НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.05.2012

м. Київ

N 647


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2012 р. за N 1120/21432

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112, Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1001, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2006 року за N 1198/13072, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 серпня 2004 року N 371 "Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2004 року за N 1253/9852.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 червня 2004 року N 278 "Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності Національним депозитарієм України та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за N 1490/10089.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Петрашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій


 

Протокол засідання Комісії
від 8 травня 2012 р. N 21


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
08.05.2012 N 647

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 липня 2012 р. за N 1120/21432


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок складання, строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних (далі - Дані) про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (далі - Депозитарій).

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, у тому числі які мали право на провадження професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

дата виникнення нерегулярних Даних - дата, яка виникає у випадках, визначених пунктом 2 розділу III цього Положення;

нерегулярні Дані - Дані, визначені пунктом 4 розділу II цього Положення;

пакет акцій - частка акцій у бездокументарній формі у статутному капіталі певного емітента в обсязі 10 і більше відсотків, яка обліковується на рахунку в цінних паперах зберігача, депозитарію-кореспондента або емітента цінних паперів у депозитарії;

терміни "депозитарій-кореспондент", "облікова операція" та "адміністративна операція" вживаються в цьому Положенні згідно з визначеними у Положенні про депозитарну діяльність, затвердженому рішенням Комісії від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112;

утримувач пакета акцій (далі - утримувач) - зберігач цінних паперів, депозитарій-кореспондент, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються пакети акцій, або емітент бездокументарних цінних паперів, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються власні викуплені акції у кількості, що становлять пакет акцій.

4. Дані Депозитарію подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.

5. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою, за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 20 до цього Положення. У разі відсутності інформації, подання якої передбачено цим Положенням, депозитарій повинен зазначити про її відсутність поміткою "Х".

7. Дані Депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646 (Рішення N 646), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

8. Фінансова звітність депозитарію, утвореного у формі акціонерного товариства, розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за N 97/13364 (із змінами), або Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року N 981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за N 707/18002, або відповідно до Порядку розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 листопада 2010 року N 1780, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за N 179/18917.

Річна фінансова звітність підтверджується аудиторським висновком, який складається аудиторською фірмою, яка внесена до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, та розкривається у складі регулярної річної інформації емітента.

9. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії депозитарій зобов'язаний подати Дані відповідно до цього Положення та квартальну фінансову звітність в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки депозитарію та підписом керівника депозитарію або особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарію. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки депозитарію та підписом керівника депозитарію (кількість) аркушів".

10. Електронна форма Даних складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності депозитарію, депозитарій наводить її у примітках до довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щоквартальні;

нерегулярні.

2. Щоденні Дані депозитарію складаються з довідки про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії (додаток 1 до цього Положення) та довідки про здійснені депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2 до цього Положення).

3. Щоквартальні Дані депозитарію складаються з:

3.1. Довідки про адміністративні операції, здійснені депозитарієм (додаток 3 до цього Положення).

3.2. Довідки про облікові операції, здійснені депозитарієм (додаток 4 до цього Положення).

3.3. Довідки про обслуговування депозитарієм операцій емітента (додаток 5 до цього Положення).

3.4. Довідки про перелік зареєстрованих у документарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій (додаток 6 до цього Положення).

3.5. Довідки про перелік зареєстрованих у бездокументарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій (додаток 7 до цього Положення).

3.6. Довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів у депозитарії (додаток 8 до цього Положення).

3.7. Довідки про розподіл випусків акцій за утримувачами пакетів акцій (додаток 9 до цього Положення).

Інформація, наведена у додатку 9 до цього Положення, повинна відповідати поданим нерегулярним Даним (відповідно до додатка 16 до цього Положення) станом на останній день кварталу.

3.8. Довідки про облік у депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 10 до цього Положення).

3.9. Довідки про реєстрацію депозитарію як номінального утримувача цінних паперів у реєстрі власників іменних цінних паперів (за даними депозитарію) (додаток 11 до цього Положення).

3.10. Висновку органу внутрішнього контролю депозитарію щодо виявлених ним порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення (додаток 12 до цього Положення).

3.11. Довідки про прийняті на зберігання депозитарієм реєстри власників іменних цінних паперів та первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені у бездокументарну форму існування, за період (додаток 13 до цього Положення). Довідка заповнюється виключно Національним депозитарієм України.

3.12. Довідки про прийняті на зберігання депозитарієм, як уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від зберігачів, що припинили свою депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, за період (додаток 14 до цього Положення).

3.13. Довідки про тарифи на послуги депозитарію (додаток 15 до цього Положення).

4. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:

4.1. Довідки про утримувачів пакетів акцій (додаток 16 до цього Положення).

4.2. Довідки про призначення та/або анулювання Національним депозитарієм України міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 17 до цього Положення). Довідка заповнюється виключно Національним депозитарієм України.

4.3. Довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених зберігачами (додаток 18 до цього Положення). Довідка заповнюється виключно Національним депозитарієм України.

4.4. Довідки про кореспондентські відносини депозитарію (додаток 19 до цього Положення).

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Депозитарій подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 15-ї години дня, наступного за звітним;

щоквартальні - не пізніше 15-го включно числа місяця, наступного за звітним кварталом;

нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати їх виникнення.

2. Нерегулярні Дані депозитарію подаються за фактом їх виникнення у таких випадках:

зміни на рахунку утримувача пакета акцій, внаслідок яких пакет акцій становить 10 і більше відсотків статутного капіталу емітента або став меншим 10 відсотків статутного капіталу емітента (відкриття, закриття);

зміни на рахунку утримувача пакета акцій, внаслідок яких пакет акцій збільшився в обсязі від 10 до 100 відсотків статутного капіталу емітента або зменшився в обсязі від 100 до 10 відсотків статутного капіталу емітента (збільшення, зменшення);

проведення операції емітента щодо випущених ним цінних паперів, внаслідок якої відбулися зміни на рахунку утримувача пакета акцій (пов'язані з дробленням, консолідацією, анулюванням, реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу емітента);

призначення та/або анулювання Національним депозитарієм України міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів;

внесення Національним депозитарієм України до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених зберігачами;

укладання/розірвання депозитарієм договорів про кореспондентські відносини;

прийняття Національним депозитарієм України стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами, які оформлюються виключно в паперовій формі в довільному вигляді на фірмовому бланку депозитарію.

3. У разі якщо на рахунку в цінних паперах утримувача пакета акцій кілька змін відбувалось протягом одного операційного дня, Дані про нього подаються депозитарієм до Комісії станом на час закриття операційного дня.

4. Депозитарій у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних депозитарію (додаток 20 до цього Положення), в якій зазначаються причини заміни.

5. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

6. Термін подання Даних депозитарієм продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений термін у зв'язку з вилученням документів Депозитарію у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації).

Дані депозитарію мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

7. Звітним періодом для складання щоквартальних Даних є період, протягом якого юридична особа мала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

IV. Контроль за складанням та поданням Даних

Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна


 

Додаток 1
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата, станом на яку складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: загальна кількість, шт.

Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: зареєстрованих у документарній формі існування (шт.)

Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: зареєстрованих у бездокументарній формі існування (шт.)

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют*

Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в депозитарії, зареєстрованих у документарній формі існування

Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в депозитарії, зареєстрованих у бездокументарній формі існування

Операції переказу по рахунках зберігачів у депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)

Операції переказу по рахунках зберігачів у депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 2
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про здійснені депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата, станом на яку складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів*

Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют**

Дані про зберігача-постачальника: ідентифікаційний код

Дані про зберігача-одержувача: ідентифікаційний код

Дані про організатора торгівлі: ідентифікаційний код

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)

Кількість цінних паперів за договором (біржовим контрактом) (шт.)

Тип розрахунку: "1" - розрахунок без попереднього резервування активів, "2" - розрахунок з попереднім резервуванням активів, "3" - розрахунок за результатами клірингу з попереднім резервуванням активів

Ознака розрахунку: "1" - розрахунок без грошового врегулювання, "2" - розрахунок з грошовим урегулюванням

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 3
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про адміністративні операції, здійснені депозитарієм

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: відкрито рахунків за період (шт.)

Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: кількість внесених змін до анкети рахунку (шт.)

Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: закрито рахунків за період (шт.)

Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: відкрито рахунків за період (шт.)

Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: кількість внесених змін до анкети рахунку (шт.)

Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: закрито рахунків за період (шт.)

Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)

Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість внесених змін до анкети рахунку (шт.)

Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)

Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

Примітки


 

Додаток 4
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про облікові операції, здійснені депозитарієм

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів*

Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют**

Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів (шт.)

Вид операції - списання (крім матеріалізації): кількість операцій (шт.)

Вид операції - списання (крім матеріалізації): кількість цінних паперів (шт.)

Вид операції - переміщення, кількість операцій (шт.)

Вид операції - переміщення, кількість цінних паперів (шт.)

Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій (шт.)

Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)

Вид операції - переказ цінних паперів (обмеження обігу): кількість операцій (шт.)

Вид операції - переказ цінних паперів (обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)

Вид операції - переказ цінних паперів (відміна обмежень обігу): кількість операцій (шт.)

Вид операції - переказ цінних паперів (відміна обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)

Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій (шт.)

Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

Матеріалізація цінних паперів: кількість операцій (шт.)

Матеріалізація цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

Усього операцій (шт.)

Усього цінних паперів (шт.)

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 5
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про обслуговування депозитарієм операцій емітента

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів*

Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют**

Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій (шт.)

Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

Вид операції - погашення цінних паперів: кількість операцій (шт.)

Вид операції - погашення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

Усього операцій (шт.)

Усього цінних паперів (шт.)

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 6
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про перелік зареєстрованих у документарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані*

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют***

Дані про реєстроутримувача: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ****

Загальна кількість рахунків зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

Загальна кількість цінних паперів (шт.)

Загальна номінальна вартість цінних паперів

Примітки* За станом на останній день звітного кварталу.

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

*** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

**** Заповнюється для іменних цінних паперів.

 

Додаток 7
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про перелік зареєстрованих у бездокументарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані*

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют***

Глобальний сертифікат: вид ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат)****

Глобальний сертифікат: номер****

Глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії****

Загальна кількість рахунків зберігачів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

Загальна кількість рахунків депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах зберігачів (шт.)

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунках в цінних паперах у зберігачів

Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунках в цінних паперах у депозитаріїв-кореспондентів

Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку в цінних паперах у емітента

Примітки* За станом на останній день звітного кварталу.

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

*** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторі (Рішення N 646)в.

**** Заповнюється, якщо ГС/ТГС депоновано у цьому депозитарії.

 

Додаток 8
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів у депозитарії

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані*

Рік, за який складено Дані

Вид клієнта: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент

Дані про зберігача/депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код

Депозитарний договір/договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер

Депозитарний договір/договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам зберігача (шт.)

Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить зберігачу (шт.)

Кількість цінних паперів на рахунку зберігача/ депозитарію-кореспондента у депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)

Акції депозитарію у зберігача/ депозитарію-кореспондента: кількість (шт.)

Акції депозитарію у зберігача/ депозитарію-кореспондента: частка (%)

Примітки* Станом на останній день звітного кварталу.

 

Додаток 9
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про розподіл випусків акцій за утримувачами пакетів акцій

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані*

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют***

Вид утримувача: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент бездокументарних цінних паперів

Ідентифікаційний код утримувача

Кількість акцій на рахунку в цінних паперах утримувача в депозитарії (шт.)

Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%)

Примітки* Станом на останній день звітного кварталу.

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

*** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 10
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про облік у депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані*

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют***

Кількість викуплених цінних паперів (шт.)

Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів

Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%)

Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)

Примітки* Станом на останній день звітного кварталу.

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

*** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 11
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про реєстрацію депозитарію як номінального утримувача цінних паперів у реєстрі власників іменних цінних паперів (за даними депозитарію)

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані*

Рік, за який складено Дані

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют***

Кількість цінних паперів, що обслуговує депозитарій (шт.)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстроутримувача

Дата реєстрації депозитарію як номінального утримувача

Примітки* Станом на останній день звітного кварталу.

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

*** Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 12
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Висновок органу внутрішнього контролю депозитарію щодо виявлених ним порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення

Посада особи, яка виявила порушення

Дата виявлення порушення

Номер протоколу

Суть порушення

Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії

Примітки


 

Додаток 13
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм реєстри власників іменних цінних паперів та первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені у бездокументарну форму існування, за період*

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Вид документа: "1" - реєстр власників іменних цінних паперів, "2" - первинні документи

Номер акта приймання/передавання реєстру власників іменних цінних паперів/первинних документів

Дата приймання реєстру власників іменних цінних паперів/первинних документів

Номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі

Дані про емітента цінних паперів: ідентифікаційний код емітента цінних паперів

Дані про юридичну особу, від якої прийняті на зберігання реєстр власників іменних цінних паперів/первинні документи: ідентифікаційний код

Примітки* Заповнюється Національним депозитарієм України.

 

Додаток 14
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм, як уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від зберігачів, що припинили свою депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, за період

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Види інформації: види інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів*

Відомості про зберігача: ідентифікаційний код

Депозитарний договір: номер

Депозитарний договір: дата укладання

Дата відкриття рахунку в цінних паперах зберігача

Підстава припинення депозитарної діяльності зберігача: "01" - припинення зберігачем діяльності зберігача у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; "02" - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності зберігача; "03" - прийняття уповноваженим органом зберігача рішення про припинення провадження діяльності зберігача або припинення зберігача як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у зберігача, визначений уповноважений на зберігання); "04" - інше

Акт приймання-передавання: номер

Акт приймання-передавання: дата складання

Ідентифікаційний код емітента

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 35 "Вид інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 15
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про тарифи на послуги депозитарію

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Квартал, за який складено Дані

Рік, за який складено Дані

Вид тарифу

Примітки


 

Додаток 16
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про утримувачів пакетів акцій

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата виникнення нерегулярних Даних

Ідентифікаційний код емітента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Ідентифікаційний код утримувача

Країна реєстрації утримувача: країна світу*

Вид утримувача: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент бездокументарних цінних паперів

Тип події: вид змін на рахунку: "010" - відкриття рахунку; "021" - збільшення кількості цінних паперів на рахунку; "022" - зменшення кількості цінних паперів на рахунку; "040" - закриття рахунку; "050" - зміни не відбулись; "610" - відкриття рахунку в результаті корпоративної операції; "621" - збільшення кількості цінних паперів на рахунку в результаті корпоративної операції; "622" - зменшення кількості цінних паперів на рахунку в результаті корпоративної операції; "640" - закриття рахунку в результаті корпоративної операції; "650" - зміни не відбулись в результаті корпоративної операції

Тип акцій: "1" - прості, "2" - привілейовані

Кількість простих/привілейованих іменних акцій (шт.)

Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%)

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 17
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про призначення та/або анулювання Національним депозитарієм України міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів*

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата виникнення нерегулярних Даних

Ідентифікаційний код емітента (за наявності)

Повне найменування емітента (за наявності)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів**

Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами***

Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна

Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.)

Вид події: Види події щодо коду ISIN****

Примітки* Заповнюється Національним депозитарієм України.

** Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

*** Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

**** Заповнюється відповідно до Довідника 32 "Види події щодо коду ISIN" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 18
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених зберігачами*

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата виникнення нерегулярних Даних

Дата отримання інформації від зберігача

Ідентифікаційний код зберігача, що призначив код нерезиденту

Код міждепозитарного обліку зберігача, що призначив код нерезиденту

Повне найменування (для юридичної особи)

Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

Вид нерезидента: "310" - фізична особа, "320" - юридична особа

Країна реєстрації нерезидента: країна світу**

Індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів - нерезидента

Примітки* Заповнюється Національним депозитарієм України.

** Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 19
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Довідка про кореспондентські відносини депозитарію

Номер за порядком

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата виникнення нерегулярних Даних

Договір про кореспондентські відносини: номер

Договір про кореспондентські відносини: дата
укладання

Договір про кореспондентські відносини: дата
розірвання

Дані про депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код

Дані про депозитарія-кореспондента: повне найменування

Дані про депозитарія-кореспондента: країна світу*

Дані про депозитарія-кореспондента: місцезнаходження

Дані про цінні папери, які обліковуються на рахунку депозитарію-кореспондента в депозитарії: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Примітки* Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів (Рішення N 646).

 

Додаток 20
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Супровідна довідка для виправлених Даних депозитарію

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію

Дата заповнення

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

Примітки

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали