Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.08.2012

м. Київ

N 14


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2012 р. за N 1548/21860

Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12 (Закон N 4452-VI), пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року N 2 "Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за N 241/6529.

3. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09.08.2012 N 14

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2012 р. за N 1548/21860


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) (далі - Закон) і визначає порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) коштів за вкладами фізичних осіб, а також порядок здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тимчасової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом, за рахунок цільової позики Фонду.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів на день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

розрахункова сума - сума коштів в межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених у Законі (Закон N 4452-VI).

Вклади в іноземній валюті включаються до загальної розрахункової суми після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону (Закон N 4452-VI).

3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.

4. Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

5. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону (Закон N 4452-VI).

6. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

7. Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

8. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

9. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).

Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років), здійснюється їх законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

10. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону (Закон N 4452-VI).

11. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

II. Діяльність Фонду із забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів в період здійснення тимчасової адміністрації

1. Національний банк України інформує Фонд про віднесення банку до категорії неплатоспроможних наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

2. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду.

4. Банк протягом трьох днів з дати отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних повинен здійснити архівування бази даних про вкладників станом на день початку тимчасової адміністрації; вивантаження на електронні зовнішні носії відповідно до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (далі - Правила), та направлення її до Фонду разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум залишків на рахунках та сум нарахованих відсотків у файлі "D", а також кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі "Z".

5. З метою забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати в межах гарантованої Фондом суми коштів за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику у разі недоступності вкладів.

6. Цільова позика перераховується Фондом неплатоспроможному банку окремими переказами (траншами).

7. У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня свого призначення подає Фонду заявку на отримання цільової позики, що включає:

1) розрахунки прогнозованої загальної суми цільової позики на період тимчасової адміністрації, а також сум першого та наступних переказів (траншів);

2) список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок траншу цільової позики Фонду, згідно з додатком 1 до цього Положення (далі - Список).

8. Список формується відповідно до базової структури Правил (Правила N 3) в розрізі рахунків вкладника із визначенням належних розрахункових сум, в електронному вигляді - за структурою інформаційного рядка файла "Список", визначеною у додатку 2 до цього Положення.

Підсумкове значення розрахункових сум за Списком дорівнює сумі одного переказу (траншу) цільової позики.

Список складається з інформації, що введена в базу даних про вкладників відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку.

Список подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкове значення розрахункових сум.

Список на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

9. Для отримання першого переказу (траншу) цільової позики до Списку включається інформація відповідно до договорів:

а) банківського вкладу (депозиту), строк яких закінчився (якщо кошти не були виплачені до початку здійснення тимчасової адміністрації);

б) банківського вкладу (депозиту), строк яких закінчується протягом першого місяця дії тимчасової адміністрації;

в) банківського рахунку.

10. Перерахування переказу (траншу) цільової позики здійснюється за розпорядженням директора-розпорядника Фонду, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та договору позики.

11. За три дні до закінчення чергового місячного строку дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду подає до Фонду разом із Списком нову заявку на наступний переказ (транш) цільової позики.

12. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду (додаток 3):

станом на 1 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;

після закінчення виплат за кожним переказом (траншем);

станом на останній день здійснення тимчасової адміністрації.

Звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду подається:

на паперовому носії - згідно з додатком 3 до цього Положення;

на електронному носії - за структурою інформаційного рядка файла "Звіт про виплати", визначеною у додатку 4 до цього Положення.

13. Звіти на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Звіти подаються до Фонду разом із супровідним листом.

14. В останній день здійснення Фондом тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити:

повернення невиплаченої суми цільової позики Фонду;

надання Фонду звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додатки 3 та 4) станом на останній день здійснення тимчасової адміністрації та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 5). Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії.

15. Фонд здійснює перевірку розрахунку цільової позики Фонду та звітів про виплату коштів в межах гарантованої Фондом суми за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку.

III. Діяльність уповноваженої особи Фонду при здійсненні відшкодувань коштів за вкладами

1. Національний банк України інформує Фонд про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

2. Фонд призначає уповноважену особу Фонду та розпочинає процедуру ліквідації банку в день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, за виключенням випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

3. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду:

повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (додаток 6), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі - Перелік);

перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI).

4. Перелік складається станом на день прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на день прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

У разі виплати протягом дії тимчасової адміністрації граничного розміру суми відшкодування інформація про вкладника до Переліку не включається.

Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах граничного розміру суми відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду, така сума відшкодування включається до Переліку.

5. Перелік складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Інформація про вкладника в Переліку має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Перелік на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку, що ліквідується, на електронних носіях подається на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла "Перелік вкладників" (додаток 7) та за правилами формування csv файлів (додаток 8).

6. Протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно:

зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування;

зміни розміру належних їм сум;

зміни особи вкладника;

змін реквізитів вкладників;

змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Додаткова інформація залежно від її типу надається окремими файлами, що формуються згідно з додатками 7 та 8 до цього Положення.

IV. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів за вкладами

1. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Перелік до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

невключення до Переліку вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку, становить менше 10 гривень або більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

невключення до Переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI);

наявності в Переліку більше одного запису по одному вкладнику;

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника.

2. Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення (далі - Загальний Реєстр).

3. Загальний Реєстр складається на паперових та електронних носіях.

Загальний Реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується відповідальною особою, яка його склала, та засвідчується підписами директора-розпорядника і головного бухгалтера та відбитком печатки Фонду, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла "Загальний Реєстр / Реєстр переказів" (додаток 10) та за правилами формування csv файлів (додаток 8).

4. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами та затверджує Загальний Реєстр протягом шести днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

5. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

6. На підставі рішення виконавчої дирекції за розпорядженням директора-розпорядника Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів (здійснює перерахування загальної гарантованої суми за Загальним Реєстром, передачу Загального Реєстру банку-агенту) не пізніше семи днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

7. Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів.

8. Виплата сум відшкодування вкладникам, які унаслідок їх неявки або з інших причин не одержали кошти протягом тридцяти робочих днів з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду.

9. Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви наведена в додатку 11 до цього Положення.

До заяви додаються:

копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) - сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

10. У разі звернення до Фонду довіреної особи - додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів надається нотаріально засвідчена копія довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника фізичної особи - резидента, то довірена особа додатково подає копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

11. Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

12. Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Копії документів мають бути чіткими.

Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, із даними, що вказані у Переліку. Перевірка здійснюється відповідно до розділу VI цього Положення. Після перевірки дані про особу, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, включаються до реєстру переказів вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі - Реєстр переказів), за формою Загального Реєстру (додаток 9).

13. Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду здійснює передачу банку-агенту Реєстру переказів та перерахування за розпорядженням директора-розпорядника Фонду суми за Реєстром переказів.

Заявнику направляється лист-повідомлення про здійснення переказу із зазначенням найменування банку-агента.

14. Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається письмова заява про виплату гарантованої суми відшкодування, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, що була вкладником, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.

V. Діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування

1. Після одержання Загального Реєстру (Реєстру переказів) та коштів від Фонду банк-агент відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, починає виплати гарантованих сум відшкодувань.

Банк-агент забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку.

2. При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування;

звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, із реквізитами у Загальному Реєстрі (Реєстрі переказів) відповідно до вимог розділу VI цього Положення;

за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби).

3. Паперова та електронна версії Загального Реєстру (Реєстру переказів) зберігаються в банку-агенті.

4. Банк-агент забезпечує цілісність та збереження інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

5. Банк-агент розміщує в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується.

6. За дорученням особи, яка звернулася до банку-агента та має право на отримання гарантованої суми відшкодування, банк-агент може відкрити такій особі рахунок для зарахування коштів або перерахувати ці кошти на зазначений нею рахунок.

7. У разі повідомлення Фондом банку-агента, у тому числі електронною поштою Національного банку України, про прийняття судом або іншим уповноваженим органом державної влади рішення про припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників), а також про припинення виплат на вимогу Фонду - банк-агент зобов'язаний припинити виплати не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення.

8. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати у встановлені договором строки. Формат звітів визначається договором.

Звіти надаються Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Інформація на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку-агента, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Структура файла визначається договором. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

9. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, та протягом двох робочих днів перераховує Фонду суму невиплачених коштів та направляє звіт відповідно до пункту 9 цього розділу.

10. Подання банком-агентом звітності та інших документів до Фонду здійснюється або особисто уповноваженою особою банку-агента, або через Державне підприємство спеціального зв'язку.

11. Усі дані про виплати направляються Фонду від імені банку-агента - юридичної особи.

VI. Порядок перевірки даних вкладників або інших осіб, які мають право на відшкодування коштів за вкладами

1. Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється відповідальними особами Фонду та банку-агента.

2. Вкладник або його представник, який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє відповідальному працівнику банку-агента свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу (далі - паспортний документ). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Якщо виплата здійснюється шляхом переказу за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду, заявник надсилає/подає Фонду копії документів, зазначених у пункті 2 цього розділу.

3. Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Документ, що підтверджує право отримувати гарантовану суму представником вкладника (довіреність або нотаріально засвідчена копія довіреності), зберігається в банку-агенті або Фонді.

4. Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) вкладника здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтво про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспортний документ, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо. Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери паспортів для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

5. Результат перевірки даних особи, яка звернулася за отриманням відшкодування до Фонду (банку-агента), встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими елементами є:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серія та номер паспортного документа (за наявності);

дата видачі паспортного документа;

найменування або код органу, яким виданий паспортний документ.

6. Результат вважається позитивним у таких випадках:

за умови повної відповідності даних Загального Реєстру / Реєстру переказів / Переліку та документів, наданих заявником;

у разі підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові та даних паспортного документа вкладника відповідними документами, виданими уповноваженими органами державної влади, засвідченими у встановленому законодавством порядку.

7. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі виявлення певних невідповідностей (описок) в інформації про вкладника у Загальному Реєстрі / Реєстрі переказів / Переліку та наданих документах. За результатами такої перевірки встановлюється відповідність, невідповідність або неповна відповідність між кожним окремим елементом інформації Загального Реєстру / Реєстру переказів / Переліку та документами, наданими вкладником.

Не впливає на результат ідентифікації:

написання лапок або іншого символу замість апострофа (результат перевірки елемента вважається позитивним);

розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э, а також розбіжність не більше одної іншої літери в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: "Олександрівна - Александрівна", "Овсіївна - Овсівна", "Михаіл - Михаїл" (результат перевірки елемента вважається позитивним);

пропуск слів, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, або даті видачі, наприклад: "відділенням - від.", "МВС - УМВС", "Амур-Нижньодніпровським - АНД", "січня - січ." тощо (неповна відповідність);

розбіжність у даті видачі паспортного документа за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ.

Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.

8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється і не пізніше наступного робочого дня банк-агент повідомляє про це Фонд шляхом направлення відповідного листа.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

9. Якщо результат остаточної ідентифікації вкладника Фондом визнано негативним, Фонд не пізніше наступного робочого дня направляє відповідний запит уповноваженій особі Фонду. Виплата гарантованої суми здійснюється після внесення уповноваженою особою Фонду протягом 10 днів з дня отримання запиту Фонду відповідних змін до Переліку та подання їх до Фонду.

 

Начальник відділу
організації виплат

І. В. Араліна


 

Додаток 1
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок траншу цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)


станом на року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення

номер

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 


Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Розрахункова сума (коп.)

14

15

16

17

Усього:

 

 

 


Уповноважена особа Фонду


(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

Додаток 2
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Структура інформаційного рядка файла "Список"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення

Дата закінчення договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C20

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N14

15

Сума залишку на рахунку

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків (коп.)

N16

17

Розрахункова сума

Сума коштів в межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.)

N16

18

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742

N10


 

Додаток 3
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)


станом на року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення

номер

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 


Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Розрахункова сума (коп.)

Виплачена сума (коп.)

Дата виплати

14

15

16

17

18

19

Усього:

 

 

 

 

 


Уповноважена особа Фонду


(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

Додаток 4
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Структура інформаційного рядка файла "Звіт про виплати"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення

Дата закінчення договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C20

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N14

15

Сума залишку на рахунку

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків (коп.)

N16

17

Розрахункова сума

Сума коштів в межах гарантованої суми, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.)

N16

18

Виплачена сума

Сума, виплачена за рахунок траншу позики (коп.)

N16

19

Дата виплати

Дата виплати

D = 10

20

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742

N10


 

Додаток 5
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Остаточний звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)


станом на року

N
з/п

Дата отримання траншу цільової позики

Сума траншу цільової позики

Виплачено вкладникам

Невиплачений залишок

кількість вкладників

сума (коп.)

повернута банком сума (коп.)

дата повернення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 


Уповноважена особа Фонду


(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

Додаток 6
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)


станом на року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 


Документ, що посвідчує особу

Загальна розрахункова сума (коп.)

Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.)

Залишок гарантованої суми (коп.)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

13

 

 

Усього:

 

 

 


Уповноважена особа Фонду


(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

Додаток 7
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Структура інформаційного рядка файла "Перелік вкладників"*


* Залишок гарантованої суми та розрахункова сума, що виплачена за рахунок цільової позики, разом не повинні перевищувати граничний розмір гарантованої суми, встановлений адміністративною радою Фонду на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку.

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Загальна розрахункова сума (коп.)

Сума, що розраховується відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу I Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 14

N16

12

Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.)

Сума, виплачена за рахунок цільової позики

N16

13

Залишок гарантованої суми (коп.)

Залишок гарантованої суми після виплати коштів за рахунок позики

N16

14

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3 (Правила N 3), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742

N10


 

Додаток 8
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Правила формування csv файлів

Це текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом. Правила формування файла такі:

символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);

кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).

Назва файла повинна мати такий формат:

RFXXXXMD.nnn,

RBXXXXMD.nnn,

RZXXXXMD.nnn,

де: RF - ознака файла списку вкладників, що отримується Фондом від уповноваженої особи;

RB - ознака файла реєстру вкладників, що надсилається Фондом до банку-агента;

RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента;

XXXX - електронна адреса банку, що ліквідовується, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);

M - кодований місяць дати формування файла;

D - кодований день дати формування файла;

nnn - номер посилки файла (001 - 999).

Кодування номера дня та місяця проводиться таким чином:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. табл.1).

Таблиця 1

Номер

Код

Номер

Код

1

1

17

H

2

2

18

I

3

3

19

J

4

4

20

K

5

5

21

L

6

6

22

M

7

7

23

N

8

8

24

O

9

9

25

P

10

A

26

Q

11

B

27

R

12

C

28

S

13

D

29

T

14

E

30

U

15

F

31

V

16

G

 

 


Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V].

Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].

 

Додаток 9
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Загальний Реєстр вкладників / Реєстр переказів вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__
(найменування банку)

_____
(місцезнаходження банку)


станом на року

N
з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 


Документ, що посвідчує особу

Сума до виплати (коп.)

Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

 

 

Усього:

 

 


Керівник Фонду


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


 

Додаток 10
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Структура інформаційного рядка файла "Загальний Реєстр / Реєстр переказів"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Сума до виплати (коп.)

Сума, яку банк - агент повинен сплатити вкладнику

N16

12

Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду

Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду

N10


 

Додаток 11
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами


Директору-розпоряднику
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
за вкладом __,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові вкладника)
який проживає за адресою:
_
                     (місце проживання - поштовий індекс, область, район, місто, назва вулиці, N будинку, N квартири)
_

 

Контактний номер телефону: ________
                                                                                (стаціонарний)


ЗАЯВА (рекомендована форма)

Прошу виплатити мені гарантовану суму відшкодування за вкладом, розміщеним у банку
_
                                                                                (найменування банку, у якому був вклад)

Додатки:

1. Копія паспорта (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання).

2. Копія документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта з відповідною відміткою для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3. _________*


* За потреби надається перелік інших додатків (наприклад, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про народження - нотаріально засвідчені).


"___" 20__ року

 


(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали