродовж триденного терміну та затверджується Головою комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови комісії.

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

8. Оголошення оприлюднюється на офіційному сайті органу управління, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента.

10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає комісії:

заяву на ім'я Голови комісії із зазначенням місця роботи претендента на даний час (за наявності) і проханням розглянути його матеріали для участі в конкурсі на посаду керівника підприємства, запропонованого до конкурсу.

належним чином завірені: копію документа, що посвідчує особу (паспорт), витяг з трудової книжки, копію документа про повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю.

заповнений аркуш обліку кадрів з фотокарткою;

інформацію про досвід успішної роботи з управління підприємством (інформація про досягнення, які здобуто претендентом за період його роботи на керівних посадах, в тому числі участь у навчанні з підвищення кваліфікації, його нагороди та подяки);

довідку про стан здоров'я, яка містить висновки терапевта, кардіолога, невропатолога (форма 122-2/о Мінохоронздоров'я) та нарколога (форма 140/о Мінохоронздоров'я);

довідку про відсутність в особи судимості (форма ІП-1 Міністерства внутрішніх справ України);

рекомендації та інші документи на його розсуд (рекомендації можуть бути надані: керівником вищого рівня з місця роботи претендента; з попередніх місць роботи претендента; підприємствами, установами, організаціями, з якими співпрацює претендент).

біографічну довідку встановленого зразка (Додаток 2).

Відповідальність за достовірність наданих документів несе претендент.

Документи завіряються кадровою службою підприємства, на якому працює претендент, або кадровою службою Міністерства у разі наявності оригіналів документів та якщо претендент тимчасово не працює.

11. Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

номер заяви;

прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата і час запису;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

на посаду керівника якого підприємства претендує.

12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

Перший етап конкурсного відбору:

13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Положення документів, відсутності повної вищої освіти за відповідною спеціальністю та досвіду успішної роботи, а також за наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

Підготовка до другого етапу конкурсного відбору:

16. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції.

Для підготовки конкурсних пропозицій учасники мають право ознайомлюватися з інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, (за минулий період (не більше року)) не пізніше 10-денного терміну з дня проведення першого етапу конкурсного відбору, відповідно до графіка, який надає комісія разом з витягом протоколу про допуск

відомості про баланс (форма N 1),

звіт про фінансові результати (форма N 2),

звіт про рух коштів (форма N 3),

звіт про власний капітал (форма N 4),

примітки до річної фінансової звітності (форма N 5),

розшифрування простроченої кредиторської заборгованості,

фінансовий план підприємства,

звіт про інвестиції в основний капітал.

Ознайомлення із зазначеними матеріалами проводиться з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, тобто у присутності Члена комісії та без надання будь-яких копій документів.

17. Приймання конкурсних пропозицій на державній мові розпочинається комісією з дня ухвалення рішення про допущення учасників до конкурсного відбору та закінчується за день до початку засідання комісії з їх розгляду, але не раніше ніж через 20 календарних днів після ухвалення такого рішення

Проте, з метою більш ретельного розгляду пропозицій на засіданні комісії, учасникам бажано надати їх не пізніше ніж за 3 календарних дні до другого етапу.

18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається:

план виробничої діяльності;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Другий етап конкурсного відбору:

19. Комісія по черзі заслуховує конкурсні пропозиції учасника конкурсного відбору (тривалість доповіді кожного учасника та час для відповідей на запитання визначається комісією на початку засідання) під час розгляду на закритому засіданні та враховує його здатність висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, готовність взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв'язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість.

Одним з основних критеріїв визначення переможця конкурсного відбору є показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема обсяг чистого прибутку, спрямованість конкурсної пропозиції на ефективне використання його виробничого потенціалу.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиції якого визнані комісією найкращими.

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії в присутності учасників конкурсу з дотриманням вимог пункту 13 цього Положення.

Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті Мінпаливенерго та у засобах масової інформації.

Рішення комісії є підставою для укладення контракту між Міністром та переможцем конкурсного відбору.

Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації проводиться в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства орган управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

21. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Положення або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи непогодження Кабінетом Міністрів України, призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.

 

Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб та на яких керівники можуть призначатися за конкурсом

 

Найменування

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

2008 р.

1

ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"

15463

2

ДП "Вінницькі теплові мережі"

434

3

ДП "Криворізька теплоцентраль"

1271

4

ДП "Лисичанська ТЕЦ"

357

5

ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"

580

6

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"

792

7

ДП "ТЕЦ - 2 "Есхар"

443

8

ДП "Укренерговугілля"

3325

9

ДП "Донбаське підприємство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій та мереж" (ДонОРГРЕС)

261

10

ДП "Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний, технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива"

66

11

ДП "Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль"

222

12

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

304

13

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

157

14

Державне підприємство з науково-технічних робіт по енергозбереженню в електроенергетиці "Укренергоефективність"

59

15

ДП "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут "Укренергомережпроект"

496

16

ДП "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"

189

17

Державне підприємство "Управління відомчої воєнізованої охорони"

101

18

ДП "Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації"

89

19

ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб"

213

20

ДП "Смоли"

569

21

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

7792

22

Державне науково-виробниче підприємство "Цирконій"

844

23

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

173

24

ДП "Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості"

958

25

ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології"

271

26

ДП "38 відділ інженерно-технічних частин"

280

27

ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд"

463

28

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості НДІНП "Масма"

184

29

ДП "Львівський державний інститут по проектуванню нафтопереробних та нафтохімічних підприємств" ("Львівдіпронафтохім")

138

30

ДП "Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами"

426

31

ДП "Полтавське управління геофізичних робіт"

226

32

ДП "Укртранснафтопродукт"

77

 

Додаток 2
до Положення

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

_____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Працює

 

 

 

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

 

 

 

Місце народження

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

 

 

 

Володіння мовами

 

 

 

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

 

 

 

Загальний стаж роботи

 

 

 

 

 

Депутат Ради

 

 

 

 

 

Стягнення

 

 

 

 

 

Сімейний стан

 

 

 

 

 

Домашня адреса

 

 

 

 

 

Контактний телефон

 

 

РОБОТА В МИНУЛОМУ:

Дата призначення - дата звільнення

Посада та назва підприємства, установи, організації на якому працював

Місцезнаходження підприємства, установи, організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрової служби

Підпис

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та енергетики України
19.02.2009 N 102

ФОРМА ЗВІТУ
про призначення за результатами конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінпаливенерго

N
з/п

Назва підприємства (місцезнаходження, код ЄДРПОУ)

Дата проведення конкурсу

Кількість учасників

Рішення конкурсної комісії

Рішення органу управління про призначення

Строк дії контракту із керівником підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали