Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

від 29 березня 2018 року N 18

Про затвердження Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Відповідно до підпунктів 14, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 (1258/98), із змінами, та з врахуваннями пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Національної служби посередництва і примирення, утвореної наказом Національної служби посередництва і примирення від 12 грудня 2017 року N 132, наказую:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), що додається.

Підстава: службова записка начальника відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) Акімова О. О.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ НСПП "Про затвердження Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)" від 25 березня 2014 року N 21 (Положення N 21).

3. Керівникам структурних підрозділів НСПП та начальникам відділень НСПП в областях забезпечити дотримання Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Окіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби посередництва і примирення
29 березня 2018 року N 18

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - Положення) визначає правові і організаційні засади здійснення Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (далі - Закон) системи заходів щодо реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

1.2. Основні терміни:

реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) - внесення НСПП в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування і місцезнаходження (юридичної адреси) та висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимоги, присвоєння колективному трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера та видання про це відповідного розпорядження НСПП;

призупинення реєстрації (тимчасове припинення реєстрації) висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) - офіційна процедура НСПП, яка фіксує тимчасове призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), якщо в письмовій інформації щодо реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) подаються дані, що потребують їх вивчення працівниками НСПП, насамперед щодо дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону, що стосуються:

- відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 Закону;

- повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

- визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

- дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців;

- дотримання порядку, процедури і строків прийняття найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

За результатами вивчення зазначених даних видається відповідне розпорядження НСПП;

відмова в реєстрації - констатація факту відступлення від норм законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту), дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), а також констатація факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства. Відмова в реєстрації зупиняє реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) до усунення виявлених порушень;

колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю;

найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;

роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;

уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки - уповноважений найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою орган (особа), наділений(на) повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору з моменту затвердження вимог до моменту припинення цього спору.

момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) - дата, коли уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка одержали від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог, і прийняли рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не надійшло;

Національна служба посередництва і примирення - постійно діючий державний орган, створений Президентом України, який сприяє поліпшенню соціально-трудових відносин, здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозує їх виникнення та сприяє своєчасному їх вирішенню, здійснює посередництво під час вирішення таких спорів (конфліктів).

1.3. Відповідно до положень частини шостої статті 15 та при дотриманні положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" реєстрації НСПП підлягають вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) та колективні трудові спори (конфлікти).

2. Розгляд матеріалів про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

2.1. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки після прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) у триденний строк надсилає НСПП письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту), в якій вказує:

- сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування і місцезнаходження (юридичної адреси);

- вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки;

- момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- орган чи особу, які будуть представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників);

- загальну кількість найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) на підприємстві, в установі та організації чи їх структурних підрозділах, де виник колективний трудовий спір (конфлікт), та кількість найманих працівників, які беруть участь в даному колективному трудовому спорі (конфлікті).

Разом із письмовою інформацією про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка надсилають на ім'я Голови НСПП або відповідного її відділення в Автономній Республіці Крим та областях (далі - відділення НСПП) додатки:

- оригінали підписних листів та протоколів;

- оригінали або належним чином завірені копії листів, наказів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію.

2.2. Письмова інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) надсилається:

на національному та галузевому рівнях - на ім'я Голови НСПП;

на виробничому, територіальному рівнях - відділенням НСПП.

2.3. Письмова інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку в книгах вхідних документів та передається на розгляд Голові НСПП, начальнику відділення НСПП для надання відповідного доручення.

2.4. Розгляд письмової інформації про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється в день отримання:

- по колективних трудових спорах (конфліктах) на національному та галузевому рівнях - відповідним підрозділом НСПП;

- по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому та територіальному рівнях - відділеннями НСПП.

2.5. За результатами розгляду письмової інформації про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях відділення НСПП готує і направляє не пізніше наступного дня (якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший робочий день), подання на ім'я Голови НСПП з додатком до нього копії відповідного письмового повідомлення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та копіями протоколів, листів, наказів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію:

- про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

- про призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, визначених підпунктом 4.1. цього Положення;

- про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, визначених підпунктом 5.1 цього Положення.

На вимогу Голови НСПП відділення НСПП надсилає додаткову інформацію, необхідну для реєстрації, призупинення реєстрації, відмови в реєстрації, відмови в знятті з реєстрації вимог та колективного трудового спору (конфлікту).

2.6. В поданні відділення НСПП на ім'я Голови НСПП вказуються:

- сторони колективного трудового спору (конфлікту) (повна назва сторін спору, а не їх абревіатура) та уповноважений орган чи уповноважена особа, які будуть представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та їх юридичні адреси (поштовий індекс, точна назва населеного пункту, району, області тощо);

- форма власності підприємства (установи, організації), на якому виник колективний трудовий спір (конфлікт);

- вид діяльності підприємства (установи, організації), на якому виник колективний трудовий спір (конфлікт), за Класифікацією видів економічної діяльності (Наказ N 457) (КВЕД);

- рівень колективного трудового спору (конфлікту) - виробничий, територіальний;

- момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (відповідно до рішення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки);

- висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимоги;

- коди висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог (відповідно до Класифікатора вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою у колективних трудових спорах (конфліктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 N 33 (Наказ N 33));

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз вимог щодо визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до положень статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (згідно з компетенцією роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено роботодавцем, уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, роботодавцем, уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз дотримання порядку і строків прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), визначених статтею 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

- обґрунтування відділення НСПП (в тому числі щодо повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", що стосуються відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 цього Закону, належної сторони колективного трудового спору (конфлікту), дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) тощо) - відповідно щодо реєстрації, призупинення реєстрації або відмови в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

- інші дані, що необхідні при реєстрації, призупиненні реєстрації, відмові в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) - орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади за місцем знаходження підприємства, установи, організації; центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить відповідне підприємство, установа або організація тощо.

2.7. Вимоги, висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту) щодо цих вимог, дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування та за відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, підлягають реєстрації НСПП у строки та в порядку, встановленому цим Положенням.

2.8. У разі встановлення відділенням НСПП в ході аналізу висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог невідповідності їх статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" або порушень норм підпункту 2.7 цього Положення, інших законодавчих та нормативно-правових актів - відділення НСПП направляє на ім'я Голови НСПП подання про відмову в реєстрації даних вимог відповідно до пункту 5 цього Положення.

2.9. Подання про реєстрацію, про призупинення реєстрації або про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку відповідним підрозділом НСПП і передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про підготовку проекту необхідного розпорядження НСПП.

З моменту отримання доручення Голови НСПП відповідний структурний підрозділ НСПП готує проект відповідного розпорядження в термін, передбачений підпунктом 2.5 Положення, і подає його на підпис Голові НСПП.

3. Реєстрація висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

3.1. Реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється розпорядженням НСПП, в якому визначаються:

- дата і номер розпорядження НСПП;

- назва розпорядження НСПП;

- факт реєстрації колективного трудового спору (конфлікту);

- реєстраційний номер колективного трудового спору (конфлікту);

- факт реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог;

- рішення про відмову в реєстрації окремих вимог (частин вимог) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки (в разі необхідності, відповідно до підпункту 2.8 цього Положення);

- найменування уповноваженого представницького органу (особи), найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, юридичних осіб, на адресу яких надсилається розпорядження НСПП (орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить відповідне підприємство, установа або організація, відділення НСПП).

3.2. Реєстраційний номер, який присвоюється колективному трудовому спору (конфлікту), складається наступним чином:

перші три цифри - порядковий номер реєстрації (для прикладу - 001);

через дефіс наступні дві цифри - останні дві цифри поточного року (для прикладу - 13);

через дріб записується код адміністративно-територіальної одиниці;

через дефіс - позначення буквою рівня колективного трудового спору (конфлікту) (на виробничому рівні - В, на територіальному рівні - Т, на галузевому рівні - Г, на національному рівні - Н).

Коди адміністративно-територіальних одиниць:

Автономна Республіка Крим - 01

Вінницька область - 02

Волинська область - 03

Дніпропетровська область - 04

Донецька область - 05

Житомирська область - 06

Закарпатська область - 07

Запорізька область - 08

Івано-Франківська область - 09

Київська область - 10

Кіровоградська область - 11

Луганська область - 12

Львівська область - 13

Миколаївська область - 14

Одеська область - 15

Полтавська область - 16

Рівненська область - 17

Сумська область - 18

Тернопільська область - 19

Харківська область - 20

Херсонська область - 21

Хмельницька область - 22

Черкаська область - 23

Чернівецька область - 24

Чернігівська область - 25

місто Київ - 26

місто Севастополь - 27.

3.3. Дані про колективний трудовий спір (конфлікт) (сторони колективного трудового спору (конфлікту), висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимоги, реєстраційний номер) вносяться відповідним структурним підрозділом НСПП в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 08.08.2008 року N 99 (Наказ N 99).

3.4. Зміни до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) вносяться у разі:

- змін у назві сторони колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку із зміною роботодавця, де виник цей спір, організаційно-правової форми юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органів управління, зміни складу, структури, найменування уповноваженого роботодавцем органу тощо;

- прийняття уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, рішення про актуалізацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог в частині строків їх виконання або кількісних показників;

-в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Письмова інформація сторін колективного трудового спору (конфлікту) про необхідність внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) надсилається:

щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на національному та галузевому рівнях - на ім'я Голови НСПП;

щодо колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному рівнях - відділенням НСПП.

3.6. За результатами розгляду письмової інформації про необхідність внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) відділення НСПП готують і направляють на ім'я Голови НСПП подання про внесення змін до відповідного розпорядження НСПП.

3.7. Подання про внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) реєструється в установленому порядку і передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення відповідному структурному підрозділу НСПП про підготовку проекту необхідного розпорядження НСПП.

Відповідний структурний підрозділ НСПП готує проект розпорядження НСПП про внесення змін до розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) і подає його на підпис Голові НСПП.

4. Призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

4.1. Реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) призупиняється у випадках, якщо:

- в письмовій інформації подаються дані, що потребують їх вивчення працівниками НСПП, насамперед щодо повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), а також дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", що стосуються відповідності вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) положенням статті 2 цього Закону, дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців, дотримання порядку прийняття представницьким органом найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілкою рішення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців звернувся до НСПП із заявою (іншими підтверджуючими документами, доказами) про відсутність необхідних повноважень у представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

- роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців звернувся із заявою про наявні, з його точки зору, порушення при формуванні і затвердженні вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та визначенні органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

- в письмовій інформації від сторін колективного трудового спору (конфлікту), відповідних органів державної влади повідомляється про розгляд іншої справи в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, що унеможливлює в даний час реєстрацію або наступні розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту).

4.2. Призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється шляхом видання розпорядження НСПП за поданням відділень НСПП на термін, необхідний для вивчення обставин, визначених підпунктом 4.1 Положення, але, як правило, не більше семи календарних днів.

Призупинення реєстрації може бути продовжено за рішенням Голови НСПП на термін, необхідний для вивчення обставин, визначених підпунктом 4.1 Положення за обґрунтованим поданням відділення НСПП.

4.3. За результатами вивчення обставин, визначених підпунктом 4.1 Положення, Голова НСПП приймає рішення про реєстрацію, призупинення реєстрації на термін, необхідний для вирішення питання, визначеного в абзаці шостому підпункту 4.1 цього Положення, або відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

4.4. У разі, якщо обставини, передбачені підпунктом 4.1 Положення, виявлені після реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), раніше видане розпорядження НСПП про реєстрацію цього спору (конфлікту) призупиняється на період проведення відповідної перевірки з дотриманням умов, визначених підпунктами 4.2 та 4.3 цього Положення.

4.5. У разі призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), після проведеної відповідної перевірки відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію або відмову в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) на ім'я Голови НСПП.

За результатами проведеної відповідної перевірки, у разі якщо юридичні підстави для відмови у реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) відсутні, відділення НСПП готує рішення про результати перевірки та надсилає його разом із поданням про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) на ім'я Голови НСПП.

5. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

5.1. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) може бути у випадках, якщо:

- висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимоги не відповідають положенням статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- в результаті перевірки не підтвердились повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) або сторона спору не є належною;

- порушені положення статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" щодо процедури формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, оформлення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки відповідним протоколом і надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців;

- порушені положення частини 1 статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" щодо порядку прийняття рішення уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки про момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- реєстрація або наступні розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) неможливі до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Відмова в реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється розпорядженням НСПП за поданням відділення НСПП, підготовленим відповідно до підпунктів 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 цього Положення.

5.3. Після усунення виявлених порушень або вирішення справи, що розглядалася в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства та унеможливлювала розгляд та вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), орган (особа), уповноважений представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка, подають необхідні документи і реєстрація висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) проводиться відповідно до пунктів 2, 3 цього Положення.

6. Зняття колективних трудових спорів (конфліктів) та/або висунутих найманими працівниками, профспілкою окремих вимог з реєстрації

6.1. Зняттю з реєстрації підлягають колективні трудові спори (конфлікти) та/або висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою окремі вимоги у разі:

- вирішення зареєстрованих НСПП висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

- відмови найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) чи профспілки або уповноваженого ними органу (особи) від висунутих вимог;

- прийняття найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою (які є стороною спору) або уповноваженими ними органами (особами) рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту);

- встановлення в результаті перевірки порушень чинного законодавства України з питань реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) у випадках, визначених у підпункті 5.1 Положення;

- припинення трудових відносин між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), в тому числі у зв'язку із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували відповідні вимоги;

- вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог у суді;

- прийняття судом рішення про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та/або колективних трудових спорів (конфліктів);

- відкликання найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою або уповноваженим ними органом (особою) документів, поданих для реєстрації колективного трудового спору (конфлікту);

- якщо вимоги, висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або уповноваженим ними органом (особою) або профспілкою суперечать чинному законодавству України;

- якщо підприємство, де зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт), знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, що унеможливлює проведення примирних процедур.

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Зняттю з реєстрації підлягають також одна або декілька із зареєстрованих НСПП висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог у порядку, визначеному підпунктами 6.1, 6.3 - 6.15 цього Положення.

6.3. Зняття з реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) та висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог здійснюється:

- на підставі письмового повідомлення органу (особи), уповноваженого представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті), про вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

- на підставі письмового звернення сторони колективного трудового спору (конфлікту), яка відповідно до положень статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" повідомила про виникнення колективного трудового спору (конфлікту), або обох сторін колективного трудового спору (конфлікту) про зняття з реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

- на підставі встановлених в результаті перевірки порушень положень чинного законодавства України при формуванні і затвердженні вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки, визначенні органу чи особи, які представляють інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки оформлення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки відповідним протоколом і надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців, при прийнятті уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт);

- на підставі встановлення в результаті перевірки відсутності повноважень у представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- на підставі встановленого в результаті перевірки факту припинення трудових відносин між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), в тому числі у зв'язку із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували вимоги;

- на підставі ухвали суду про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

6.4. У разі, якщо роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців інформує про вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), а орган (особа), уповноважений представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті), відмовляється дати підтвердження про вирішення висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), то відповідний структурний підрозділ НСПП, відділення НСПП проводять аналіз виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців вимог.

Після встановлення факту виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог відділення НСПП направляє Голові НСПП подання про зняття колективного трудового спору (конфлікту) та/або висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог з реєстрації.

Якщо в результаті аналізу виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки встановлено, що дані вимоги не виконані, то відділення НСПП направляє на ім'я Голови НСПП подання з обґрунтуванням про відмову в знятті колективного трудового спору (конфлікту) та/або висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою окремих вимог з реєстрації.

6.5. Підставою для зняття колективного трудового спору (конфлікту) та/або висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою окремих вимог з реєстрації можуть бути також:

- рішення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку із частковим виконанням вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців;

- укладення спільної угоди сторін колективного трудового спору (конфлікту) про його вирішення або припинення;

- укладення спільної угоди сторін колективного трудового спору (конфлікту) про поетапне виконання висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог, створення системи ефективного контролю за виконанням цієї угоди;

- рішення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- врегулювання розбіжностей та задоволення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки через колективний договір, угоду, що діє на підприємстві;

- рішення примирної комісії про вирішення або припинення розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлікту) в цілому;

- рішення трудового арбітражу про вирішення або припинення розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлікту) в цілому, яке за попередньою домовленістю між сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є обов'язковим для виконання.

- розгляд вимог, висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою у судовому порядку.

6.6. Зняття з реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) та/або висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою окремих вимог здійснюється розпорядженням Голови НСПП:

- по колективних трудових спорах (конфліктах) на галузевому і національному рівнях на підставі пропозицій відповідного структурного підрозділу НСПП;

- по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому, територіальному рівнях на підставі подання відділення НСПП.

6.7. Пропозиції відповідного структурного підрозділу НСПП та подання відділення НСПП готується в триденний строк з дня надходження документів, визначених в підпунктах 6.3, 6.4, 6.5 цього Положення (якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший робочий день).

В разі необхідності в цей строк відповідним структурним підрозділом НСПП, відділенням НСПП здійснюється перевірка отриманої інформації.

6.8. В поданні відділення НСПП зазначаються:

сторони колективного трудового спору (конфлікту), їх повне найменування і місцезнаходження (юридична адреса);

реєстраційний номер колективного трудового спору (конфлікту), дата його виникнення, дата і номер розпорядження НСПП про його реєстрацію;

висунуті найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимоги;

хід примирних процедур у процесі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (засідання примирних комісій, трудових арбітражів тощо);

підстави для зняття з реєстрації вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки та колективного трудового спору (конфлікту);

обґрунтування пропозицій відділення НСПП.

До подання додається копія документа, на підставі якого вноситься клопотання про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки.

6.9. Підготовка проекту розпорядження НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки здійснюється відповідним структурним підрозділом НСПП.

6.10.У розпорядженні НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки зазначаються:

- дата і номер розпорядження НСПП;

- назва розпорядження НСПП;

- констатація факту зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

- підстави видання розпорядження;

- рішення про зняття з реєстрації і контролю колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

- найменування уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, юридичних осіб, на адресу яких надсилатиметься розпорядження НСПП (орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа або організація, відділення НСПП).

В разі зняття з реєстрації однієї або декількох із зареєстрованих НСПП висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог в розпорядженні НСПП про зняття з реєстрації окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки дається рекомендація сторонам колективного трудового спору (конфлікту) щодо подальшого проведення примирних процедур по вирішенню решти вимог, а відповідному відділенню НСПП дається доручення щодо сприяння вирішенню вимог, що залишилися невирішеними.

6.11. Дані про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки вносяться відповідним структурним підрозділом НСПП у Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, визначеному Інструкцією про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

6.12. Відмова в знятті з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки може бути у випадку, коли:

- уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілка висловили незгоду із фактом вирішення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та колективного трудового спору (конфлікту) і в результаті перевірки відповідним структурним підрозділом НСПП, відділенням НСПП встановлено факт невиконання вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки;

6.13. Про відмову в знятті з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки видається розпорядження НСПП, яке готується на підставі подання відділення НСПП та пропозицій відповідного структурного підрозділу НСПП.

6.14. Відмова в знятті з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки констатує факт відступлення від положень чинних законодавчих та нормативно-правових актів, якими регулюється порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту), і зобов'язує сторони колективного трудового спору (конфлікту) продовжувати пошук шляхів вирішення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, а також зобов'язує відповідний структурний підрозділ НСПП, відділення НСПП до подальшого сприяння взаємодії сторін колективного трудового спору (конфлікту) у пошуку взаємоприйнятного рішення щодо задоволення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

6.15. Розпорядження НСПП про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки про відмову в знятті з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлікту), відповідному органу місцевого самоврядування, місцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа або організація (в разі необхідності), відповідному відділенню НСПП.

6.16. Після зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки копія розпорядження НСПП підшивається у справу, заведену відповідно до пункту 3 Порядку формування і ведення справ колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 28.12.2002 року N 437, із змінами, і зберігається в архіві відповідного відділення НСПП або відповідного структурного підрозділу НСПП (в залежності від рівня колективного трудового спору (конфлікту).

7. Заключні положення

7.1. Розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників), профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), призупинення реєстрації, відмову в реєстрації, зняття з реєстрації, відмову у знятті з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) та/або окремих вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, призупинення або відновлення дії раніше виданих розпоряджень НСПП після їх підписання впродовж дня надсилається відповідним структурним підрозділом НСПП факсимільним повідомленням та/або електронною поштою відповідному відділенню НСПП - для невідкладного інформування сторін колективного трудового спору (конфлікту).

Інші екземпляри зазначених розпоряджень НСПП надсилаються в установленому порядку (поштою, факсимільним повідомленням та/або електронною поштою) сторонам колективного трудового спору (конфлікту), органу місцевого самоврядування, місцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа або організація (в разі необхідності), відділенню НСПП та один екземпляр залишається у відповідному структурному підрозділі НСПП.

7.2. У разі надходження ухвали суду про відкриття провадження та призначення справи до розгляду за позовною заявою роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців про скасування розпорядження НСПП щодо реєстрації висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), НСПП своїм розпорядженням призупиняє дію розпорядження, що оскаржується, на період судового розгляду - з дати, на яку призначено судовий розгляд справи.

7.3. У разі прийняття судом рішення про задоволення позовної заяви роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), таке розпорядження НСПП підлягає скасуванню.

7.4. У разі прийняття судом рішення про відмову в задоволенні позовної заяви роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців про скасування розпорядження НСПП про реєстрацію висунутих найманими працівниками (окремою категорією найманих працівників) або профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту), НСПП своїм розпорядженням відновлює дію цього розпорядження.

7.5. У разі відмови сторін колективного трудового спору (конфлікту), від позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги (за наявності відповідного рішення суду) або прийняття органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту) у період, коли відповідно до підпунктів 4.1., 4.4., 7.3 цього Положення розпорядження НСПП про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) було призупинено на період судового розгляду, НСПП своїм розпорядженням відновлює дію розпорядження про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) та приймає рішення про зняття його з реєстрації як вирішеного/припиненого.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали