ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Перша сесія

РІШЕННЯ

від 02.12.2010 р. N 7

Про затвердження Положення про постійні комісії Хмельницької міської ради шостого скликання

Відповідно до частини 13 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Хмельницької міської ради шостого скликання та їх функціональну спрямованість (додається).

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
02.12.2010 N 7


ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Хмельницької міської ради шостого скликання

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1. Постійні комісії Хмельницької міської ради є її органами, що обираються з числа депутатів міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Постійні комісії Хмельницької міської ради обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів. Перелік комісій, їх кількісний і персональний склад визначається міською радою. Питання щодо структури комісії вирішуються самою комісією. Заступника та секретаря комісія обирає на першому засіданні.

Голова, заступник та секретар постійних комісій, до яких входять представники трьох і більше політичних партій - не можуть бути представниками однієї депутатської фракції, депутатської групи.

Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться міським головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Протягом строку повноважень Хмельницька міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні, вносити зміни до їх назви та кількості.

Постійні комісії є підзвітними та підконтрольними міській раді.

У разі відсутності голів постійних комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин, їх функції здійснюють заступники голів, секретарі постійних комісій, обрані більшістю від загального складу комісії.

2. Депутат міської ради може бути членом лише однієї комісії. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких вони працюватимуть. Депутат має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в іншу постійну комісію, про що рада приймає відповідне рішення.

3. Члени комісії зобов'язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять. В роботі комісії можуть брати участь депутати міської ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу.

4. Діяльність постійних комісій координує секретар міської ради.

5. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

6. В своїй роботі постійні комісії Хмельницької міської ради керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, Регламентом Хмельницької міської ради та цим Положенням.

7. Засідання комісій є гласними та відкритими. За рішенням комісії може бути проведено закрите засідання з розгляду окремо визначеного питання.

РОЗДІЛ 2. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії своєю роботою сприяють ефективній та безперервній роботі Хмельницької міської ради. В міжсесійний період постійні комісії здійснюють попередній розгляд і підготовку питань, які належать до відання Хмельницької міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих міською радою.

1. До повноважень постійних комісій відноситься:

1.1. попередній розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про їх виконання;

1.2. вивчення та підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які виносяться на розгляд ради;

1.3. розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з питань, які відносяться до відання комісії, виступ на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

1.4. попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, згідно з чинним законодавством, підготовка висновків і рекомендацій з цих питань;

1.5. за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою здійснюють вивчення та перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання ради, і інших суб'єктів, незалежно від форми власності. За результатами перевірки готують рекомендації та висновки, які подаються на розгляд їх керівників, а у разі необхідності - на розгляд ради або виконавчого комітету;

1.6. здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;

1.7. розгляд пропозицій, заяв, звернень, що надійшли в комісію.

2. Постійні комісії міської ради мають право:

2.1. отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи з питань, які належать до функціональної спрямованості комісії;

2.2. одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;

2.3. залучати до участі в роботі комісії представників громадськості, спеціалістів управлінь та відділів виконавчих органів міської ради за погодженням з відповідними керівниками;

2.4. в порядку контролю за виконанням рішень ради, виконкому заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників підприємств, об'єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд сесії;

2.5. вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;

2.6. вносити проекти рішень на розгляд сесії міської ради;

2.7. виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях міської ради.

3. Постійні комісії зобов'язані:

3.1. якісно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання;

3.2. періодично звітувати перед міською радою про свою роботу;

3.3. своєчасно виконувати доручення ради, міського голови, секретаря ради та інформувати про їх виконання;

3.4. здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій;

3.5. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи та звернення громадян та надавати відповіді.

4. Постійні комісії будують свою роботу на основі принципів гласності, законності, ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують громадську думку.

РОЗДІЛ 3. Організація роботи постійних комісій

1. Постійні комісії Хмельницької міської ради організовують свою роботу відповідно до регламенту роботи міської ради та цього Положення.

2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями планів або в міру необхідності і є повноважними, якщо в них беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.

1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. В разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії, які обираються на першому засіданні комісії.

2. У разі неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

3. Засідання комісії веде голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови або секретар комісії.

4. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують рекомендації і висновки. Рекомендації і висновки постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем. Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

5. Для підготовки запланованих питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, із залученням спеціалістів, представників органів влади, громадських організацій.

6. В залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень, а також огляди та ін. По закінченню перевірки складається довідка.

7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням. Рекомендації з питань, які розглядаються на спільних засіданнях, приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами відповідних комісій.

8. Секретар постійної комісії забезпечує участь членів комісії у засіданнях, сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні комісії, забезпечує ведення діловодства комісії.

9. Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

10. В роботі постійних комісій можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно з'ясувати обставини, вивчити громадську думку.

11. Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає.

РОЗДІЛ 4. Порядок проведення засідань постійних комісій

1. Члени постійної комісії беруть участь в засіданнях комісії особисто.

2. Порядок денний проведення засідання затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

Член комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданнях постійної комісії.

3. Особи, запрошені на засідання комісій з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, надавати необхідні документи.

4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії.

5. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, в якому зазначаються:

- дата і місце проведення засідання;

- прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду та виконанню органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та виконання повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними термін.

РОЗДІЛ 5. Функціональна спрямованість постійних комісій

1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення правопорядку та зв'язку із військовими частинами

1. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту ради, цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

2. Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності депутатів ради.

3. Розглядає пропозиції депутатів, постійних комісій щодо регламенту міської ради, вносить їх на розгляд ради.

4. Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування положень регламенту міської ради.

5. За дорученням ради готує рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради, постійних комісій.

6. Обговорює та вносить пропозиції раді про заснування засобів масової інформації ради, введення до складу їх редколегій депутатів ради.

7. Аналізує і розглядає на своїх засіданнях ефективність діяльності утворених радою органів.

8. Підтримує зв'язок із політичними партіями і громадськими організаціями, населенням міста.

9. Слідкує за дотриманням депутатами норм етики та моралі. Виносить на розгляд питання про невиконання депутатами своїх обов'язків, порушення норм депутатської етики. Розглядає інші питання, контролює хід виконання рішень міської ради, віднесених законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії.

10. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, дотримання норм Конституції України, прав, свобод та законних інтересів громадян на території міста.

11. Попередньо розглядає щорічний звіт прокуратури міста та міського управління внутрішніх справ в Хмельницькій області з питань забезпечення законності, правопорядку і заходів, яких було вжито у разі виникнення надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, екологічних катастроф. Готує висновки з цих питань, виступає на сесіях із співдоповідями.

12. Аналізує виконання цільових програм, направлених на поліпшення роботи судів, правоохоронних органів, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, соціального захисту працівників цих органів.

13. Вивчає необхідність надання міською радою допомоги військовим частинам, розташованим на території міста, налагоджує співпрацю органів місцевого самоврядування із військовими частинами.

14. Вивчає роботу підрозділів управління внутрішніх справ на території міста, які мають безпосередні стосунки з громадянами (окрім тих, що пов'язані з попередженням та розкриттям злочинів) та надають платні послуги, як, наприклад, паспортні служби і служби дозвільної системи, для сприяння їх діяльності та внесення рекомендацій щодо покращення стосунків цих підрозділів з громадянами.

15. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у роботі установ, які належать до відання органів міської ради та яким надані будь-які права контролю та адміністративного впливу.

16. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід виконання рішень міської ради.

2. Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів

1. Попередньо розглядає винесені виконавчим комітетом на затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, проекти бюджету та звіти про їх виконання, вносить свої пропозиції. Готує висновки з цих питань, виступає на сесіях із співдоповідями.

2. Попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання.

3. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, готує висновки з цих питань.

4. Надає пропозиції міській раді з питань встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом та надання відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті.

5. Розглядає проект Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища та контролює ефективність використання коштів фонду.

6. Ініціює та вносить пропозиції щодо нових джерел надходжень до бюджету міста.

7. Вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

8. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід виконання рішень міської ради.

3. Постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

1. Попередньо розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького в частині містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

2. Бере участь в підготовці та затвердженні радою міських містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації, вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів.

3. Надає рекомендації, які стосуються надання дозволів на проектування та спорудження об'єктів містобудування, виділення земельних ділянок для цих цілей.

4. Бере участь у підготовці висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для суспільних потреб та вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду радою.

5. Розглядає питання вилучення, надання в користування та передачу у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством.

6. Надає пропозиції стосовно використання та забудови земельних ділянок на території міста.

7. Розглядає питання щодо дотримання чинного законодавства, затвердженої містобудівної документації, при плануванні та забудові міста, виконанням проектів і схем землеустрою, надає пропозиції про зупинення будівництва окремих об'єктів, яке проводиться з порушенням проектної документації, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.

8. Контролює підготовку і подає на затвердження ради проекти місцевих програм охорони довкілля, приймає участь у підготовці загальнодержавних програм довкілля. Готує співдоповіді на сесійні засідання ради з цих питань.

9. Вивчає стан екологічно небезпечних об'єктів міста, за зберіганням і вивезенням токсичних відходів та за розміщенням на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міста.

10. Розглядає питання щодо надання дозволів на здійснення експлуатації природних ресурсів міста.

11. Готує та виносить на розгляд ради пропозиції щодо визначення територій та об'єктів природоохоронного фонду в межах міста та контролює дотримання їх природоохоронного режиму.

12. Контролює використання бюджетних коштів на заходи з охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.

13. Контролює проведення екологічного навчання населення міста та здійснення масових заходів екологічного спрямування.

14. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід виконання рішень міської ради.

4. Постійна комісія з питань роботи житлово-комунального господарства

1. Розглядає питання в галузі житлово-комунального господарства міста, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного розвитку міста, попередньо розглядає проекти програм з питань роботи житлового та комунального господарства, вивчає і готує питання про стан та розвиток зазначених галузей, готує висновки і пропозиції з даних питань, виступає на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

2. Вивчає діяльність, заслуховує підзвітні та підконтрольні раді органи, підрозділи та служби міської ради з питань розвитку житлово-комунального господарства.

3. Готує висновки щодо стану та перспектив розвитку житлово-комунального господарства, покращення роботи житлово-комунальних підприємств міста.

4. Розглядає та вносить пропозиції стосовно виконання заходів по належній експлуатації об'єктів житлового фонду міста тощо.

5. Разом з комісією з питань приватизації та використання майна територіальної громади міста попередньо розглядає питання, що стосуються володіння, користування та розпорядження майном комунальної власності, в тому числі всіх майнових операцій, передачі об'єктів у постійне або тимчасове користування, оренди, купівлі і продажу.

6. Розглядає інші питання, контролює хід виконання рішень міської ради, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії.

5. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва

1. Розглядає питання економічної політики, у тому числі створення сприятливого інвестиційного клімату на території міста, розвитку промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва в місті, готує свої висновки і рекомендації з цих питань.

2. Розглядає питання, які стосуються створення умов для постійного зростання надходження інвестицій у економіку міста.

3. Розглядає перед винесенням на сесію міської ради питання щодо роботи і координації діяльності промислових підприємств міста незалежно від форм власності.

4. Вивчає проекти міського бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові програми з урахуванням стратегічних, пріоритетних напрямків розвитку галузей, ефективного використання бюджетних коштів, вносить з цих питань свої рекомендації на розгляд сесії міської ради.

5. Розглядає проекти регуляторних актів, що виносяться на розгляд міської ради і надає висновки про відповідність проекту чинному законодавству. Виконує інші повноваження з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

6. Розробляє пропозиції щодо впровадження заходів з технічного переоснащення промислових підприємств, впровадження у виробництво новітніх, енерго- та металозберігаючих технологій, забезпечення безпеки руху транспортних засобів в місті.

7. Розглядає перед винесенням на розгляд сесії міської ради питань щодо роботи і координації діяльності підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, побуту та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх форм власності.

8. Попередньо розглядає питання та пропозиції, що стосуються оподаткування діяльності підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, побуту та підприємництва.

9. Ініціює здійснення комплексу заходів, розгляд та винесення на розгляд сесії міської ради питань та пропозицій щодо відновлення виробництва, нарощування випуску власної продукції та розширення сфери виробництва товарів народного споживання.

10. Вивчає стан розвитку телефонного, телеграфного, електронного, поштового зв'язку, телетрансляційного забезпечення усіх мікрорайонів міста, розширення мережі кабельного телебачення та стільникового зв'язку.

11. Заслуховує і вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів з питань промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, підприємництва та соціально-економічного розвитку.

12. Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку економіки, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва, заслуховує інформацію про хід їх виконання.

13. Розглядає інші питання, контролює хід виконання рішень міської ради, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії.

6. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення

1. Розглядає перед внесенням на розгляд сесії міської ради програми соціально-економічного розвитку міста, охорони здоров'я, зайнятості та соціального захисту населення. Розробляє за дорученням ради, секретаря ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з цих питань та питань покращення медичного обслуговування населення, розвитку та функціонування аптечної мережі, стану зайнятості населення міста, соціального захисту, готує висновки, виступає на сесіях із співдоповідями.

2. Готує висновки і рекомендації до проектів міського бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста в частині охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення міста і здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на ці цілі.

3. Готує рекомендації щодо покращення організації медичного обслуговування, харчування, побутових умов в лікувально-профілактичних закладах міста.

4. Контролює виконання основних напрямів розвитку охорони здоров'я міста Хмельницького.

5. Заслуховує повідомлення міського центру зайнятості та керівників установ і підприємств з питань працевлаштування громадян, особливо молоді і дітей-сиріт.

6. Заслуховує звіти міського центру зайнятості про заходи, здійснені в пошуках та створенні робочих місць, про тісну їх співпрацю з підприємствами, незалежно від форм власності.

7. Сприяє реалізації на території міста заходів у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення.

8. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід виконання рішень міської ради.

7. Постійна комісія з гуманітарних питань

1. Вивчає питання щодо стану і розвитку науки, освіти, культури, духовного і патріотичного виховання, національного відродження, фізичної культури та спорту, туризму, сім'ї та молоді, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань. Виступає на сесіях з доповідями та співдоповідями з зазначених питань.

2. Аналізує стан розвитку закладів освіти і культури в місті, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах, а з питань підготовки кадрів професійно-технічних, вищих навчальних закладів готує висновки та пропозиції з цих питань.

3. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо створення будинків сімейного типу, прийомних сімей, житлового будівництва для молоді, організації її дозвілля, відновлення та будівництва нової і поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяння всебічному розвитку фізичної культури та спорту.

4. Сприяє роботі творчих спілок національно-культурних товариств та інших громадських організацій, які діють у сфері освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді, релігійних громад, підтримці обдарованої і талановитої молоді та учнів, організовує дозвілля учнів, вносить пропозиції міській раді щодо оздоровлення дітей.

5. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі установ культури та закладів мистецтва, естетичного виховання, ведення здорового способу життя населенням міста, сприяння збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання та збереження культурно-історичних пам'ятників.

6. Здійснює контроль за роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед населення, за роботою служби у справах дітей.

7. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.

8. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід виконання рішень міської ради.

8. Постійна комісія з питань приватизації та використання майна територіальної громади міста

1. Попередньо розглядає проекти рішень виконавчого комітету міської ради, подані на сесію, щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів програм приватизації та переліків об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, здійснює контроль за виконанням цих програм, розглядає звіти про результати відчуження комунального майна.

2. Аналізує ефективність використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, надає рекомендації міському голові щодо призначення та звільнення їх керівників, готує висновки та рекомендації з цих питань.

3. Здійснює попередній розгляд питань, що стосуються володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі всіх майнових операцій, купівлі і продажу, використання як застави, відчуження, умов використання та фінансування об'єктів комунальної власності.

4. Проводить підготовку та попередній розгляд питань про доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів, права комунальної власності.

5. Здійснює контроль за підготовкою до приватизації та ходом приватизації майна територіальної громади міста.

6. Члени комісії з питань приватизації та використання майна територіальної громади міста мають право бути присутніми на аукціонах та конкурсах з приватизації об'єктів комунальної власності.

7. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов'язаних з функціональним призначенням комісії та контролює хід виконання рішень міської ради.

 

Голова робочої групи по розробці
Регламенту міської ради та положення
про постійні комісії міської ради
шостого скликання

В. Швець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали