ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.11.2011

м. Київ

N 410

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2011 р. за N 1466/20204

Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення та ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр), Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Положення про ведення Реєстру аудиторських фірм), що додається.

2. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 21.09.2011 N 341 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.09.2003 N 389 та до Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності" (Постанова N 341), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.10.2011 за N 1193/19931, викласти в такій редакції:

"3. Дозволити банкам подати до Національного банку України договір про проведення обов'язкового аудиту за 2011 рік з аудиторською фірмою, у складі якої працює аудитор (аудитори), який(і) унесений(ні) до реєстру аудиторів банків Національного банку України, у строк не пізніше 31.12.2011".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 09.07.2007 N 251 "Про затвердження Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.07.2007 за N 856/14123.

4. Комітету з питань аудиту банків Національного банку України після одержання відповідного звернення аудиторських фірм до Національного банку України:

забезпечити внесення інформації про аудиторські фірми до Реєстру в порядку, визначеному Положенням про ведення Реєстру аудиторських фірм;

видати свідоцтва про включення до Реєстру встановленого Положенням про ведення Реєстру аудиторських фірм зразка;

забезпечити розміщення Реєстру на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України та Аудиторської палати України для використання в роботі.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 1, 3 та 4, які набирають чинності з 01.07.2012.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17.11.2011 N 410

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2011 р. за N 1466/20204

Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про аудиторську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань проведення аудиту банків.

Цим Положенням установлюється порядок уключення Національним банком аудиторських фірм до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, порядок його ведення та виключення з нього аудиторських фірм.

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

заявник - аудиторська фірма в особі керівника аудиторської фірми, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки, що подає до Національного банку відповідні документи у порядку, установленому цим Положенням;

Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр), - сукупність інформації про аудиторські фірми, які мають право на проведення аудиторських перевірок (аудиту) банків, що ведеться Національним банком за встановленою в цьому Положенні формою (додаток 1);

реєстраційна картка для включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - реєстраційна картка), - документ установленого цим Положенням зразка (додаток 2), який подається заявником до Національного банку та засвідчується підписом заявника і відбитком печатки аудиторської фірми;

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Свідоцтво), - документ установленого цим Положенням зразка (додаток 3), що видається Національним банком на підтвердження факту включення аудиторської фірми до Реєстру;

книга обліку свідоцтв про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - книга обліку Свідоцтв), - документ установленого цим Положенням зразка (додаток 4), що підтверджує отримання заявником Свідоцтва або дубліката Свідоцтва.

Інші терміни і поняття вживаються в цьому Положенні відповідно до їх значень, що встановлені Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність", "Про Національний банк України" та нормативно-правовими актами Національного банку.

1.2. Національний банк включає аудиторську фірму до Реєстру, уносить зміни до Реєстру, у тому числі продовжує строк дії Свідоцтва, видає дублікат Свідоцтва на підставі відповідної заяви та пакета документів, що подаються заявником згідно з вимогами цього Положення.

1.3. Національний банк під час розгляду документів про включення аудиторської фірми до Реєстру, про внесення змін до Реєстру, про продовження строку дії Свідоцтва та про видачу дубліката Свідоцтва у разі некоректного (не у повному обсязі) заповнення відповідних документів надсилає запит заявникові про надання пояснень та/або уточнень щодо поданих ним документів та/або надсилає запит банку, якому надавалися аудиторські послуги, про підтвердження інформації заявника.

1.4. Аудиторська фірма має право проводити аудиторську перевірку (аудит) банку та надавати аудиторський висновок (звіт) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку (далі - звіт аудитора) виключно протягом строку дії Свідоцтва.

Строк дії Свідоцтва, що видається Національним банком, не може перевищувати п'яти років.

1.5. Свідоцтво підписують голова Комітету з питань аудиту банків Національного банку України (далі - Комітет) або його заступник (у разі відсутності голови Комітету) та відповідальний секретар Комітету. Підписи засвідчуються відбитком гербової печатки Національного банку.

Підтвердження отримання заявником Свідоцтва або дубліката Свідоцтва засвідчується підписом керівника аудиторської фірми або підписом уповноваженої ним особи в книзі обліку Свідоцтв.

1.6. Національний банк створює, веде та оновлює Реєстр в електронній формі.

Національний банк розміщує та регулярно оновлює Реєстр на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та щорічно (за станом на перше число першого місяця кожного календарного року) публікує його в офіційному виданні Національного банку - журналі "Вісник Національного банку України".

1.7. Розмір оплати за включення аудиторської фірми до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачу дубліката Свідоцтва або видачу нового Свідоцтва у зв'язку зі зміною назви аудиторської фірми визначає Національний банк.

II. Порядок подання та розгляду документів про включення аудиторської фірми до Реєстру

2.1. Заявник для включення аудиторської фірми до Реєстру подає до Національного банку таку інформацію, у тому числі документи:

а) заяву про включення до Реєстру встановленого зразка (додаток 5);

б) реєстраційну картку;

в) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

г) копію чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів установленого Аудиторською палатою України зразка;

ґ) інформацію щодо проведення аудиту суб'єктів господарювання, для яких проведення аудиту є обов'язковим відповідно до статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність", із наданням переліку договорів про проведення такого аудиту не менше ніж три роки з останніх п'яти років;

д) інформацію щодо надання аудиторських послуг банкам із наданням переліку договорів про надання таких послуг протягом останнього року;

е) копії чинних сертифікатів аудитора керівника аудиторської фірми та не менше ніж двох аудиторів, які мають сертифікати аудитора банків та працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи;

є) інформацію за встановленим зразком (додаток 6) щодо кваліфікації керівника, аудиторів аудиторської фірми та досвіду проведення перевірок (аудиту) та надання аудиторських послуг банкам;

ж) копії сертифікатів (свідоцтв) працівників аудиторської фірми, що підтверджують їх кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) (за наявності);

з) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі дієвої системи контролю якості аудиторських послуг;

и) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за включення до Реєстру;

і) копію документа аудиторської фірми, що підтверджує повноваження особи, яка виконує обов'язки керівника аудиторської фірми (у разі потреби).

Копії документів, які подаються заявником, мають бути засвідчені відбитком печатки аудиторської фірми та підписом керівника аудиторської фірми або особи, яка виконує його обов'язки.

2.2. Національний банк здійснює розгляд документів, що подаються заявником для включення аудиторської фірми до Реєстру, протягом 20 робочих днів із дати їх надходження.

2.3. Національний банк має право повернути заявникові документи без розгляду в разі:

подання інформації, у тому числі документів, у неповному обсязі;

наявності в аудиторської фірми на дату звернення до Національного банку стягнень (крім попередження), визначених Законом України "Про аудиторську діяльність".

2.4. Рішення про включення аудиторської фірми до Реєстру приймається Комітетом. Датою включення аудиторської фірми до Реєстру вважається дата прийняття Комітетом відповідного рішення.

2.5. Інформація про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру повідомляється заявникові листом Національного банку не пізніше п'ятого робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

У разі прийняття Національним банком рішення про відмову щодо включення заявника до Реєстру в повідомленні зазначаються підстави для відмови.

2.6. Підставами для прийняття рішення про відмову заявникові у включенні до Реєстру є:

невідповідність хоча б одного з поданих документів вимогам цього Положення;

надання заявником недостовірної інформації в документах, що подавалися для включення до Реєстру;

ненадання на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для прийняття рішення про включення аудиторської фірми до Реєстру.

III. Порядок унесення змін до Реєстру

3.1. Заявник зобов'язаний не пізніше одного місяця з дати, коли відбулися зміни в документах, що подавалися заявником до Національного банку для включення до Реєстру, повідомити Національний банк про ці зміни та подати до Національного банку такі документи:

заяву про внесення змін до Реєстру встановленого зразка (додаток 7);

оригінал Свідоцтва (у разі зміни найменування аудиторської фірми);

документи з переліку, визначеного пунктом 2.1 розділу II цього Положення, що підтверджують ці зміни.

3.2. Національний банк уносить зміни до Реєстру та розміщує оновлений Реєстр на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України протягом 10 робочих днів після надходження від заявника пакета документів, що відповідає вимогам пункту 2.1 розділу II цього Положення та пункту 3.1 цього розділу.

3.3. Національний банк має право відмовити заявникові у внесенні змін до Реєстру.

Підставами для відмови у внесенні змін до Реєстру є:

підстави, викладені в абзацах другому та третьому пункту 2.6 розділу II цього Положення;

ненадання заявником на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для внесення змін до Реєстру.

3.4. Національний банк повідомляє заявника про внесення змін/відмову у внесенні змін до Реєстру в порядку, установленому пунктом 2.5 розділу II цього Положення.

У разі відмови у внесенні змін до Реєстру заявник може подати до Національного банку нову заяву та документи про внесення змін до Реєстру не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання заявником повідомлення про відмову у внесенні змін до Реєстру.

3.5. У разі подання заявником документів, пов'язаних із зміною найменування аудиторської фірми, Національний банк приймає рішення про внесення змін до Реєстру та видачу заявникові нового Свідоцтва.

Рішення про видачу аудиторській фірмі нового Свідоцтва з одночасним анулюванням попереднього Свідоцтва приймається Комітетом.

Нове Свідоцтво із збереженням попереднього запису про строк дії Свідоцтва, що підлягає анулюванню, оформляється заявникові протягом наступних трьох робочих днів після прийняття рішення Комітетом.

IV. Порядок продовження строку дії Свідоцтва

4.1. Для продовження строку дії Свідоцтва заявник не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення строку його дії подає до Національного банку такі документи:

заяву встановленого зразка про продовження строку дії Свідоцтва (додаток 8);

оригінал Свідоцтва;

документи, що встановлені підпунктами "б" - "г", "е", "ж" - "і" пункту 2.1 розділу II цього Положення.

4.2. Національний банк здійснює розгляд документів заявника про продовження строку дії Свідоцтва протягом 15 робочих днів із дати їх надходження до Національного банку.

Рішення про внесення змін до Реєстру щодо продовження строку дії Свідоцтва приймає Комітет.

Датою внесення змін до Реєстру щодо продовження строку дії Свідоцтва є дата прийняття Комітетом відповідного рішення.

4.3. Національний банк має право повернути заявникові документи про продовження строку дії Свідоцтва без розгляду за наявності підстав, викладених у пункті 2.3 розділу II цього Положення.

4.4. Національний банк має право прийняти рішення про відмову в продовженні строку дії Свідоцтва в разі:

подання заявником документів з порушенням строку, установленого в пункті 4.1 цього розділу;

наявності підстав, викладених в абзацах другому та третьому пункту 2.6 розділу II цього Положення;

ненадання заявником на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для прийняття рішення про продовження строку дії Свідоцтва.

4.5. Національний банк повідомляє заявникові про повернення документів без розгляду або відмову в продовженні строку дії Свідоцтва в порядку, установленому в пункті 2.5 розділу II цього Положення.

V. Порядок видачі дубліката Свідоцтва

5.1. У разі втрати або значного пошкодження Свідоцтва, строк дії якого не закінчився, Національний банк після звернення заявника видає дублікат Свідоцтва.

На дублікаті Свідоцтва в правому верхньому куті лицьового боку першого аркуша зазначається "Дублікат".

У дублікаті Свідоцтва зберігаються попередні записи про строк дії Свідоцтва, дату видачі та номер рішення Комітету.

5.2. У разі втрати Свідоцтва аудиторська фірма зобов'язана протягом трьох днів із дня втрати повідомити про це Національний банк.

5.3. Для отримання дубліката Свідоцтва в разі його втрати заявник звертається до Національного банку та подає таку інформацію, у тому числі документи:

заяву встановленого зразка про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 9);

інформацію щодо публікації оголошення про втрату Свідоцтва і визнання його у зв'язку з цим недійсним в офіційних виданнях Національного банку - журналі "Вісник Національного банку України" або Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України - журналі "Аудитор України";

копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу дубліката Свідоцтва.

5.4. Для отримання дубліката Свідоцтва внаслідок його значного пошкодження заявник має звернутися до Національного банку з відповідною заявою та надати копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу дубліката Свідоцтва.

Разом із заявою заявник повинен подати до Національного банку пошкоджене Свідоцтво.

5.5. Національний банк розглядає звернення заявника про надання дубліката Свідоцтва протягом 10 робочих днів із дати його надходження.

Рішення про визнання недійсним оригіналу Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, та про видачу дубліката Свідоцтва заявникові приймається Комітетом.

Після прийняття відповідного рішення Комітетом заявникові оформляється дублікат Свідоцтва, про що вноситься до Реєстру відповідний запис.

VI. Порядок виключення аудиторської фірми з Реєстру

6.1. Національний банк у встановленому в цьому розділі порядку письмово попереджає аудиторську фірму про можливе виключення аудиторської фірми з Реєстру (далі - попередження) або виключає аудиторську фірму з Реєстру.

6.2. Національний банк під час прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру має право звернутися до аудиторської фірми для надання пояснень.

Аудиторська фірма зобов'язана надати Національному банку на його вимогу письмові пояснення з викладених у запиті питань у встановлені ним строки.

6.3. Національний банк надсилає аудиторській фірмі попередження у разі:

а) несвоєчасного подання в установлені Національним банком строки інформації, у тому числі документів, відповідно до вимог статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

б) невідповідності складеного звіту аудитора вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики;

в) неподання аудиторською фірмою протягом місяця і більше для внесення змін до Реєстру нових даних про зміни в документах, що подавалися до Національного банку для включення до Реєстру.

6.4. Національний банк приймає рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у разі:

а) виявлення Національним банком фактів недостовірності річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку, достовірність якої було підтверджено аудиторською фірмою у звіті аудитора;

б) невідповідності (більше двох разів протягом п'яти років) складеного звіту аудитора вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики;

в) неподання до Національного банку інформації, у тому числі документів, відповідно до вимог статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

г) систематичного неврахування (два рази і більше) зауважень Національного банку з питань перевірки (аудиту) фінансової звітності банків та невиконання вимог Національного банку щодо усунення порушень, на підставі яких аудиторській фірмі було надіслано попередження;

ґ) установлення фактів надання недостовірної інформації в документах, що подавалися до Національного банку для отримання Свідоцтва (видачі дубліката), продовження строку його дії або внесення змін до Реєстру;

д) втрати аудиторською фірмою права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність";

е) виявлення Національним банком фактів невідповідності діяльності аудиторської фірми, кваліфікації її керівника та/або аудиторів вимогам, що викладені в документах, які подаються аудиторською фірмою до Національного банку для включення до Реєстру;

є) неподання аудиторською фірмою до Національного банку після закінчення строку дії Свідоцтва документів на продовження строку його дії протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії Свідоцтва;

ж) особистого звернення аудиторської фірми до Національного банку (подається в довільній формі).

6.5. Виключення аудиторської фірми з Реєстру здійснюється на підставі рішення Комітету з одночасним анулюванням Свідоцтва.

Національний банк після прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру протягом п'яти робочих днів уносить зміни до Реєстру.

6.6. Національний банк письмово повідомляє аудиторську фірму про рішення щодо виключення її з Реєстру не пізніше п'ятого робочого дня з дня його прийняття.

6.7. Аудиторська фірма, щодо якої прийняте рішення про виключення з Реєстру, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня отримання такого рішення повернути Свідоцтво до Національного банку.

6.8. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами "а" - "ґ" пункту 6.4 цього розділу, аудиторська фірма має право подати до Національного банку документи для включення до Реєстру не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення Комітету про виключення з Реєстру.

6.9. Інформація Національного банку про надсилання аудиторській фірмі попередження та рішення Національного банку про виключення аудиторської фірми з Реєстру розміщується на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Додаток 1
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

N з/п

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Номер телефону та адреса веб-сайту в мережі Інтернет

Прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми

Кількість працюючих в аудиторській фірмі аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків

Кількість працівників аудиторської фірми, у тому числі аудиторів банків, які володіють сертифікатами (свідоцтвами), що підтверджують їх кваліфікацію у сфері МСФЗ

Номер та строк дії Свідоцтва (дубліката Свідоцтва), дата та номер рішення Комітету

Строк продовження дії Свідоцтва, дата та номер рішення Комітету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Реєстраційна картка
для включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

1. Повне найменування аудиторської фірми ____ ________
__.

2. Код за ЄДРПОУ _________.

3. Місцезнаходження, у тому числі поштовий індекс, номери контактних телефонів, факсу, адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності) ___________
__
__.

4. Дата початку аудиторської діяльності, у тому числі аудиторської діяльності, пов'язаної з перевіркою (аудитом) банків або надання банкам аудиторських послуг
__
__.

5. Дата закінчення строку чинності свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів установленого Аудиторською палатою України зразка _______.

6. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми, електронна адреса (у разі наявності) _____
__.

7. Дата закінчення строку чинності сертифіката аудитора керівника аудиторської фірми, його номер та дата видачі, у тому числі сертифіката аудитора банків (у разі наявності), та аудиторів банків, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи ___________
__.

8. Наявність в аудиторської фірми та її керівника та/або в аудиторів (аудиторів банків) аудиторської фірми, у тому числі тих, які працюють за сумісництвом, стягнень Аудиторської палати України (зазначити, яких саме) та кінцевий строк їх дії ___________
__
__.

9. Наявність у працівників аудиторської фірми сертифікатів (свідоцтв), що підтверджують їх кваліфікацію у сфері МСФЗ (у разі наявності зазначити їх кількість, ким і коли видані) __
__
__
__.

Керівник аудиторської фірми

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)


М. П.

"___" 20__ року

 

Додаток 3
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Національний банк України
Комітет з питань аудиту банків

м. Київ

СВІДОЦТВО
про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Свідоцтво N _______

видане _______
                                                                 (найменування аудиторської фірми)
__
на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від ___
                                                                                                                                 (дата)
N _________.

Свідоцтво діє до "___" 20__ року

Голова Комітету

______
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

Відповідальний секретар Комітету

____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


М. П.

За рішенням Комітету з питань аудиту банків від _ N ______
                                                                                            (дата)
строк дії Свідоцтва продовжено до "___" 20__ року.

Голова Комітету

______
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

Відповідальний секретар Комітету

____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


М. П.

За рішенням Комітету з питань аудиту банків від _ N ______
                                                                                            (дата)
строк дії Свідоцтва продовжено до "___" 20__ року.

Голова Комітету

______
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

Відповідальний секретар Комітету

____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


М. П.

 

Додаток 4
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Книга обліку свідоцтв про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

N з/п

Найменування аудиторської фірми

Номер Свідоцтва

Дата отримання Свідоцтва або дубліката Свідоцтва

Дата отримання Свідоцтва після продовження Комітетом строку його дії

Прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми або уповноваженої ним особи

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Національний банк України
Комітет з питань аудиту банків

Заява
про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Заявник ______,
                                                                 (повне найменування аудиторської фірми)
__
__,
__,
__
                                                                            [(місцезнаходження,
__,
                                                     адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]
в особі ________
                                               [посада керівника аудиторської фірми (особи, яка виконує його
__
                                                          обов'язки) та його (її) прізвище, ім'я, по батькові]
__.

Прошу внести аудиторську фірму до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, та видати свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Повідомляю, що на дату подання цієї заяви до Національного банку України до аудиторської фірми, її керівника, аудиторів банків, які в ній працюють, стягнення, що призвели відповідно до скасування її права на аудиторську діяльність згідно із законодавством України про аудиторську діяльність, призупинення чинності або анулювання сертифіката аудитора/аудитора банків у керівника аудиторської фірми, аудиторів банків аудиторської фірми, протягом останніх трьох років не застосовувалися.

До заяви додаються документи, що визначені пунктом 2.1 розділу II Положення про ведення Реєстру аудиторських фірм.

Усього на ______ арк.

Керівник аудиторської фірми

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)


"___" 20__ року

 

Додаток 6
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Інформація щодо кваліфікації керівника, аудиторів аудиторської фірми та досвіду проведення перевірок (аудиту) та надання аудиторських послуг банкам

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та аудиторів аудиторської фірми

Посада

Дата видачі, номер та строк дії сертифіката аудитора

Дата видачі, номер та строк дії сертифіката аудитора банків

Наявність сертифікатів (свідоцтв), що підтверджують кваліфікацію у сфері МСФЗ (так, ні)

Загальний досвід проведення перевірок (аудиту) банків або надання інших аудиторських послуг банкам (роки)

Перелік суб'єктів господарювання, банків, у яких проводився аудит та/або яким надавалися аудиторські послуги, із зазначенням року їх проведення/надання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник аудиторської фірми

____
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

"___" 20__ року

 

Додаток 7
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Національний банк України
Комітет з питань аудиту банків

Заява
про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Заявник ______,
                                                             (повне найменування аудиторської фірми)
__
__,
                                                                         [місцезнаходження,
__,
                                                адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]
в особі ________
                                           [посада керівника аудиторської фірми (особи, яка виконує його
__
                                                      обов'язки) та його (її) прізвище, ім'я, по батькові]
__.

Прошу внести зміни до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, на підставі __
                                                                                           (зазначити, які зміни відбулися
__.
в аудиторській фірмі та/або документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків)

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка з відповідними змінами.

2. Оригінал свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (у разі зміни найменування аудиторської фірми).

Копії документів з переліку, визначеного пунктом 2.1 розділу II Положення про ведення Реєстру аудиторських фірм, які є підставою для внесення змін:

1. .

2. .

3. .

Усього на ____ арк.

Керівник аудиторської фірми

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)


"___" 20__ року

 

Додаток 8
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Національний банк України
Комітет з питань аудиту банків

Заява
про продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Заявник ______,
                                                                (повне найменування аудиторської фірми)
__
__,
                                                                               [місцезнаходження,
__,
                                                        адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]

в особі ________
                                                 [посада керівника аудиторської фірми (особи, яка виконує його
__
                                                            обов'язки) та його (її) прізвище, ім'я, по батькові]
__.

Прошу продовжити строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, за номером ______,
                                                                                                                                  (номер Свідоцтва)
видане _____ згідно з рішенням _____ Комітету з питань аудиту банків.
                      (дата видачі)                                              (номер рішення)

Повідомляю, що на дату подання цієї заяви до Національного банку України до аудиторської фірми, її керівника, аудиторів банків, які в ній працюють, стягнення, що призвели відповідно до скасування її права на аудиторську діяльність згідно із законодавством України про аудиторську діяльність, призупинення чинності або анулювання сертифіката аудитора/аудитора банків у керівника аудиторської фірми, аудиторів банків аудиторської фірми, протягом останніх трьох років не застосовувалися.

До заяви додаються такі документи:

1. Оригінал свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

2. Документи, що встановлені підпунктами "б" - "г", "е", "ж" - "і" пункту 2.1 розділу II Положення про ведення Реєстру аудиторських фірм.

Усього на ____ арк.

Керівник аудиторської фірми

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)


"___" 20__ року

 

Додаток 9
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Національний банк України
Комітет з питань аудиту банків

Заява
про видачу дубліката свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Заявник ______,
                                                                 (повне найменування аудиторської фірми)
__
__,
                                                                          [місцезнаходження,
__,
                                                   адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]
в особі ___-____
                                              [посада керівника аудиторської фірми (особи, яка виконує його
__
                                                          обов'язки) та його (її) прізвище, ім'я, по батькові]
__.

Прошу видати дублікат свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, на підставі: ___
                                                                                                                        (зазначити причину)
__
__.

До заяви додаються такі документи:

1. Копія друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, та визнання його недійсним (у разі втрати Свідоцтва).

2. Пошкоджене свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (у разі його значного пошкодження).

3. Копія платіжного документа, що засвідчує оплату послуг за видачу дубліката свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Керівник аудиторської фірми

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)


"___" 20__ року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали