Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок взаємодії Національного банку України з інноваційними компаніями та проектами

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2019 року N 63

Про затвердження Положення про порядок взаємодії Національного банку України з інноваційними компаніями та проектами

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою виконання заходу A.16 Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року N 391 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 31 травня 2018 року N 304-рш), Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок взаємодії Національного банку України з інноваційними компаніями та проектами, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
23 квітня 2019 року N 63

Положення про порядок взаємодії Національного банку України з інноваційними компаніями та проектами

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок взаємодії Національного банку України (далі - Національний банк) з інноваційними компаніями та проектами.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) інноваційні фінансові продукти та/або послуги - нові фінансові послуги, платіжні інструменти, технологічні платформи, канали продажу або їх сукупність, що не мають відповідних аналогів на фінансовому ринку України або порівняно з іншими аналогічними продуктами та послугами, представленими на ринку, мають суттєво вищі техніко-економічні показники;

2) компанія-ініціатор упровадження інноваційних фінансових продуктів та/або послуг (далі - компанія-ініціатор) - компанія, що має намір упроваджувати інноваційний фінансовий продукт та/або послугу.

3. Компанією-ініціатором можуть бути суб'єкти господарювання (резиденти або нерезиденти), що розробили та/або планують запровадити інноваційні фінансові продукти та/або послуги на фінансовому ринку України.

4. Компанією-ініціатором може бути як особа, що надає певні фінансові/банківські, технологічні послуги на підставі відповідних дозвільних документів, так і особа, що планує надання відповідних послуг та отримання необхідних дозвільних документів після реалізації послідовних взаємопов'язаних заходів, спрямованих на впровадження інноваційного фінансового продукту та/або послуги.

II. Взаємодія Національного банку з компаніями-ініціаторами

5. Компанія-ініціатор подає до Національного банку заяву українською або англійською мовою за формою згідно з додатком до цього Положення та презентаційні матеріали.

6. Національний банк розглядає заяву та здійснює перевірку відповідності проекту вимогам, визначеним у пункті 10 розділу III цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня отримання заяви від компанії-ініціатора.

7. Національний банк за результатами розгляду заяви повідомляє компанію-ініціатора про невідповідність заяви вимогам, визначеним у пункті 10 розділу III цього Положення, або в разі її відповідності про дату обговорення заяви.

8. Національний банк визначає необхідність отримання від компанії-ініціатора додаткової інформації або уточнення відомостей, наведених у документах, що подані до Національного банку, про що повідомляє компанію-ініціатора.

Компанія-ініціатор зобов'язана у визначений Національним банком строк надати необхідну інформацію.

9. Національний банк має право залучати до участі в розгляді інноваційних фінансових продуктів та/або послуг за згодою:

1) представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

3) представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

4) представників Міністерства фінансів України;

5) представників Державної фіскальної служби України;

6) представників професійних асоціацій на фінансовому ринку;

7) експертів фінансового та/або технологічного ринків;

8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

III. Порядок розгляду Національним банком документів, поданих компаніями-ініціаторами

10. Інноваційні фінансові продукти та/або послуги, що пропонуються, повинні відповідати таким вимогам:

1) аналогічних продуктів чи послуг немає на фінансовому ринку або запропоновані продукти чи послуги істотно поліпшать характеристики наявних;

2) у результаті їх упровадження не буде створено підстав для порушення законодавства України про захист економічної конкуренції;

3) прямо або опосередковано поліпшують обслуговування користувачів, спрощують надання послуг та сприяють розвитку фінансового ринку України в цілому;

4) у законодавстві України немає норм, що забороняють упровадження відповідного інноваційного фінансового продукту та/або послуги;

5) є план заходів / дорожня карта заходів, необхідних для впровадження відповідного інноваційного фінансового продукту та/або послуги;

6) є документи, що підтверджують відсутність ризиків або визначають систему управління ризиками, що можуть виникнути під час використання інноваційних фінансових продуктів та/або послуг, а також передбачають ефективну систему заходів щодо їх запобігання або мінімізації.

11. Національний банк надає рекомендації компаніям-ініціаторам щодо можливості впровадження інноваційних фінансових продуктів та/або послуг у межах вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

12. Національний банк у разі потреби готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо доцільності внесення змін до законодавства України з метою запровадження інноваційних фінансових продуктів та/або послуг.

13. Національний банк не надає допомоги щодо підготовки документів, необхідних для отримання відповідних дозвільних документів.

14. Позиція Національного банку, сформована за результатами розгляду та обговорення конкретної заяви, є індивідуальною, носить рекомендаційний характер, стосується виключно відповідної заяви та не може бути використана для подібних заяв та/або інших компаній-ініціаторів.

15. Національний банк залишає за собою право змінити позицію, сформовану за результатами розгляду конкретної заяви, зокрема з огляду на зміни в законодавстві України, отримання додаткової інформації та/або проведення подальшого поглибленого аналізу щодо заяви, або отримання додаткового кваліфікованого висновку.

 

Директор Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

О. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

 

Додаток
до Положення про порядок взаємодії Національного банку України з інноваційними компаніями та проектами
(пункт 5 розділу II)

"___" 20__ р.

Заява

Розділ I. Інформація про компанію-ініціатора

1. Загальна інформація

Таблиця 1

N з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Повне найменування

 

2

ЄДРПОУ / код реєстрації (для нерезидентів)

 

3

Юридична адреса

 

4

Країна реєстрації

 

5

Адреса веб-сайта

 

6

КВЕД (Наказ N 457) та короткий опис основного виду діяльності

 

7

Інформація про ліцензії (за наявності)

 

8

Власник(и) компанії-ініціатора

 

9

Керівник(и) компанії-ініціатора

 

2. Інформація про контактну особу компанії-ініціатора

Таблиця 2

N з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я, по батькові

 

2

Посада

 

3

E-mail

 

4

Контактний телефон

 

Розділ II. Інформація про інноваційні платіжні інструменти, фінансові послуги, бізнес-моделі та канали продажу

3. Загальний опис питання (включаючи характер очікуваної підтримки Національного банку).

4. Опис інноваційних платіжних інструментів, фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу (основні економічні та технічні характеристики, сфера застосування, опис цільової групи споживачів, ключові показники ефективності).

5. Ключові відмінності запропонованих інноваційних платіжних інструментів, фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу від наявних продуктів або послуг / аналогів на фінансовому ринку.

6. Потенційні вигоди інноваційних платіжних інструментів, фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу для споживачів.

7. Потенційні ризики для споживачів, компаній та фінансового ринку, що виникають у результаті впровадження інноваційних платіжних інструментів.

Розділ III. План упровадження інноваційних платіжних інструментів, фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу на фінансовому ринку

8. Етап упровадження (наприклад, початкова ідея, пілотування), запланована дата впровадження.

9. Вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, яким не відповідають (можуть не відповідати або немає чітких норм) розроблені інноваційні платіжні інструменти, фінансові послуги, бізнес-моделі та канали продажу (назва та норма відповідних законодавчих або нормативно-правових актів).

10. План та етапи впровадження інноваційних платіжних інструментів, фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу на фінансовому ринку (уключаючи джерела фінансування).

11. Система заходів щодо захисту прав споживачів, уключаючи механізм компенсації їх витрат, у разі порушення їх прав.

12. Процедура розгляду скарг споживачів інноваційного фінансового продукту та/або послуги.

Додатки:

1. Презентаційні матеріали.

2. ___________

3. ___________.
                                                                           (перелік документів, що додаються до заяви)

Посада керівника / уповноваженої особи

___
(підпис)

Ініціал, прізвище
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали