Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2018

м. Київ

N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 527/31979

Про затвердження Положення про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 14 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", підпункту 2 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411 (Постанова N 411), постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року N 242 ДСК, та з метою створення нормативно-правової бази у сфері протидії технічним розвідкам

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам, що додається.

2. Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал-лейтенант

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
04 квітня 2018 року N 220

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 527/31979

Положення
про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, видання нових та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам (далі - НД ПДТР), які визначають організаційні та інженерно-технічні заходи з протидії технічним розвідкам (далі - ПДТР), встановлюють норми, вимоги і рекомендації з ПДТР, порядок і методики контролю ефективності вжитих заходів з ПДТР.

2. Вимоги НД ПДТР є обов'язковими для виконання при проведенні організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання або ускладнення добування засобами технічної розвідки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, про зразки озброєння, військову та спеціальну техніку, військові об'єкти, об'єкти оборонно-промислового комплексу, інші об'єкти, діяльність державних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ та організацій в інтересах оборони і безпеки держави.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року N 242 ДСК, наказі Адміністрації Держспецзв'язку від 08 грудня 2014 року N 144/ДСК, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2014 року за N 1635/26412, інших нормативно-правових актах у сфері протидії технічним розвідкам.

4. Викладення, оформлення та позначення НД ПДТР встановлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

5. Підставою для розроблення НД ПДТР, внесення змін і доповнень до них (далі - розроблення) можуть бути нормативно-правові акти, державні програми розвитку системи захисту інформації, інші науково-технічні та цільові програми у сфері ПДТР, рішення Голови Держспецзв'язку.

II. Розроблення та погодження НД ПДТР

1. На етапі підготовки до розроблення НД ПДТР визначаються доцільність його створення, послідовність робіт, можливі виконавці проекту, джерела фінансування тощо.

2. НД ПДТР розробляється Адміністрацією Держспецзв'язку або на її замовлення шляхом проведення науково-дослідних робіт іншим виконавцем (далі - розробник НД ПДТР).

3. Проект НД ПДТР розробляється відповідно до технічного завдання, затвердженого Головою Держспецзв'язку.

4. Стадії розроблення проекту НД ПДТР:

встановлення необхідності (доцільності) виконання науково-дослідної роботи з розроблення НД ПДТР;

визначення можливих виконавців (за потреби виконавців науково-дослідних робіт), джерел фінансування тощо;

опрацювання, погодження та затвердження технічного завдання;

розроблення першої редакції проекту НД ПДТР (розроблення проекту, надсилання на розгляд, отримання відгуків);

підготовка остаточної редакції проекту НД ПДТР (аналіз відгуків, доопрацювання проекту, погодження, подання на затвердження).

5. Можливі розробники НД ПДТР, а також джерела фінансування необхідних робіт визначаються згідно з вимогами чинного законодавства.

6. Технічне завдання розробляється на основі прогнозування та перспектив подальшого розвитку системи ПДТР, аналізу науково-технічної документації, інформаційних матеріалів щодо новітніх досягнень, а також досвіду використання НД ПДТР.

7. Технічне завдання на розроблення НД ПДТР містить інформацію про:

підставу для розроблення НД ПДТР;

мету та завдання розроблення НД ПДТР;

виконавців;

призначення, обсяг та вимоги до порядку розроблення й оформлення НД ПДТР;

розділи НД ПДТР, їх стислий зміст;

взаємозв'язок з іншими нормативними документами;

перелік установ та організацій, яким проект НД ПДТР подається на розгляд та погодження (за потреби);

етапи робіт, строки їх виконання;

вимоги до забезпечення охорони державної таємниці (за потреби);

додатки (за потреби).

Залежно від специфіки нормативного документа дозволяється уточнювати зміст розділів, об'єднувати окремі розділи та вводити нові. Зміни до затвердженого технічного завдання вносять доповненням, яке погоджують і затверджують у тому самому порядку, що й основний документ.

8. Одночасно з розробленням проекту НД ПДТР складається пояснювальна записка до нього, в якій викладається інформація про:

підставу і мету розроблення НД ПДТР;

взаємозв'язок з іншими нормативними документами;

стислу характеристику положень, що містяться в проекті НД ПДТР;

результати розгляду та погодження НД ПДТР;

джерела інформації, які були використані під час підготовки проекту НД ПДТР.

Пояснювальна записка підписується керівником розробника НД ПДТР.

9. Якщо під час розроблення проекту НД ПДТР виникає потреба у зміні, доповненні або скасуванні чинних нормативних документів, одночасно з розробленням проекту НД ПДТР готуються обґрунтовані пропозиції щодо зміни, доповнення, скасування чинних нормативних документів.

10. Перша редакція проекту НД ПДТР розглядається відповідно до вимог технічного завдання на розроблення НД ПДТР.

Проект НД ПДТР надсилається на розгляд закладам, установам та організаціям згідно з переліком, зазначеним у технічному завданні.

Під час опрацювання проекту НД ПДТР слід вжити вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей (проведення робочих нарад, робочих зустрічей тощо).

11. Розробник НД ПДТР на підставі зауважень і пропозицій, наявних у відгуках, доопрацьовує проект НД ПДТР, уточнює пояснювальну записку, готує зведення відгуків на першу редакцію проекту нормативного документа у сфері протидії технічним розвідкам (далі - зведення відгуків) за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

12. Доопрацьований проект НД ПДТР разом із пояснювальною запискою до нього, зведенням відгуків та аркушем погодження розробник НД ПДТР повторно надсилає на погодження до закладів, установ та організацій згідно з переліком, що зазначений у технічному завданні на розроблення НД ПДТР.

Заклади, установи та організації, з якими погоджується проект НД ПДТР, повертають його у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня повторного одержання проекту, разом з висновком щодо погодження НД ПДТР, підписаним керівником або його заступником.

13. Остаточна редакція проекту НД ПДТР подається на розгляд Науково-технічної ради Адміністрації Держспецзв'язку для прийняття рішення про схвалення проекту або повернення його для доопрацювання.

Науково-технічна рада Адміністрації Держспецзв'язку у разі потреби може прийняти рішення про доопрацювання проекту НД ПДТР.

III. Реєстрація та затвердження НД ПДТР

1. НД ПДТР затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку.

2. Проект НД ПДТР подається розробником НД ПДТР на реєстрацію та затвердження у трьох примірниках.

3. НД ПДТР реєструється в книзі реєстрації нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам за формою згідно з додатком 2 до цього Положення. Під час реєстрації йому присвоюється відповідний код згідно з додатком 3 до цього Положення.

4. Перший примірник НД ПДТР зберігається разом з наказом Адміністрації Держспецзв'язку про його затвердження, другий - в окремій справі разом із:

технічним завданням на розроблення НД ПДТР;

пояснювальними записками;

проектами перших редакцій НД ПДТР у друкованому та в електронному вигляді;

оригіналами документів, що підтверджують його погодження (аркуші погодження);

зведенням відгуків;

матеріалами експертизи (у разі потреби);

іншими матеріалами відповідно до вимог технічного завдання.

Третій примірник НД ПДТР у друкованому та електронному вигляді призначено для формування національного фонду нормативних документів.

IV. Видання НД ПДТР та інформація про нього

1. Інформація про затвердження і набрання чинності НД ПДТР розміщується на web-сайті Держспецзв'язку з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та службової інформації.

2. Розмноження та розповсюдження НД ПДТР здійснюються за погодженням з Адміністрацією Держспецзв'язку.

V. Порядок скасування НД ПДТР

1. НД ПДТР скасовується наказом Адміністрації Держспецзв'язку на підставі рішення Науково-технічної ради Адміністрації Держспецзв'язку у разі розроблення нової редакції НД ПДТР або встановлення недоцільності подальшого його застосування.

2. На підставі рішення про скасування НД ПДТР відповідна інформація розміщується на web-сайті Держспецзв'язку з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та службової інформації.

 

Директор Департаменту державного
контролю у сфері захисту інформації
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

О. О. Бондаренко

 

Додаток 1
до Положення про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам
(пункт 11 розділу II)

ЗВЕДЕННЯ ВІДГУКІВ
на першу редакцію проекту нормативного документа у сфері протидії технічним розвідкам

___________
(назва документа)

N
з/п

Номер розділу, пункту, підпункту, додатка, до якого вносяться зміни

Текст розділу, пункту, підпункту, додатка, до якого вносяться зміни

Найменування закладу, установи, організації, номер листа і дата

Зауваження та (або) пропозиції

Висновок розробника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам
(пункт 3 розділу III)

КНИГА
реєстрації нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам

N
з/п

Дата реєстрації

Код

Повна назва

На заміну якого документа чи введено вперше

Дата і номер наказу про затвердження

Термін набрання чинності

Розробник

Відмітки про перегляд, внесення змін, скасування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про порядок розроблення, прийняття та скасування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам
(пункт 3 розділу III)

Кодування нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам

  

Таблиця 1. Група НД ПДТР 

Група

Напрям розробки

1

Основоположні нормативні документи щодо загальних питань організації та функціонування системи ПДТР

2

Нормативні документи, що встановлюють вимоги (норми) щодо ПДТР, порядок та методи проведення заходів з ПДТР

Таблиця 2. Види НД ПДТР

Номер виду

Назва виду НД ПДТР

1
2
3
4
5
6
7

Основні положення
Норми
Методики
Рекомендації
Загальні технічні вимоги
Правила, інструкції
Методичні вказівки
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали