МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 листопада 2011 року N 3251/5

Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

Відповідно до Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1451, наказую:

1. Утворити постійно діючу комісію з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів.

2. Затвердити:

2.1. Положення про постійно діючу комісію з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, що додається.

2.2. Склад постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України Чижмарь К. І.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
01.11.2011 N 3251/5

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

1. Загальні положення

1.1. Постійно діюча комісія з питань акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів (далі - Комісія), створена відповідно до Закону України від 22.05.2003 N 852 "Про електронний цифровий підпис", постанов Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган", від 13.07.2004 N 903 "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів", є постійно діючим колегіальним органом.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують питання застосування електронного цифрового підпису та функціонування центрального засвідчувального органу (далі - ЦЗО), а також цим Положенням.

2. Основні завдання Комісії

2.1. Надання пропозицій щодо створення умов для функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів та центрів сертифікації ключів.

2.2. Надання рекомендацій щодо проведення реєстрації/відмови в реєстрації засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів.

2.3. Надання рекомендацій щодо здійснення акредитації, повторної акредитації центрів сертифікації ключів.

2.4. Надання рекомендацій щодо скасування акредитації центрів сертифікації ключів.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань

3.1. Надає пропозиції ЦЗО щодо питань, пов'язаних з виконанням його повноважень.

3.2. Розглядає заяви з відповідним переліком документів за поданням структурного підрозділу Мін'юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень ЦЗО.

3.3. Перевіряє подані на розгляд Комісії матеріали, необхідні для реєстрації засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів, акредитації, повторної акредитації центрів сертифікації ключів, та за результатами розгляду приймає відповідні рішення.

3.4. Розглядає матеріали (протоколи) перевірок об'єкта акредитації, висновки експертів та надає рекомендації ЦЗО щодо можливості акредитації центрів сертифікації ключів або про відмову в акредитації.

3.5. У разі необхідності рекомендує ЦЗО здійснити додаткові перевірки об'єкта акредитації, після чого розглядає матеріали перевірок.

3.6. Відповідно до законодавства приймає рішення про скасування акредитації центрів сертифікації ключів.

3.7. Розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів, центрів сертифікації ключів та подає відповідні пропозиції ЦЗО.

4. Права та обов'язки Комісії

4.1. Комісія має право:

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

отримувати доступ до документів, матеріалів, необхідних для виконання покладених на Комісію завдань;

проводити заходи та вирішувати питання, що належать до компетенції Комісії.

4.2. Комісія зобов'язана:

забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;

забезпечувати збереження конфіденційності інформації, яка стала відома під час роботи Комісії.

5. Склад Комісії

5.1. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України.

5.2. До складу Комісії входять представники Міністерства юстиції України, державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5.3. Комісія створюється у складі: Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів Комісії.

6. Голова Комісії

6.1. Здійснює загальне керівництво Комісією.

6.2. Забезпечує організацію діяльності Комісії:

скликає засідання Комісії;

затверджує проект порядку денного Комісії;

визначає доповідача з кожного питання проекту порядку денного засідання Комісії.

6.3. Головує на засіданнях Комісії.

6.4. Дає доручення, обов'язкові для членів Комісії.

6.5. Підписує документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

6.6. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник Голови Комісії.

7. Члени Комісії

7.1. Члени Комісії мають право:

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування.

7.2. Члени Комісії зобов'язані:

брати участь у роботі Комісії;

бути присутніми особисто на засіданнях Комісії;

виконувати відповідно до законодавства доручення Голови Комісії.

8. Секретар Комісії

8.1. Секретар Комісії здійснює:

підготовку матеріалів до розгляду Комісією;

ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою Комісії;

розсилку членам Комісії інформаційної довідки щодо часу, дати проведення засідання Комісії, проекту порядку денного;

забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії;

надсилає членам Комісії та іншим заінтересованим особам копії протоколів засідання Комісії.

9. Організація роботи Комісії

9.1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

9.2. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

9.3. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третіх від затвердженого складу Комісії.

9.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

9.5. На засідання Комісії за рішенням Голови Комісії можуть бути запрошені представники засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів, центрів сертифікації ключів, розгляд питання яких включено до порядку денного, та фахівці у сфері застосування електронного цифрового підпису.

9.6. Відкриває засідання Комісії головуючий.

9.7. Розгляд питання порядку денного на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити матеріали з цього питання, що надійшли на розгляд Комісії.

9.8. Обговорення питань і рішення, що приймаються Комісією, фіксуються в протоколах засідання Комісії. Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні та секретар Комісії. Копії протоколів надсилаються членам Комісії та іншим заінтересованим особам протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

9.9. Рішення Комісії затверджуються наказами Мін'юсту України.

10. Забезпечення діяльності Комісії

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство юстиції України.

 

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
01.11.2011 N 3251/5

СКЛАД
постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

НАЛИВАЙКО
Іван Олександрович

- Заступник директора Департаменту - начальник Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України - Голова Комісії

ГАВЛОВСЬКИЙ
Ігор Анатолійович

- Заступник начальника Управління - начальник відділу акредитації центрів сертифікації ключів Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України - заступник Голови Комісії

ІЛЬЇНА
Вікторія Василівна

- Головний спеціаліст відділу акредитації центрів сертифікації ключів Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України - секретар Комісії

БОНДАРЕНКО
Володимир Іванович

- Директор Департаменту регулювання діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку України

БОНДАРЕНКО
Олег Олександрович

- Заступник директора Департаменту державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку України

ЛИСЕНКО
Олена Володимирівна

- Начальник відділу технічного забезпечення центрального засвідчувального органу Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України

ОЛЕКСЮК
Лілія Віталіївна

- Заступник генерального директора з питань розвитку державного підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту України

ПАНКЕВИЧ
Олексій Олегович

- Начальник відділу безпеки державного підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту України

ТАЙОКІНА
Тетяна Германівна

- Головний спеціаліст сектору нормативного забезпечення та регламентування у сфері електронного цифрового підпису Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали