МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 195

Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040, з метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України, вдосконалення роботи щодо здійснення систематизації законодавства, виконання завдань з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування правової політики, наказую:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України (додається).

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України:

2.1. забезпечити дотримання вимог, установлених Положенням про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України;

2.2. здійснити заходи щодо забезпечення юридичних служб підприємств, установ та організацій законодавчими актами на паперових носіях;

2.3. створити необхідні умови для обліку, підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства;

2.4. здійснювати своєчасне інформування про внесення змін до актів законодавства, забезпечити доступ працівників структурних підрозділів до контрольних екземплярів актів законодавства.

3. Управлінню правового забезпечення (Петасюк Л. В.) здійснювати організаційно-практичні та інформаційно-довідкові заходи щодо реалізації положень цього наказу.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
13.03.2012 N 195


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України

Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Облік і систематизація актів законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України, здійснюється з метою забезпечення їх точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам структурних підрозділів в оперативному пошуку законодавчих актів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - Положення) визначає порядок ведення інформаційного фонду підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - Підприємство), обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.

1.2. Акти законодавства України, спеціальна юридична література, що зберігаються та використовуються в структурних підрозділах Підприємства, становлять інформаційний фонд, який складається з документального фонду актів законодавства (далі - Документальний фонд).

1.3.1. До складу Документального фонду належать:

- Конституція України;

- кодекси України;

- тексти актів законодавства, отриманих з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;

- тексти нормативно-правових актів Мінкультури, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України;

- бюлетень "Офіційний вісник України. Із змінами";

- офіційні друковані видання, у яких публікуються офіційні тексти нормативно-правових актів та довідкові матеріали правового характеру.

2. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФОНД

2.1. Юридична служба Підприємства:

- здійснює облік, підтримання у контрольному стані та зберігання актів законодавства:

• Конституції України;

• кодексів України;

• актів Верховної Ради України;

• актів Президента України;

• актів Кабінету Міністрів України;

• нормативно-правових актів Мінкультури, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України;

- підтримує у контрольному стані акти, що опубліковані в офіційних друкованих виданнях, зокрема, "Офіційний вісник України. Із змінами".

2.2. Облік актів законодавства

2.2.1. Акти законодавства України, що надходять до Підприємства, підлягають обліку.

2.2.2. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення в паперовому вигляді журналу обліку актів законодавства України (додається).

2.2.3. Ведення журналу обліку актів законодавства здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом унесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

2.2.4. Усі акти законодавства України, що надходять до Підприємства, підтримуються у контрольному стані.

2.3. Техніка підтримання актів законодавства в контрольному стані

2.3.1. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис "Контрольний примірник". Штампи (написи) "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України.

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

Внесення змін, доповнень до актів законодавства здійснюються в день їх надходження.

2.3.2. При внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

- акт втратив чинність - "втр. чин.";

- акт частково втратив чинність - "ч. втр. чин.";

- дію акта продовжено - "продов. до __ (на)";

- дію акта зупинено - "акт зуп.";

- дію акта поширено - "пошир.";

- акт доповнено - "доп.";

- викладено в новій редакції - "нов. ред.";

- виключено пункт, статтю, абзац - "викл.";

- заміна слів, цифр - "зам. ел.";

- дивись рішення Конституційного Суду України - "див. РКСУ";

- Закон України - "ЗУ";

- Постанова Верховної Ради України - "ПВРУ";

- Указ Президента України - "УПУ";

- Розпорядження Президента України - "РПУ";

- постанова Кабінету Міністрів України - "ПКМУ";

- Декрет Кабінету Міністрів України - "ДКМУ";

- Розпорядження Кабінету Міністрів України - "РКМУ";

- Постанова Пленуму Верховного Суду України - "ППВСУ";

- Відомості Верховної Ради України - "ВВРУ";

- Зібрання постанов Уряду України - "ЗПУ";

- Офіційний вісник України - "ОВУ";

- Систематичне зібрання чинного законодавства України - "СЗЧЗУ";

- Вісник Верховного Суду України - "ВВСУ";

- Збірник законодавства Автономної Республіки Крим - "ЗЗАРК";

- Урядовий кур'єр - "УК";

- Голос України - "ГУ";

- Президентський вісник - "ПВ".

2.3.3. Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

Відмітки про зазначені зміни аналогічно вносяться як у копії оригіналів акта законодавства, так і до зібрання актів законодавства, що вміщують такий акт і підтримуються в контрольному стані.

До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення, тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

2.4. Зберігання актів законодавства

2.4.1. В юридичній службі Підприємства забезпечується зберігання актів законодавства, їх збірників, створюються умови для їх належного зберігання.

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

2.4.2. Відповідальність за своєчасне комплектування і збереження актів законодавства та юридичної літератури покладається на працівників юридичної служби.

2.4.3. Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

2.4.4. Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані видання: "Офіційний вісник України", "Офіційний вісник України. Із змінами" тощо зберігаються, як правило, у службових приміщеннях осіб, що ведуть їх облік.

2.4.5. Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу керівника Підприємства.

 

Начальник управління
правового забезпечення

Л. В. Петасюк


 

Додаток
до пункту 2.2.2 Положення про порядок здійснення систематизації на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України


Журнал обліку актів законодавства України

N
акта

Дата акта

Дата надходження акта

Вид акта

Видавник акта

Назва акта

Джерело опублікування

Примітки

ОВУ

ВВР

УК

ГУ

ПВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка:

ОВУ - "Офіційний вісник України";

ВВРУ - "Відомості Верховної Ради України";

УК - "Урядовий кур'єр";

ГУ - "Голос України";

ПВ - "Президентський вісник".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали