ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2011 року N 976

Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в митній службі України

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, з метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в митній службі України, вдосконалення роботи щодо здійснення систематизації законодавства наказую:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в митній службі України (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій:

2.1. Забезпечити дотримання вимог, установлених Положенням.

2.2. Вжити заходів щодо забезпечення підпорядкованих органів офіційними друкованими виданнями.

2.3. Створити необхідні умови для обліку, підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства, ведення систематичної картотеки.

2.4. Забезпечити утримання актів законодавства на паперових носіях у контрольному стані, для чого організувати ведення кодифікаційної роботи.

2.5. Забезпечити доступ працівників підпорядкованих органів, установ, організацій до контрольних екземплярів актів законодавства.

2.6. Покласти обов'язки щодо проведення систематизації, своєчасного внесення змін до контрольних екземплярів законодавчих актів на паперових носіях у контрольному стані на конкретних працівників підрозділів правового забезпечення регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ, та організацій, або головних спеціалістів-юрисконсультів, що виконують функції підрозділів правового забезпечення.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
18.11.2011 N 976

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в митній службі України

Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Облік і систематизація актів законодавства в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях здійснюється з метою забезпечення їх точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам митних органів, спеціалізованих установ та організацій в оперативному пошуку законодавчих актів.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в митній службі України (далі - Положення) визначає порядок ведення інформаційного фонду митної служби України, обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.

1.2. Акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в митній службі України, становлять інформаційний фонд.

1.3. Інформаційний фонд складається з:

документального фонду актів законодавства (далі - документальний фонд);

бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань (далі - бібліотечний фонд);

1.3.1. До складу документального фонду належать:

Конституція України;

кодекси України;

офіційні друковані видання, в яких публікуються офіційні тексти нормативно-правових актів та довідкові матеріали правового характеру.

Крім того, в документальному фонді зберігаються нормативно-правові акти, які втратили чинність.

1.3.2. Бібліотечний фонд включає вітчизняні та зарубіжні публічно-правові видання на всіх видах носіїв інформації:

Конституція України;

офіційні друковані видання, збірники актів законодавства, кодекси та довідкові матеріали правової тематики:

"Офіційний вісник України", "Офіційний вісник України. Із змінами", "Систематичне зібрання чинного законодавства України", серія "Кодекси України" та ін.;

збірники міжнародних договорів, конвенцій Ради Європи, країн СНД, двосторонніх договорів та інших матеріалів міжнародно-правової тематики;

наукова і спеціальна юридична література вітчизняних та зарубіжних видавництв;

довідково-інформаційні, енциклопедичні юридичні видання;

статистичні збірники;

література з питань історії української державності;

офіційні періодичні видання правової тематики та періодичні громадсько-політичні видання;

колекція раритетних видань правової тематики.

1.4. Ведення інформаційного фонду здійснюється:

у центральному апараті Держмитслужби України - спеціалістами Управління правового забезпечення;

в регіональних митницях, митницях, спеціалізованих митних установах, та організаціях - спеціалістами підрозділів правового забезпечення, або головними спеціалістами-юрисконсультами, що виконують функції підрозділів правового забезпечення.

1.5. Відповідальність за забезпечення нормативною базою, за стан роботи з обліку, підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства України покладається безпосередньо на керівника відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи та організації.

II. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФОНД

2.1. Компетенція митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з питань обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства:

здійснення комплектування свого інформаційного фонду Конституцією України, кодексами України, офіційними періодичними друкованими виданнями, науковою і спеціальною юридичною літературою;

забезпечення обліку, зберігання та підтримання у контрольному стані Конституції України, кодексів України, актів законодавства України, опублікованих в "Офіційному віснику України", "Офіційному віснику України. Із змінами" та "Відомостях Верховної Ради України";

2.2. Облік актів законодавства.

2.2.1. Акти законодавства України, що надходять до митних органів, спеціалізованих установ та організацій, підлягають обліку.

2.2.2. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:

журналу обліку актів законодавства України;

журналу обліку міжнародних договорів;

контрольних примірників актів законодавства України.

2.2.3. Ведення журналу обліку актів законодавства здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом унесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.

2.3. Техніка підтримання актів законодавства в контрольному стані.

2.3.1. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис "Контрольний примірник". Штампи (написи) "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, "Офіційного вісника України", "Офіційного вісника України. Із змінами" та "Відомостей Верховної Ради України".

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

2.3.2. При внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

акт втратив чинність

"втр. чин.";

акт частково втратив чинність

"ч. втр. чин.";

дію акта продовжено

"продов. до ___ (на)"

дію акта зупинено

"акт зуп."

дію акта поширено

"пошир.";

акт доповнено

"доп.";

викладено в новій редакції

"нов. ред.";

виключено пункт, статтю, абзац

"викл.";

заміна слів, цифр

"зам. ел.";

дивись рішення Конституційного Суду України

"див. РКСУ";

Закон України

"ЗУ";

Постанова Верховної Ради України

"ПВРУ";

Указ Президента України

"УПУ";

Розпорядження Президента України

"РПУ";

постанова Кабінету Міністрів України

"ПКМУ";

Декрет Кабінету Міністрів України

"ДКМУ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України

"РКМУ";

Постанова Пленуму Верховного Суду України

"ППВСУ";

Відомості Верховної Ради України

"ВВРУ";

Зібрання постанов Уряду України

"ЗПУ";

Офіційний вісник України

"ОВУ";

Систематичне зібрання чинного законодавства України

"СЗЧЗУ"';

Вісник Верховного Суду України

"ВВСУ";

Збірник законодавства Автономної Республіки Крим

"ЗЗАРК";

Урядовий кур'єр

"УК";

Голос України

"ГУ";

2.3.3. Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення, тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

2.3.4. При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання.

Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата.

2.4. Зберігання актів законодавства.

2.4.1. В митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях забезпечується зберігання актів законодавства, їх збірників, створюються умови для їх належного зберігання.

2.4.1. Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

2.4.2. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації зобов'язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури.

III. БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

3.1. Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання актів законодавства, книг, періодичних видань, публікацій, статей та інших документів, що комплектуються митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями.

3.2. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації формують бібліотечний фонд, виходячи з практичної потреби.

3.3. Облік та користування бібліотечним фондом здійснюється відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", наказу Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 року N 275 "Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 липня 1999 року за N 449/3742.

 

Начальник управління
правового забезпечення

Г. М. Чорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали